Žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ za rok 2005

19.10.2006 - Jindřich Petrlik | Články
Vyhodnocení největších znečišťovatelů podle Integrovaného registru znečišťování (IRZ) není jednoduché, protože nelze prostě sečíst všechny vypouštěné látky, aniž bychom vzali v potaz jejich nebezpečnost pro životní prostředí a zdraví člověka. Zatímco například emise skleníkových plynů se počítají v tunách, nebezpečné množství dioxinů mohou představovat již miligramy. Proto jsme sestavili několik pořadí, které do určité míry odráží tuto odlišnost. Nejdříve jsme se zaměřili na skupiny látek podle jejich nebezpečnosti pro životní prostředí anebo zdraví člověka a sestavili jsme top-teny pro rakovinotvorné látky, pro skleníkové plyny způsobující oteplování klimatu, pro látky poškozující ozónovou vrstvu Země a pro perzistentní organické látky. Nakonec jsme ze 72 látek v současném registru vybrali několik látek či jejich skupin, pro které jsme sestavili samostatná pořadí. Zvolili jsme například dioxiny (PCDD/F), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), styren a rtuť.


Rakovinotvorné látky

Pro karcinogenní látky jsme sestavili dvě tabulky. První ukazuje pořadí firem podle úniků (emisí do ovzduší, vody a půdy) karcinogenních látek. Druhá zahrnuje celkové úniky i přenosy (tedy přibírá obsah látek v odpadech a odpadních vodách).

Tabulka č. 1: Pořadí provozoven podle množství látek či jejich sloučenin klasifikovaných IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) jako karcinogenní (1), pravděpodobně (2A) a možná (2B) karcinogenní pro člověka obsažených v celkových únicích do ovzduší, vody a půdy podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz). Do skupiny 1 náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlášené do IRZ:arsen, azbest, benzen, ethylenoxid, formaldehyd, chrom, kadmium a vinylchlorid. O ethylenoxidu a vinylchloridu nebyla za rok 2005 ohlášena do IRZ žádná data.

Do skupin 2A a 2B náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlášené do IRZ: 1,2,3,4,5,6-hexychlorcyklohexan (HCH), 1,2-dichlorethylen (DCE), dichlordifenyltrichlorethan (DDT), dichlormethan (DCM), ethylbenzen, heptachlor, hexachlorbenzen (HCB), chloralkany (C10-13), lindan, naftalen, nikl, olovo, pentachlorbenzen, polychlorované bifenyly (PCB), rtuť, styren, tetrachlorethylen, tetrachlormethan (TCM), trichlorethylen a trichlormethan. O DDT, ethylbenzenu, heptachloru a lindanu nebyla do IRZ za rok 2005 ohlášena žádná data.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. DEZA, a.s. DEZA, a.s., Valašské Meziříčí 65.590,6
2. IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. IVAX Pharmaceuticals, s.r.o., Opava 42.458,0
3. Tuskulum, a.s. Tuskulum, a.s., závod Rousínov 37.475,0
4. SPOLANA, a.s. Spolana a.s., Neratovice 35.927,5
5. Kurt O. John, s.r.o. Kurt O. John, s.r.o., Březůvky 23.141,0
6. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 19.169,6
7. Bodycote Heat, s.r.o. Bodycote Heat, s.r.o., Plzeň 17.740,0
8. Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s., závod, Třinec 17.256,0
9. Kronospan CR, s.r.o. Kronospan CR, s.r.o., Jihlava 16.843,0
10. Saint-Gobain Orsil, s.r.o. Saint-Gobain Orsil, s.r.o., Častolovice 14.364,0


Tabulka č. 2. Pořadí provozoven podle množství látek či jejich sloučenin klasififikovaných IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) jako karcinogenní (1) obsažených v celkových únicích do ovzduší, vody a půdy podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz). Do skupiny 1 náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlašované do IRZ: arsen, azbest, benzen, ethylenoxid, formaldehyd, chrom, kadmium a vinylchlorid. O ethylenoxidu a vinylchloridu nebyla za rok 2005 ohlášena do IRZ žádná data.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. DEZA, a.s. DEZA, a.s., Valašské Meziříčí 23.828,9
2. Kronospan CR, s.r.o. Kronospan CR, s.r.o., Jihlava 16.843,0
3. Rockwool, a.s. Rockwool, a.s., výr.závod Bohumín 7.722,0
4. Koller, s.r.o. Koller Holz, s.r.o., prov. Greělové Mýto 7.144,0
5. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mital Steel Ostrava, a.s., Ostrava 6.922,20
6. Dukol Ostrava, s.r.o. Dukol Ostrava, s.r.o., Ostrava 3.989,0
7. Saint-Gobain Orsil, s.r.o. Saint-Gobain Orsil, s.r.o., Častolovice 3.864,0
8. Vysoké pece Ostrava, a.s. Vysoké pece Ostrava, a.s., Ostrava 3.662,0
9. BorsodChem MCHZ, s.r.o. BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava 3.026,0
10. Chemopetrol, a.s. Chemopetrol, a.s., Litvínov 2.239,8


Tabulka č. 3. Pořadí provozoven podle množství látek či jejich sloučenin klasififikovaných IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) jako pravděpodobně (2A) a možná (2B) karcinogenní pro člověka obsažených v celkových únicích do ovzduší, vody a půdy podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz). Do skupin 2A a 2B náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlášené do IRZ: 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH), 1,2-dichlorethan (DCE), dichlordifenyltrichlorethan (DDT), dichlormethan (DCM), ethylbenzen, heptachlor, hexachlorbenzen (HCB), chloralkany (C10-13), lindan, naftalen, nikl, olovo, pentachlorbenzen, polychlorované bifenyly (PCB), rtuť, styren, tetrachlorethylen, tetrachlormethan (TCM), trichlorethylen a trichlormethan. O DDT, ethylbenzenu, heptachloru a lindanu nebyla do IRZ za rok 2005 ohlášena žádná data.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. IVAX Pharmaceuticals, s.r.o., Opava 42.458,0
2. DEZA, a.s. DEZA, a.s., Valašské Meziříčí 41.761,7
3. Tuskulum, a.s. Tuskulum, a.s., závod, Rousínov 37.475,0
4. SPOLANA, a.s. Spolana Neratovice, a.s., Neratovice 35.927,5
5. Kurt O. John, s.r.o. Kurt O. John, s.r.o., Březůvky 23.141,0
6. Bodycote Heat, s.r.o. Bodycote Heat, s.r.o., Plzeň 17.740,0
7. Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s., sídlo firmy, Třinec 16.560,0
8. Aliachem, s.r.o. Aliachem, s.r.o., odštěpný závod Synthesia, Pardubice 13.392,2
9. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 12.247,3
10. Saint-Gobain Orsil, s.r.o. Saint-Gobain Orsil, s.r.o., Častolovice 10.500,0


Tabulka č. 4. Pořadí provozoven podle množství látek či jejich sloučenin klasififikovaných IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) jako karcinogenní (1), pravděpodobně (2A) a možná (2B) karcinogenní pro člověka obsažených v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) a přenosech (v odpadních vodách a odpadech) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz). Zařazení látek do skupin 1, 2A a 2B viz komentář k tabulce č. 1.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. Autobaterie, s.r.o. Autobaterie, s.r.o., Česká Lípa 6.883.667,0
2. Akuma, a.s. Akuma, a.s., Mladá Boleslav 1.584.870,0
3. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem 552.510,6
4. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram 444.497,1
5. Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s., sídlo firmy, Třinec 443.025,8
6. Válcovny plechu, a.s. Válcovny plechu, a.s. – Technologie, Frýdek - Místek 300.143,2
7. Energotrans, a.s. Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník I – EMĚ I, Horní Počaply 216.420,2
8. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 176.707,6
9. Sklo Bohemia, a.s. Sklo Bohemia, a.s., Světlá nad Sázavou 173.703,0
10. LG. Philips Display Czech Republic, s.r.o. LG. Philips Display Czech Republic, s.r.o., Hranice 173.257,4
Reprotoxické látky

Tabulka č. 5. Pořadí provozoven podle množství látek či jejich sloučenin klasififikovaných jako reprotoxické (nebezpezpečné pro rozmnožování) obsažených v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz). Zařazení látek mezi reprotoxické vychází z hodnocení EPA státu Kalifornie a z profilů látek uvedených na internetových stránkách Integrovaného registru znečišťování v roce 2005. Mezi reprotoxické jsme na základě zmíněných dokumentů zařadili následující látky: 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH), arsen, benzen, dichlordifenyltrichlorethan (DDT), di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP), ethylenoxid, hexachlorbenzen (HCB), chrom, kadmium, oxid uhelnatý, pentachlorbenzen, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované dioxiny + furany (PCDD/F), rtuť, toluen a xyleny.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s., sídlo firmy, Třinec 56.807.483,2
2. Vysoké pece Ostrava, a.s. Vysoké pece Ostrava, a.s., Ostrava 39.458.919,0
3. Mittal Steel Ostrava a.s. Mittal Steel Ostrava a.s., Ostrava 14.649.903,6
4. Vítkovice Steel, a.s. Vítkovice Steel, a.s., Ostrava 5.510.336,0
5. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Počerady, Počerady 1.248.854,7
6. ŽDB, a.s. ŽDB, a.s., Bohumín 1.220.731,0
7. Cement Hranice, a.s. Cement Hranice, a.s., Hranice 1.189.245,1
8. Kotouč Štramberk, s.r.o. Kotouč Štramberk, s.r.o., Ženklava 1.166.220,0
9. Chemopetrol, a.s. Chemopetrol, a.s., Litvínov 1.019.277,4
10. Energotrans, a.s. Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník I – EMĚ I, Horní Počaply 1.001.521,7


Tabulka č. 6. Pořadí provozoven podle množství látek či jejich sloučenin klasififikovaných jako reprotoxické (nebezpezpečné pro rozmnožování) bez oxidu uhelnatého obsažených v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz). Vysvětlení k zařazení látek mezi reprotoxické viz komentář k předchozí tabulce č. 5.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. DEZA, a.s. DEZA, a.s., Valašské Meziříčí 23.828,9
2. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 8.103,6
3. Vysoké pece Ostrava, a.s. Vysoké pece Ostrava, a.s., Ostrava 4.419,0
4. BorsodChem MCHZ, s.r.o. BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava 2.900,0
5. Chemopetrol, a.s. Chemopetrol, a.s., Litvínov 2.507,4
6. Aliachem, a.s. Aliachem, a.s., odštěpný závod Synthesia, Pardubice 1.187,2
7. Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s., sídlo firmy, Třinec 983,2
8. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. – zpracov.část, Vřesová 863,8
9. International Power Opatovice, a.s. International Power Opatovice, a.s., Elektrárna Opatovice, Pardubice 805,4
10. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník, Horní Počaply 616,2
Skleníkové plyny

Tabulka č. 7. Pořadí firem podle množství skleníkových plynů v přepočtu na jejich potenciál přispívat ke skleníkovému efektu v celkových únicích do ovzduší podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz). Protože prvních deset míst odráží jenom emise CO2, jsou údaje skutečně v tunách.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v tunách
1. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov, Kadaň 8.115.210
2. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Počerady, Počerady 6.667.870
3. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárny Tušimice, Kadaň 5.121.050
4. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 4.857.970
5. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Vřesová 4.499.700
6. Chemopetrol, a.s. Chemopetrol, a.s., Litvínov 4.325.860
7. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník, Horní Počaply 3.285.410
8. ČEZ, a. s. ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice, Chvaletice 2.677.730
9. International Power Opatovice, a.s. International Power Opatovice, a.s., Elektrárna Opatovice, Pardubice 2.575.300
10. Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s., sídlo firmy, Třinec 2.386.850


Kyselé deště

Tabulka č. 8. Pořadí firem podle množství vypouštěných kouřových plynů, které přispívají ke tvorbě kyselých srážek a poškozují tak lesní porosty a degradují půdy. Tabulka je sestavena na základě dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz). Protože se jedná o vysoké objemy vypouštěných škodlivin, jsou údaje skutečně v tunách.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v tunách
1. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov, Kadaň 28.873,0
2. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Počerady, Počerady 23.923,8
3. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárny Tušimice, Kadaň 20.433,9
4. Chemopetrol, a.s. Chemopetrol, a.s., Litvínov 15.228,5
5. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Vřesová 13.885,4
6. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 12.343,8
7. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice, Bílina 11.456,0
8. International Power Opatovice, a.s. International Power Opatovice, a.s., Elektrárna Opatovice, Pardubice 9.822,0
9. United Energy, a.s. United Energy, a.s., PJ Pomořany, Most 8.740,1
10. Dalkia Česká republika, a.s. Dalkia Česká republika, a.s., Elektrárna Třebovice, Ostrava 7.848,8
Ozónovou vrstvu poškozující látky

Tabulka č. 9. Pořadí provozoven podle množství ozón poškozujících látek v přepočtu na jejich potenciál přispívat k poškozování ozónové vrstvy Země v celkových únicích do ovzduší podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz). Celkové emise jsme vynásobili potenciálem těchto látek poškozovat ozónovou vrstvu Země. Tetrachlormethan má potenciál poškozování ozónové vrstvy Země 1,1. Pro HCFC (měkké freony) jsme použili průměrný potenciál 0,062 vypočtený z hodnot pro následující měkké freony nejčastěji používané v ČR: HCFC22=0,055, HCFC123=0,02, HCFC141b=0,11.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg přepočtených na potenciál poškozování ozónosféry
1. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem 561,00
2. Spolana, a.s. Spolana, a.s., Neratovice 336,46
3. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, Temelín 6,70
4. Barum Continental, s.r.o. Barum Continental, s.r.o., Otrokovice 0,12


Tabulka č. 10. Pořadí provozoven podle emisí oxidu dusného do ovzduší. Jeho vypouštěním podniky přispívají k poškozování ozónové vrstvy Země. Vzhledem k problematickému porovnání s ozón poškozujícími látkami uvádíme emise oxidu dusného ve zvláštní tabulce. Údaje jsou v celkových únicích do ovzduší podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. Lovochemie, a.s. Lovochemie, a.s., Lovosice 2.663.110,0
2. Pražské služby, a.s. Pražské služby, a.s., Spalovna Malešice, Praha 16.881,0
3. Česká rafinérská, a.s. Česká rafinérská, a.s., Rafinérie Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou 11.459,0
4. Provem, a.s. Provem, a.s., Kojetín, Havlíčkův Brod 854,4
Perzistentní organické látky

Do přehledu o perzistentních organických látkách (POPs) jsme zařadili pouze chemické látek a jejich skupin ze seznamu Stockholmské úmluvy, což je poměrně konzervativní seznam těchto látek. V českém IRZ to jsou to následující látky: hexachlorbenzen, dioxiny (PCDD a PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), aldrin, endrin, dichlordifenyltrichloretan (DDT), dieldrin a heptachlor. Z dvanácti látek na seznamu Stockholmské úmluvy v českém IRZ chybí toxafen, mirex a chlordan.

Tabulka č. 11. Pořadí provozoven podle množství perzistentních organických látek (POPs) dle Stockholmské úmluvy v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) a přenosech (odpadech a odpadních vodách předaných mimo provozovnu) s výjimkou množství PCB v odpadech, jež podle našeho odhadu většinou nevznikly zaviněním firem anebo je těžké to odlišit. Sestaveno podle dat v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v gramech
1. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem 496.979.700
2. Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s., sídlo firmy, Třinec 220
3. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 120
4. Vysoké pece Ostrava, a.s. Vysoké pece Ostrava, a.s., Ostrava 46
5. Spalovna a komunální odpady Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Spalovna směs ného komunálního odpadu, Brno 9
6.-7. Pražské služby, a.s. Pražské služby, a.s., Spalovna Malešice, Praha 8
6.-7. Teplárny Brno, a.s. Teplárny Brno, a.s., Provoz Brno-sever, Brno 8
8. Eastern Sugar Česká republika, a.s Eastern Sugar Česká republika, a.s., cukrovar Němčice nad Hanouc, Němčice nad Hanou 8
9. Teplárna Písek, a.s. Teplárna Písek, a.s., Písek 1
10. PARAMO, a.s. PARAMO, a.s., HS Pardubice, Pardubice 1


Tabulka č. 12. Pořadí provozoven podle množství dioxinů (PCDD/F) v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) a přenosech (odpadech a odpadních vodách předaných mimo provozovnu) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v gramech TEQ
1. Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s., sídlo firmy, Třinec 220
2. Vysoké pece Ostrava, a.s. Vysoké pece Ostrava, a.s., Ostrava 46
3. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 10
4. Spalovna a komunální odpady Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Spalovna směsného komunálního odpadu, Brno 9
5.-7. Pražské služby, a.s. Pražské služby, Spalovna Malešice, Praha 8
5.-7. Teplárny Brno, a.s. Teplárny Brno, Provoz Brno-sever, Brno 8
5.-7. Eastern Sugar Česká republika, a.s. Eastern Sugar Česká republika, a.s., cukrovar Němčice nad Hanou, Němčice nad Hanou 8
8. Teplárna Písek, a.s. Teplárna Písek, a.s., Písek 1
9. PARAMO, a.s. PARAMO, a.s., HS Pardubice, Pardubice 1


Tabulka č. 13. Pořadí provozoven podle množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) a přenosech (odpadech a odpadních vodách předaných mimo provozovnu) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník, Horní Počaply 1.452,51
2. Dalkia Česká republika, a.s. Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Ústí nad Labem, Trmice 1.238,00
3. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice 1.227,21
4. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice, Chvaletice 878,77
5. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 727,00
6. Vysoké pece Ostrava, a.s. Vysoké pece Ostrava, a.s., Ostrava 714,00
7. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárny Prunéřov, Kadaň 546,43
8. Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s., sídlo firmy, Třinec 482,99
9. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárny Tušimice, Kadaň 452,29
10. Jihomoravská armaturka, s.r.o. Jihomoravská armaturka, s.r.o., Hodonín 369,00


Tabulka č. 14. Pořadí provozoven podle množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz). Pořadí ovlivnily především emise do ozvduší.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. Vysoké pece Ostrava, a.s. Vysoké pece Ostrava, a.s., Ostrava 714,00
2. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 662,00
3. Jihomoravská armaturka, s.r.o. Jihomoravská armaturka, s.r.o., Hodonín 369,00
4. Eastern Sugar Česká republika, a.s. Eastern Sugar Česká republika, a.s., cukrovar Němčice nad Hanou, Němčice nad Hanou 262,18
5. Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s., sídlo firmy, Třinec 233,00
6. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárny Tušimice, Kadaň 153,63
7. ECK Generating, s.r.o. ECK Generating, s.r.o., Elektrárna Kladno, Kladno 55,71


Styren

Tabulka č. 15. Pořadí provozoven podle množství styrenu v celkových únicích do ovzduší podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. FORM, s.r.o. FORM, s.r.o., Laminována Střelná, Horní Lideč 9.100
2. EPUZ, s.r.o. EPUZ, s.r.o., laminována, Otrokovice 7.029
3. TEiKO, s.r.o. TEiKO, s.r.o., Spytihněv 6.668
4. HOBAS CZ, s.r.o. HOBAS CZ, s.r.o., Uherské Hradiště 6.537
5. TES Vsetín, s.r.o. TES Vsetín, s.r.o., Vsetín 4.620
6. ACO Indurstries, k.s. ACO Industrie, k.s., Přibyslav 4.030
7. SKZ – lamino, s.r.o. SKZ – lamino, s.r.o., Újezd u Brna 3.716
8. L.A.S.T., s.r.o. L.A.S.T., s.r.o., Tečovice 3.695
9. Kaučuk, a.s. Kaučuk, a.s., Kralupy nad Vltavou 3.160
10. RIHO CZ, a.s. RIHO CZ, a.s., Suchý 2.700
Formaldehyd

Tabulka č. 16. Pořadí provozoven podle množství formaldehydu v celkových únicích do ovzduší podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. Kronospan CR, s.r.o. Kronospan CR, s.r.o., Jihlava 16.843
2. Rockwool, a.s. Rockwool, a.s., výrobní závod, Bohumín 7.722
3. Koller, s.r.o. Koller, s.r.o., Koller Holz, provoz Grešlové Mýto, Grešlové Mýto 7.144
4. Dukol Ostrava, s.r.o. Dukol Ostrava, s.r.o., Ostrava 3.989
5. Saint-Gobain Orsil, s.r.o. Saint-Gobain Orsil, s.r.o., Častolovice 3.864
6. Kronospan OSB, s.r.o. Kronospan OSB, s.r.o., Jihlava 1.943
7. Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek, Luková, Damníkov 285
8. Vertex Glass Mat, s.r.o. Vertex Glass Mat, s.r.o., Litomyšl 229
9. Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., WCP závod 20, Novosedlí na Moravě 148
10. BorsodChem MCHZ, s.r.o. BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava 126
Rtuť a její sloučeninyTabulka č. 17. Pořadí provozoven podle množství rtuti a jejích sloučenin v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) a přenosech (odpadech a odpadních vodách předaných mimo provozovnu) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. SPOVO, s.r.o. SPOVO, s.r.o., Spalovna průmyslových odpadů, Ostrava 525,00
2. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 519,22
3. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem 445,90
4. Chemopetrol, a.s. Chemopetrol, a.s., Litvínov 267,61
5. Energogas, a.s. Energogas, a.s., Elektrárna Mělník I – EMĚ I, Horní Počaply 261,49
6. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník, Horní Počaply 218,25
7. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., Výtopna BRANDL, Jablonec nad Nisou 200,00
8. Pražské služby, a.s. Pražské služby, a.s., Spalovna Malešice, Praha 187,90
9. Spalovna a komunální odpady Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, a.s., Spalovna směsného komunálního odpadu, Brno 182,80
10. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárny Prunéřov, Kadaň 148,30


Tabulka č. 18. Pořadí provozoven podle množství rtuti a jejích sloučenin v celkových únicích (emisích do ovzduší, vody a půdy) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz). Pořadí ovlivnily především emise do ovzduší. Pokud bychom porovnali jenom emise rtuti do ovzduší, zůstalo by pořadí provozoven stejné.

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 519,22
2. Chemopetrol, a.s. Chemopetrol, a.s., Litvínov 267,61
3. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárny Prunéřov, Kadaň 148,30
4. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Počerady, Počerady 132,66
5. United Energy, a.s. United Energy, a.s., PJ Pomořany, Most 131,08
6. Příbramská teplárenská, a.s. Příbramská teplárenská, a.s., CZT, Příbram 123,75
7. Spolana, a.s. Spolana a.s., Neratovice 109,40
8. Dalkia Česká republika, a.s. Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Přerov, Přerov 106,29
9. ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice, Chvaletice 101,70
10. Teplárna České Budějovice, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská ulice, České Budějovice 100,68
Kyanidy

Tabulka č. 19. Pořadí provozoven podle množství kyanidů v celkových emisích do vod podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. Lučební závody Draslovka, a.s. Lučební závody Draslovka, a.s., Kolín 1.700
2. DEZA, a.s. DEZA, a.s., Valašské Meziříčí 514
3. Energetika Třinec, a.s. Energetika Třinec, a.s., Provozny Teplárny a Tepelná energetika, Třinec 287
4. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 256
5. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., zpracov. část, Sokolov 147
6. Toma, a.s. Toma, a.s., ČOV, Otrokovice 97


Tabulka č. 20. Pořadí provozoven podle množství kyanidů v celkových přenosech do odpadních vod podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2005 (www.irz.cz).

Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s., Třinec 6.020
2. OKD, OKK, a.s. OKD, OKK, a.s., Koksovna Jan Šverma, Ostrava 5.080
3. Mittal Steel Ostrava, a.s. Mittal Steel Ostrava, a.s., Ostrava 2.130
4. OKD, OKK, a.s. OKD, OKK, a.s. Koksovna Svoboda, Ostrava 1.830


Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu