Příloha I: Tabulka zainteresovaných stran

Zainteresované strany

Zapojení do problematiky

Zapojení

Vliv

Zájem

Pozice

Dopad na zainteresované strany

Význam (skóre)

Rada EU

harmonizace legislativy

vysoké

vysoký

nízký

podpůrná

nízký

střední (5)

vypracování legislativy EU ve vodohospodářských otázkách

Magistrát hl. m. Prahy

konečné rozhodování o městském vodním hospodářství v Praze

střední

vysoký

vysoký

podpůrná

vysoký

vysoký (9)

koordinace PVS a PVK (Veolia)

Útvar rozvoje města

příprava a zpracování územního plánu Prahy

střední

střední

vysoký

podpůrná

střední

střední (7)

Ministerstvo zemědělství

plánování využití vodních útvarů

vysoké

vysoký

vysoký

podpůrná

střední

vysoký (8)

Ministerstvo životního prostředí

ochrana vodních útvarů a ekosystémů

vysoké

vysoký

vysoký

podpůrná

střední

vysoký (8)

Ministerstvo zdravotnictví

normy pro pitnou vodu (zákon 258/2000 Sb., vyhláška 252/2004 Sb.)

 

 

 

 

 

 

ve spolupráci s MŽP – kvality vody pro plavání

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo dopravy

využití povrchových vod pro říční plavbu

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo obrany

správy vodních toků a útvarů na území vojenských újezdů

 

 

 

 

 

 

Povodí Vltavy

správa Vltavy

vysoké

vysoký

střední

podpůrná

vysoký

vysoký (8)

Strana zelených

prosazování zelené politiky s cílem podílet se na rozhodování

střední

střední

nízký

nezabývá se

střední

střední (5)

Úřad městské části Praha 15

realizace politiky z vyšší úrovně státní správy

střední

střední

střední

podpůrná

střední

střední (6)

Úřad městské části Praha 10 - odbor životního prostředí

realizace politiky z vyšší úrovně státní správy

nízké

střední

střední

podpůrná

střední

střední (6)

Praha 10 - odbor územního rozvoje

realizace politiky z vyšší úrovně státní správy

nízké

střední

střední

podpůrná

střední

střední (6)

starosta Štěrbohol

realizace politiky z vyšší úrovně státní správy

nízké

střední

střední

podpůrná

střední

střední (6)

starosta Zličína

realizace politiky z vyšší úrovně státní správy

střední

střední

střední

podpůrná

střední

střední (6)

Lesy hl. m. Prahy

správa malých vodních toků

vysoké

vysoký

střední

podpůrná

vysoký

vysoký (8)

Zemědělská vodohospodářská správa

správa malých vodních toků tekoucích v zemědělsky využívané krajině

 

 

 

 

 

 

PVK (Veolia)

provozování infrastruktury v oblasti pitné a odpadní vody

vysoké

vysoký

vysoký

podpůrná

vysoký

vysoký (9)

PVS

podávání návrhů v oblasti vodohospodářské infrastruktury a jejich realizace

vysoké

vysoký

vysoký

podpůrná

vysoký

vysoký (9)

Orco

dosahování zisku výstavbou budov

nízké

střední

nízký

nezabývá se

vysoký

vysoký (9)

Arnika

podpora občanů a obrana životního prostředí v Praze

střední

střední

střední

podpůrná

nízký

střední (5)

koalice Trojmezí

spojování lidí a organizací s cílem zachránit zelené plochy v Trojmezí

střední

nízký

střední

podpůrná

nízký

nízký (4)

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

výzkum kvality vody

vysoké

střední

střední

podpůrná

nízký

střední (5)

odborná podpora ochrany vod

ČVUT

provádění výzkumu městského vodního hospodářství a vydávání publikací

střední

střední

nízký

podpůrná

nízký

nízký (4)

Muzeum pražského vodárenství v Podolí

poskytování informací

nízké

nízký

nízký

nezabývá se

nízký

nízký (3)

Ekotechnické muzeum

poskytování informací

nízké

nízký

nízký

nezabývá se

nízký

nízký (3)

občané

využívání vodohospodářského systému a infrastruktury

nízké

nízký

vysoký

nezabývá se

střední

střední (6)

turisté

využívání vodohospodářských služeb a spotřeba

nízké

nízký

nízký

nezabývá se

nízký

nízký (3)

 

Příloha II: Transport kalu z čistírny odpadních vod

Příloha II: Transport kalu z čistírny odpadních vod

 

Příloha III: Názory občanů na povodně (otázka č. 18)

Příloha III: Názory občanů na povodně (otázka 18)

 

Příloha IV: Charakteristiky lokalit – městská vodohospodářská infrastruktura

Lokalita

Pitná voda

Kanalizační systém

Přívalová voda

Čištění odpadní vody

Protipovodňová ochrana

Praha 7

Dodává ji bez problémů firma Veolia.

Má kombinovaný kanalizační systém.

Oblasti nové výstavby, budou mít separovaný systém.

V oblastech nové výstavby bude přívalová voda ze separovaného systému vypouštěna do Vltavy bez zadržování, vsakování a jakéhokoli čištění.

Odpadní voda se čistí v ÚČOV.

Vertikální nábřeží na břehu Vltavy.

Mobilní protipovodňové bariéry během povodní.

Nádrže na Vltavě.

Ochrana je pro Q500

Zličín

Polovinu dodává bez problémů firma Veolia a zbytek místní zdroj Aquaconsult (podzemní voda).

Přímo v lokalitě je čistírna, ze které se voda vypouští do kanalizačního sběrače napojeného na ÚČOV.

Má separovaný kanalizační systém.

Přívalová voda ve Zličíně se buď vsákne v řadě zelených ploch, zadrží se ve třech rybnících nebo odteče do kanalizace a vypustí se do Vltavy bez zadržování, vsakování a jakéhokoli čištění.

Problémem je zanášení vstupů do kanalizace.

Odpadní voda se čistí v ÚČOV.

Vertikální nábřeží na břehu Vltavy.

Mobilní protipovodňové bariéry během povodní.

Ochrana je pro Q100

Praha 8 (Karlín a Libeň)

Dodává ji bez problémů firma Veolia.

Má separovaný systém a odpadní voda se vypouští do kanalizačního sběrače napojeného na ÚČOV.

V místní zahrádkářské kolonii není žádný kanalizační systém.

Přívalová voda se vypouští přímo do Vltavy bez jakéhokoli čištění a vsakování.

Odpadní voda se čistí v ÚČOV.

V místní zahrádkářské kolonii se používají suché záchody.

Hráz pro oddělení zátopových území

Systém vodních vrat s přepadem a čerpací stanicí

Mobilní protipovodňové bariéry během povodní.

Ochrana je pro Q500

Praha 10, 11 a 15 (Trojmezí)

Dodává ji bez problémů firma Veolia.

Odpadní voda se shromažďuje a dopravuje kombinovaným systémem do ÚČOV.

Většinou se shromažďuje a dopravuje kombinovaným systémem do ÚČOV.

Část dešťové a odtékající vody se zadržuje v rekreačních rybnících, z nichž se vypouští do malých toků.

Odpadní voda z kombinovaného kanalizačního systému se čistí v ÚČOV.

Na východě má přehradu a na západě jez s přísnou regulací.

Štěrboholy – Dubeč

Dodává ji bez problémů firma Veolia (potrubí nemá dostatečnou kapacitu pro budoucí výstavbu).

Je zde jak kombinovaný tak separovaný kanalizační systém.

Některé domy nejsou napojené na kanalizační systém. Některé z nich využívají žumpy nebo septiky.

Přívalová voda ze separovaného systému se vypouští bez čištění přímo do malých vodních toků.

Je zde několik retenčních nádrží.

Odpadní voda z kombinovaného systému se odvádí do ÚČOV.

Odpadní voda ze separovaného systému se rovněž odvádí do ÚČOV.

 

 

Příloha V: Vztahy zainteresovaných stran Příloha V: Vztahy zainteresovaných stran

 

Příloha VI: Průměrné a maxiální využití ekosystémů

Obrázek 12: Průměrné a maximální využití řekyObrázek 13: Průměrné a maximální využití rybníků Obrázek 14: Průměrné a maximální využití parků

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 (vlevo): Průměrné a maximální využití řeky

Obrázek č. 13 (uprostřed): Průměrné a maximální využití rybníků

Obrázek č. 14 (vpravo): Průměrné a maximální využití parků


Příloha VII: Názory občanů na to, jak si cení ekosystémových služeb
Obrázek 16: Hlavní témata seřazená podle jejich významuObrázek 15: Hlavní témata, kterými je potřeba se zabývat v budoucnosti, seřazená podle jejich významu

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16 (vlevo): Hlavní témata seřazená podle jejich významu

Obrázek č. 15 (vpravo): Hlavní témata, kterými je potřeba se zabývat v budoucnosti, seřazená podle jejich významu


Příloha VIII: Význam různých ekosystémů ve vztahu k funkcím, které poskytují

24 VyznamEkosys

 

Příloha IX: Formulář pro dotazníkové šetření


Číslo dotazníku: ……………………             Datum: ……………… května / června 2010

      Lokalita: ……………………………………      Počasí…………………………………

 

      DOTAZNÍK PRO OBČANY A TURISTY

 

Jsme studenti Univerzity ve Wageningenu v Nizozemí. V současné době provádíme výzkum týkající se městského vodního hospodářství v Praze. Chtěli bychom se dozvědět, jaký je váš názor na vodohospodářskou problematiku v Praze. Děkujeme za spolupráci!


1)   Zařaďte prosím následující výroky na škále od 1 (souhlasím) do 5 (nesouhlasím):

* = tato otázka není pro turisty

 


souhlasím

 

 

 

nesouhlasím

 

Výroky

1

2

3

4

5

1

Domnívám se, že je bezpečné pít v této městské části vodu z kohoutku.

 

 

 

 

 

2

Myslím, že kanalizační systém v této městské části funguje dobře.

 

 

 

 

 

3

Domnívám se, že povrchová voda (řeky, jezera a rybníky) v Praze je dostatečně čistá, aby se v ní dalo plavat.

 

 

 

 

 

4

Domnívám se, že povrchová voda v této městské části je vhodná pro zalévání zemědělských plodin a zahrad.

 

 

 

 

 

5

Jsem v interakci s úřady a osobami přijímajícími rozhodnutí v oblasti vodního hospodářství.

 

 

 

 

 

6

Domnívám se, že suma, kterou doma platím za vodné a stočné odpovídá tomu, jaké služby dostávám.

*

*

*

*

*

7

Domnívám se, že pražský magistrát věnuje dostatečnou pozornost vodohospodářským otázkám.

 

 

 

 

 

8

Mám nedostatek informací o vodohospodářských otázkách.

 

 

 

 

 

9

Jsem schopen/schopna snížit svoji současnou spotřebu vody.

*

*

*

*

*

10

Chtěl/a bych používat pro splachování svého záchodu dešťovou vodu.

*

*

*

*

*

11

Chtěl/a bych používat záchody, které spotřebovávají méně vody.

*

*

*

*

*

12

Jsem spokojen/a s množstvím komerčních ploch (podniky, obchody, skladiště) v této městské části.

 

 

 

 

 

13

Jsem spokojen/a s množstvím ploch využívaných pro dopravu (silnice, autobusové zastávky, parkoviště) v této městské části.

 

 

 

 

 

14

Jsem spokojen/a s množstvím vodních útvarů (řeka, jezera) v této městské části.

 

 

 

 

 

15

Jsem spokojen/a s množstvím zelených ploch v této městské části.

 

 

 

 

 

16

Jsem spokojen/a se současným využitím území v této městské části.

 

 

 

 

 

17

Domnívám se, že životní prostředí v této městské části je čisté.

 

 

 

 

 

18

Domnívám se, že tato městská část je dostatečně v bezpečí před povodněmi.

 

 

 

 

 

19

Domnívám se, že tato městská část je dobrým místem pro život.

 

 

 

 

 

20

Domnívám se, že tato městská část poskytuje dostatek příležitostí pro venkovní sporty.

 

 

 

 

 

21

Nemusím odjíždět z této městské části, abych se dostal/a do přírody.

 

 

 

 

 

22

Domnívám se, že by se v této městské části mělo postavit více obytných domů.

 

 

 

 

 

23

Domnívám se, že tato městská část má jedinečné přírodní charakteristiky.

 

 

 

 

 

24

Znám umělecké výtvory (literaturu, obrazy, písně) související s řekou Vltavou.

 

 

 

 

 

25

Podle mého názoru intenzivní srážky způsobují v této městské části problémy.

 

 

 

 

 

26

Jsem ochotný/ochotná platit za ochranu zelených ploch v této městské části.

 

 

 

 

 

27

Přál/a bych si, aby v této městské části byly další rekreační plochy.

 

 

 

 

 

28

Jsem ochotný/ochotná platit za protipovodňová zařízení.

 

 

 

 

 

29

Jsem spokojen/a s vodním hospodářstvím v Praze.

 

 

 

 

 


2)   Prosíme seřaďte následující témata podle jejich významnosti od 1 (velmi významné) do 5 (zcela nevýznamné):

Pitná voda

 

Protipovodňová ochrana

 

Zelené plochy

 

Kanalizační systém

 

Voda na plavání

 

 

3)   Prosíme seřaďte následující témata podle jejich významnosti pro plány budoucího rozvoje Prahy:

Kultura

 

Vzdělávání

 

Příroda

 

Rekreace

 

Sport    

 

 

4)   Jak často provádíte v této městské části následující venkovní aktivity, pokud je pro ně vhodné počasí?

 

Prosíme zakřížkujte možnost, která ve Vašem případě platí.

 

 

Často

 

Občas

 

Nikdy

Běh

o

o

o

o

o

Fotografování

o

o

o

o

o

Jízda na kole

o

o

o

o

o

Malování

o

o

o

o

o

Plavání (v chlorované vodě)

o

o

o

o

o

Plavání (v přírodní vodě)

o

o

o

o

o

Venkovní výlety

o

o

o

o

o

Pozorování ptáků

o

o

o

o

o

Procházky

o

o

o

o

o

Odpočinek

o

o

o

o

o

Rybaření

o

o

o

o

o

Vodní sporty

o

o

o

o

o

Jiné, jako je ...

o

o

o

o

o

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÁS

 

1)       Pohlaví:   muž / žena

 

2)       Rok narození:         19……

 

3)       Občan Prahy* / Turista**

 

* Pro občany Prahy: městská část Prahy, ve které bydlíte: ………………………………..

 

** Pro turisty: země, ze které pocházíte: ……………………………………………..

 

Příloha X: Úplný seznam osob, které poskytly rozhovory

• Ansorge, Libor. Rozhovor. Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření. Praha, 26. května 2010
• Bavorová, Dagmar a Pecánek, Martin. Rozhovor. Úřad městské části Praha 10, Odbor životního prostředí. Praha, 26. května 2010
• Beneš, Richard. Rozhovor. Lesy hlavního města Prahy, Středisko Vodní toky. Praha, 28. května 2010
• Bílek, Jan; Dolejš, Michal; Hrubý, Tomáš; Kobr, Jan a Todt, Vladimír. Rozhovor. VEOLIA. Praha, 28. května 2010
• Bouček, Jan. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Oddělení přípravy a realizace výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod. Praha, 27. května 2010
• Chvátal, Jan. Rozhovor. Koalice občanských sdružení Trojmezí. Praha, 27. května 2010
• Čiháková, Iva. Rozhovor. Profesorka Katedry zdravotního a ekologického inženýrství. Praha, 31. května 2010
• Dostál, Tomáš. Rozhovor. České vysoké učení technické v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Praha, 31. května 2010
• Dvořák, Libor a Vytejčková, Veronika. Rozhovor. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor legislativní.
Praha, 31. května 2010
• Dvořák, Václav. Rozhovor. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor ochrany vod. Praha, 31. května 2010
• Fuksa, Josef. Rozhovor. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka. Praha, 28. května 2010
• Gorčík, Josef. Rozhovor. Úřad městské části Praha 8, Odbor výstavby. Praha, 31. května 2010
• Just, Tomáš. Rozhovor. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Praha, 26. května 2010
• Karnecki, Jiří. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí. Praha, 2. června 2010
• Kinkor, Jaroslav. Rozhovor. Pražská vodohospodářská společnost. Praha, 27. května 2010
• Mikešová, Dana. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Zličín. Praha, 9. června 2010
• Mirovský , Ondřej. Rozhovor. Úřad městské části Praha 7. Praha, 1. června 2010
• Pospěch, Luděk. Rozhovor. Pražská vodohospodářská společnost, Ústřední čistírna odpadních vod. Praha, 28. května 2010
• Pospíšil, Pavel. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, oddělení vodního hospodářství. Praha, 28. května 2010
• Růžičková, Kateřina. Rozhovor. Úřad městské části Praha 8, Odbor výstavby, oddělení územního rozhodování. Praha, 31. května 2010
• Rychtecký, Jaroslav. Rozhovor. Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Praha, 26. května 2010
• Skalský, Martin. Rozhovor. Nevládní organizace Arnika. Praha, 31. května 2010
• Ševít, František. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Štěrboholy, starosta. Praha, 1. června 2010
• Tomášek, Michal. Rozhovor. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra evropského práva. Praha, 27. května 2010
• Veselý, Jaroslav. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Zličín, starosta. Praha, 27. května 2010
• Vymazal, Jan. Rozhovor. Úřad městské části Praha 15, Odbor životního prostředí. Praha, 26. května 2010 (a)
• Vymazal, Jan. Telefonický rozhovor. Úřad městské části Praha 15, Odbor životního prostředí. Wageningen, 15. června 2010 (b)
• Zdeňková, Petra. Rozhovor. ORCO PG. Praha, 1. června 2010


Literatura

• Zákon České republiky č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (2000). (dostupné pouze v češtině)
• Alcamo, J. & E.M. Bennett (2003) Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment, Washington: Island Press
• Bolund, P. & S. Hunhammar (1999) Ecosystem services in urban areas, Ecological Economics, Vol. 29, pp.293-301
• Burian, S.J., S.J. Nix, R.E. Pitt, & S.R. Durrans (2000) Urban Wastewater Management in the United States: Past, Present, and Future, Journal of Urban Technology, Vol.7, No.3, pp.33 -62
• Coffey, M. (2009) Environmental regulation: Improving river water quality, <http://www.workingwithwater.net/view/3227/environmental-regulation-improving-river-water-quality>, stránky navštíveny 17. 6. 2010
• Hollender, J., H. Singer & C. Mcardell (2008) Polar Organic Micropollutants in the water cycle, In: Hlavinek, P. et al. (eds), Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle, pag. 103 – 116. Springer.
• Jakubčova, Z., P. Hlavinek, M. Drtil, & I. Bodik (2009) Lab-scale testing of a low-loaded activated sludge process with membrane filtration, Chemical Papers, Vol.63, No.2, pp.140–145
• Křivka, P. (2002) Manipulation and operation rules for water work dry reservoir Tatra Zličín, Praha: Lesy hlavního města Prahy (dostupné pouze v češtině)
• Kujawa-Roeleveld, K. & G. Zeeman (2006). Anaerobic treatment in decentralised and source-separation-based sanitation concepts, Reviews in Environmental Science and Bio-Technology, Vol.5, pp.115–139
• Malec, S. (2002) Storm Water Management in the City of Chicago. City of Chicago Department of Environment, Chicago, Illinois
• Ministry of Transport, Public Works and Water Management (V&W) (2006) Spatial Planning Key Decision ‘Room for the River’. Investing in the safety and vitality of the Dutch river basin region, Utrecht: Kris Kras Design
• Muthukrishnan, S., B. Madge, A. Selvakumar, R. Field & D. Sullivan (2004) The Use of Best Management Practices in Urban Watersheds, Edison, New Jersey: United States Environmental Protection Agency
• Nanda, V.P., R.H. Folsom & R.B. Lake (eds.) (1996) European Union law after Maastricht: a practical guide for lawyers outside the common market, The Hague: Kluwer
• Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 17/2005 o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (2005) (dostupné pouze v češtině)
• Vyhláška České republiky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (2004) (dostupné pouze v češtině)
• Statut hlavního města Prahy (1. 12. 2009) (dostupné pouze v češtině)
• Veolia (2007) Disposal and treatment of wastewater in Prague. PVK Pražské Vodovody a Kanalizace a.s Ústřední čistírna odpadních vod, leták (dostupné pouze v češtině)
• Wanner, J., M. Kos & L. Novák (2009) Intensification of Prague Central WWTP – Ten years of practical experiences with the in-situ bioaugmentation nitrification method, Water Practice and Technology, Vol.4, No. 1, p.5
• Vodní zákon České republiky č. 254/2001 Sb. (dostupné pouze v češtině)
• Zeeman, G., K. Kujawa, B. Meulman & F. Kwant (2007) Full scale demonstration of vacuum collection, transport & treatment of black water, Advanced Sanitation Conference, Aachen, Germany
• Zeeman, G., K. Kujawa, T. de Mes, L. Hernandez, M. de Graaff, L. Abu-Ghunmi, A. Mels, B. Meulman, H. Temmink, C. Buisman, J. van Lier and G. Lettinga (2008) Anaerobic treatment as a core technology for energy, nutrients and water recovery from source-separated domestic waste(water), Water Science & Technology, Vol.57, No.8, pp.1207-1212

Internetové stránky

• ZVHS (2010), Zemědělská vodohospodářská správa. Dostupné na internetové stránce: <http://www.zvhs.cz/?stranka=Uvod&id=5&uid=10590262314c19e4e05c8a1&t=127676584122>, stránky navštíveny 17. června 2010
• ÚRM (2010), Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Dostupné na internetové stránce: <http://www.urm.cz/en/uvod>, stránky navštíveny 17. června 2010
• European Parliament and Council (2000). “The EU Water Framework Directive - integrated river basin management for Europe” <http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html>, stránky navštíveny 22. června 2010
• Lesy hl. m. Prahy (2010). Dostupné na internetové stránce: <http://lesypraha.cz/?cat=302> (dostupné pouze v češtině), stránky navštíveny 17. června 2010
• Koalice Trojmezí (2009) “O Trojmezí“ <http://trojmezi.info>, stránky navštíveny 10. června 2010
• MZe (2010a). Ministerstvo zemědělství, Česká republika. Dostupné na internetové stránce: <http://eagri.cz/public/eagri/en/ministry/>, stránky navštíveny 17. června 2010
• MZe (2010b). Ministerstvo zemědělství, Česká republika. Dostupné na internetové stránce:  <http://eagri.cz/public/eagri/voda/dotace-ve-vh/>, v češtině, stránky navštíveny 17. června 2010
• MZe (2010c). Ministerstvo zemědělství, Česká republika. Dostupné na internetové stránce:  <http://eagri.cz/public/eagri/voda/spravci-vodnich-toku/> (dostupné pouzev češtině), stránky navštíveny 17. června 2010
• MŽP (2010). Ministerstvo životního prostředí, Česká republika. Dostupné na internetové stránce:  <http://www.mzp.cz>, stránky navštíveny 17. června 2010
• PVS (2010), Pražská vodohospodářská společnost. Dostupné na internetové stránce: <http://www.pvs.cz/profil/schema-vztahu/> (dostupné pouze v češtině), stránky navštíveny 17. června 2010
• Povodí Vltavy, státní podnik (2010). Dostupné na internetové stránce: <http://www.pvl.cz/povodi-vltavy-stateenterprise/profile.html?lang=en>, stránky navštíveny 17. června 2010
• Sládek, F., 2009. Tap Water, Nothing to be Afraid Of. Portal Editorial Staff. <http://www.praha.eu/jnp/en/life_in_prague/environment/tap_water_nothing_to_be_afraid_of.html>, stránky navštíveny 17. června 2010
• Wong, M. Environmental Benefits of Green Roofs, <http://www.nea.gov.sg/cms/sei/PSS23slides.pdf>, stránky navštíveny 11. června 2010

Rozhovory

• Ansorge, Libor. Rozhovor. Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření. Praha, 26. května 2010
• Beneš, Richard. Rozhovor. Lesy hlavního města Prahy, Středisko Vodní toky. Praha, 28. května 2010
• Bílek, Jan; Dolejš, Michal; Hrubý, Tomáš; Kobr, Jan a Todt, Vladimír. Rozhovor. VEOLIA. Praha, 28. května 2010
• Bouček, Jan. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Oddělení přípravy a realizace výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod. Praha, 27. května 2010
• Chvátal, Jan. Rozhovor. Koalice občanských sdružení Trojmezí. Praha, 27. května 2010
• Dostál, Tomáš. Rozhovor. České vysoké učení technické v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Praha, 31. května 2010
• Dvořák, Libor a Vytejčková, Veronika (2010). Rozhovor. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor legislativní. Praha, 31. května 2010 v Praze.
• Fuksa, Josef. Rozhovor. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka. Praha, 28. května 2010.
• Karnecki, Jiří. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí. Praha, 2. června 2010
• Kinkor, Jaroslav. Rozhovor. Pražská vodohospodářská společnost. Praha, 27. května 2010
• Mikešová, Dana. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Zličín. Praha, 9. června 2010
• Mirovský , Ondřej . Rozhovor. Úřad městské části Praha 7. Praha, 1. června 2010
• Pospěch, Luděk. Rozhovor. Pražská vodohospodářská společnost, Ústřední čistírna odpadních vod. Praha, 28. května 2010
• Pospíšil, Pavel. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, oddělení vodního hospodářství. Praha, 28. května 2010
• Růžičková, Kateřina. Rozhovor. Úřad městské části Praha 8, Odbor výstavby, oddělení územního rozhodování. Praha, 31. května 2010
• Rychtecký, Jaroslav. Rozhovor. Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Praha, 26. května 2010
• Ševít, František. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Štěrboholy, starosta. Praha, 1. června 2010
• Veselý, Jaroslav. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Zličín, starosta. Praha, 27. května 2010
• Vymazal, Jan. Rozhovor. Pracovník Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 15, odpovědný za Horní Měcholupy. Praha, 26. května 2010 (a)
• Vymazal, Jan. Rozhovor. Pracovník Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 15, odpovědný za Horní Měcholupy. Praha, 26. května 2010 (b)

ČOV

:

Čistírna odpadních vod

DeSar

:

Decentralizovaná kanalizace a opětovné využití (Decentralized Sanitation and Reuse)

EU

:

Evropská Unie

LhmP

:

Lesy hlavního města Prahy

:

Městská část

MVH

:

Městské vodní hospodářství

MZe

:

Ministerstvo zemědělství

MŽP

:

Ministerstvo životního prostředí

PVK

:

Pražské vodovody a kanalizace - firma udržující vodohospodářskou infrastrukturu v Praze

PVS

:

Pražská vodohospodářská společnost, a. s. - firma zajišťující dodávku vody a odkanalizování v Praze. PVS, a. s.

SPSS

:

Software Statistical Package for the Social Sciences (statistický software pro společenské vědy)

ToR

:

Zadání (Terms of Reference)

ÚČOV

:

Ústřední čistírna odpadních vod

ÚRM

:

Útvar rozvoje hlavního města Prahy

ZVHS

:

Zemědělská vodohospodářská správa

 

Termín

Definice

1

Modré plochy

Plochy s vodními útvary, jako jsou řeky, jezera, rybníky atd.

2

Žumpa

Nádrž v zemi pro shromažďování odpadní vody bez čištění.

3

Suché záchody

V suchém záchodě se výkaly a moč shromažďují v mělké jámě. Tato jáma je přímo pod záchodovým sedátkem a je potřeba ji pravidelně čistit. Na záchodě se nepoužívá voda.

4

Zelené plochy

Termín používaný v oblasti územního plánování a ochrany přírody k označení nezastavěných ploch.

5

Znečišťující látky přítomné ve stopovém množství

Znečišťujícími látkami přítomnými ve stopovém množství (mikro-polutanty) jsou látky, které jsou detekovány v koncentraci v rozmezí od ng/l do µg/l.

V našem případě je termín "znečišťující látky přítomné ve stopovém množství" používán k označování hormonů a zbytků léčiv.

6

Q100

Protipovodňová opatření pro stoletou povodeň.

7

Q500

Protipovodňová opatření pro pětisetletou povodeň.

8

Dešťová voda

Voda, která padá nebo spadla ve formě deště. Je měkká a obsahuje relativně málo rozpustných minerálních látek.

9

Přívalová voda

Voda odtékající po povrchu v důsledku nahromadění většího množství vody na povrchu vlivem deště. Tato voda se nemůže vsáknout do země a odtéká do povrchových vodních toků a končí v kanalizaci.

Přívalová voda je voda, která se hromadí na zemi v důsledku dešťů, a může zahrnovat vodu odtékající z urbanizovaných ploch, jako jsou silnice a střechy budov.

 AAA

 

 

 

Termín

Definice

1

Modré plochy

Plochy s vodními útvary, jako jsou řeky, jezera, rybníky atd.

2

Žumpa

Nádrž v zemi pro shromažďování odpadní vody bez čištění.

3

Suché záchody

V suchém záchodě se výkaly a moč shromažďují v mělké jámě. Tato jáma je přímo pod záchodovým sedátkem a je potřeba ji pravidelně čistit. Na záchodě se nepoužívá voda.

4

Zelené plochy

Termín používaný v oblasti územního plánování a ochrany přírody k označení nezastavěných ploch.

5

Znečišťující látky přítomné ve stopovém množství

Znečišťujícími látkami přítomnými ve stopovém množství (mikro-polutanty) jsou látky, které jsou detekovány v koncentraci v rozmezí od ng/l do µg/l.

V našem případě je termín "znečišťující látky přítomné ve stopovém množství" používán k označování hormonů a zbytků léčiv.

6

Q100

Protipovodňová opatření pro stoletou povodeň.

7

Q500

Protipovodňová opatření pro pětisetletou povodeň.

8

Dešťová voda

Voda, která padá nebo spadla ve formě deště. Je měkká a obsahuje relativně málo rozpustných minerálních látek.

9

Přívalová voda

Voda odtékající po povrchu v důsledku nahromadění většího množství vody na povrchu vlivem deště. Tato voda se nemůže vsáknout do země a odtéká do povrchových vodních toků a končí v kanalizaci.

Přívalová voda je voda, která se hromadí na zemi v důsledku dešťů, a může zahrnovat vodu odtékající z urbanizovaných ploch, jako jsou silnice a střechy budov.

 

 

Povinnosti a komunikace v pražském vodním hospodářství

S cílem získat objektivní pohled na nejasně definované povinnosti ministerstva zemědělství by bylo vhodné prozkoumat přesné odpovědnosti pěti výše uvedených ministerstev podílejících se na vodním hospodářství a odhalit případy, kdy činnost MZe sice odpovídá jeho kompetencím, avšak blokuje snahu MŽP o zlepšení vodního hospodářství na národní úrovni. Výsledkem by mohlo být posílení vlivu MŽP na podniky správy povodí, které nyní spadají pod MZe.

Nevládní organizace působící v Praze by měly více spolupracovat s odborníky a podpořit svoje argumenty jak daty a výzkumem, tak i osobní autoritou odborných kapacit. Je důležité, aby se různá občanská sdružení věnovala vodnímu hospodářství v jednotlivých částech Prahy, jejichž problémy se od sebe značně liší. Občané by se měli mimo jiné účastnit zasedání obecních zastupitelstev a sledovat koncepce připravované na úrovni magistrátu.

Městské části by měly lépe využívat manévrovací prostor, který mají, a ovlivňovat územní plán Prahy v souladu s potřebami místních lidí a s potřebou udržitelného vodního hospodářství. Spolu s nevládními organizacemi mohou městské části požadovat po magistrátu lepší monitorování kvality vody.

Příklad dobré praxe z Francie ukazuje, že při vhodném zapojení veřejnosti do rozhodování se může podařit ovlivnit dokonce státní politiku a významně tak přispět k dobrému stavu životního prostředí.

Vodohospodářská infrastruktura

Ačkoli má Praha k dispozici dostatečně kapacitní zdroje pitné vody k uspokojení poptávky v současné době i v budoucnu, je vhodné zkoumat možné využití alternativních zdrojů vody, jako je dešťové voda nebo opětovné využití přívalové vody, zejména v územích, kde dochází k nové výstavbě a kde jsou pro to příznivé místní podmínky. Nevládní organizace mohou tomuto procesu napomoci zahájením věcné debaty mezi místními občany, úřady a developery.

Existují obavy z možných vlivů znečišťujících látek přítomných ve vodě ve stopovém množství, jako jsou hormony a léčiva, na lidské zdraví. Doporučujeme, aby tyto látky byly zkoumány a následně přijata nezbytná opatření. Řešení problému vyžaduje spolupráci českých výzkumných ústavů a univerzit.

Ve čtvrtích Prahy, kde má probíhat nová výstavba, a které nejsou napojeny na stávající kanalizaci, lze využít decentralizovaný systém nakládání s odpadní vodou. Jelikož se v praxi automaticky počítá s napojením nových čtvrtí na centrální systém, bylo by vhodné uskutečnit pilotní ověřovací projekty decentralizovaných systémů. Na tom mohou spolupracovat nevládní organizace s úřady a developery.

Decentralizované čištění odpadních vod vede k lepšímu zadržování vody v krajině. Doporučujeme zachovat současných 21 místních čistíren odpadních vod a monitorovat kvalitu vody, již vypouštějí, aby vyhovovala normám.

Doporučujeme zavést systém hospodaření s přívalovou vodou, který zahrnuje zadržování, vsakování a opětovné využití dešťové vody. To pomůže minimalizovat hydraulické zatížení v době špičky a nebezpečí povodní, omezit množství vypouštěných znečišťujících látek a snížit objem odpadních vod, které má čistit ústřední čistírna. Vznikne tak zdroj vody pro zavlažování zelených ploch. Při výběru různých konkrétních opatření či technologií je třeba brát v úvahu místní podmínky.

Pro zajištění lepší ochrany Prahy před povodněmi lze doporučit zachování současných zelených ploch a podporovat vytváření nových zelených ploch ve čtvrtích, kde probíhá nová výstavba.Problematika přítomnosti stopových zbytků hormonů a léčiv v pitné vodě si zaslouží podrobnější zkoumání. Mělo by dojít k posunu od protipovodňové ochrany k protipovodňové prevenci. Metody protipovodňové prevence (zelené plochy, zadržování vody atd.) uplatňované v povodí řeky výše proti proudu mohou mimo jiné snížit dopady povodně v oblastech ležících níže po proudu, jako je třeba Praha 7.

Pokud jde o hospodaření s přívalovou vodou, magistrát by měl celou problematiku zahrnout do územního plánu. Ve spolupráci s městskými částmi, odborníky i nevládními organizacemi je třeba uplatnit konkrétní opatření vhodná pro jednotlivé městské čtvrti. Do procesu je nutné zapojit rovněž firmy, které dodávají technologie pro hospodaření s přívalovou vodou a pro ochranu proti povodním, aby se propojilo územní plánování s praktickými možnostmi a zkušenostmi.

Sdružení Arnika má potenciál hrát vedoucí roli při veřejných kampaních a osvětových programech s cílem ukázat veřejnosti, jaké přínosy má využití nových technologií ve vodním hospodářství pro občany a pro životní prostředí, aby se zvýšila motivace zavádět tato opatření také v Praze.

Změny využití území

V současné době probíhá příprava nového územního plánu Prahy. Je nepochybné, že tento dokument bude mít zásadní vliv také na vodní hospodářství. Občanská sdružení mohou prostřednictvím dotazníkových šetření ověřovat požadavky a očekávání občanů, pokud jde o změny využití území v jednotlivých městských částech. Lze k tomu využít dotazník podobný tomu, jaký jsme použili v rámci tohoto výzkumu (viz příloha IX). Takto získaný přehled pomůže podpořit vznášené argumenty a formulovat občanským sdružením stanoviska.

Občanská sdružení by se měla pokusit navázat kontakty s developery. Na jedné straně byl nedávno zveřejněn koncept nového územního plánu, na druhé straně developeři již koupili část pozemků, kde jsou navrhovány změny. V případě projektů, které nejsou v souladu s potřebami občanů, je možné pokusit se jednat s developery o dílčích nebo i zásadních změnách.

Pomocí územního plánu je nezbytné ukotvit povinné zachování otevřeného prostoru mezi budovami, jelikož tato místa jsou přirozenými zelenými plochami, které mohou regulovat infiltraci vody, zasakování vody do půdy, erozi a teplotu ve městě. Malá území pro zachycování vody mohou být v suchých obdobích využita jako rekreační plochy.

Území, kde se plánuje nová výstavba, by měla být prozkoumána s cílem zjistit jejich potenciální ekologickou hodnotu. Občanská sdružení i městské části by měly dbát na to, aby přidělením pouze jediné funkce danému území nebyly zničeny všechny ekosystémové funkce. To lze uskutečnit pomocí geologického a hydrologického výzkumu. Stávající ekosystémové služby musí být zachovány, aby občanům poskytovaly podporu jejich sociokulturních aktivit. Kombinováním všech modrých ploch, zelených ploch a zastavěných území ve městech lze získat více ekosystémových služeb.

Banner-stika

Sledujte nás: