Územní studie patří spolu s Územně analytickými podklady hl. m. Prahy do kategorie "územně plánovacích dokumenací". Podle stavebního zákona tyto studie ověřují možnosti a podmínky změn v území. Slouží jako podklad především k pořizování územních a regulačních plánů, ale i k rozhodování v územním řízení - samy o sobě však nejsou právně závazné.

Územní studie má konkrétně navrhovat, prověřovat a posuzovat možná řešení vybraných problémů nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

Pořizovatelem je magistrát a úřady městských částí. Území studie sepořizují v případech, kdy to ukládá územní plán, z vlastního podnětu nebo z jiného podnětu. Jiným podnětem se rozumí především návrh zastupitelstva obce, orgánu veřejné správy, občana nebo občanského sdružení, fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

 

Přehled územních studií, ať už schválených nebo pořizovaných, najdete na webu magistrátu.

Na tomto místě shromažďujeme významné a aktuální podklady, kteréMagistrát k Metropolitnímu plánu zveřejňuje.

Koncept odůvodnění

Poslední novinkou je Koncept odůvodnění, který byl zveřejněn v polovině dubna  2014. Má se jednat o podklad pro předběžnou diskusi a má otevírat cestu k různým způsobům řešení problémů. Koncept odůvodnění má formu dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona (v podrobnostech web Magistrátu).

 

Specializované oficiální stránky věnované Metropolitiními plánu najdete zde.

Zatímco politici a úředníci většiny českých a moravských měst o názory občanů příliš nestojí, v zahraničí je tomu často jinak. Hledáme příklady dobré praxe zapojení veřejnosti do rozhodování o podobě měst a obcí. Zajímá nás především tvorba územních plánů, které mají pro kvalitu života zásadní význam. Zde se můžete nechat inspirovat, případně využít zahraničních zkušeností také ve vašem městě či obci.

Využití webových aplikací

da6382b7340426644d10d65d327f9438e80203c5Propojením dat, která mají úřady k dispozici, a moderních webových aplikací může vzniknout efektivní nástroj, jenž do územního plánování vtáhne doslova všechny. Ve finských Helsinkách a Espoo, v brazilské Canelee a v německém Hamburku vznikly nejen přehledné databáze, ale také tvořivé „hry“, které umožní občanům naplánovat rozvoj městských čtvrtí. Přečtěte si celou studii


Freiburg: město pro lidi

vauban deAčkoliv v německém Freiburgu žije jen 230 tisíc obyvatel, získal řadu mezinárodních ocenění za zdařilé urbanistické počiny a úspěchy na poli udržitelného bydlení. Neznají tu auta stojící v kolonách, dvě třetiny lidí se pohybují pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, městští úředníci neumožňují zástavbu zelených plohc a lidé žijí v příjemnémm přostředí. Přečtěte si celou studii


Vídeň: město pro život

 

MotejlV hledání a publikování příkladů dobré praxe v územním plánování v jiných zemích Evropy i světa nás podporuje Fond Otakara Motejla.

Hlavní město Praha projednává stovky změn územního plánu. Protože web magistrátu je nepřehledný, připravili jsme pro Vás databázi se snadným vyhledáváním. Zde se dozvíte, zda některé změny mohou ovlivnit Vaše životní prostředí nebo Vaše nemovitosti. Podívejte se na Změny Prahy.


Oficiální databázi změn a úprav územního plánu najdete tady.

Před tři čtvrtě rokem měli Pražané možnost vyjádřit se k zadání zcela nového územního plánu, který se má výrazně odlišovat od územního plánování, jaké doteď Praha znala. Nový plán dostal nové jméno – Metropolitní plán. Tím ale veškeré pokusy o inovaci, změnu a zlepšení končí. Jiné jméno územnímu plánu nepomohlo a zveřejněné zadání vyvolalo nejen rozpaky, ale i obavy.

K Metropolitnímu plánu se v hojném počtu vyjadřovaly i jednotlivé městské části. Téměř každá se vyjádřila, ať už více či méně obšírně a mnohé z nich nešetřily kritikou. Ta směřovala zejména proti velmi krátké době, během které se městky části vůbec vyjádřit mohly. Během zákonem daných třiceti dnů, které pražský Magistrát mohl lehce prodloužit, ale neudělal to, se jen stěží stihne svolat zastupitelstvo a vše potřebné probrat a shodnout se na připomínkách. Spolu s touto připomínkou městské části mnohdy volaly po větších pravomocech v oblasti územního plánování a žádaly, aby se staly partnerem Magistrátu při rozhodování o svém území.

Mnohým městským částem také vadí velká nejednoznačnost dosavadní podoby územního plánu, především skutečnost, že neurčuje žádné principy pro využití území a naopak zvyšuje zmatek zavedením dvojí úroveň územního plánování, přičemž ta celoměstská má být jen hodně obecná. Bez stanovení jasných pravidel pro plánování na nižších úrovních to může přinést mnohem více škody než užitku.

Kromě těchto obecný připomínek městské části mnohdy uplatňovaly výtky zcela konkrétní, směřující zejm. k ochraně zeleně a volného prostranství před nekontrolovanou zástavbou. Jaké postavení mají městské části Prahy při územním plánování? Přečtete si naši analýzu!

Připomínky městských částí k Metropolitnímu plánu v podrobnostech

Jak Magistrát vypořádal připomínky městských částí? Podrobnosti zde.

Vytvořili jsme také přehlednou tabulku se seznamem městských částí a informací, zda připomínky uplatnily. V tabulce najdete i výběr z nejzajímavějších připomínek.

Pokud Vás zajímá, jak se za veřejný zájem a zájmy svých občanů staví právě Vaše městská část, můžete to snadno zjistit. Arnika shromáždila připomínky od všech městských částí. 

 

Banner-stika

Sledujte nás: