en ru

Z historie Arniky

Arnika 2001-2011 - 3650 dní v akci

2001 − 2002 − 2003 − 2004 − 2005
2006 − 2007 − 2008 − 2009 − 2010

 

2011

V roce 2011 slavíme 10. narozeniny Arniky, která byla založena 29. září 2001.

2010

Rok 2010 byl podle OSN Mezinárodním rokem biodiverzity neboli druhové rozmanitosti. Ta je jedním z témat, kterým se Arnika věnuje od svého počátku. Souvisí s ním úzce i ochrana přirozených vodních toků a právě na lepší zacházení s vodou cílí naše nová prioritní kampaň Člověk a voda a stejnojmenná petice.

I další dění zejména v programu Ochrana přírody se točilo kolem vody a ochrany druhové rozmanitosti. Ředitelství vodních cest oživilo plány na stavbu jezu na Labi u Děčína. Shromáždili jsme proto řadu argumentů, proč je jez ekonomický i ekologický nesmysl: představili jsme studii, odborníky i novináře jsme pozvali na plavbu po Labi z Děčína do Bad Schandau, aby se na vlastní oči přesvědčili o bohatství labského údolí, ukázali jsme, co udělá jez a elektrárna s rybami

Evropské komisi jsme spolu dalšími 15 nevládními organizacemi zaslali stížnost na postup českého státu k povinnosti doplnit soustavu Natura 2000. I po novelizaci národního seznamu evropsky významných lokalit není dostatečně chráněno 27 typů přírodních stanovišť a 10 evropsky významných druhů rostlin a živočichů.  Zato pozemkový spolek Tým Bořena pečuje o další vzácnou rostlinu. Na lokalitě pod Lipskou horou, která je ve vlastnictví pozemkového spolku Arniky, našli jeho členové a dobrovolníci během podzimního tábora vzácné hořce brvité.

Program Toxické látky a odpady byl aktivní nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. V březnu jsme zahájili česko-arménský projekt s organizací Arménské ženy pro zdraví a zdravé životní prostředí (AWHHE), který by měl pomoci zemědělcům ve 2 arménských regionech zavést udržitelné hospodaření a snížit na minimum riziko chemického znečištění. V červenci jsme se do Arménie vrátili odebrat vzorky v 5 bývalých skladech pesticidů a v listopadu společně v Praze prezentovali výsledky jejich analýzy v českých certifikovaných laboratořích. Podílíme se také na kampani „Mercury-Free: You, Me and Babies“, která byla zahájena v 9 zemích na 4 kontinentech. Jejím cílem je upozornit na potřebu globální úmluvy o omezování rtuti.

Přivítali jsme zahájení dekontaminace bývalého skladu pesticidů v Klatovech-Lubech. Začala po téměř šestnácti letech snahy majitele areálu Václava Rychtaříka a jeho rodiny a sedm let od doby, kdy do případu vstoupilo sdružení Arnika.

Program Toxické látky a odpady žil také Zdravou planetou pro zdravé děti, projektem zaměřeným na udržitelnou spotřebu. Cílil zejména na rodiče malých dětí, proto jsme třeba pomáhali několika mateřským centrům přejít na ekologičtější provoz. Znovu jsme bohužel našli ftaláty ve školních potřebách a rodičům jsme poradili, jaké školní potřeby vybrat, aby se riziku vyhnuli. A máme novou knihu − jmenuje se Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně a ukazuje, jak svými aktuálními rozhodnutími o běžných záležitostech všedního dne můžeme ovlivnit nejen vlastní zdraví a kvalitu svého života, ale také životní prostředí, a tím i zdraví příštích generací.

Aktivity Centra pro podporu občanů zaměřené na rozumný a k lidem a jejich životnímu prostředí vstřícný rozvoj Prahy začaly na jaře „ufoní“ kampaní. Pět významných současných komiksových tvůrců nakreslilo speciálně pro Arniku sérii originálních „ufonských“ samolepek. Společný měly hlavní slogan „Zastavte invazi!“. Ten měl upozornit na fakt, že po rozbagrování Letné, Stromovky, Břevnova a Dejvic mají přijít na řadu další čtvrti a další desítky miliard utopené v betonu. Pořádali jsme happeningy, ptali se osobností na jejich názor Jaká bude Praha a před podzimními komunálními volbami jsme občanům nabídli kalkulačku pro lepší přehled o postojích politiků k rozvoji metropole. 

Rok 2010 byl prvním rokem, kdy platila novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která přísněji chrání aleje u silnic. Aleje ale ze zřetele nepouštíme a intenzivně usilujeme o systematickou ochranu stromů ve volné krajině i ve městech. Tři stovky stromů v aleji u Žižkova Pole jsme s dobrovolníky opatřili bezpečnostními bílými pruhy a symbolicky jsme předali štafetu péče o stromy správcům silnic Vysočiny, kteří se hlásí k systematické ochraně alejí. Vydali jsme také koncepci ochrany silničních stromořadí a rozeslali ji kompetentním institucím.

Ne děčínské zdi! Spolu s dalšími děčínskými iniciativami jsme uspořádali petiční a plakátovou kampaň, která měla upozornit na nepovedený projekt protipovodňové zdi, jejíž stavba by znamenala kácení v oblíbeném parku.

2009

V roce 2009 jsme se stali členem sítě ekologických poraden STEP, kde se jako partneři podílíme na pilotním projektu „Poradenství – metody, příklady, certifikace“, zaměřeném na zvýšení kvality a efektivity poradenského servisu zajišťovaného nevládními organizacemi v ČR.

Program Toxické  látky a odpady se v r. 2009 opět zapojil do projednávání zásadních dokumentů omezujících používání toxických látek. V rámci projektu Chemická  bezpečnost občanů Evropy jsme zveřejnili výsledky analýz obalů z PVC, které prokázaly přítomnost bisfenolu A, látky narušující hormonální systém. Na toto téma jsme vydali překlad studie Přátel Země „Slastná nevědomost o bisfenolu A“ s dovětkem o situaci v České republice. Na téma chemických látek v domácnosti jsme zorganizovali několik přednášek. 
Upozornili jsme na záměr Spolchemie v Ústí nad Labem odsunout náhradu rtuťové elektrolýzy z roku 2012 na rok 2015. Krajský úřad nakonec povolil posunutí termínu jen o rok, a nikoliv o tři, jak chemička chtěla, což považujeme za alespoň malé vítězství. Požádali jsme Ministerstvo životního prostředí ČR, aby na závěr procesu EIA vydalo nesouhlasné stanovisko k projektu modernizace spalovny v Pardubicích, což se počátkem roku 2010 také stalo. Zahájili jsme informační projekt „Zdravá planeta pro zdravé děti“, který se zaměřuje na odpovědnou spotřebu. Například tedy na ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné hračky, kompostování bioodpadů, snižování množství odpadů, k přírodě šetrnou turistiku a další témata. Před Vánocemi jsme představili základní tipy, jak při výběru hraček neškodit dětem ani životnímu prostředí. Podíleli jsme se na podkladech ke studii upozorňující na přítomnost rtuti v rybách, nechali jsme zpracovat analýzy přítomnosti rtuti ve vzorcích volně žijících ryb a ryb z prodejní sítě.

V Centru pro podporu občanů jsme v roce 2009 poskytli 1252 bezplatných konzultací. Většina se týkala kácení stromů a územního plánu Prahy. Zabývali jsme se také otázkami ochrany zdraví před toxickými látkami, ochrany přírody, problematikou odpadů či účastí ve správních řízeních. Jednotlivcům, sdružením či obcím se věnovalo 14 poradců z pražské kanceláře i z poboček v Jihlavě, Ostravě, Děčíně a Českých Budějovicích. Od listopadu nabízíme poradenství v oblasti ochrany zeleně také v Olomouckém a Zlínském kraji. 
Koordinovali jsme podání námitek desítek občanských iniciativ k územnímu plánu Prahy, ke kterým se připojilo více než 17 tisíc Pražanů, a sestavili jsme vlastní věcné i systémové námitky. Pokračovali jsme v získání podpory pro lepší ochranu zeleně v hlavním městě peticí „Praha – město pro život“. V souvislosti s projednáváním územního plánu jsme uspořádali 3 velké happeningy. Zorganizovali jsme 4 veřejné debaty věnované problematice proměny pražských nádraží, budoucnosti Trojmezí a Roztyl a rozšíření skládky v Ďáblicích před konáním referenda. Spolu s jinými občanskými sdruženími, odborníky a dalšími partnery se nám podařilo přesvědčit poslance, aby věnovali patřičnou pozornost ničení alejí, a tak prosadit novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která by měla zajistit lepší ochranu alejí.

V programu Ochrana přírody jsme i tento rok sledovali problematiku staveb plánovaných pro lepší splavnění dolního toku Labe. Upozornili jsme na výjimečnost a jedinečnost přírodní lokality v bývalém vojenském výcvikovém prostoru, který získala do svého držení obec Rančířov u Jihlavy. Zastupitelé této obce zvažovali využít tento prostor pro zástavbu a zalesnění.

2008

Po dlouhém období, kdy se Arnika prioritně věnovala kampaním zaměřeným na toxické látky, se naše činnost stočila hlavně k ochraně stromů. Stejně jako v předcházejících letech se i v zimě 2008 strhla horečka kácení alejí podél silnic v české krajině s poukazem na jejich „nebezpečnost“. O nic lépe na tom nebyly stromy a zelené plochy ve městě. V rámci kampaně „Zachraňme stromy“ jsme se vedle jednotlivých kauz kácení rozhodli řešit především příčinu problému – nedostatečnou legislativní ochranu stromů, ale i vnímání stromů jako neživých věcí, které hlavně překážejí. Navrhli jsme změnu zákona tak, aby stromy byly lépe ochráněny před zbytečným kácením. Spolu s tím jsme informovali veřejnost o výjimečnosti alejí pro českou krajinu, ale i o „službách“, které nám stromy poskytují, nebo o možnostech ošetření stromů.

Živo bylo i v ostatních programech. Před zahájením školního roku jsme zveřejnili výsledky rozborů školních pomůcek, které obsahovaly nebezpečné ftaláty. V listopadu jsme vydali knihu „Generace v ohrožení“ − do Čech ji přijel představit její autor, americký lékař Ted Schettler, s nímž jsme uskutečnili sérii tiskových konferencí. Samozřejmostí už jsou každoroční žebříčky znečišťovatelů, které se, také již tradičně, setkaly se silnou odezvou médií i veřejnosti.

V programu Ochrana přírody jsme se věnovali především ochraně vod. Dál jsme sledovali téma jezů na Labi, ve kterém se hlavně diskutovalo o oprávněnosti požadavků rejdařů na odškodnění za „nedostatek vody“ v Labi a o reálné možnosti splavnění řeky k moři. Ve spolupráci s německými partnery jsme zahájili projekt na téma dobré praxe ve správě toků. V jeho rámci hledáme a představujeme zajímavé příklady u nás i v Německu a doufáme, že něco z dobrých německých zkušeností se časem uplatní i tady.

2007

Pro naše sdružení v mnoha ohledech důležitý rok. Na jeho počátku jsme se pokusili zabránit snahám o omezení účinnosti Integrovaného registru znečišťování. Kampaň podpořilo během poměrně krátkého času 208 starostů a zastupitelů z celé ČR. Naše snaha byla nakonec úspěšná, takže se lidé i v budoucnu dočkají úplných žebříčků největších znečišťovatelů životního prostředí.

Vystřídali jsme prioritní kampaň. Budoucnost bez jedů nahradila Nehrajme si s PVC. Na jejím začátku Arnika nechala provést testy hraček z PVC. Odhalení vysokého obsahu ftalátů u řady z nich vedlo ke zvýšení zájmu státních úřadů i veřejnosti o toto téma. Dojednali jsme náhradu potravinových obalů z PVC s firmami Nowaco a Pekárny a cukrárny Náchod. Do projektu nahrazování nebezpečných zdravotních pomůcek z PVC se přidaly Nemocnice sv. Alžběty v Lounech a Nemocnice Havlíčkův Brod.

Programu Toxické látky a odpady se také podařilo dojednat analýzu pesticidy znečištěných budov v Klatovech-Lubech. Už tradičně jsme vyhlásili žebříčky největších znečišťovatelů. Opět se potvrdilo, že negativní reklama a zvýšený zájem veřejnosti o toto téma vede znečišťovatele ke snaze najít dostupnější a ohleduplnější technologie. Ukončili jsme také roční soutěž Odpad je surovina, které se zúčastnilo 80 soutěžních týmů z různých škol naší země.

