Je veřejná zeleň zanedbaná?


Pokud je zeleň dlouhodobě zanedbávaná,
např. chybí ohrazení rabátek kolem stromů nebo ochrana kmenů před parkujícími auty, stromy trpí suchem, jde o mladé stromky, které nikdo neupravuje apod., obracejte se nejprve na příslušný obecní či městský úřad. V případě, že je zeleň i nadále zanedbávaná, obraťte se na Českou inspekci životního prostředí. Povinností vlastníků je pečovat o stromy, a pokud ji neplní, může Inspekce uložit nápravné opatření.

Města a obce mohou na ošetření starších dřevin získat dotace z různých fondů. Například Program péče o krajinu přispívá na ochranu památných stromů, z Operačního programu životní prostředí je možné zaplatit odborné ošetření například zeleně na hřbitovech nebo alejí podél cest a silnic. Podrobnější informace podává Agentura ochrany přírody a krajiny.

Více informací: Agentura ochrany přírody a krajiny.