Vraťme řekám jejich tvář, zazní dnes na semináři

22.9.2011 - PRAHA | Novinky
Moderní vodohospodářské přístupy podporující návrat řek k jejich přírodní podobě jsou námětem semináře „Současné evropské trendy při správě a údržbě vodních toků", který pořádá Koalice pro řeky ve Velkém sále Ministerstva zemědělství ČR ve čtvrtek 22. září 2011 od 9:00 hodin.

Koalice pro řeky pozvala odborníky z Francie, Švýcarska a Německa, aby představili své zkušenosti se správou a údržbou vodních toků. O seminář projevili mimořádný zájem čeští vodohospodáři – přihlásilo se jich 136 a kapacita sálu je již zcela zaplněna.

Přednášející na konkrétních příkladech ukazují (1), že kanalizování a zatrubňování řek i potoků, běžné v 19. a první polovině 20. století, se stává minulostí. Revitalizační stavební úpravy jsou přitom nákladné a v dohledné době není možné je provést na většině vodních toků. Proto je třeba klást důraz na ekologicky orientovanou správu vodních toků, která co nejvíce využívá schopnosti samovolné renaturace řek. Nepříznivé zásahy nezbytné z důvodů protipovodňových opatření či jiné výstavby je nutné jednak omezit na minimum, a jednak kompenzovat.

„S návratem vodních toků do přírodní podoby mají v zahraničí mají již dlouholeté zkušenosti. Rámcová směrnice o vodách EU ukládá i nám zajistit dobrý ekologický stav vodních toků. Nové úpravy proto musejí brát ohled nejen na protipovodňovou ochranu, ale i na zájmy ochrany přírody, rekreaci obyvatel a historický kontext území," říká organizátorka semináře, Michaela Valentová z Ústavu pro ekopolitiku.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR, odborné spolupráce s bavorským projektem Technologie Transfer Wasser, za finanční podpory Nadace Partnerství a grantu Ministerstva životního prostředí ČR a za mediálního partnerství časopisu Vodní hospodářství.

Další informace:

(1) Obsah příspěvků

Ing. Christian Göldi z kantonu Curych představí historický vývoj přistupu na příkladech řeky Thur. Poukazuje i na potřebu diferencovaného přístupu – v některých oblastech dostává přednost protipovodňová ochrana, jinde projekt musí zdůraznit zájmy přírody nebo rekreace obyvatel. Promluví i o umělých povodních, jimiž po dohodě s provozovatelm vodní elektráry se navrací charakter vodnímu toku poznamenanému provozem vodního díla.

Dr. Thomas Henschel z Bavorského zemského úřadu pro životní prostředí zdůrazňuje zapojení veřejnosti a místních občanů i odborníků - např. rybářských svazů. Dr. Henschel připomene i rozsáhlý bavorský Akční program na ochranu před povodněmi, který do roku 2020 vynaloží 2,3 mld. eur ve všech třech důležitých oblastech protipovodňové ochrany: na technická opatření, přirozenou retenci a prevenci.

Přítomen bude i dnes již pensionovaný hlavní iniciátor rozsáhlých bavorských revitalizací Ing. Walter Binder, který shrne doporučení, jak při správě a údržbě vodních toků využívat hydromorfologické procesy.

Vystoupení Dr. Olivera Borna, poradce pro rybářství ve Švábsku, se zaměřuje na zlepšování životních podmínek ryb.

Roberto Epple je zakladatel a prezident Evropské sítě řek organizace Loire Vivante. Návrat k přírodě bližšímu stavu v povodí této velké řeky přináší i odstraňování nebo přestavbu celé řady přehrad a jezů.

O přeshraniční spolupráci při správě vodních toků promluví pracovník Vodohospodářského úřadu v Hofu Michael Belau.

Zahraniční odborníky doplňují dva příspěvky českých referentů:

Mgr. Pavel Kožený z Výzkumného ústavu vodohospodářského představuje návrh nové metodiky managementu dřevní hmoty v přirozených vodních tocích.

Ing. Tomáš Just z AOPK ČR představí principy ekologicky orientované správy vodních toků a potřebu zejména z ekonomických důvodů podporovat samovolné renaturace, tedy stavy, kdy se vodní tok po povodních nebo rozpadem staveb vrací samovolně ke své přirozené podobě. Říká: „Není třeba dlouze bádat. Stav vodního toku je tím příznivější, čím větší prostor dostanou přírodní nebo přírodě blízké tvary jeho koryta, čím větší má tvarovou a hydraulickou členitost a čím lépe je zachávána migrační prostupnost." Jednoduchá pravidla, jimiž se může řídit i dobrá a ekonomická správa a údržba vodních toků.

Kontakt:
Ing. Vlastimil Karlík, zástupce Arniky v Koalici pro řeky
tel.:737 551 108

Banner-stika

Sledujte nás: