Výzva účastníků konference Říční krajina

7.10.2011 - OLOMOUC | Novinky
Účastníci odborné konference "Říční krajina", která po třech dnech dnes končí v Olomouci, vyzývají zodpovědné politiky, aby se zasadili o zodpovědný přístup k vodním tokům, a přikládají svá doporučení.

 

  

Výzva účastníků konference „Říční krajina"

ministrovi životního prostředí ČR, ministrovi zemědělství ČR, předsedům Výboru pro životní prostředí, Hospodářského výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 5. až 7. 10. 2011 pořádala nezisková organizace Koalice pro řeky konferenci „Říční krajina". Konference v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci se zúčastnilo 114 účastníků z České republiky a Slovenska reprezentujících správce vodních toků, státní správu, ochranu přírody, vědecké a výzkumné instituce, zejména univerzity, projekční a stavební firmy a neziskové organizace.

Prioritními tématy konference byly dynamika a retence vody v říčních nivách, devastace pramenných oblastí řek a ekologická správa vodních toků.

Říční krajina a její ekosystémy od pramenných oblastí až po ústí řek plní řadu důležitých přírodních, společenských i technických funkcí a služeb. Přitom se potýkáme s řadou problémů, které je potřeba řešit. Za nejvýznamnější závěry konference v tomto ohledu považujeme:

  1. Nivy vodních toků mají velký potenciál k retenci povodní i zadržené vody pro období sucha. Využití tohoto potenciálu brání mnohdy nevhodná protipovodňová ochrana nezastavěných území. Je třeba zabránit zastavování niv, změnit jejich nevhodné využití a navrátit jim jejich retenční funkci.
  2. Velký potenciál ke snížení kulminací povodní i zpomalení postupu leží i v zemědělské a lesní půdě v celé ploše povodí. Stav půdy a její schopnost jímat vodu se ale za poslední desetiletí radikálně zhoršila.
  3. Říční krajina poskytuje řadu služeb, které závisí na jejím dobrém ekologickém stavu. Přirozená protipovodňová ochrana, ochrana biodiverzity, retence uhlíku a živin, dotace podzemních vod a rekreační funkce mají i ekonomický význam, který je třeba zohledňovat v rozhodovacích procesech. Dosud se tak neděje.
  4. Názory vodohospodářů a ochrany přírody se v posledních 20 letech sbližují. Přesto nebo právě proto je nutné pokračovat v co nejširší diskusi těchto skupin. Příkladem by měla být obě resortní ministerstva.
  5. Současná česká právní úprava znesnadňuje aplikovat moderní evropské přístupy k vodnímu hospodářství krajiny.
  6. Mimořádně vysoký podíl funkcí říční krajiny zajišťují pramenné oblasti – drobné vodní toky a jejich prameny.
  7. V intenzivně zemědělsky využívané krajině se z dřívějších stružek plných života staly drenážní trubky nebo meliorační příkopy, které neplní své původní funkce, tím byl například oslaben jejich retenční potenciál a narůstají škody následkem lokálních povodní z přívalových dešťů.
  8. Ekologicky orientovaná správa vodních toků znamená výraznější respekt k přírodním hodnotám a potřebám i ekonomicky efektivnější plnění potřeb správy vodních toků. Prezentované praktické zkušenosti potvrzují, že ekologicky orientovaná správa představuje trvale udržitelný koncept naplnění těchto požadavků.

Znamená to, že je zapotřebí řešit výše uvedené problémy a prosadit změny v právním rámci, ekonomických nástrojích‚ i struktuře a chování veřejných institucí. Tyto změny se také musí promítnout do zadání a hodnocení jejich činností.

Touto konferencí přispíváme k veřejné diskusi i formulaci potřeb společnosti. Vyzýváme všechny adresáty tohoto dopisu, aby z titulů svých funkcí napomáhali prosazovat myšlenky této výzvy a řešit identifikované problémy. Nabízíme k tomu své schopnosti a znalosti.

V Olomouci dne 6. října 2011

Vědecký a organizační výbor konference:

Tomáš Dostál (ČVUT Praha), Josef Fuksa (VÚV TGM Praha), Tomáš Havlíček (ATELIER FONTES, s.r.o., Brno), Miroslav Janský (UK Praha), Tomáš Just (AOPK Praha), Vlastimil Karlík (Koalice pro řeky, Olomouc), Michal Krejčí (Unie pro řeku Moravu, Olomouc), Jakub Langhammer (UK Praha), Jarmila Měkotová (UP Olomouc), Karla Petřivalská (Koalice pro řeky, Brno), David Pithart (Daphne Třeboň), Zdeněk Poštulka (Koalice pro řeky, Olomouc), Ondřej Simon (VÚV TGM Praha), Otakar Štěrba (UP Olomouc), Jana Valentová (ČVUT Praha), David Veselý (Koalice pro řeky, Brno)

Kontaktní adresa: Koalice pro řeky, Chlumova 17, 130 00 Praha 3

Další informace:
Odborníci v Olomouci prodiskutují, co chybí českým řekám a jak je léčit

 

Banner-stika

Sledujte nás: