Výroky odborníků a politiků

 

seitlovajVeřejnost a neziskové organizace jsou neprávem viněny, že neúměrně protahují stavební projekty. Jenže pokud nakonec soud v kterémkoli případě zruší rozhodnutí, jedná se o pochybení úředníka, který jej vydal, nikoli občanů. Nevládní organizace a široká veřejnost významně přispěly ke zlepšení činnosti úřadů a kvalitě vydávaných rozhodnutí. Omezení práva občanů na účast v řízení by bylo významným krokem zpět, krokem, který by zvrátil to, čeho jsme v devadesátých letech dosáhli. Krokem pryč z právního státu, kde mají lidé šanci domoci se práva.

zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová 


moldanÚčast veřejnosti ve stavebním řízení je důležitá a v demokratickém státě naprosto nutná věc. Zákony jsou od toho, aby pro tuto účast stanovily jasná a zřetelná pravidla, která mají zajistit, aby účast veřejnosti byla co nejúčinnější. V žádném případě nemá být omezována.

ředitel Centra pro otázky životního prostředí prof. Bedřich Moldan


somerovaZnemožnit občanům účast na stavebních řízeních považuju za tragický úkrok od demokratických principů naší země a neúctu k občanské společnosti.

Olga Sommerová, dokumentaristka a zastupitelka Prahy 7


jiri-valalObec Slavičky si prožila spoustu nepříjemností se skládkou nebezpečných odpadů v Pozďátkách. Moc nám pomohlo, že v rámci všech řízení mohlo být účastníkem občanské sdružení Pozďátky bez jedů. To by novela zákona měla změnit, dokonce ani obec by v případě, že není vlastníkem předmětného, případně sousedního pozemku nebyla účastníkem stavebního řízení! V obcích by tak bez našeho souhlasu mohlo vyrůst cokoliv, co by pro obec mohl být v budoucnosti velký problém. Postavme se proti těm, kteří chtějí omezit práva obcí a občanů.

Ing. Jiří Válal, starosta obce Slavičky


korenkovaBez možnosti účastnit se na rozhodování by v naší obci o třech tisících obyvatelích došlo v minulosti například k realizaci výstavby bioplynové stanice a sběrného dvora odpadů za 27 milionů korun uprostřed zástavby, zničení souvislé plochy zeleně v intravilánu apod. Obec prochází stavebním boomem a v budoucnu by se tak uvolnil prostor pro plány developerů, které jsou často v přímém rozporu se zájmy obyvatel obce.

Ing. Michaela Kořenková, zastupitelka Šestajovic


mat.stropnickyProtože jsou ostatní oblasti veřejného zájmu hájeny méně, než životní prostředí, nebudeme je všechny chránit lépe, ale raději i životní prostředí hůř? A protože mají jednotliví občané méně práv, než občanská sdružení, neposílíme práva občanů, ale omezíme práva těch sdružení, aby měli všichni stejné nic? Vzít právo uplatňovat v územních řízeních připomínky, o nichž musí být jednáno, znamená ponechat sdruženým občanům jen možnost povyku a tím je ponížit na nezúčastněné přihlížející. Tomu je třeba zabránit.

Matěj Stropnický, zástupce starostky Městské části Praha 3


martin anderVládní návrh na vyškrtnutí účasti veřejnosti ze stavebního řízení považuji za velice nebezpečný průlom do pravidel povolování staveb. Z praxe znám spoustu případů, kdy o skutečné podobě stavby se rozhodlo až ve stavebním řízení. Je také důležité, aby občanům zůstalo právo kontrolovat, zda jejich podmínky z předcházejících stupňů řízení, jsou skutečně naplňovány. Omezení účasti veřejnosti by znamenalo okleštění demokratických občanských práv.

Martin Ander, zastupitel města Brna


hybner-jaromirUž současná podoba stavebního zákona je dle mého názoru protiústavní. Rozděluje účastníky stavebního či územního řízení do skupin s odlišným postavením, dle způsobu doručování závažných písemností.

Ing. Jaromír Hýbner, místostarosta Hodonína


pospisil-filipUž teď dochází ve stavebních řízeních v centru Prahy k tomu, že jsou opomíjeny veřejné zájmy. Omezení práv občanů a potažmo možnosti občanských sdružení do těchto řízení vstupovat by ještě víc otevřelo dveře ničím neomezované zvůli spekulantů a developerů propojených s místními úředníky či politiky.

Filip Pospíšil, zastupitel Městské části Praha 1


symonSetkal jsem se snahou o zneužití ustanovení stavebního zákona ze strany účelově založeného občanského sdružení. Jednalo se však o ojedinělý exces a jsem přesvědčen, že kvalitně a odpovědně připravené projekty nepotřebují „ochranu“ před občany či místními samosprávami.

Jan Symon, starosta Ostopovic


PisoftDomnívám se, že polistopadový vývoj jasně ukázal, že v České republice není konkurenceschopnost průmyslu významnějším problémem, zejména ve srovnání s korupcí a arogancí politických představitelů. A právě proto je nutné občanskou aktivitu podporovat a ne se ji snažit legislativně omezit. Takové snahy vedou společnost před rok 1989..

Petr Pišoft, zastupitel Městské části Praha 9


roman cernikV Obci Ves Touškov v současné době bojujeme s tvrdým podnikatelským záměrem na katastru naší obce a vím, jak je důležité mít možnost z pozice obce reagovat na podobné záměry, a vím, že už dnes to není jednoduché a další okleštění našich možností by bylo opravdu smutné.

MgA., Mgr. Roman Černík, zastupitel obce Ves Touškov


V našem zavedeném demokratickém systému by měl již výraz "omezení práva" vzbuzovat pozornost. Tím spíše, pokud se jedná o vzhled obcí, jejich okolí nebo dnes tak diskutované téma ochrany životního prostředí. Vždyť právě proto mají naše obce vlastní samosprávy, aby se samy mohly rozhodovat, co chtějí, co je v jejich možnostech a co je pro ně konkrétně správné a dobré. S postupem, který by tohle právo chtěl omezovat nebo pošlapat - a jistě navíc z důvodu vlastního obohacení na úkor druhých - musím zásadně nesouhlasit. 
 
Richard Maňoušek, místostarosta obce Kulířov


pavel-rousarJsem jednoznačně pro účast veřejnosti a obcí i ve stavebních řízeních. Správní úřad totiž nemá ve stavebním řízení potřebný prostor a někdy ani zájem zkoumat veškeré aspekty, které s sebou výstavba a provoz schvalovaných projektů nese. Správní orgán často působí jen v roli arbitra, který váží a vyhodnocuje argumenty stavebníka a námitky ostatních účastníků řízení, a porovnává je se zákony. Vyloučením veřejnosti by se mohlo stát, že se správní úřad vůbec nedozví o některých aspektech a vlivech záměru.

Zejména v otázkách spojených s ochranou veřejného zájmu je účast veřejnosti častým zdrojem námitek či připomínek, které se zdánlivě jeví jako komplikace. Velmi často však vedou k modifikaci a zlepšování samotných projektů. Měli bychom mít společný zájem na tom, aby všechny námitky účastníků byly řádně prozkoumány a vypořádány a ne na tom, aby účastníků a připomínek bylo co možná nejméně.

Délka řízení je dnes neúměrně velká, protože státní správa dnes neumí rychle a efektivně o všech námitkách rozhodnout. To ale není problém účastníků, to je problém nastavení a fungování státní správy. Řešit dnešní situaci omezováním počtu účastníků je špatné.

RNDr. Pavel Roušar, starosta Městské části Praha 21.


Vladimir DobesNávrh na omezení svobod občanů v oblasti stavebního řízení zřejmě vychází ze strachu ze zneužití těchto svobod, jak jsme tomu také byli svědky. Takové riziko se ale dá ošetřit jinak než vyloučením veřejnosti z jednání.

Při rozhodování o konkrétních stavbách se rozhoduje o budoucnosti dané lokality, a vyjádření občanů by mělo být jednou z důležitých součástí pro posouzení každé významnější stavby, která změní charakter místa, dopravní zatížení apod. Moje zkušenost z práce v zastupitelstvu obce je, že vyjádření veřejnosti ve fázi plánování stavby je důležité i pro samotného podnikatele – dá se tak předejít problémům, které se jinak objeví až po dokončení stavby, kdy je náprava obvykle mnohem obtížnější anebo nemožná. Takový stav znamená následné komplikace pro podnikatele a vedle ztráty důvěry často také ztráty ekonomické.

Ve světě se stále více prosazuje trend přijímání společenské odpovědnosti firem. Omezení možnosti občanů vyjadřovat se ke stavebnímu řízení by podnikatelům zkomplikovalo možnost naplňování jejich společenské odpovědnosti. Zeptal se jich někdo, zda o vyloučení veřejnosti opravdu stojí? Jsem přesvědčen, že jejich odpověď by nebyla tak jednoznačná. Podle mého názoru změnu prosazují především úředníci, kteří neumějí komunikovat s lidmi, a kteří hledají možnost, jak si zjednodušit práci.

Nakonec se můžeme odvolat na obyčejnou lidskou slušnost. To se přece nedělá, abychom plánovali nějakou důležitou stavbu, která ovlivní život lidí, a těm lidem o ní ani nepověděli a nedali jim možnost říci nám o svých potřebách.  Jinak se zaplétáme do bludného kruhu, kdy strach plodí strach a kdy nakonec ztrácejí všichni – ekonomicky, z hlediska prostředí, ve kterém žijeme, a v neposlední řadě na úrovni důvěry a vztahů.

Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc., místostarosta obce Zákolany

 

hudecNemyslím si, že navrhovaná novela stavebního zákona by musela vést jen k pasivitě občanů, ono by mohlo být ještě horší. Množství střetů mezi soukromými a veřejnými zájmy stále roste. Zvláště někteří podnikatelé neberou sebemenší ohled na přání občanů ani na přání jejich volených reprezentantů, dokonce se snaží obcházet platné zákony, zneužívajíce toho, že mají dostatek prostředků na celé týmy právníků.  Je to jedna z příčin, která dosti přispívá k rostoucímu napětí ve společnosti.

Současná podoba zákona, která umožňuje občanům alespoň určitý vliv na to, co se postaví v jejich obci, v jejich ulici, za jejich humny, mimo jiné pomáhá to napětí aspoň trochu snižovat. Pokud novela tento pojistný ventil uzavře, bude to jako uzavření přetopeného kotle. Následky si lze dosti snadno představit. Poslanci by měli při rozhodování o novele vzít v úvahu i tyto širší společenské souvislosti a nepřispívat k růstu již tak dost velkého společenského napětí.

Miroslav Hudec, zastupitel České Lípy