Výhody vratných lahví

Vratné lahve šetří suroviny a energii

Vratná skleněná lahev spotřebuje během životního cyklu nižší množství energie než PET lahev či hliníková plechovka. K úsporám energie dochází díky opakovanému použití. Suroviny pro výrobu vratných lahví se nestávají po prvním použití odpadem. Skleněná lahev je v průměru využita čtyřicetkrát, poté se dá do nekonečna recyklovat. Recyklací PET lahví už nikdy nezískáváme stejnou lahev, recyklát se pro jejich výrobu používá omezeně. Z vytříděných PET lahví se vyrábí textilní stříž, izolační materiál atd.

Lahve_energie

Zdroj: MŽP, LCA nápojových obalů, 2009

  Vratné lahve snižují znečištění z výroby a likvidace obalů

Průmysl nápojových obalů se podílí na globálním oteplování, acidifikaci (okyselení) a eutrofizaci (obohacení živinami) prostředí, smogu i poškození ozonové vrstvy. K znečišťování prostředí dochází hlavně při výrobě, přepravě a likvidaci. Opakované použití nápojové lahve může znečištění životního prostředí zmírnit.

lahve_sklenikove

Zdroj: MŽP, LCA nápojových obalů, 2009

Vratné lahve předcházejí vzniku odpadu

Přechod od vratných k jednorázovým PET-lahvím sebou přinesl velké množství odpadu. Vratné lahve nám umožňují vzniku odpadu předcházet. V roce 2007 se prodalo 1470 miliónu nápojů v PET lahvích. Přestože se jich vytřídí cca. 60 %, stále jich téměř 600 miliónů ( 57 ks na 1 obyvatele včetně dětí) skončí na skládkách, ve spalovnách, v kamnech a volné přírodě.

Vratné lahve snižují znečištění prostředí pohozenými obaly

Zálohový systém motivuje zákazníka k vrácení obalu. Lahve tak nekončí na černých skládkách nebo pohozené v krajině (téměř třetina pohozených obalů pochází z nápojů).

Vratné lahve jsou levnější

Zavedení vratných lahví je pro spotřebitele ekonomicky výhodné. Do ceny nápoje není započítán obal, zákazník získává zálohu při vrácení obalu nazpět. Vratné lahve vyjdou levněji i podle kanadských poboček Coca-Cola a Pepsi-Cola, které uvedly, že 450 g láhev nápoje stojí o 1/3 méně ve vratné lahvi.

Vratné lahve nepřenášejí zodpovědnost za odpad z producenta na zákazníka/obec

Při používání vratných lahví je za své obaly odpovědný ten, kdo je uvádí na trh. Většina lahví se díky záloze k výrobci či distributorovi vrací. Naopak při používání nevratných PET lahví nese zodpovědnost za produkci odpadu konečný spotřebitel, respektive obec.

Zálohovaný obal slouží opakovanému využití a recyklaci

Díky zavedení záloh na nápojové obaly v evropských zemích dosahuje jejich recyklace až 95% účinnosti (Německo, Norsko).  V České republice se daří recyklovat asi 60 % PET lahví a téměř žádné nápojové plechovky.

Ze skla se neuvolňují nebezpečné látky

Používání vratných skleněných lahví je nejen ekologické, ale zároveň zdraví bezpečné. Skleněná lahev je totiž vyrobena z netečného materiálu, ze kterého se neuvolňují žádné nebezpečné látky. Kanadsko-německá studie z roku 2005 prokázala uvolňování antimonů z plastových (polypropylenových a především PET) lahví do balené vody. Antimon neboli stibium je toxický těžký kov postihující krvetvorbu a přispívající ke vzniku rakoviny. Balená voda v PET lahvi dosahovala třicetkrát vyšších koncentrací antimonů než ve skle. S délkou skladování vody v PET lahvi se koncentrace antimonů navyšovala. pravdou ale také je, že v ČR antimon v PET lahvích objeven nebyl (záleží na použité technologii).