en ru


Zastupitelé řekli ano spalovně. Nechtějí lepší posouzení vlivu na životní prostředí.

28.3.2012 - JIHLAVA | Novinky
Zastupitelé Vysočiny nedbali výzvy a upozornění na nedostatky dokumentu ISNOV a dali projektu dále zelenou. Arnika zvažuje stížnost k Ministerstvu životního prostředí, že nechtějí nechat posoudit vliv koncepce na životní prostředí (tzv. SEA).

Před svým včerejším jednáním zastupitelé obdrželi od Arniky příklady odpadu, který spalovna sama vyrobí spolu s informacemi o nebezpečných látkách, které tento odpad obsahuje. "Velmi mě zklamalo, že někteří zastupitelé toto odmítli se slovy, že je to nezajímá, že je jim to jedno," komentoval jejich přístup Matěj Man z Arniky. Jako občan Kraje Vysočina a vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj pak vyzval krajské zastupitele, aby ISNOV v současné podobě neschvalovali. Apeloval na ně, aby nechali koncepci posoudit v rámci procesu SEA, která umožní dostatečně zapojit veřejnost. Ta byla podle Arniky zatím opomíjena.

Zastupitelé však následně jednomyslně (hlasy všech 37 přítomných) ISNOV schválili. Projednávání Integrovaného systému nakládání s odpady na Vysočině včetně projektu spalovny však dále pokračuje. "Zvažujeme, že podáme stížnost na postup kraje, že nenechal zpracovat posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí, tzv. SEA, tak, jak ostatně ukládá u podobných strategických záměrů zákon. Pokud tak neučiní, ohrozí navíc možnost projekt financovat z evropských fondů," upozornil Matěj Man.

Radní Zdeněk Ryšavý, který je předkladatelem dokumentu ISNOV, popřel informace, že spalovna by měla spalovat odpad i z jiných krajů, než z Vysočiny. Arnika však při svém vystoupení na jednání zastupitelstva upozornila také na skutečnost, že spalovna, která počítá se spalováním 150 000 tun odpadu ročně, je předimenzovaná. Úřady a politici by měli sledovat naopak opačný trend, tedy snižování produkce odpadu, na což ostatně naléhá i Evropská unie. "Životnost spalovny bude přibližně 30 let. Opatření na snížení odpadu mohou být účinná cca za deset let, poté bude mít spalovna problém s dostatkem paliva," dodal Matěj Man.Současně je zpochybnitelná i potřeba velkého množství tepla, například vzhledem k pokročilému zateplování budov. Spalovna by měla na Vysočině vyrůst přibližně v roce 2017.

Opakovaně radní Zdeněk Ryšavý obvinil Arniku, že jako člen pracovní skupiny k ISNOV nepodala dosud žádné připomínky. "Není to pravda, své výhrady jsme vyjádřili již několikrát," oponuje mluvčí Arniky Zora Kasiková. "Radní ve svém projevu zmínil, že nechce, aby naši potomci měli Vysočinu zasypánu odpadky, hejtman Jiří Běhounek zase, že si přeje, aby byla Vysočina ze všech stran čistá. Proto by si měli především uvědomit, že spalovna bude znamenat 50 tisíc tun nového odpadu ročně. Navíc tento odpad vzhledem ke svému složení rozhodně nelze považovat za čistý a neškodný," zdůraznila mluvčí Arniky.

Další informace:

Podívejte, co vám na Vysočině spalovna vyrobí, ukázala Arnika krajským zastupitelům

Důvody, proč odmítnout ISNOV (Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočina)

Vysočina si dlouhodobě buduje pověst čistého regionu, jehož lákadlem jsou krásná místa v přírodě a čistý vzduch. Velmi nás a mnoho dalších občanů mrzí, že se chce kraj nyní vydat cestou výstavby dalšího zdroje znečištění, místo aby dostál své pověsti a pokusil se zavést systém maximalizace třídění a předcházení vzniku odpadů.

  • Česká republika je povinna plnit svoje závazky vůči EU. Povinni jsme snížit skládkování biologicky rozložitelných odpadů, zvýšit recyklaci a připravit program předcházení vzniku odpadů. Místo toho počítá ISNOV s výrazným nárůstem produkce odpadů, které má být nutné ukládat na skládku. Místo toho, aby zpracovatel nabídl řešení, jak zastavit růst odpadů, navrhuje růst produkce. ČR dosud nemá určen žádný cíl pro recyklaci živnostenského odpadu, který si bude muset stanovit a dodržovat. Spalovna pak ale logicky bude mít méně odpadu pro svůj provoz.
  • Jeden z důležitých argumentů pro výstavbu veliké spalovny je cena. Nízká cena přitom nebyla dostatečně prokázána. Nové spalovny budou muset do svých nákladů započíst náklady na odpis technologie a náklady na dopravu, které mohou tvořit až 50 % z ceny jednotky spáleného odpadu. ISNOV přitom nepovažuje náklady za dopravu za významné. To však neplatí. Má-li nahradit spalovna stávající skládky, zvýší se logicky přepravní vzdálenost. Nižší bude i zisk z prodeje tepla, než je u dalších spaloven v ČR, a to z důvodu odbytu. Náklady na spálení jedné tuny odpadu jsou podhodnocené. Skutečným důvodem pro zavedení skládkové daně je vyrovnání ceny skládkování a spalování odpadu.
  • Nadhodnocený je také význam spalovny, co se týče výroby tepla. Podle ISNOV Jihlava spotřebuje ročně asi 300 GJ tepla. Tento tepelný výkon by poskytlo spálení asi 40 000 tun odpadu. I z tohoto důvodu je kapacita spalovny předimenzovaná. Se zateplováním domů bude spotřeba tepla navíc dále klesat.
  • Prevence, recyklace a kompostování je již dnes pro obce levnější (v roce 2010 byly náklady na likvidaci 1 tuny odpadu cca 2500 Kč, náklady na recyklaci po odečtení příspěvku Ekokomu jen kolem 1200 Kč). Kompostování by pro menší obce bylo výhodnější. Z domovního odpadu lze podle materiálů Svazu měst a obcí vytřídit 150 až 200 kg surovin, 3x-4x více než dnes. Řada měst již dnes vytřídí přes 100 kg surovin na osobu za rok. Pravda je, že ani recyklace není zvlášť levná, proto by měl být podstatně větší důraz kladen na prevenci. Ale i cíle pro recyklaci považujeme za nízké a podhodnocené (v současné chvíli je míra primárního třídění na Vysočině mezi 16 a 19 %), Cíl ISNOV pro rok 2016 je pouze 27 %.
  • Firma FITE je známa tím, že jako hlavní řešení pro nakládání se zbytkovým odpadem navrhuje spalovny. Tento postup firmy FITE pokládáme za velmi nešťastný a pro Vysočinu nevhodný a tendenční.
  • Do tvorby ISNOV nebyla zapojena veřejnost. Ta ani nebyla oficiálně vyzvána k tomu, aby dokument připomínkovala. Evropská směrnice o odpadech zapojení veřejnosti přitom přímo vyžaduje. Toto pochybení by podle nás mohlo mít velký význam při hodnocení případné žádosti o financování z evropských zdrojů.
  • Dokument ISNOV by měl podle zákona projít posuzováním vlivu koncepce na životní prostředí SEA, což se nestalo. Apelujeme na zpracování SEA.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha