Výsypka lomu Hájek se v šedesátých letech stala odkladištěm chemického odpadu ze Spolany Neratovice

23.8.2005 - Miroslav Beránek, Ing. Milan Havel, RNDr. Jindřich Petrlík | Články
Česká ekologická společnost a sdružení Arniky vydaly v roce 2003 studii "Lindan - pesticid pro černou listinu", která mimo jiné zahrnovala bližší dostupné informace o ekologické zátěži na výsypce lomu Hájek jihozápadně od Ostrova nad Ohří. Právě část věnovanou této zátěži ze zmíněné studie obsahuje zde zveřejněný článek.
S bývalou výrobou lindanu a technického hexachlorcyklohexanu (HCH) je spjata jedna z významných ekologických zátěží v České republice, která je ovšem ve srovnání se Spolanou Neratovice daleko méně známa. Je to skládka odpadních chemikálií ze Spolany v tělese výsypky lomu Hájek u stejnojmenné obce (jihozápadně od Ostrova na Karlovarsku, čili v dnešním Karlovarském kraji). Jediná podrobnější informace o této zátěži, kterou jsme našli, je zpráva L. Hešnaura a J. Jecha (2001) z podniku DIAMO publikovaná na internetu. Z ní jsme čerpali také všechny údaje pro následující stručný souhrn.

V 60. letech státní orgány (se souhlasem Ministerstva zdravotnictví) rozhodly, že do výsypky lomu Hájek budou uloženy balastní izomery z výroby lindanu a chlorovaných benzenů ve Spolaně Neratovice. Tyto látky byly v letech 1966 až 1968 naváženy do různých míst výsypky, ať už v kovových sudech, papírových obalech anebo volně ložené. Odhadované množství takto uložených chemikálií ve výsypce je 3.000 - 5.000 t.

Později se ukázalo, že výsypka byla založena nevhodně na zvodnělém kolektoru podzemní vody, který je dotován z převážné míry podzemními vodami ze svahu Krušných hor. Podmáčení paty výsypky vyústilo v roce 1977 v sesuv zeminy, při němž došlo k obnažení v tělese výsypky uložených chlorovaných organických látek.

Sanace sesuvu provedená koncem 70. let spočívala v návozu zatěžovací čedičové lavice s vybudováním drenážní soustavy. Podle zprávy Hešnaura a Jecha [5]: „Výtok z drenážního systému v současné době vyúsťuje v místě bývalého rybníku, který zde existoval před provedenou sanací. Důlní voda odtéká východním směrem do Ostrovského potoka, který napájí soustavu rybníků ve vzdálenosti 1,5 km pod výsypkou. V důsledku vysoké hladiny podzemní vody ve výsypce dochází k vyplavování jak pevných částic, tak i rozpuštěných chlorovaných organických látek, které se tak dostávají do povrchových vod s následnou možností přestupu těchto látek do potravinového řetězce (lesní obora a chovné rybníky na Ostrovském potoce).

Problémem je, že neexistuje přesná lokalizace míst uložených chlorovaných organických látek v tělese výsypky, jehož objem činí cca 7 mil. m3. V důsledku vyplavování pevných částic chlorovaných organických látek lze předpokládat i kontaminaci okolního materiálu, jež je uložen ve výsypce.“

Pro ilustraci uvádí článek na internetu [5] tabulky s hodnotami celkového odhadovaného množství úniků hexachlorcyklohexanu a chlorbenzenů (viz tab. č. 1 a 2).

Tabulka č. 1: Celková množství hexachlorcyklohexanu (HCH) a chlorbenzenů (CB) transportovaná do koryta Ostrovského potoka (kg/rok).

Rok Hexachlorcyklohexan Chlorbenzeny
1993 10,71 3,98
1994 14,52 7,84
1995 40,83 18,21
1996 28,39 18,19
1997 22,50 12,30
1998 9,07 12,43
1999 14,68 7,96
2000 19,47 11,65
Období před sanací (1993-1998) 21,00 12,16

Poznámka autorů zprávy [5]: Z bilancovaných hodnot vyplývá, že celkový transport je odvislý od výše ročních srážek. Největší odtoky byly zaznamenány v letech 1995 – 1996, kdy celkový úhrn srážek v daném prostoru dosáhl 1000 mm a je pochopitelné, že definitivní vliv sanace na transportovaná roční množství můžeme posoudit v průběhu příštích let.

V roce 1999 byly zahájeny sanační práce spočívající v zabránění průsaku srážkových vod do tělesa výsypky a odvodnění kontaminovaných vod sesuvu. Sanace byla provedena na ploše 12,1 ha.

Podnik DIAMO při podrobnějším průzkumu zjistil závislost koncentrace chlorovaných organických látek na ročních obdobích. Zatímco v zimních měsících dochází k útlumu, v letním období dosahuje průnik maximálních hodnot. Jako jedno z možných vysvětlení je závislost rozpustnosti krystalické látky ve vytékající drenážní vodě na teplotě.

Okresní hygienická stanice Karlovy Vary prováděla analýzy povrchové vody v okolních rybnících, přičemž se zjistilo, že koncentrace HCH nepřekročila ani v jednom případě přípustné limity. Zda jde o trvalý jev, je třeba ověřit dalšími měřeními.

V rybníce Horní Štít, který leží cca 1,5 km západně od Ostrova byly zjištěny zvýšené koncentrace HCH v rybách oproti rybníkům Konopka a Ottův (mezi Ostrovem a obcí Hájek). Hodnoty koncentrací HCH v jedlém podílu ryb překročily limit sumy HCH dle vyhlášky č. 298/1997 Sb. Tuto akumulaci HCH Hešnaur, L. a Jech, J. [5] přičítají na vrub znečištění před prováděným sanačním opatřením.

Tabulka č. 2: Celková množství hexachlorcyklohexanu (HCH) a chlorbenzenů (CB) transportovaná mimo odval podzemní vodou (kg/rok).

Rok Hexachlorcyklohexan Chlorbenzeny
1994 1,96 0,82
1995 1,78 0,62
1996 0,98 0,60
1997 1,41 0,78
1998 1,40 0,91
1999 0,77 0,14
2000 0,49 0,10
Období před sanací (1994-1998) 1,51 0,75

V roce 2000 došlo ke snížení koncentrací polutantů HCH a CB ve vodách Ostrovského potoka měřených v místě vyústění do veřejné vodoteče. Přesto tyto zjištěné koncentrace stále několikanásobně překračují přípustné koncentrace Nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Sanace asi za cca 63 milionů Kč (měla být ukončena v roce 2002) sice zmírní zatížení okolí toxickými látkami, ale neřeší problém kontaminace výsypky, která je i nadále časovanou ekologickou bombou. Důsledným řešením by bylo odtěžení kontaminované části výsypky včetně chemikálií a její dekontaminace chemickou cestou. Zůstává však otázkou, zda by se podařilo celou operaci zajistit tak, aby nedošlo k ještě větším ekologickým škodám. Jistě by šlo o velice nákladné řešení. Ať už na ně dojde či nikoliv, je případ této výsypky mementem varujícím před ukládáním nebezpečných chemických látek na skládky, byť nyní zajištěné.

(článek vznikl v roce 2003 a byl otištěn jako případová studie v rozsáhlejší zprávě o lindanu)

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu