Výsadby a péče o aleje

Jakým způsobem zajistit dlouhodobou prosperitu aleje?

K zabezpečení dlouhodobé a plnohodnotné existence dřevin je třeba odborného, pravidelného a bezchybného přístupu nejen na úrovni technické (samotné ošetření stromu), ale už na úrovni samotné inženýrské činnosti. Než dojde k ošetření stromu arboristou či kýmkoliv jiným, předchází takřka vždy někdy více, někdy méně složitý mechanizmus činností, jejichž výsledkem je právě ošetřený strom. Dalo by se říci, že podnětem vše začíná a ošetřeným stromem vše končí. Dle autorových zkušeností dochází na této trati k některým opakujícím se zásadním chybám, které jsou často nesmyslné a zbytečné. Ty nejčastější jsou zde nastíněny.

Obecně je možné říci, že níže popsané kapitoly (Koncepční řešení péče o aleje, Povýsadbová péče, Výběrová řízení, Kvalifikace, Financování), jsou oblastmi, které jsou v některých směrech více či méně slabší, nebo s nimi mnohdy jen neumíme dobře a efektivně pracovat i přesto, že se nám mnohdy „samy“ nabízejí mnohé nástroje řešení.

Koncepční řešení péče o aleje

Toto téma je pravděpodobně největším kamenem úrazu, neboť ostatní zmíněné problematické oblasti jakákoliv koncepce prakticky vylučuje. Ač se to nezdá, koncepční řešení je vůbec nejlevnější, nejefektivnější a nejudržitelnější variantou oblasti péče o stromy a zeleň. Pokud je naší prioritou cena, efekt a udržitelnost, nelze se obejít bez koncepčního řešení.

Nekoncepční řešení

 • nekoncepční řešení je vždy řešení paušální (paušální řešení je rychlé a v krátkém časovém úseku ekonomické, ale krátkodobé a neudržitelné),
 • z dlouhodobého pohledu je toto řešení řešením nejdražším (min. stejně nákladným jako řešení koncepční), neboť problém jsme často nuceni řešit opětovně, avšak s daleko většími náklady a často pak končí nákladným kácením havarijního stromu,
 • paušální řešení má přímou návaznost na provozní bezpečnost stromu,
 • paušální řešení přímo ovlivňuje ráz krajiny, obce, města atd.,
 • paušální řešení velmi poškozuje (krom stromů) veřejné mínění, vztahy mezi orgány ochrany přírody a správci zeleně – místo spolupráce dochází k boji,
 • paušální řešení má pouze okamžitý efekt.

Odborná péče v aleji. (Foto: Michal Valečík)02 PausalniReseniObr. č. 1 (vlevo): Odborná péče v aleji. (Foto: Michal Valečík)

Obr. č. 2 (vpravo): Paušální řešení alejového stromořadí, namísto výchovného řezu dochází k vyvětvování a nikoliv k eliminaci defektních větvení v mladém věku stromu (výchovný řez). Za několik desítek let se z těchto stromů stanou stromy nebezpečné a řešení provozní bezpečnosti bude velice nákladné a zbytečné. (Foto: Michal Valečík)

03 NasledkyRezu 04 NekoncepcniRez05 PausalniReseni2


Obr. č. 3 (vlevo): Následky takového řezu mohou být katastrofální. (Foto: Michal Valečík)

Obr. č. 4 (uprostřed): I toto je důsledek nekoncepčního přístupu, resp. absence včasného zásahu. (Foto: Michal Valečík)

Obr. č. 5 (vpravo): I toto je následek paušálního řešení. (Foto: Michal Valečík)

Koncepční řešení

 • znamená odborný přístup jdoucí v souladu s potřebami stromu už na fyziologické úrovni
 • v případě řešení problému vzniklého zanedbanou údržbou či neodborným přístupem je toto řešení z počátku nákladné, avšak v delším časovém horizontu mnohem levnější
 • v sobě zahrnuje plán péče, což má přímou návaznost na udržitelnost vynaložených prostředků
 • má přímou návaznost na provozní bezpečnost stromu
 • má přímou návaznost na ráz krajiny, obce, města atd.
 • velice posiluje (krom stromu) veřejné mínění vč. veškerých ostatních vazeb
 • má kromě okamžitého efektu efekt především dlouhodobý a udržitelný
 • předpokládá spolupráci architektů, urbanistů, územních plánovačů, biologů, arboristů atd. v globálním měřítku

