Evidence kácení a vyhodnocování stavu zeleně

Zákon o ochraně přírody ukládá povinnost orgánu ochrany přírody vést „přehled informací“ o vydaných rozhodnutích a celkově o stavu a vývoji přírodního prostředí (§ 72 zákona o ochraně přírody). Není to tedy pouhá „archivační“ povinnost úředních listin podle dalších předpisů, z čehož plyne, že by měly úřady vést také evidenci zásahů do zeleně. Také podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, mají úřady samy aktivně zveřejňovat „souhrny údajů“ o činnostech s negativním vlivem na přírodu [§ 10a odst. 5 písm. c)]. Podle zákona o právu na informace o životním prostředí mohou navíc občané evidenci požadovat přímo.

Z těchto zákonných důvodů a z hlediska možnosti posuzovat změny životního prostředí v konkrétní obci pak lze úřadům jedině doporučit zpracovávání podrobného souhrnu údajů o počtu dřevin povolených k pokácení na základě rozhodnutí i oznámení, jakož i rozsah uložených náhradních výsadeb.

Celková evidence za delší časové období několika let může být cenným zdrojem informací o vývoji zeleně jak co do kvality, tak i do umístění a rozlohy, případně druhové skladby apod. Takový přehled lze využít při přípravě koncepce péče o zeleň nebo rozvoje zeleně, stanovování cílů územního plánu obce a v dalších případech.