Výzkumné projekty University of Wageningen v Praze

Udržitelný rozvoj měst je tématem společných projektů nizozemské University of Wageningen a Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. Spolupracujeme od roku 2008. Partnerskou institucí Univerzity Wageningen je Česká zemědělská univerzita.

Univerzita Wageningen organizuje každoročně praktický projekt, který je závěrečnou součástí magisterského programu Environmentálních studií. Podstatou kurzu je prohloubení dovedností a aplikace poznatků, které si studenti osvojili během studia. Studenti mohou společně řešit komplexní zadání a na skutečném problému se učí mezioborové spolupráci.

Projekt probíhá dva měsíce, z toho dva týdny provádějí studenti terénní výzkumy, rešerše a pořizují rozhovory v Praze. Třicetičlenný tým je složen ze studentů pocházejících z mnoha zemí světa a zabývajících se různými vědními obory. Předmětem jejich zájmu jsou služby poskytované ekosystémy, právní regulace, komunikace mezi úřady, veřejností a odborníky, i další témata. Výzkum se neliší od skutečné práce konzultačních agentur.

2012 / Vltava v Praze: člověk, řeka a moderní město

09 BoticVltava utváří podstatu Prahy a je součástí nejkrásnějších panoramat historického centra. V posledních letech vyrostlo několik developerských projektů, které zamezily přístup k řece, ani stav náplavek v centru neodpovídá jejich významu. Na řadě míst v okolí řeky se plánuje výstavba. Vltava má tvořit jednu z hlavních os nového územního plánu. Podaří se najít rovnováhu mezi ochranou řeky, přáními obyvatel a potřebami rozvoje moderního velkoměsta?

více >>>

2011 / Suburbanizace Prahy: jak předejít sídelní kaši

13Rozšiřování měst do krajiny bylo dříve limitováno nutností zachovat pole pro obživu obyvatel, schopností měst absorbovat nově příchozí a zajistit infrastrukturu. Praha pohlcuje obce i přírodu ve svém okolí. Vzniká sídelní kaše satelitních městeček, skladových hal, dálnic a logistických center, hranice města se rozostřuje. Nový územní plán předpokládá výstavbu dalších obřích čtvtí na okrajích města. Nezhorší suburbanizace kvalitu života všech obyvatel?

více >>>

2010 / Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti

02 CistickaUdržitelný rozvoj města musí brát v potaz také hospodaření s vodou - ať už jde o zajištění pitné vody, nakládání s odpadními vodami či využití vody dešťové. V souvislosti s výstavbou na nezastavěných pozemcích a rozšiřováním města do krajiny vzniká řada otázek. Nárůst zastavěných ploch může zvýšit riziko povodní a enormního nárůstu nároků na zdroje vody i množství odpadů. Existuje přitom celá škála moderních metod a přístupů.

více >>>

2009 / Brownfields v centru Prahy: kritéria udržitelného rozvoje

nakladove_nadraziPraha se stala významným centrem střední Evropy. Díky výhodné geografické poloze přitahuje celou řadu ekonomických aktivit, což vyvolává mimořádný stavební boom. Místy, kde mají v blízké budoucnosti vzniknout nové městské čtvrti, jsou mimo jiné i nevyužívané drážní pozemky. Pokud má nová výstavba přinést prospěch obyvatelům města, je nutné nalézt jasná kritéria využití těchto ploch v rámci územního plánu.

více >>>

2008 / Zeleň a veřejná prostranství v centru Prahy

Zeleň je jedním z klíčových faktorů kvality života v Praze. Přesto zelené plochy často ustupují komerční výstavbě, někdy dochází i ke zbytečnému kácení zdravých stromů. Magistrát v posledních deseti letech neeviduje úbytky zeleně ani nezakládá nové parky. Situace v různých městských částech se liší v závislosti na množství zeleně i přístupu vedení radnic. Pro udržitelný rozvoj města je nezbytné přijmout ucelenou koncepci přístupu k zeleni.

více >>>