Vyhodnocení dotazníku - obce vs. topeniště

Níže naleznete výsledky dotazníku k problematice znečisťování ovzduší emisemi z lokálních topenišť, který zodpovídali účastníci konference Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích, OSTRAVA 16.2.2011

Odpovídali zástupci samosprávy z 35 obcí.1. Potýká se Vaše obec se znečištěním ovzduší?

100% respondentů odpovědělo ANO

2. Zaznamenali jste Vy sami ve vaší obci projevy znečištění lokálními topeništi – např. nepřiměřeně tmavý kouř?

100% respondentů odpovědělo ANO

3. Obracejí se občané na Váš úřad se stížnostmi na kouř ze sousedních domů?

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pokud ano, kolik takovýchto případů jste za poslední rok řešili?

V průměru připadá na obec 4,3 řešených případů znečišťování ovzduší lokálními topeništi. Jako největší počet případů uvedla jedna obec 20.

5. Jak byly případy řešeny?

5

6. Jaká je podle Vás úspěšnost vyřešení těchto případů?

6

7. Pravomoce obcí k řešení problematiky emisí z lokálních topenišť jsou podle Vás:

100% respondentů označilo pravomoce obcí v řešení problematiky lokálních topenišť jako nedostatečné.

8. Zakazuje Vaše obec vyhláškou pálení nějakých materiálů?

8

9. Obracejí se na Váš úřad občané s dotazy jak nakládat s odpadem?

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Domníváte se, že Vaše obec má dostatek možností, jak se ekologicky zbavit odpadu? (Např. kontejnery na tříděný odpad, možnost velkoobjemových kontejnerů na velké kusy odpadu nebo stavební odpad atd.)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Je ve Vaší obci možnost kompostování bioodpadu (máme na mysli organizované kompostování, nikoliv individuální na zahrádkách občanů)?

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kdybyste mohli sami navrhnout opatření, které by účinně pomohlo snížit produkci emisí z topenišť ve Vaší obci, jaké opatření by to bylo? (Seřazeno od nejčastěji navrhovaných typů opatření po nejméně navrhovaná)

 1. Dotace na ekologičtější vytápění (palivo, kotle, zateplení), snížení cen plynu a dalších ekologičtějších paliv, či jiná finanční motivace pro občany  37%
 2. Větší pravomoce obcí postihovat či kontrolovat hříšníky + příslušné změny v zákonech 20%
 3. Povinné měření emisí z lokálních topenišť u fyzických osob 10%
 4. Větší zdanění neekologických (tuhých) paliv 10%
 5. Zákaz spalování nevhodných paliv (např. uhlí) 7%
 6. Změna zákonů (nekonkretizováno) 7%
 7. Zákaz používání starých kotlů na tuhá paliva 5%
 8. Možnost zveřejnit hříšníky v obecním zpravodaji 2%
 9. Osvěta 2%

13. Kdybyste mohli sami navrhnout způsob, jak zabránit spalování odpadů v domácnostech či jak ho efektivně postihovat, jaké opatření by to bylo? (Seřazeno od nejčastěji navrhovaných typů opatření po nejméně navrhovaná)

 1. Kontrola topenišť fyzických osob přímo v obydlí a měření emisí 47%
 2. Osvěta 16%
 3. Zvýhodnění ekologičtějšího vytápění, dotace „sociálně slabých“ obyvatel 16%
 4. Finanční postih 8%
 5. Zlepšení nakládání s odpady (zřízení sběrného dvora, dostatek kontejnerů, snížení cen za odvoz odpadu, motivace ke třídění) 8%
 6. Zveřejňování hříšníků pálících odpad 5%

 

14. Informujete občany o tom, že by neměli spalovat v topeništích odpad nebo nekvalitní paliva? Pokud ano, napište prosím jak.

14

15. Jaký způsob vytápění domů ve vaší obci převažuje?

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zástupci obcí často upozorňovali, že mnoho lidí kvůli stoupajícím cenám plynu přestává plyn používat a vrací se k tuhým palivům.