Výzva k ochraně Labe v Českém středohoří a Labských pískovcích

8.3.2004 - Vlastimil Karlík | Články
Tuto výzvu podepsal děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
V poslední době se opět intenzívně diskutuje na téma dalších úprav na řece Labi, zejména o záměru budování dvou stupňů na Labi v Malém Březně a v Prostředním Žlebu. Dovolujeme si sdělit náš názor k tomuto záměru. Využívání údolí velkých řek znamená alespoň ve střední Evropě vždy konflikt mezi ochranou cenných ekosystémů a vysoké biodiverzity vázané na říční fenomén na straně jedné a využíváním nejen vlastního vodního toku ale celého údolí k transitním účelům na straně druhé, tedy střet mezi významnou funkcí biokoridoru a koridoru dopravního. To se týká samozřejmě i řeky Labe. Naprostá většina velkých řek střední Evropy je dnes do té míry regulována, že dopravní či další ekonomické funkce zcela převládly nad funkcí biologickou. Úsek Labe pod Střekovem, stejně jako jeho pokračování na území SRN, je mimořádně cenný právě proto, že regulace, které zde v minulosti proběhly, byly pouze dílčí, takže si Labe ponechalo nejen přírodě blízký charakter, ale zejména přirozenou dynamiku, tj. bez negativního vlivu příčných vodních děl. Díky této skutečnosti vykazuje tento úsek řeky Labe vysokou biodiverzitu (biologickou rozmanitost) a představuje evropsky důležitý biokoridor pro řadu chráněných a ohrožených druhů, jako jsou např. bobr evropský či losos obecný. Přirozená dynamika řeky Labe umožňuje dosud zachování řady významných biotopů v její nivě, jako jsou lužní lesy či štěrkopískové náplavy, které jsou významné z hlediska výskytu chráněných a ohrožených druhů, které na kanalizovaných úsecích řeky Labe mnohdy již vymizely. Labe v tomto úseku protéká chráněnými krajinnými oblastmi České středohoří a Labské pískovce a rovněž tak na německé straně je Labe lemováno řadou chráněných území. Protože řeka Labe se svou nivou představuje evropsky významné území, je úsek na německé straně zařazen do soustavy chráněných území Evropské unie, zvané NATURA 2000, a nepochybně se součástí této soustavy stane i český úsek Labe v Českém středohoří a Labských pískovcích. S ohledem na takto již zajištěnou ochranu řeky Labe v Německu nelze očekávat, že by na německé straně v budoucnu došlo k významným zásahům do řeky Labe a její nivy, a proto celý záměr výstavby vodních děl na české straně postrádá ekonomické opodstatnění. Kromě vysoké biodiverzity a významné migrační trasy představuje údolí Labe v Českém středohoří a zejména kaňon Labe v Labských pískovcích ojedinělý krajinný fenomén evropského významu. S ohledem na velký a dosud jen velmi málo využitý turistický potenciál kaňonu Labe se domníváme, že zachování tohoto unikátního území jako celku, tedy včetně nekanalizovaného toku řeky Labe a její nivy, v co možná přirozeném stavu má z dlouhodobého hlediska nejen významný motiv ekologický, nýbrž i ekonomický. Rovněž se domníváme, že smyslem našeho vstupu do Evropské unie je mj. přispět naším kulturním a přírodním dědictvím do společného bohatství Evropy, a nedokážeme si představit, že by se Česká republika měla těsně před svým vstupem rozhodnout vážně poškodit jedno z významných potenciálních chráněných území evropské soustavy NATURA 2000. Věříme proto, že zodpovědní činitelé a orgány, které budou o osudu tohoto úseku řeky Labe rozhodovat, se plně zasadí za ochranu tohoto území. V Praze, dne 4.3.2004
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu