Vláda má projednat omezení práva na informace o toxických látkách. Proč? Přeje si to průmysl a odbory

30.4.2010 - Praha | Tiskové zprávy
Vláda premiéra Jana Fischera bude pravděpodobně těsně před volbami rozhodovat o razantním zásahu do práva veřejnosti na informace o toxických látkách vypouštěných průmyslovými podniky.

Vláda premiéra Jana Fischera bude pravděpodobně těsně před volbami rozhodovat o razantním zásahu do práva veřejnosti na informace o toxických látkách vypouštěných průmyslovými podniky. Téměř polovina průmyslových provozů a informace od více jak tisíce z nich o chemických látkách v odpadech, to vše má zmizet veřejnosti z očí na základě návrhu na změnu v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) (1). Do vlády jej předkládá ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský v rámci velkých škrtů v ekologické legislativě. „Děje se tak pod záminkou protikrizových ekonomických opatření, ale ve skutečnosti jde o zásadní zásahy do legislativy ve prospěch průmyslu proti zájmům veřejnosti,“ zhodnotil návrh ministerstva vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika a kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.

„Například ve Zlínském kraji by se lidé po naplnění přání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) nedozvěděli o tom, co vypouští devět z deseti největších znečišťovatelů rakovinotvornými a potenciálně rakovinotvornými látkami (2). Z registru mají zmizet i hlášení většiny provozů, které vypouštějí do ovzduší nebezpečný styren (3). A tak by se dalo v nekonečném výčtu ztrát pokračovat,“ shrnul míru omezení pro veřejnost, státní správu, samosprávu či lékaře dostupných informací Jindřich Petrlík (4).

IRZ bez problémů funguje již šestým rokem a představuje unikátní databázi informací o znečišťujících látkách. „Díky této databázi si také samy podniky mohou lépe kontrolovat, kde mohou ušetřit – například na poplatcích za úniky látek či na surovinách, které prostě jen tak utíkají do ovzduší nebo do vody,“ upozornil vedoucí Arniky Děčín Kamil Repeš.

Povinnosti ohlašovat data do registru by zákon změněný podle představ MPO zbavil například provozy vyrábějící či upravující plasty (převážně laminátovny), dřevozpracující průmysl (výrobce nábytku) či elektrotechnický průmysl a řadu dalších (5). Patřila by mezi ně i laminátovna BV Plast v Klášterci nad Ohří, která zápachem ze svého provozu už roky obtěžuje místní obyvatele (6).  V roce 2008 se tato provozovna umístila v krajském žebříčku IRZ v tabulce pro „rakovinotvorné, možná či pravděpodobně rakovinotvorné látky“ na čtvrtém místě z deseti podniků. „Pokud by se tento zákon schválil, přišli by místní lidé o data o únicích styrenu z této provozovny, ale také o možnost se proti znečištění touto firmou účinně bránit. Protože by tento podnik z registru zmizel, lidé by už neměli šanci zjistit, jaké látky a v jakém množství do ovzduší vypouští,“ komentoval návrh ministerstva předseda místního sdružení Za Miřetice lepší Ing. Karel Fric.

Hlavním důvodem navrhovaného omezení informací má být podle materiálu ministerstva úspora 3 miliard korun. „Uvedená cifra je jakýmsi hausnumerem, které zástupci Svazu průmyslu a dopravy opakovaně střílejí od boku. Již při zavádění IRZ do české legislativy v roce 2002 strašili tím, že to průmysl bude stát 2 miliardy. Na otázku, jak k tomuto číslu došli, nikdy kloudně neodpověděli, natož aby předložili nějaký průzkum či studii,“ okomentoval argument svazu Jindřich Petrlík. Návrh pravděpodobně počítá s tím, že by průmyslové podniky zbavené povinnosti hlásit látky do IRZ už nemusely tyto látky ani měřit či odhadovat. To by ovšem porušily řadu dalších právních norem a předpisů (například zákony na ochranu ovzduší či vod) a současně nedodržely rozhodnutí povolující jejich provozy.

Integrovaný registr nebyl v celé své šíři v České republice doceněn. Dostupnost jeho dat pro veřejnost, státní správu, odborníky a v konečném důsledku i pro samotné firmy má za svou šestiletou existenci řadu pozitivních dopadů – několik se jich týká právě laminátoven. Díky identifikaci znečišťujících látek, v tomto případě styrenu, je možné uničit opatření, která dokáží účinně snížit jejich emise. Příkladem, kde se to podařilo, je provoz Lamináty Klimeš ze Semil. K dalším příkladům výrazného snížení množství vypouštěných škodlivin patří farmaceutický provoz Ivax Pharmaceuticals v Opavě, který výrazně omezil vypouštění dichlormethanu (7). Zachování IRZ v současné podobě podpořilo v roce 2007 přes 16 tisíc signatářů petice Budoucnost bez jedů II  a na 130 starostů a zastupitelů a 30 nevládních organizací z 21 zemí světa (8).

 

Přílohy a vysvětlivky:

(1) Zde najdete informace o českém Integrovaném registru znečištění: /irz

(2) Látky či jejich sloučeniny klasifikované Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) jako karcinogenní (kategorie 1)a potenciálně karcinogenní (kategorie 2A, 2B).

(3) Podrobné informace o styrenu: /styren  

(4) Základní rozbor, co vše má z IRZ zmizet

Za rok 2008 nahlásilo údaje do Integrovaného registru znečišťování 1173 provozoven.  Nový návrh počet podniků významně omezí, a to třemi způsoby:

1)    nahlašovali by pouze podniky, které podléhají integrovanému povolování (IPPC) - vypadnou jiné činnosti nebo menší podniky, které, přestože by provoz překročil práh pro sledovanou látku, nepřekročí prahovou hodnotou pro kapacitu;

2)  provozy, které nahlašují emise styrenu a formaldehydu, pokud by tyto látky byly z IRZ vyškrtnuty;

3)    firmy nahlašující emise v odpadech (hlásily by pouze množství)

Pokud by se nahlašovalo pouze podle přílohy I k nařízení o PRTR, spadalo by pod ní pouze 628 provozů (Zdroj: Souhrnná zprávy k IRZ za rok 2007, http://www.irz.cz) – viz tabulka.  

 

Kraj

Provozovny s činností  podle přílohy I nařízení o E-PRTR

Provozovny celkem

Podíl E-PRTR provozoven na celkovém počtu (%)

Středočeský

84

133

63

Jihomoravský

79

145

54

Ústecký

67

92

73

Moravskoslezský

65

99

66

Jihočeský

50

71

70

Pardubický

47

102

46

Vysočina

44

101

44

Plzeňský

41

75

55

Olomoucký

36

81

44

Královéhradecký

36

75

48

Zlínský

23

73

32

Liberecký

22

47

47

Hlavní město Praha

18

22

82

Karlovarský

16

23

70

Celkem

628

1139

55

Pozn.: Zahrnuty pouze nadlimitní údaje. Zdroj: Hlášení IRZ za rok 2007. Data platná ke 30.4.2009.

Pokud nebudou nahlašovány údaje v přenosech do odpadů, zmizí z IRZ asi 37 % všech údajů.

Za rok 2008 bylo nahlášeno 3101 údajů:

1)       1538 údajů o emisích do ovzduší (847 provozoven, 35 látek)

2)       273 údajů o emisích do vody (76 provozoven, 30 látek)

3)       1137 údajů o emisích jako přenos v odpadech (417 provozoven, 41 látek)

4)       153 údajů o emisích jako přenos ve vodě (53 provozoven, 30 látek)

Z registru by vypadly například tyto činnosti:

1)       firmy, vyrábějící různé díly a výrobky z plastů a laminátů (např. pro obuvnický průmysl, automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, stavební průmysl, ale i pro domácnosti)

2)       elektrotechnický průmysl (motory, součástky, navigace atd,)

3)       automobilový průmysl (hydraulika, brzdy, klimatizace, další vybavení)

4)       strojní průmysl (nástroje, hydraulika)

5)       letecký průmysl

6)       služby (chemické čištění)

(5) Redukce informací o velkých znečišťovatelích karcinogenními látkami

 

Tím, že zákon zbaví povinnosti ohlašovat do registru data například provozy vyrábějící či upravující plasty (včetně laminátoven), strojírenské provozy, nábytkářský či elektrotechnický průmysl, ztratí se data o velkých znečišťovatelích karcinogenními a potenciálně karcinogenními látkami. Nejlépe to lze dokumentovat na příkladu žebříčků sestavených z dat obsažených v IRZ z posledního hlášení. Tabulky níže demonstrují příklad Zlínského kraje (tabulky 1 a 2) a poté příklad pro styren (tabulky 3 a 4).

 

Tabulka č. 1: Pořadí provozoven ve Zlínském kraji podle množství látek či jejich sloučenin klasifikovaných IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) jako karcinogenní (1), pravděpodobně (2A) a možná (2B) karcinogenní pro člověka obsažených v celkových únicích do ovzduší, vody a půdy podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2008 (http://www.irz.cz).

 

Do skupiny 1 náležejí tyto chemické látky nebo jejich sloučeniny ohlašované do IRZ: arsen, azbest, benzen, ethylenoxid, formaldehyd, chrom, kadmium a vinylchlorid. Do skupin 2A a 2B náležejí tyto chemické látky nebo jejich sloučeniny hlášené do IRZ: 1,2,3,4,5,6- hexychlorcyklohexan (HCH), 1,2-dichlorethan (DCE), dichlordifenyltrichlorethan (DDT), dichlormethan (DCM), ethylbenzen, heptachlor, hexachlorbenzen (HCB), chloralkany (C10-13), chlordan, chlordecon, lindan, mirex, naftalen, nikl, olovo, polychlorované bifenyly (PCB), rtuť, styren, tetrachlorethylen, tetrachlormethan (TCM), toxafen, trichlorethylen a trichlormethan.

 

 

Poř.

Organizace/firma

Provozovna

Lokalita

Množství látek v kg

Trend

1.

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

64861

 ?

2.

TEiKO spol.s r.o.

TEiKO spol. s r.o.

Spytihněv

13521

 ?

3.

Groz-Beckert Czech s.r.o.

Valašské Klobouky

Valašské Klobouky

5940

 ?

4.

L.A.S.T., spol. s r.o.

Tečovice

Tečovice

5005

 ?

5.

Radomír Trecha - Compact

Radomír Trecha

Otrokovice

4670

6.

HOBAS CZ spol. s r.o.

HOBAS CZ spol. s r.o.

Uherské Hradiště

3035

 ?

7.

FORM,spol.s r.o.

Laminovna Střelná

Horní Lideč

3029

8.

BKP GROUP, a.s.

BKP GROUP, a.s.

Uherský Brod

2431

 ? 

9.

BROLA, spol. s r.o.

BROLA, spol. s r.o. - Laminovna, výkrm brojlerů

Zlín

2400

10.

PONY PLAST s.r.o.

PONY PLAST s.r.o. - laminovna

Otrokovice

1983

 ? 

 

 

Tabulka č. 2: Shodná tabulka po aplikaci navrhovaného zákona. Ve Zlínském kraji nevznikne ohlašovací povinnost pro dvě třetiny provozoven produkujících látky klasifikované IARC jako karcinogenní (1), pravděpodobně (2A) a možná (2B) karcinogenní pro člověka.

 

Poř.

Organizace/firma

Provozovna

Lokalita

Množství látek v kg

Trend

1.

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

64861

 ?

           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

Tabulka č. 3. Pořadí provozoven podle množství styrenu v celkových únicích do ovzduší podle dat zveřejněných v IRZ za rok 2008 (http://www.irz.cz).

 

Poř.

Organizace/firma

Provozovna

Lokalita

Kraj

Množství

látek v kg

Trend

1.

TEiKO spol.s r.o.

TEiKO spol. s r.o.

Spytihněv

Zlk

13521

­

2.

RIHO CZ, a.s.

RIHO CZ, a.s.

Suchý

Jmk

11155

­

3.

ACO Industries, k.s.

ACO Industries, k.s.

Přibyslav

Vys

6484

­

4.

ROTEC - CZECH s.r.o.

ROTEC - CZECH s.r.o.

Chrastava

Lbk

6467

-

5.

L.A.S.T., spol. s r.o.

Tečovice

Tečovice

Zlk

5005

?

6.

Radomír Trecha - Compact

Radomír Trecha

Otrokovice

Zlk

4670

­

7.

PETROF, spol. s r.o.

PETROF, spol. s r.o.

Hradec Králové

Khk

3376

-

8.

HOBAS CZ spol. s r.o.

HOBAS CZ spol. s r.o.

Uherské Hradiště

Zlk

3035

?

9.

FORM,spol.s r.o.

Laminovna Střelná

Horní Lideč

Zlk

3029

­

10.

BENTEX-Plast s.r.o.

BENTEX-Plast s.r.o.

Borovany

Jck

2662

-

Tabulka č. 4. Předchozítabulka po aplikaci navrhovaného zákona ochuzená o data (informace o styrenu vypouštěném konkrétními provozy do ovzduší), která podle navrženého zákona do IRZ nebudou muset být hlášena.

 

Poř.

Organizace/firma

Provozovna

Lokalita

Kraj

Množství

látek v kg

Trend

             
             

3.

ACO Industries, k.s.

ACO Industries, k.s.

Přibyslav

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu