Zásady územního rozvoje hl. města Prahy

cibulka

Zásady územního rozvoje jsou základním dokumentem pro územní plánování v Praze. Jejich úkolem je určit, kam se má rozvoj Prahy ubírat. Územní plán je musí respektovat a pokud by nebyl se zásadami v souladu, nemůže se používat. Pravidelně probíhají aktualizace zásad územního rozvoje. Ta poslední má za úkol přizpůsobit zásady Metropoltinímu plánu. Praha se i tady vydala cestou, která má přizpůsobit zásady potřebám územního plánu, aby Metropolitní plán nemusel plnit dříve schválené  požadavky.

Co jsou Zásady

„Zásady“ jsou územním plánem pro Prahu na úrovni kraje a vymezují především veřejně prospěšné stavby a opatření, kvůli nimž lze vyvlastňovat. Určují rozvojové oblasti pro stavby či infrastrukturu, které zasahují více městských částí nebo jsou významné pro celou Prahu – všechny druhy dopravy, nové obytné a průmyslové čtvrti, ale i plochy zeleně a rekreace.

Stavební zákon rozlišuje několik typů územních plánů („územně plánovacích dokumentací“) uspořádaných hierarchicky. To znamená, že celostátní územní plán je závazný pro krajský, ten zase pro obecní a ještě podrobněji může nadřazené plány rozpracovávat tzv. regulační plán

 Více o zásadách územních rozvoje si přečtěte na oficiálních stránkách Instititu plánování a rozvoje.

 

Co dělat při aktualizaci

Každý může k návrhu aktualizace podávat připomínky (i městské části), zástupce veřejnosti může uplatnit námitku, o které musí být rozhodnuto. Vlastníci námitky nepodávají. Připomínky i námitky se musejí podávat písemně.
Aktualizace se bude vydávat jako opatření obecné povahy. Dotčení vlastníci, zástupci veřejnosti nebo městské části proti němu mohou podat žalobu. Zástupce veřejnosti se může žalobou bránit proti rozhodnutí o své námitce.

Schválenou aktualizaci zásad lze napadnout žalobou. Přehled žalob proti pražským zásadám najdete zde.

Je také možné požádat o jejich přezkum Ministerstvo pro místní rozvoj.

Více informací: web magistrátu

 

Zmocnění zástupce veřejnosti

Občané Prahy mohou zmocnit tzv. zástupce veřejnosti, aby na základě jejich věcně shodné připomínky (tj. připomínky, která se týká jedné konkrétní otázky) podal námitku. O takové námitce pak musí zastupitelé rozhodnout a rozhodnutí řádně odůvodnit. Přečtěte si náš návod "Jak chránit svá práva v územním plánování".

 

První Zásady z roku 2009

První Zásady územního rozvoje byly schváleny v roce 2009. K tehdejším „zásadám“ bylo ustaveno 8 zástupců veřejnosti. Těmi se stali jednotlivci a občanská sdružení, která získala více než 500 podpisů občanů pod hromadné námitky. Protože zastupitelé ignorovali velkou části námitek občanů, bylo proti dokumentu podáno několik žalob. Směřovaly zejména proti výstavbě nové vzletové dráhy na mezinárodním letišti v Ruzyni a proti vedení Pražského okruhu skrz obytné čtvrti.

Více informací: web Zásad územního rozvoje