en ru

Ochrana páchníka hnědého v Poodří

kod projektu
start projektu
konec projektu
proklik CZ/EN

Kopie souboru 2016 - Niva Odry Bartos

[darujte strom]

[akce/pozvanky]

Základní informace

NÁZEV PROJEKTU:   Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří

Akronym projektu: LIFE Osmoderma 2017

KÓD PROJEKTU: LIFE 17 NAT/CZ/000463

PROJEKTOVÉ ÚZEMÍ:   Česká republika , EVL  Poodří

CELKOVÝ ROZPOČET: 954 012 Euro

 

TRVÁNÍ PROJEKTU

Zahájení: 1. 9. 2018   Konec:  31. 9. 2023

 

PROJEKTOVÝ TÝM:

Arnika – Centrum pro podporu občanů, Česká republika

Český svaz ochránců přírody , ZO Studénka, Česká republika

Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Česká republika

Fundacja Ekorozwóju, Polsko.

Projektové území

Evropsky významná lokalita Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji. Poodří je  v národním měřítku ojedinělé délkou neregulovaného vodního  toku se zachovalým vodním režimem a plochou nivy s každoročním zaplavováním.  Meandrující tok Odry s navazujícími systémy odstavených ramen a tůní, velkým podílem trvalých travních porostů s  rozptýlenou zelení, lužními lesy a rozlehlými rybničními soustavami  představuje unikátní refugium biodiverzity v dosahu průmyslového Ostravska. Staré stromy s dutinami jsou zde ohroženým typem habitatu. Zastavení degradace a obnovení biotopů páchníka v Poodří bude mít význam pro řadu dalších druhů. Zlepšíme hnízdní podmínky pro  silně ohrožené druhy  ptáků, zejména  sýčka obecného (Athene noctua). Pravidelný ořez vrb  tedy podpoří vznik dutin –  potenciálních biotopů nejen pro  populace páchníka, ale i dalších dutinových specialistů, například netopýrů (Vespertilionidae). Uvolňováním vrb a prosvětlováním porostů podél vodních toků a příkopků zlepšíme  ekologické podmínky pro druhy vázané na osluněnou vodní hladinu, drobné vodní toky a průtočné tůně:  piskoř pruhovaný - Misgurnus fossilis, kuňka ohnivá - Bombina bombina. Tyto druhy jsou předmětem ochrany v EVL Poodří. Zachováváním  starých stromů s dutinami, návratem k ořezávání vrb „na hlavu“, výsadbou původních druhů dřevin a obnovením tradice pěstování hrušní přispějeme ke zvýšení biodiverzity v území a k obnově  typických prvků krajinného rázu Poodří. Zároveň ukážeme, jak tradiční obhospodařování vrbových porostů pomáhá v intenzivně využívané, bezlesé krajině přežívat velmi specializovaným organismům vázaným na staré stromy.    

Kopie souboru 21092018 Poodri02 Smoldasova

Projektové lokality:

  • C.1 Košatka mapka. jpg 1 fotka z území
  • C.2 Petřvaldík
  • C.3 Studénka 
  • C.4 Pustějov
  • C.5 Kunín
  • C.6 Bernartice
  • C. 7 Mimo EVL

Páchník

Kopie souboru duben 2017 - Studenka BartosOchranný status 

Zákonná ochrana v České republice: zvláště chráněný druh - kriticky ohrožený (vyhláška č. 395/1992 Sb.) 

Červený seznam ohrožených bezobratlých ČR: kriticky ohrožený druh 

Červený seznam ohrožených druhů IUCN (The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-1): téměř ohrožený druh 

Směrnice o stanovištích; přílohy II. a IV. (Council Directive 92/43/EEC, annex II and IV): prioritní druh

 Bernská úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Council of Europe 1979), příloha II.: přísně chráněný druh   

Taxonomie 

V Evropě bylo v rámci původního druhu Osmoderma eremita odlišeno několik taxonů a podle aktuálního stavu znalostí se v Evropě vyskytují 4 druhy páchníků. Východní Evropu včetně České republiky obývá druh Osmoderma  barnabita. V české legislativě i legislativě EU je páchník hnědý uváděn pod druhovým názvem Osmoderma  eremita. Přestože se na území ČR vyskytuje jiný druh, tato skutečnost nemá vliv (z hlediska retroaktivity práva) na legislativní postavení druhu. V průběhu realizace projektu  je páchník v EVL Poodří  uváděn důsledně jako Osmoderma barnabita.  

Ekologie 

Páchník je druh brouka osídlující stromové dutiny. Na severní Moravě a ve  Slezsku dává přednost vrbám, topolům a lípám. V Poodří je nejčastějším biotopem vrba bílá, nově byl zastižen také v hrušních, které jako dlouhověké ovocné stromy tvořící dutiny mohou být novým perspektivním biotopem. Páchník vyžaduje dutinu s tzv. „červeným trouchem“ a stabilním mikroklimatem (teplota a vlhkost). Tyto podmínky splňují převážně solitérní, po celý den osluněné stromy. Páchník osídluje dutiny ve stromech různého stáří a průměru kmene, zpravidla o průměru minimálně 50 cm. V dutinách, do kterých prší a voda z nich neodtéká, se páchníci nejsou schopni vyvíjet. 

Ideální podmínky pro jejich vývoj jsou buď v přírodně zachovalých lesích, které v České republice již existují jen velmi omezeně, nebo ve starých parkových porostech a především ve starých alejích. Páchník se tedy vyskytuje na dvou typech stanovišť, přičemž antropogenní biotopy představují dnes většinu lokalit. 

Larvy dosahují velikosti až 8 cm a žijí téměř výhradně v trouchu dutin listnatých stromů. Lze je najít v relativně velkém množství, v různých vývojových stadiích společně. Páchník je saproxylofágem a potravou larev je trouch uvnitř dutiny stojícího listnatého stromu, především ve střední a horní části kmene. Larvy mají víceletý vývoj a dospělé jsou po 2 - 3 letech v závislosti na teplotě, vlhkosti a množství potravy. Kuklí se na podzim a na začátku zimy uvnitř oválných kokonů slepených z trouchu a vlastního trusu, které bývají většinou přilepeny ke stěně dutiny. Dospělci se objevují od června do srpna.  Jsou však velmi málo aktivní a neochotně létají. Maximální zjištěná doletová vzdálenost byla 200 m. V sezóně s nepříznivým počasím nemusí vůbec opustit mateřskou dutinu. Příležitostně olizují vytékající mízu poraněných stromů. Brouci se vyznačují charakteristickou vůní, popisovanou jako vůně starých vyčiněných kůží. 

Partneři

Váš text...

Cíle

Váš text...

Aktivity

Váš text...

Dosažené výsledky

Váš text...

Kontakty

Váš text...

[Knihovna/ke stažení]

Novinkyfotogalerievideomapysociální sítěproklik na PL weby drewo.org a aleje.org

[Projekt podpořili (loga)]

kod projektu start projektu konec projektu proklik CZ/EN

 

NÁZEV PROJEKTU:   Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří

Akronym projektu: LIFE Osmoderma 2017

KÓD PROJEKTU: LIFE 17 NAT/CZ/000463

PROJEKTOVÉ ÚZEMÍ:   Česká republika , EVL  Poodří

CELKOVÝ ROZPOČET: 954 012 Euro

 

TRVÁNÍ PROJEKTU

Zahájení: 1. 9. 2018   Konec: 31. 9. 2023

 

PROJEKTOVÝ TÝM:

Arnika – Centrum pro podporu občanů, Česká republika

Český svaz ochránců přírody , ZO Studénka, Česká republika

Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Česká republika

Fundacja Ekorozwóju, Polsko

Rámcová směrnice o vodní politice

#ProtectWater

Úžasných 373 389 lidí požádalo prostřednictvím kampaně Zachraňme evropské řeky Evropskou komisi o zachování Rámcové směrnice o vodách a zlepšení její implementace. Dle předběžného odhadu se jedná o třetí největší počet připomínek v rámci veřejných konzultací v dějinách Evropské komise. Mnohokrát děkujeme všem, kteří se připojili a o výsledcích celého procesu posuzování této směrnice Vás budeme informovat.

Co je problémem?

Podle nejnovějších údajů, až 60% evropských řek, potoků, jezer a mokřadů není v dobrém stavu. Celé generace jsme je poškozovali a znečišťovali a nezodpovědně plýtvali vodou.

Budeme-li takto pokračovat, ovlivní to vše – od malých každodenních věcí, které považujeme za samozřejmé, až po přežití celých průmyslových odvětví. Dopadá to také na nespočetné druhy živočichů a rostlin, které potřebují tyto ekosystémy k životu. Evropské vodní právo chrání naše vodní zdroje, ale některé vlády se je nyní snaží oslabit.

Jednejte IHNED: řekněte Evropské komisi, aby vodní právo zachovala, pomocí formuláře na této stránce nahoře!

Kdo za to může?

Každý má svou roli, ale naše vlády nyní chtějí umožnit, aby řeky, jezera a mokřady byly využívány způsobem, který způsobí nevratné škody. Například přehrady a další technická infrastruktura (ať už pro vodní elektrárny, zavlažování nebo vodní dopravu) narušují přirozené proudění a brání některým druhům ryb v rozmnožování. Neudržitelná zemědělská praxe znečišťuje a spotřebovává obrovská množství vody. 

Přijetím evropské směrnice vlády členských zemí souhlasily, že toto ničení zastaví – ale svůj slib nedokázaly dodržet. A aby to nebylo všechno, nyní se rozhodly, že oslabí evropské zákony na ochranu vod!

Jednejte IHNED: řekněte Evropské komisi, aby vodní právo zachovala, pomocí formuláře na této stránce nahoře!

Co s tím?

Zvrátit neblahou tendenci směřující k degradaci vodních zdrojů nelze bez silného právního nástroje. V Evropské unii takový právní nástroj mám – je to Rámcová směrnice o vodní politice, která chrání naše řeky, jezera, mokřady, potoky, pobřežní i podzemní vody. Nařizuje také, aby to, co bylo poškozeno, bylo znovu přivedeno k životu, a to nejpozději do konce roku 2027. 

Ale ve chvíli, kdy toto čtete, mnoho vlád členských zemí usiluje o oslabení této směrnice. Byl by to těžký úder našim řekám jezerům a mokřadům a všemu, co na nich závisí. 

Jednejte IHNED: řekněte Evropské komisi, aby vodní právo zachovala, pomocí formuláře na této stránce nahoře!

Dopady neudržitelného zemědělství

Znečištění ze zemědělství zůstává jedním z klíčových negativních faktorů ovlivňujících stav evropských vod. Čtvrtina povrchových vod v současné době nesplňuje požadavky evropského vodního práva v důsledku znečištění hnojivy, pesticidy a kaly ze zemědělských podniků. Významnou roli hraje také odběr vody pro zemědělství, zejména ve Středozemí.


Dodnes si s tím členské státy nedokázaly poradit. Existují však příklady dobré praxe, z velké části právě kvůli požadavkům plynoucím z vodního práva EU.


Řekněte ne snaze členských států oslabit tuto klíčovou část legislativy. Zašlete doporučené odpovědi na dotazník Evropské komise pomocí formuláře v horní části této stránky.

Hrozba sladkovodnímu životu

Sladkovodní ekosystémy patří k nejvíce ohroženým na naší planetě. Podle zprávy Living Planet Report organizace WWF z roku 2018, populace vodních a na vodu vázaných druhů ve světovém měřítku poklesla o 83% od roku 1970.

V Evropě tomu není jinak.

Příroda se dokáže až zázračně obnovit, dostane-li k tomu příležitost. Ale musíme jednat IHNED. Řekněte NE světu bez přírody! Použijte formulář nahoře na této stránce a řekněte Evropské komisi, aby neoslabovala vodní právo EU!

Svět bez piva?

K výrobě vašeho oblíbeného piva je zapotřebí mnoha věcí, ale vše začíná od kvalitní pitné vody. 

Řeky, jezera, potoky i podzemní vody jsou chráněny vodním právem EU. Tyto zákony nařizují členským státům chránit jejich vodní zdroje, a obnovily to, co již bylo zničeno. Konečný termín pro nápravu je rok 2027. 

Ale ve chvíli, kdy toto čtete, mnoho vlád členských zemí usiluje o oslabení tohoto práva. Společně tomu MUSÍME zabránit. Zastavit. ‚Řekněte Evropské komisi, aby neoslabovala vodní právo EU a zajistila, aby „suché pivo“, „špinavé pivo“ a „luxusní pivo“ z klipu vedle zůstaly jen výplodem naší představivosti.

Zástupce ombudsmanky: podle úprav nerozhodujte

Arnika se před časem obrátila na veřejnou ochránkyni práv a požádala ji, aby se vyjádřila k pořizování úprav územního plánu v Praze. Nyní jsme se dočkali odpovědi zástupce ombudsmanky pana Křečka. Ten občanům Prahy doporučil, aby proti nezákonným úpravám územního plánu podávali žaloby, protože to je jediný účinný způsob, jak se bránit proti úřední zvůli.  Na ministerstvo pro místní rozvoj se bohužel spoléhat nedá.


Zástupce ombudsmanky ještě dodal, že je přesvědčen, „že hlavní město Praha může zamýšleným projednáním těchto úprav v režimu schvalování změn územního plánu, za současného jejich neaplikování při rozhodování v území až do doby vydání příslušného opatření obecné povahy (jež změny na podkladě zákonem předvídané procedury projednání a schválení změn územního plánu případně zahrne), alespoň předejít vlně jejich rušení, ať už ze strany soudu, či Ministerstva pro místní rozvoj.“


Arnika stále nabízí obyvatelům Prahy pomoc při podávání žalob na úpravy územního plánu.
Celou odpověď zástupce ombudsmana pana Křečka si přečtěte zde.

(Prezentace je vytvořena v bezplatném nástroji Sutori)

Další články...

  1. Styly
  2. 404
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha