Vor v Litoměřicích 2Koupací dny rok za rokem

2002

Hlavním mottem prvního Dne koupání byla proměna Labe v živoucí řeku. Na 55 místech podél celého toku Labe se jej 14. července 2002 zúčastnilo 100 000 lidí, z toho asi 10 000 na 11 místech v České republice - Arnika zahájila tradici Slavností Labe.

Koupani RadekCihla MFD 20052005

Od roku 2005 vyhlašuje Arnika koupací dny každoročně už nejen na Labi, ale na všech našich řekách. Jsou součástí celoevropské akce Big Jump, kdy statisíce lidí na stovkách míst v Evropě ve stejný čas slaví tento den společně.

     


2010

BJ 2010 PrimelkovLabe, Vltava, Svratka, Jihlava - u těchto i dalších řek si lidé společnými "skoky" do říčních vln, ale také pikniky, soutěžemi dětí a dalšími akcemi připomněli význam řek. Akce Big Jump 2010 se uskutečníla na více než 250 místech po celém kontinentu.

Koupací den přilákal k řekám malé i velké
Big Jump s Arnikou v Děčíně
Koupání v řece Jihlavě v Přímělkově

2011

BJ 2011 PrahaPraha, Děčín, Brno, Lysá nad Labem, Třeboň, Mělník, Přímělkov nebo Křešice - tam všude se slavil svátek řek. Arnika uspořádala úspěšný Den koupání v Děčíně a v pražském Braníku. Akce zaznamenala i média:
„Nebojte se koupat v Labi a chodit se k řece bavit"
Evropský den koupání v řekách má v Česku stále více příznivců
Ekománie: Lidé v houfech skákali do řek

BigJump logo


8.7.2012, 15:00 - Buďte u toho letos i vy!

Vyberte si svou řeku a přidejte se i letos k tisícům lidí, kteří společně oslaví Den koupání! Chcete uspořádat vlastní slavnost- s kamarády, se známými ve Vaší obci nebo městě a potřebujete poradit, jak na to? Pomůžeme vám!

Jak můžete oslavit Den koupání?

 • Koupaci den-stare plavkysportem či hrami na břehu řeky
 • módní přehlídkou originálních koupacích úborů či kostýmů inspirovaných vodou a životem v ní
 • divadelním představením nebo koncertem
 • výstavou či přednáškou o vodě
 • výtvarnou soutěží pro děti i dospělé
 • jednoduše: piknikem a setkáním s kamarády a známými
Pro inspiraci:

Podívejte se, jak se slavily koupací dny v roce 2011 v Děčíně u Labe a v Praze - Braníku u Vltavy nebo v roce 2010 na řece Jihlavě v Přímělkově!

Není ve vaší obci / vašem městě vhodné místo ke koupání v řece, i když tu třeba dříve bývala plovárna nebo říční lázně?
 • Založte tradici Dnů koupání - zájem o řeku a budování vztahu místních obyvatel k ní pomůže rozvoji celého území. Už jen společný piknik přiláká pozornost ostatních.
 • Domluvte se s místní samosprávou a převezměte patronát nad místem vhodným ke koupání.
 • Přesvědčte místní politiky, aby podpořili vznik přírodního koupaliště na řece.
Obáváte se, že voda ve vaší řece není dostatečně čistá?

Kvalita vody v českých, moravských i slezských řekách se za poslední roky výrazně zlepšila a koupání v nich je většinou zcela bezpečné. Navíc voda v nich neobsahuje nepříjemný chlór. Pokud máte pochybnosti o čistotě vody, můžete se obrátit na Český hydrometeorologický ústav, který jakost vod sleduje. Informace naleznete také ve zprávách Ministerstva životního prostředí (např. za rok 2008).

Pomozte vrátit život k řekám! My vám pomůžeme oslovit ostatní!

Mokřady v nivě řeky Narew

narew - wikipCílem projektu je zachovat a obnovit mokřady v nivě řeky Narew.

Oblast Narew je jen řídce osídlena (přibližně 54 osob/km2), v okolí téměř 1600 jezer se zde však vyskytuje množství velkých savců jako losi, vlci, rys ostrovid, bobr či vydra, tedy druhy, které jsou ve velké části Evropy ohroženy. Síť meandrujících říčních ramen v nivě znamená, že až 7000 ha je pod vodou po dobu šesti měsíců v roce.
Bažinatá niva je rájem a významným útočištěm pro různé živočichy. Bukač, chřástal nejmenší či slavík modráček, to jsou jen některé ze 145 druhů ptáků, kteří se zde vyskytují.
Oblast je zajímavá také tím, se zde překrývají že Atlantické a kontinentální zóny a v oblasti tak žijí prvky fauny typické pro obě tyto oblasti. Narew je také jižní hranicí tundry.

Na začátku osmdesátých let byly rozsáhlé oblasti nivy přeměněny na zemědělskou půdu. Toto odvodnění bylo natolik "úspěšné", že oblasti se suchým rákosem v zimě zachvátily požáry. Není divu, že ptačí populace poklesla na pouze 10% svých dřívějších hodnot.

Tento projekt se zaměřil především na navrácení území do původního stavu. Pozemky byly odkoupeny od soukromých vlastníků půdy, aby sedm kilometru dlouhý kanál, na nějž byla změněna původní řeka, mohl svůj průtok vody zpomalit a tím zvýšit hladinu podzemní vody a přispět k vrácení mokřadu do původního stavu. Projekt byl zahájen v roce 1996 a byla dokončen v roce 1999.

Náklady činily € 299500.

Na projektu se podílela společnost the North-Podlasie Society for Bird Protection (PTOP).

 

Delta Odry

Delta Odry tvoří severní hranici mezi Německem a Polskem a coby rozsáhlá laguna  zahrnuje přibližně 460 km2. Je obklopena velkým množstvím mokřadů, stejně jako spoustou malých obcí v agrikulturní krajině s bohatou flórou a faunou. Polská část delty má nejvyšší hustotu orla mořského v Evropě i dalších ohrožených druhů, jako je bobr, vydra, jeřáb a jespáci.orel mořský wiki

Tato oblast je také velmi důležitým místem odpočinku pro mnoho druhů v západní palearktické migrační trase a je rozhodujícím článkem pro stěhovavé ptáky mezi východem a západem: miliony ptáků se zastaví na této ploše dříve, než dorazí do západní Evropy. Některé části delty byly navrženy na ochranu  dle Ramsarské úmluvy, ale zatím zde nebyly zařazeny.

Cílem projektu bylo strategicky vykoupit pozemky kolem delty Odry a vytvořit pilotní prostor pro udržitelný rozvoj venkova s cílem prokázat všem úrovním správy jakož i místním obyvatelům, že ekonomický rozvoj a ochrana přírody mohou jít ruku v ruce.

Možná ohrožení:

 • nedávno plánované rozšíření přístavu Štětín, včetně zřízení míst překládky a rostoucí lodní doprava;
 • přílišné rozrůstání mokrých luk kvůli nedostatku managementu;
 • nekontrolované využívání půdy (např. výstavba letních domů);
 • zvýšení rekreačního a turistického tlaku a narušení citlivých oblastí;
 • nelegální ukládání odpadu;
 • znečištění a eutrofizace z řeky Odry.

Partnerské organizace spolupracují s místními zemědělci na podpoře udržitelného zemědělství a znovuzavedení tradičního zemědělství. Zemědělci již získali dobytek, aby byl dodržen vypracovaný plán pastvy a na oplátku tím získají finanční výhody. Tímto způsobem mohou místní farmáři prosperovat a přírodní hodnoty budou zachovány. Aby zde byl zajištěn další příjem pro tuto oblast a zemědělce, připravuje se rozvoj ekoturistiky.

V rámci projektu zde bylo zřízeno vzdělávací centrum pro celý region. Školáci a dobrovolníci se podílejí na čištění oblasti, odstraňování odpadu a prořezávání houštin a rákosí. Bylo zde postaveno několik pozorovatelen. Turisté jsou pomocí lodi prováděni nejkrásnějšími částmi delty Odry. Nezaměstnaní lidé z okolních vesnic byli najati, aby pomohli s činnostmi v rámci projektu. EUCC-Polsko také spolupracuje se zařízením pro drogově závislé v Monaru a práce na úpravách terénu jsou pro klienty zařízení součástí jejich rehabilitačního programu.

V nadcházejících letech se plán řízení zaměří na obnovu hydrologie a komunikací. EECONET Fond bude i nadále podporovat výkup pozemků a znovuzavedení pastvy. Polský ECO-fond navíc podporuje praktický management. Je ještě třeba dále rozvíjet sociální aspekty tohoto projektu a holandský fond KNHM se zavázal k podpoře, vzdělávání a zapojování veřejnosti při činnosti v budoucnu. Další organizace, holandská Natuurmonumenten, pomáhá s celkovým plánem rozvoje.

Organizací zodpovědnou za projekt je European Union of Coastal Conservation -Poland.

Náklady na projekt zatím dosáhly € 748000

 

Úpravy řeky Sokolowka v Lodži

lodzŘeka Sokolowka je zásobována převážně srážkovými vodami. Vrchní a střední řečiště bylo v minulosti regulováno, okolo střední části se však stále nachází polopřirozená vegetace, která činí tuto část vhodnou právě pro projekty zaměřující se na vylepšení ekologických a hydrologických poměrů na toku a v jeho okolí.

Cílem projektu bylo zejména snížení rizika z přívalových dešťů pomocí harmonizace hydrotechnické struktury toku a ekosystémů pomocí biotechnologií. Dalším zájmem bylo zkvalitnění jakosti vod, zvýšení estetické a rekreační hodnoty toku ve městě a vylepšení mikroklimatu. Pomocí projektu se podařilo zejména zvýšit retenční schopnosti celé oblasti.

Konkrétní cíle projektu

 • snížení průtoku v případě přívalových dešťů vybudováním kaskády přirozených nádrží,
 • zlepšení kvality srážkových vod vytvořením sedimentačního rybníka a vícekomorové sedimentační biofiltrace
 • zlepšení ekologického stavu řeky a ekologické stability
 • zvýšení kvality života a estetických hodnot v povodí řeky založením parku Sokołówka a vhodným managementem krajiny
 • ekologické vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti
 • tvorba atraktivních městských prostor pro rozvoj obytných oblastí

V rámci projektu byly vytvořeny rezervoáry, kde nalezneme zóny hydrodynamické sedimentace, zóny, kde mohou intenzivně probíhat biochemické procesy, podílející se na čištění vody a zóny intenzivní biofiltrace vody, jako jsou například plochy s plovoucími makrofyty (např. Phragmites Australis, Schoenoplactus lacustris, Iris pseudacorus, Acorus calamus, Typha latifolia nebo Sagittaria sagittifolia) a mokřady.

Projekt byl uskutečněn díky programu SWITCH.

Jak přirozeně předcházet povodním

Krajina je jako mozaika poskládaná z tzv. krajinných prvků. To, jaké prvky se v ní vyskytují, má vliv na to, co se stane, když je dlouho sucho nebo naopak hodně prší.

Klikněte na obrázek a sami si vyzkoušejte, co se stane, když...

 • Pravé menu vám umožní rovnováhu v krajině obnovit tím, že některé prvky v krajině vyměníte za jiné. Vaši úspěšnou snahu ocení vodníček v pravém dolním rohu svým úsměvem.
 • Kliknutím na mráček nebo na sluníčko poznáte, co se stane po vydatných deštích nebo naopak v období letního sucha.

Hra modeluje vodní (tzv. hydrologický) režim typické středoevropské krajiny. Člověk tento režim ovlivňuje tím, jaké stavby v ní umisťuje nebo jak ji využívá.

Jako nápovědu využijte rolovací popisky u jednotlivých prvků v obrázku.

© Arnika, Program Ochrana přírody; 2011; Autor: Ing. Jakub Esterka; Design: Jakub Němeček

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
toxické látky
udrzitelna spotreba
verejnost
odpady
vzduch2
praha2
voda2
biodiv2
stromy