Informování a zapojení veřejnosti

Informování veřejnosti a její účast ve správních řízeních, v nichž se rozhoduje o kácení dřevin, předpokládá § 70 zákona o ochraně přírody (u záměrů, které prošly posuzováním vlivů na životní prostředí – EIA a vyžadují zároveň kácení, je možná účast ještě podle § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb.). Právní úprava se vztahuje na občanská sdružení (případně obecně prospěšné společnosti – účast podle EIA). Další možností, jak informovat veřejnost, je využívat důsledně správního řádu a jeho § 47 odst. 3 – zveřejňovat informace o zahájených řízeních na úřední desce a zároveň na internetu (§ 26 odst. 1 správního řádu). Vedle těchto minimálních požadavků zákona je ke spolupráci s veřejností možné využít řadu neformálních způsobů..

foto: Jan Losenický / ArnikaRadnice Prahy 4 plánovala v roce 2009 rozsáhlé kácení v parku Na Jezerce. Přímo do parku umístila informační tabule, kde se mohli občané se záměrem včas seznámit.


 

  

Účast veřejnosti v řízení

Občanské sdružení, které má jako hlavní cíl své činnosti ve stanovách uvedenu ochranu přírody a krajiny, může podat orgánu ochrany přírody písemnou žádost o informování o správních řízeních, která budou ohledně kácení dřevin teprve zahájena. V žádosti je nutné věcně a místně definovat předmět zájmu. Tato žádost se může vztahovat i na informování o všech budoucích zásazích, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany dřevin, tudíž včetně podaných oznámení. Úřad je potom povinen občanské sdružení průběžně informovat.

Informace o zahájeném řízení by měla obsahovat dostatek údajů, aby se občanské sdružení mohlo rozhodnout, zda se zahájeného řízení hodlá účastnit. Pokud sdružení do osmi dnů od doručení informace oznámí svou účast, získává postavení plnoprávného účastníka řízení.

Podle správního řádu (§ 27 odst. 2) jsou účastníky všech správních řízení též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Již v roce 2003 podal ministr životního prostředí závazný výklad k okruhu účastníků řízení o povolení kácení dřevin tak, že jej nelze zúžit jen na žadatele (případně občanská sdružení). I z tohoto výkladu, závazného pro všechny orgány ochrany přírody, lze vyvodit, že přímo dotčenými budou zejména vlastníci pozemků a budov, které sousedí s pozemky, na nichž rostou kácené dřeviny. Dotčenost vlastnických práv potvrzuje i snížení hodnoty nemovitosti, které hrozí, že už nebude obklopena zelení, a kterou mohou vlastníci doložit znaleckým posudkem na cenu nemovitosti. Úvahu o dotčenosti vlastníků musí učinit úřad sám. Následně je povinen tyto možné účastníky informovat (podle § 47 odst. 1 správního řádu) o zahájení řízení přímo dopisem na doručenku, anebo v případě, že jich je více jak třicet, může využít veřejné vyhlášky (§ 144). I pokud úřad použije § 47 odst. 3 správního řádu – zveřejní informaci o zahájení řízení navíc na úřední desce správního orgánu – je nutné informovat tyto účastníky písemně do vlastních rukou.

Pokud nějaký záměr prošel posuzováním vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – tzv. procedurou EIA – a v rámci něho je nutné mj. kácet dřeviny, pak by měl úřad zveřejnit žádost o povolení kácení, a to vždy alespoň na internetu (§ 10 odst. 4). Obce i obecní úřady všech stupňů se účastní zjišťovacích řízení a dalších fází EIA, tudíž by měly být informovány o připravovaných záměrech a jejich další realizaci. Informování o zahájení řízení je důležité i pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, které se aktivně účastnily procesu EIA a které se mohou po splnění podmínek § 23 odst. 9 zákona o posuzování vlivů zúčastnit na něj navazujících povolovacích řízení.

Informování veřejnosti

V současnosti se veřejnost dozvídá o plánovaných zásazích do zeleně zpravidla prostřednictvím občanských sdružení. V některých případech mají úřady povinnost, případně jsou ochotny zveřejnit informaci o zahájených řízeních na úřední desce. Tu však většina běžných občanů pravidelně nečte a obecní úřady příliš nedbají ani o povinnou elektronickou obdobu úřední desky na internetových stránkách obce.

Některé obce proto přikračují k nadstandardním krokům nad rámec právních předpisů. Při plánovaném kácení většího rozsahu je vhodné informovat místní veřejnost např. vyvěšením letáků na vchody domů nebo umístněním cedulí přímo do příslušného parku nebo zelené plochy. Podobný systém se osvědčil i při umisťování staveb podle nového stavebního zákona.

V případě, kdy lze předpokládat rozsáhlejší polemiku o vhodnosti daného záměru (ať už samotného kácení, nebo např. umístění stavby, která si vyžádá kácení), je vhodné uspořádání kulatých stolů, besed s občany, dotazníkového šetření nebo jiných akcí, které umožní veřejnosti získat informace a uplatnit připomínky. Správní orgán se tak vyhne zbytečným průtahům během samotného řízení a předejde podání odvolání.

foto: Tereza ČermákováŠpatná informovanost občanů o plánovaném kácení stromů vede k nespokojenosti a různým formám prostestů, které zatěžují mimo jiné i pracovníky správních orgánů.