Centrum pro podporu občanů poskytlo 864 bezplatných konzultací a řešilo 190 případů poškozování životního prostředí a lidského zdraví. Jedním z nich byla i havarovaná skládka v Pozďátkách, z níž unikají do prostředí toxické látky. Po našich námitkách Ministerstvo životního prostředí ČR zakázalo skladování dalších odpadů a začalo jednat o vyčištění skládky.

Povedlo se nám zachránit alej vedoucí z Růžené do Třeště a desítky dalších stromů. Bránili jsme právo občanů na informace. Na Úřad vlády ČR a Útvar rozvoje hlavního města Prahy jsme pro utajování informací podali žalobu. Na Vysočině jsme iniciovali petiční akci proti největšímu znečišťovateli v kraji, podniku Kronospan. Společnosti bylo nařízeno měřit emise rakovinotvorného formaldehydu a instalovat filtry snižující prašnost. Starostovi Prahy 4 jsme předali požadavky na regulaci dostavby Pankrácké pláně. O kauzu se začalo zajímat UNESCO a bylo zrušeno povolení k rozšíření severojižní magistrály související s mrakodrapy.

Program Ochrana přírody se zabýval zejména problematikou plánovaných jezů na Labi. Jejich nákladná výstavba by nenávratně poškodila unikátní koryto řeky. Uspořádali jsme českoněmecký Dialog na lodi: tiskovou konferenci pro české a německé odborníky, politiky, novináře, umělce a další osobnosti, které zajímá budoucnost Labe. Ve čtyřech krajích jsme připravili semináře o výhodách šetrného managementu vodních toků a o plánech povodí. Zúčastnilo se jich přes 120 lidí. Připomínkovali jsme také plány povodí Dolní Vltavy, Odry a Dolního Labe. V Mělčanech na Královéhradecku Arnika spolu s místním sdružením prosazovala vybudování suchého poldru místo nákladné vodní nádrže, která by znamenala zánik životního prostředí mnoha vzácných druhů rostlin i živočichů. Tým Bořena podnikl první dobrovolnický tábor zaměřený na údržbu pozemků, kde se vyskytují chráněné rostliny.

Arnika v roce 2007 prošla důležitými změnami v organizaci. Podzimní Valná hromada rozhodla zavést rotační funkci předsedy nebo předsedkyně Arniky. Od roku 2008 se tak na tomto postu střídají každého půl roku členové a členky Výkonné rady. Také jsme zjednodušili strukturu naší organizace.

2006

V České republice proběhly volby do dolní komory parlamentu, na jejichž základě se do Poslanecké sněmovny poprvé dostala zelená strana. I díky tomu se ochrana přírody stala důležitým politickým tématem. Přesto v tomto roce Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh zákona, který měl omezit účinnost Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Přitom žebříčky sestavené na podzim roku 2006 ukázaly, že emise škodlivin v minulém roce snížily především podniky umístěné v loňských žebříčcích na předních místech. Hned několik úspěchů zaznamenala kampaň Budoucnost bez jedů. Prosadili jsme omezení výroby chlóru s použitím rtuti na konec roku 2012. Liberecká spalovna se po naší kampani zavázala, že od poloviny roku 2009 bude nejtoxičtější část popílků zbavovat dioxinů. Úspěchem programu Toxické látky a odpady bylo i odstoupení společnosti E.ON od záměru vybudovat v Mydlovarech novou velkokapacitní spalovnu odpadů. Arnika se podílela na vylepšené verzi návrhu Směrnice pro nejlepší dostupné technologie (BAT). Přispěla i k mezinárodní kampani za prosazení účinné chemické politiky EU zkráceně nazývané REACH (Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek).

Program Ochrana přírody věnoval velkou část svých aktivit soustavě chráněných oblastí Natura 2000. Podíleli jsme se například na pražském třídenním setkání zástupců WWF a dalších organizací. Tématem mezinárodní akce bylo uvedení Natury 2000 do praxe a možnosti jejího financování. Koordinovali jsme Koalici nevládních organizací pro Naturu 2000. Koalice připravila kvalitní „stínový“ návrh chráněných lokalit. Prezentovali jsme ho na jednání mezi Evropskou komisí a členskými státy. Evropská komise následně nařídila České republice doplnit soustavu Natury 2000, aby opravdu efektivně chránila naše přírodní bohatství. Pro zástupce zemědělců, nevládních organizací i úřadů jsme uspořádali seminář o možnostech financování Natury 2000 z evropských fondů. Na tiskové konferenci Arnika spolu s organizací BUND prezentovala studii Postupimského ústavu pro výzkum klimatických změn. Z dokumentu je patrné, že plavební podmínky na Labi se v budoucnu kvůli klimatickým změnám ještě zhorší. Arnika se také zabývala kontroverzním Plánem hlavních povodí, do něhož bylo začleněno přes 200 nových přehrad. Plán byl nakonec přepracován a místo jednostranných úprav toků a krajiny nabízí komplexní a přírodě blízká opatření.

V roce 2006 jsme také spolupracovali s obcí Dolní Kalná a Občanským sdružením Pod Rovněmi. Plánovaná velkoobjemová těžba českých granátů ohrožovala na úpatí Krkonoš několik cenných lokalit. Naštěstí se ji podařilo odvrátit. Centrum pro podporu občanů dále pomohlo několika obcím na Litoměřicku zabránit výstavbě vrakoviště na břehu Labe. V Praze jsme se po celý rok věnovali kampani za dostavbu Pankrácké pláně, která by přinesla užitek místním obyvatelům a neznamenala znehodnocení panoramatu Prahy. S obcí Čečelice jsme připravili soudní žalobou k případu Čečelického jezera. Rekreační místo a lokalitu s výskytem vzácných sladkovodních medúzek se totiž společnost HZCJ báňský úřad rozhodla zavést odpadem. Lidem v Libčanech jsme pomohli s likvidací nelegálního skladu nebezpečných chemikálií. Centrum také připravilo fotografickou výstavu o nejvážnějších chemických haváriích u nás i v zahraničí za posledních třicet let.

2005

Počet konzultací poskytnutých Centrum pro podporu občanů každoročně stoupá. V roce 2005 jich bylo celkem 495. Poradenská činnost byla navíc rozšířena na pobočky Arniky v Ostravě, Jihlavě a v Děčíně. Centrum se během roku 2005 zabývalo 122 případy poškozování nebo ohrožení životního prostředí a pomohlo založit 8 nových občanských sdružení. K velkým úspěchům lze určitě zařadit odvrácení plánů lisovny Essa Czech v Úvalech. Společnost, která postavila svoji provozovnu nelegálně, chtěla na úkor životního prostředí obyvatel obce dále rozšířit svůj provoz. Podařilo se také zastavit plány na obnovu těžby v lomu Předhradí. Zde hrozilo poškození přírodního parku a ohrožení hradu Rychmburk. Lidem z obce Chotoviny jsme pomohli ukončit nelegální navážení sutí a dalších materiálů vzniklých při výstavbě dálnice D3 do nivy potoka u jižního okraje obce.

Spolu s Českou společností ornitologickou jsme se ohradili proti nevyhlášení ptačí oblasti Heřmanský stav–Odra–Poolží. Na náš popud se následně na českou vládu obrátila Evropská komise. V létě Arnika koordinovala 1. Evropský den koupání v řekách tzv. „Big jamp“. Do akce se zapojilo celkem 17 měst a obcí a počet účastníků přesáhl 13 tisíc lidí. Společně s německou organizací BUND jsme uspořádali netradiční setkání politiků, odborníků, umělců a dalších osobností. Konference věnovaná ochraně Labe proběhla přímo na řece za velkého zájmu médií. Na podzim jsme zahájili nový projekt Příroda nám dává práci. Projekt inspirovaný úspěšnými příklady z Rakouska a dalších zemí ukázal, že je možné propojit ochranu přírody a ekonomický rozvoj. Více než třicet hostů se ke konci roku zúčastnilo našeho semináře k Rámcové směrnici o vodách. Hosty jsme seznámili s možnostmi šetrné správy vodních toků.

Od začátku historie Arniky je její součástí i Tým Bořena, který pečuje o lokality v západní části Českého středohoří s výskytem ohrožených druhů rostlin. Ke každoroční péči patří kosení pozemků a odstraňovaní náletových dřevin. V roce 2005 se Tým Bořena věnoval především péči o ohrožené rostliny z Radovesické výsypky. Ty byly v minulosti přestěhovány na náhradní lokality, neboť jim hrozilo zasypání hlušinou z Dolů Bílina.

Větších úspěchů jsme dosáhli v projektech zaměřených na omezení PVC. Zahájili jsme spolupráci se společností Ahold CZ (prodejny Hypernova a Albert) a firmou Šetra (výrobce různých druhů těsta), které díky nám vyměnily potravinové PVC obaly za jiné. Pomohli jsme nefrologickému oddělení nemocnice Na Homolce a neonatologickému oddělení nemocnice v Olomouci dokončit proces náhrady zdravotnických pomůcek z PVC měkčeného ftaláty. Pod petici Budoucnost bez jedů II se do konce roku podepsalo téměř 14 tisíc lidí. Přispěli tak k schválení Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy, který obsahoval návrhy sítě nevládních organizací a samospráv koordinované Arnikou. Arnika také zveřejnila první žebříček největších znečišťovatelů sestavený podle Integrovaného registru znečišťování. Veřejnost se tak mohla poprvé dozvědět, kdo nejvíce „otravuje“ její životní prostředí. Téměř 400 studentů se zúčastnilo naší soutěže „Odpad je surovina“. Soutěž propagovala třídění odpadů a ekologicky šetrné výrobky.

2004

Velmi významnou událostí tohoto roku byl vstup České republiky do Evropské unie, který měl vliv i na oblast ochrany životního prostředí. Projevilo se to také na práci Arniky. Naše sdružení podstatnou měrou přispělo k tomu, že vláda schválila návrh evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Natura 2000 ještě před koncem roku 2004. Program Ochrana přírody dále pokračoval v projektu Sovy do škol a spolupořádal třetí ročník Slavností Labe. Účastnilo se ho na tři a půl tisíce lidí. Velkým úspěchem bylo zabránění pokusu o vyjmutí labsko-vltavské lodní cesty z působnosti zákonů o ochraně přírody. V prosinci jsme v Praze uspořádali vernisáž výstavy „Natura 2000 – šance pro evropskou přírodu“. Výstava během následujícího roku navštívila celkem 12 města a obcí.

Novou kampaň „Zachraňme stromy“ odstartovalo   Centrum pro podporu občanů. Povedlo se zachránit desítky stromů v Ječné a Jeseniově ulici v Praze, v obci Husinec, na Ostravsku a dalších místech. V Ostravě jsme zabránili výstavbě parkoviště, které mělo nahradit sportovní hřiště u školy v Komenského ulici. V Kralupech nad Vltavou pomohlo Centrum městu a občanům vyvinout tlak na Spolchemii. Závod zde v září zastavil výrobu pryskyřic, a alespoň částečně tak ulehčil životnímu prostředí.

Program Toxické látky a odpady se v roce 2004 stal regionálním centrem sítě IPEN pro Střední Evropu a Balkán. Koordinační aktivity zahájil mezinárodní konferencí. Účastnilo se jí přes 40 odborníků a ekologických aktivistů ze 14 evropských zemí a USA. Společnost GEMEC Union přestala díky akcím Arniky dovážet toxické popílky ze spaloven do dolu Jana Švermy na Žaclářsku. Zprostředkovali jsme také test krve ministra životního prostředí. Ze čtrnácti evropských ministrů měl Libor Ambrozek druhé nejvyšší množství polychlorovaných bifenylů (PCB) a třetí maximální hodnotu DDT. Cílem akce bylo poukázat na potřebnost nového způsobu kontroly a registrace chemických látek, který by měl zajistit tzv. REACH. Pokračovali jsme také v kampani Šetrné papírování. Počet členů koalice pro recyklovaný papír stoupnul na 33 a začaly ho používat i městské úřady v Liberci, Pardubicích nebo Táboře. Ke konci roku byl za nového předsedu našeho sdružení zvolen Jindřich Petrlík.

2003

První větší akcí Arniky byl happening liberecké pobočky konaný na Tři krále. V rámci kampaně Šetrné papírování od nás zdejší magistrát obdržel balík recyklovaného papíru a výzvu, aby používal ekologicky šetrné výrobky. Na popud Arniky přešel na recyklovaný papír také Senát Parlamentu ČR. Z kraje roku Arnika, UNIDO a IPEN pořádaly mezinárodní seminář o nespalovacích technologiích, kterými lze šetrně odstranit nebezpečné a toxické perzistentní organické látky (tzv. POPs). Úspěchem programu Toxické látky a odpady byla likvidace nelegální skladu v Mratíně, kde se vyskytovaly polychlorované bifenyly (PCB) a další chemikálie. Dále se povedlo prosadit důslednější kontroly ve spalovně v Lysé nad Labem a založit síť nevládních organizací zaměřenou na naplňování Stockholmské úmluvy. Proběhlo také množství akcí a happeningů podporujících přijetí funkčního Integrovaného registru znečišťování.

Centrum pro podporu občanů dosáhlo zastavení projektu v Ostravě-Porubě, kde měl být vykácen park na Havlíčkově náměstí. I díky kampani Za záchranu biocentra Milovice-Mladá ustoupila společnost Škoda Auto od plánu výstavby zkušebního polygonu, který by znamenal zánik velké části cenných ekosystémů. Byla spuštěna kampaň za rozumnou dostavbu Pankrácké pláně. Centrum také uspořádalo pro občanská sdružení a představitele obcí semináře o využití evropské legislativy na ochranu přírody.

Program Ochrana přírody  inicioval vypracování alternativní studie, která měla navrhnout protipovodňové řešení, při němž by nemuselo dojít k výstavbě přehrady a zatopení obce Nové Heřmínovy. Arnika dále přispěla k nepřijetí některých návrhů novely zákona o ochraně přírody a krajiny, jež by zkomplikovaly vytvoření Natury 2000. Soustava chráněných oblastí Natura 2000 byla také tématem výstavy ostravské pobočky Arniky. Výstava navštívila řadu severomoravských měst. V říjnu byl zahájen významný ekovýchovný projekt Sovy do škol.

2002

První úplný rok Arniky. Na jeho začátku jsme uvítali úspěch kampaně Živé Labe, když Ministerstvo životního prostředí zaujalo negativní postoj ke stavbě vodních děl Malé Březno a Prostřední Žleb. Povedenou akcí byl mezinárodní koupací den na Labi pořádaný společně s organizací Deutsche Umwelthilfe. Zúčastnilo se ho přibližně 15 tisíc plavců. Program Ochrana přírody se postavil proti záměru vybudovat přehradu v Nových Heřminovech. Petici proti přehradě podpořilo přes dva tisíce lidí. Arnika také založila Koalici pro Naturu 2000.

Pro program Toxické látky a odpady bylo velmi důležitým výsledkem uzákonění Integrovaného registru znečišťování. Zavedení registru požadoval text petice „Budoucnost bez jedů“, pod níž se nashromáždilo 9320 podpisů. Velkým úspěchem byla i ratifikace Stockholmské úmluvy. Povedený začátek zaznamenala kampaň Šetrné papírování, když se povedlo docílit používání recyklovaného papíru na Ministerstvu životního prostředí ČR a dalších úřadech. Léto roku 2002 poznamenaly rozsáhlé povodně, které bohužel potvrdily obavy Arniky o možném úniku toxických látek ze Spolany Neratovice.

Centrum pro podporu občanů pomohlo zabránit zbytečnému vykácení desítek zdravých stromů. Spolu se sdružením Balabenka se mu povedlo zachránit stejnojmenný park v Praze ohrožený projektem výstavby administrativní budovy. Dalším úspěchem bylo dosazení šetrnějšího návrhu dálnice D3 do rozhodování o její konečné podobě.

Nové Arniky v podobě kontaktních míst a poboček vyrostly v Českých Budějovicích, Chomutově, Liberci, Mostě, Vrchlabí a Vyškově. Po povodních se děčínská pobočka proslavila jedinečným projektem likvidace škod způsobených záplavami, do něhož zapojila množství nezaměstnaných a dobrovolníků.

2001

Arniku jsme do půdy občanské společnosti zasadili na přelomu září a října roku 2001. Na začátku bylo nutné vymyslet strategii a zaměření našeho sdružení. Systému tří jasně rozdělených programů a lokální práce založené na pobočkách se držíme dodnes, snad tedy můžeme říci, že šlo o šťastné plánování. V listopadu se konala první Valná hromada Arniky, na které byl do jejího čela zvolen Ing. Vlastimil Karlík.

Už v tomto roce jsme lidem v Praze, Děčíně a Ostravě poskytli ekologický poradenský servis. Odstartovali jsme kampaně Živé Labe a Budoucnost bez jedů.