Pod pojmem koncepčního řešení se skrývá množství činností vedoucích ke snižování finančních nákladů a zvyšování udržitelnosti vynaložených prostředků. Doprovodnou zeleň jako takovou je třeba chápat jako fungující vegetační prvek s nevyčíslitelnými polyfunkčními hodnotami (hygienické, filtrační, krajinářské, mikroklimatické (mezoklimatické), stavebnětechnické, dopravně- echnické, estetické atd.). Avšak na druhou stranu je třeba na zeleň (zejména pak na stromy) pohlížet jako na potenciální rizikový faktor, zejména v sídlech, kde je ochrana zdraví a majetku vždy na prvním místě. Koncepčním přístupem právě tyto rizikové faktory významně snižujeme, neboť pravidelnou údržbou a monitorováním lokalit a včasným zásahem nedovolíme, aby se strom dostal do rizikového stadia, kdy hrozí z jakýchkoliv důvodů statický kolaps či pád suchých nebo poškozených větví. Na druhou stranu díky koncepčnímu přístupu poškozené a potenciálně nebezpečné stromy vždy odhalíme včas.

Dle autorových zkušeností velké procento správců zeleně řeší pouze vzniklé problémy. V praxi to většinou znamená velkou finanční zátěž vynaloženou najednou. V takovém případě se logicky obec či investor, snaží ušetřit, kde to jen jde, což má přímou návaznost na výběr realizační firmy a kvalitu provedených prací. Bohužel takřka nikdy na podobný zásah nenavazuje další časový plán opatření, za čas se vše opakuje znovu a investor je v začarovaném kruhu, kdy vytlouká klín klínem - nekoncepčním přístupem řeší pouze problémy.

Koncepce je naproti tomu postavená na kvalitním pasportu či projektu, jehož základem je celistvá evidence (s jasně stanoveným plánem péče) a na zodpovědné osobě nebo lidech, kteří mají o 06 Prurez jednotlivých lokalitách či úsecích přehled. Finanční prostředky jsou vynakládány postupně, rovnoměrně po malých částkách a hlavně jsou určeny pro preventivní a udržovací zásahy. Preventivními zásahy předcházíme problémům spojeným s provozní bezpečností stromů. Preventivní opatření zcela zásadně prodlužuje životnost stromu a udržitelnost provedených zásahů a našich vynaložených prostředků.

Obr. č. 6: Na průřezu můžeme vidět kvalitně a odborně provedené odstranění větve, jdoucí v souladu s fyziologickou potřebou stromu. S tímto řezem se dokáže strom bez jakýchkoliv problémů vyrovnat a nestálo to mnoho. Byly zde respektovány dva následující základní předpoklady: řez byl proveden včas, tzn. že větev byla odstraněna o síle okolo 10cm, nikoliv 20-30-40 a více a bylo zde respektováno větevní nasazení, resp. větevní límeček neboli kroužek. (Foto: Michal Valečík)

Výběrová řízení

Otázka výběrových řízení je jistě nejožehavější a velice citlivou otázkou vůbec. Zákon o zadávání veřejných zakázek svazuje v určité míře zadavateli ruce, ale i s tímto se dá pracovat. Dobře a kvalifikovaně sestavené zadávací podmínky velice zásadním způsobem eliminují budoucí potíže, nejen v průběhu života zakázky jako takové, ale zejména pak udržitelnost vynaložených prostředků vůbec. V oblasti péče o zeleň a především o stromy to platí dvojnásob. Spíš než úskalí správného zadávání zakázky se zde dotkneme aspektů a vůbec pojetí a chápání důsledků a dopadů výběrových řízení a sestavování zadávacích podmínek. Je třeba hned ze začátku připomenout, že práce se stromem je práce s živým organismem!

Výběr realizační firmy - Firem nabízejících u nás ošetření stromů je v posledních letech velká spousta a stále jich přibývá. Bohužel ne všechny firmy jsou v tomto ohledu zárukou dobře provedené práce. Navíc v drtivé většině případů práce přebírají lidé, kteří o ošetření stromů skoro nic nevědí. Zde je největší kámen úrazu. Samozřejmě ale není možné, aby člověk věděl vše (především pak úředník, mající toho na starosti mnohem a mnohem víc). Proto je odkázán na specializovanou a odbornou firmu. Zde je několik rad a postřehů k zamyšlení jak přibližně postupovat při výběru firmy.

 • Předně už při první konzultaci je dobré zajímat se o specifické zaměření takové firmy. Pokud firma nabízí například: výškové a natěračské práce, opravy střech, fasád a komínů...a do toho ořez nebo prořez stromů, případně rizikové kácení atp. je pravděpodobné, že tato firma má k odbornosti ještě pár kroků. Pokud vyloučíme takové firmy, tak rázem zjistíme, že na výběr je již jen z několika málo desítek arboristických firem.
 • Jednou z klíčových otázek je rovněž vzdělání v oboru. Vzdělávacích zařízení v oboru péče o stromy a zeleň je u nás již celá řada. V tomto ohledu jdeme mílovými kroky kupředu. Vzdělání by mělo být doložitelné relevantními doklady.
 • Reference. Je dobré zajímat se o reference a kontakty na konkrétní osoby a nebát se je ověřit. Reference je dobré požadovat od konkrétních pracovníků, kteří se účastní prací na vaší zakázce, nejen od majitele firmy, neboť drtivá většina vztahů: firma – stromolezec, je provozována formou subdodávky, což je v tomto ohledu dáno složitostí zákona a předpisy bezpečnosti práce. Není na tom nic špatného, ale je dobré těmto referencím věnovat chvilku času.
 • Důležitá je rovněž i ověřitelná praxe realizační firmy a působnost na trhu.
 • Jednou z velkých chyb je prosazování určité skupiny lidí, např. nějakého konkrétního typu certifikátu atp. Pokud někdo prosazuje jednu skupinu lidí a certifikát staví nad referenční předpoklad, není vše v pořádku.

Reference mohou být v některých případech rovněž velice zavádějící. Pokud např. firma má seznam různých měst a obcí kde pracovala, je na místě otázka, kdo takovou referenci o dobře provedených pracích poskytl? Na kolika odborech životního prostředí pracují lidé vzdělaní a kvalifikovaní k přebírání zakázek v oblasti ošetření stromů, či kolik starostů malých obcí disponuje dostatečným vzděláním? Tyto reference v konečném důsledku nemají velkou váhu. Pokud najímáte firmu, chtějte reference, doporučení či vyjádření od pracovišť AOPK či CHKO, kde jsou lidé dostatečně kvalifikovaní k přebírání zakázek a posuzování kvality provedených prací. V zásadě je zde třeba znovu zdůraznit specifické zaměření firmy, pokud se tato živí ošetřováním stromů, tak jednoznačně její cestu musí křižovat AOPK či jakákoliv CHKO! Tyto reference mají váhu. Jakékoliv jiné reference a certifikáty jsou vždy k dobru takové firmy.

 • Jedna z nejdůležitějších věcí je pojištění. Žádejte k nahlédnutí originál či kopii pojistné smlouvy a vyžadujte pojištění všech pracovníků, kteří se účastní na realizaci vaší zakázky.
 • Je rovněž dobré nechat si zpracovat návrh smlouvy o dílo, kvalita zpracování vypovídá hodně o firmě.

Drtivá většina výběrových řízení je postavená na finanční výhodnosti zakázky. Už zde narážíme na první a velice zásadní problém. Pokud chceme kvalitně, kvalifikovaně a profesionálně odvedenou práci, tak jednoznačně vítěz s výrazně nízkou cenou do této kategorie nepatří. Položme si tedy otázku, kam až se dá zajít v kontextu s otázkou, čeho vlastně chceme dosáhnout? Pro příklad: představme si, že my, nebo některý z našich blízkých onemocní nějakou chorobou a jeho pojišťovna na daný zákrok vypíše výběrové řízení mezi lékaři. Výsledek je, že zákrok vyhraje „nejlevnější“ z nich…Má všechny předpoklady stanovené zadanými podmínkami, ale otázka zní, jak je možné, že je levnější než všichni ostatní? Tento příklad má pouze demonstrovat důležitost kvality zpracování zadávaných podmínek, neboť práce se stromem je práce s živým organismem.

Další otázkou, která jistě stojí za úvahu je, jak výběrové řízení zasadit do koncepčního řešení či systému péče o zeleň? Výběrová řízení jsou velmi často vypisována na konkrétní akce. Práce jsou provedeny a firma odchází. Toto řešení v sobě příliš koncepce nemá. Naproti tomu výběrové řízení vypsané například na dobu deseti let již koncepční je, neboť taková firma již má možnost soustavné údržby a monitorování zeleně. Bohužel z této oblasti musíme vyloučit takřka všechny Technické služby měst a obcí a jim podobná zřízení, neboť jejich specifické zaměření (byť se o zeleň starají) je jiné, nehledě na naprostou kvalifikace pracovníků. Takto pojaté výběrové řízení má i pozitivní aspekt ve financích, neboť vítězná společnost má jisté garance stran investora, proto může být i mnohem levnější, neboť není nucena neustále investovat náklady do jiných soutěží. Firma si navíc svého postu váží a je mnohdy ochotna své práce provádět i nad rámec svých povinností, neboť již „hraje“ na kvalitu a nikoliv kvantitu. Je dobré v tomto směru prosazovat dlouhodobější spolupráce s osvědčenými firmami.

Jak řešit odbornost správců zeleně?

Kvalifikace pracovníků na klíčových pozicích je dalším velice ožehavým tématem. V praxi mají zásadní vliv na fungování údržby zeleně pracovníci a vedoucí odborů životního prostředí na městských úřadech a starostové měst a obcí. Kvalifikace těchto úředníků však nemusí odpovídat požadavkům na přebírání odborných prací. Některá města se snaží tyto pracovníky vzdělávat alespoň formou školení a seminářů, ale ještě stále je pro mnohé úředníky zeleň jako taková na okraji zájmu. Důvod je zcela jasný: zeleň je totiž často jen jednou z činností (často vnímanou spíše jako problém). Tato situace samozřejmě není všude stejná, zejména pak větší města již mají k této problematice aktivní přístup. Pořád je tu ale nepoměrně velké množství malých obcí, městysů a měst, kde je tento stav prakticky neřešitelný. Řešením této situace je přesun kompetencí na obce s rozšířenou působností – jak je popsáno v podkapitole Plošné kácení alejí bez jejich obnovy – a vzdělávání správců zeleně v tomto oboru.

07 OsetreneLipy08 NecitlivyPristup

 

 

Obr. č. 7 (vlevo): Ošetřené lípy „odbornou firmou“ – nekoncepční řešení – špatný výběr „levné“ firmy = zničené stromy. Takový zásah má přímý vliv na ráz obce či krajiny. (Foto: Michal Valečík)

Obr. č. 8 (vpravo): Naprosto necitlivý přístup k dřevině jako k žijícímu organismu. (Foto: Michal Valečík)

Povýsadbová péče

Absence povýsadbové péče zásadním způsobem ovlivňuje budoucí perspektivní růst dřeviny a má klíčový vliv na provozní bezpečnost stromu v budoucích letech. Kvalitní výsadbu stromu dovede dnes provést celá řada firem, avšak výsadbu stromu nemůžeme chápat jako samostatný počin, výsadbu stromu nelze vytrhnout z kontextu – života stromu. Každý rok jsou vynakládány miliony finančních prostředků do výsadeb nových stromů, ať již tvoří silniční stromořadí či zeleň měst a obcí. Absence 09 KotviciPrvky povýsadbové péče (výchovný řez, zálivka, včasné odstranění či oprava kotvících prvků atd.) zcela  znehodnocuje výsadbový materiál, potažmo finanční prostředky do něj vložené. V případě absence výchovného řezu jednoduše zaděláváme budoucí generaci na velice nákladný a mnohdy neřešitelný problém. Výchovným řezem určujeme další průběh života stromu.

Obr. č. 9: Poškození výsadbového materiálu kotvícími prvky – absence povýsadbové péče. (Foto: Michal Valečík)

Strom je vždy třeba chápat v nadčasovém měřítku a tomuto pohledu podřídit práci s ním. Tam, kde roste malá větev mající 3-4 cm v průměru a momentálně mi nijak nevadí, bude za 10-20 let řez o velikosti 20-30cm a svými rozměry už může představovat problém! U mladého stromu je to řešení za pomoci nůžek, u dospělého stromu je to už motorová pila, avšak s tak rozsáhlým poraněním a 10 VychovnyRez infikovanou řeznou ránou v místě řezu, že je negativně ovlivněna provozní bezpečnost stromu. V lepším případě budu nutné do koruny stromu instalovat nákladné bezpečnostní vazby. Cena výchovného řezu se dá stanovit na desetikoruny či stokoruny, cena redukčního řezu a instalace bezpečnostních vazeb na tisíce, spíše ale na desetitisíce!

Obr. č. 10: Výchovný řez mladého stromu (podpora hlavní osy kmene, eliminace defektních větvení) zcela zásadně ovlivní jeho další růst. Výchovný řez je nejlevnější a nejefektivnější varianta preventivní údržby stromu. (Foto: Michal Valečík)

V tomto bodě se opět dostáváme k otázce koncepčního přístupu, resp. dlouhodobé spolupráci s osvědčenými firmami, nebo k takovému přístupu (školení a neustálé vzdělávání vlastních pracovníků 11 AbsenceVychovnehoRezu TS), aby byla zcela bezvýhradně zajištěna pravidelná a kvalifikovaná povýsadbová péče, která v průběhu života stromu postupně přejde do udržovací (preventivní) péče. Tento přístup je jednoznačně koncepční a vynaložené prostředky jsou trvale udržitelné, a to nejen finančně. Sekundární a neméně důležitý efekt je v kladném veřejném mínění, neboť koncepční a odborný přístup je zcela jasně viditelný i pro laické oko.

Obr. č. 11: Absence výchovného řezu v mladém věku stromu (podpora hlavní osy kmene stromu, eliminace defektních větvení), končí velmi nákladnými a mnohdy neřešitelnými problémy. V tomto případě bylo třeba již přistoupit ke zbytečnému pokácení stromu. (Foto: Michal Valečík)

Financování péče o zeleň

Možná je na místě položit si otázku, co jsou to vlastně stromy z pohledu správy zeleně. Velké stromy tvořící aleje podél komunikací jsou v poslední době vnímány čím dál více jako problém spojený s tlakem na řešení kácením, avšak tento nekoncepčí přístup řešením není. Kácení stromů je samozřejmě důležité z hlediska fungujícího systému údržby zeleně, ale musí být pouze v souladu s plánem péče. Ve všech ostatních případech je kácení stromů závažnou chybou a ignorací zodpovědnosti vůči krajině a dalším generacím. Staré, vzrostlé stromy jsou především dědictvím, které jsme zdědili a na toto dědictví nebyly kladeny nikdy takové požadavky jako dnes. Nejhorší dědictví je takové, o které se nikdo dlouhou dobu nestaral. Správa údržby zeleně je ve svízelné situaci, jelikož prostředků na řešení této situace je velmi málo. Avšak i tato situace není zcela neřešitelná:

 • doprovodné zeleni, zejména pak stromům, je třeba stanovit jinou prioritu;
 • je třeba hledat a využívat veškeré dostupné finanční nástroje v oblasti financování údržby zeleně, např. Operační program Životní prostředí ČR, Program péče o krajinu atp.;
 • hledat a posilovat aktivní komunikaci mezi orgány ochrany přírody a správci zeleně;
 • důležitá je aktivní podpora ze stran orgánů ochrany přírody;
 • velice důležité je povědomí občanů a veřejné mínění a osvěta na jakékoliv úrovni, což má jistě dopad na chápání celé problematiky v politickém rozměru, neboť co jako občana či návštěvníka města či obce zaujme mou pozornost jako první? Jednoznačně to je architektura a zeleň.

 

ZASADIT STROM ZNAMENÁ VYKONAT ČIN VZÁJEMNOSTI A LÁSKY K BLIŽNÍMU, NEBOŤ TEN KDO JEJ SÁZÍ, NENÍ TEN, JENŽ USEDNE V JEHO STÍN.
(Marcel Prévost)