1/ Na této stránce naleznete vzory
úředních podání, která můžete využít při povolování prací a staveb zasahujících do vodních toků a dalších vodoprávních řízeních, při plánování v oblasti vod a při ochraně kvality vod. Dokumenty je před použitím nezbytné doplnit podle okolností konkrétního případu.

2/ V dalších sloupcích najdete zákony, jejich úřední výklady a soudní judikáty
Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího správního soudu (NSS), související s ochranou vod a vodních toků. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
Vodoprávní řízení
Účast občanského sdružení  ve vodoprávním řízeníPlánování v oblasti vod
Ochrana kvality vod

Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 6. ledna 2011.
  • Vyhláška, kterou se stanoví maximální přípustné limity reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách  č.381/2007 Sb. ve znění následujících předpisů 272/2008 Sb. a 387/2008 Sb.
  • Zákon o chemických látkách a přípravcích, kterým se stanoví práva a povinnosti při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, uvádění na trh, používání  a dovozu a vývozu chemických látek č. 356/2003 Sb. ve znění 345/2005 Sb., 371/2008 Sb.
  • Zákon o rostlinolékařské péči 326/2004 Sb. s prováděcí vyhláškou  329/2004 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
  • Seznamy látek, jejichž uvádění na trh je omezeno – vyhlášky č. 221/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 540/2006 Sb., 135/2007 Sb.
  • Rizikové prvky v půdách, které náleží do zemědělského půdního fondu vyhláška 13/1994 Sb.
1. Na této stránce naleznete vzory

úředních podání, která můžete využít při ochraně stromů. Dopisy je před použitím nezbytné doplnit podle okolností konkrétního případu. Vzory vám ušetří čas při vymýšlení právních formulací a hledání odkazů na zákony, snad vám zajistí také vyšší šanci na úspěch u úřadů.

2. V dalších sloupcích najdete zákony, jejich úřední výklady a soudní judikáty

Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího správního soudu (NSS), související s kácením stromů a zásahy do zeleně mimo lesy. Můžete si je stáhnout a využívat při řešení konkrétních případů nebo při účasti ve správních řízeních. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
Kácení dosud neprobíhá
Účast veřejnosti v řízení o kácení
Kácení již proběhlo

 

 
Památné stromy  


Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 1. února 2018.


Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování (zkráceně „zákon o integrované prevenci“) přímo vychází ze směrnice Rady Evropy 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. Zákon byl přijat v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Před tím v českém právu žádná podobná norma neexistovala a úřady vydávaly dílčí povolení podle složkových zákonů (o ochraně vody, ovzduší, půdy, lidského zdraví, přírody), přičemž integrace jednotlivých rozhodnutí neexistovala.

Integrované povolování nahrazuje dílčí řízení a vyjádření dosud vydávaná podle složkových zákonů. To nijak neomezuje práva občanských sdružení, která se dříve účastnila jednotlivých řízení na základě oprávnění dle § 70 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V některých případech byla účast veřejnosti zákonem o integrované prevenci rozšířena o oblasti, do nichž neměla dříve občanská sdružení přístup. Nyní se ovšem sdružení musejí stihnout vyjádřit ke všem otázkám v rámci jediného řízení a mají tak na formulaci připomínek méně času.

 

Integrované povolování zahrnuje:
  • schvalovací řízení z hlediska nakládání s odpady (veřejnost až na výjimky neměla a nemá možnost vstupovat dosamostatných řízení vedených podle zákona o odpadech),

  • oblast ochrany ovzduší (veřejnost opět až na určité výjimky neměla a nemá možnost vstupovat do řízení vedených podle zákona o ovzduší),

  • oblast ochrany zdraví a lázeňství a

  • některé další specifi cké oblasti, které popisujeme v kapitole Integrované povolení v otázkách a odpovědích.

 

Nový průmyslový nebo zemědělský provoz musí získat integrované povolení ještě před vydáním stavebního povolení podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.). Investor konkrétního zařízení o něj může požádat kdykoli před vydáním stavebního povolení. Jedinou podmínkou je, že musí být ukončen proces EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí). Integrované povolení tak může být jedním z prvních povolení vydávaných pro příslušný provoz, předcházejí třeba i územnímu řízení. V praxi ale bývá spíše posledním rozhodnutím před vydáním stavebního povolení.

 

České právo s evropské směrnice

Český zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci vychází v plném rozsahu z evropské směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Proces vydávání integrovaných povolení začal v EU v říjnu 1999, u nás v lednu 2003.

Na základě zkušeností získaných z pravidelných dvouletých hlášení o plnění směrnice IPPC připravuje Evropská komise revizi této a dalších směrnic. Laická a zejména odborná veřejnost může do toho procesu zasahovat a sdělit svá stanoviska přímo příslušným expertům pracujícím na evropské legislativě. Pro každého tak vznikla možnost spolupodílet se na tvorbě budoucí podoby klíčové směrnice „o průmyslových emisích“. Podrobnosti a návrh směrnice jsou dostupné na stránkách Evropské komise.

 

Dosavadní praxe při vydávání integrovaných povolení

Zákon o integrované prevenci stanovil, že od doby jeho účinnosti (2003) do konce října 2007 musejí získat integrované povolení všechny průmyslové a zemědělské podniky, na něž se zákon vztahuje. Jak už jsme uvedli, povinnost se vztahovala nejen na provozy nově uváděné do provozu, ale i na podniky vybudované v minulosti.

Z analýzy Ministerstva životního prostředí vyplynulo, že do stanoveného termínu nesplnila svou povinnost zhruba čtvrtina podniků. Integrované povolení měli získat provozovatelé zhruba 1 850 průmyslových a zemědělských zařízení, vydáno však bylo pouze 1 150 takových povolení. V některých případech se nemusí jednat o samostatné podniky, ale o tzv. technologické jednotky, což mohou být i různé komplexní součásti v rámci jedné továrny. Protože lze povolit více jednotek najednou, počet potřebných povolení je zřejmě nižší, asi 1 500. I tak je ale počet podniků, jež povolení nezískaly, poměrně vysoký.

Žádost o integrované povolení podala naprostá většina provozovatelů. Ovšem část z nich, přestože o této povinnost věděli čtyři roky, tak učinila pozdě. O jejich integrovaných povoleních se tedy stále vedou řízení na krajských úřadech. To se týká cca 21 % podniků. Malá skupina provozovatelů (zhruba 4 %) nepodala žádost o integrované povolení na krajské úřady vůbec.

Teoreticky by úřady mohly zbylé provozy okamžitě uzavřít, protože jejich další činnost je v rozporu se zákonem a může ohrožovat životní prostředí a lidské zdraví. Česká inspekce životního prostředí nebo krajské hygienické stanice mohou provozovatelům za nedodržení zákonné povinnosti uložit pokutu až do výše 7 milionů korun. Přestože nevíme o žádném provozu, který by byl kvůli chybějícímu integrovanému povolení úřady uzavřen, nezaznamenali jsme ani žádný tlak ze strany veřejnosti na vymáhání tohoto zákona. Obyvatelé zřejmě nejsou o procesu integrovaného povolování informování a nesledují, zda podniky v jejich obci či regionu tímto povolováním prošly.

Situace v oblasti integrovaného povolování se liší podle jednotlivých krajů, protože rozložení průmyslových a zemědělských zařízení je nerovnoměrné. Nejméně zařízení je v Praze a nejvíce ve Středočeském kraji, za ním následují Ústecký, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nejvíce povolení zbývalo k říjnu 2007 vydat ve Středočeském a Ústeckém kraji. Na Ústecku se přitom nachází nejvíce chemických podniků, u nichž je povolování časově a odborně nejnáročnější.

 

Podrobný přehled o situaci s vydáváním integrovaných povolení k říjnu 2007 (dokument Adobe PDF)vydáváním integrovaných povolení k říjnu 2007 45.7 KB.

 

1/ Na této stránce naleznete vzory

podání ke správním orgánům v rámci správních řízení. Dále uvádíme podání týkající se občanských sdružení a jejich práva účastnit se správních řízení, kde jsou dotčeny zájmy ochranou přírody a krajiny, a vodoprávních řízení. Dokumenty je před použitím nezbytné dle okolností doplnit či upravit.

2/ V dalších sloupcích najdete zákony, jejich úřední výklady a soudní judikáty

Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího správního soudu (NSS), související se správním právem obecně. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
Obecná podání
Řízení neprobíhá správně  pdfVýklad ministerstva vnitra k pověření jiného úřadu řízením, když původní úřad nepostupuje správně
Účast občanského sdružení ve správním řízení


Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 6. ledna 2011.

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí