Termín

Definice

1

Modré plochy

Plochy s vodními útvary, jako jsou řeky, jezera, rybníky atd.

2

Žumpa

Nádrž v zemi pro shromažďování odpadní vody bez čištění.

3

Suché záchody

V suchém záchodě se výkaly a moč shromažďují v mělké jámě. Tato jáma je přímo pod záchodovým sedátkem a je potřeba ji pravidelně čistit. Na záchodě se nepoužívá voda.

4

Zelené plochy

Termín používaný v oblasti územního plánování a ochrany přírody k označení nezastavěných ploch.

5

Znečišťující látky přítomné ve stopovém množství

Znečišťujícími látkami přítomnými ve stopovém množství (mikro-polutanty) jsou látky, které jsou detekovány v koncentraci v rozmezí od ng/l do µg/l.

V našem případě je termín "znečišťující látky přítomné ve stopovém množství" používán k označování hormonů a zbytků léčiv.

6

Q100

Protipovodňová opatření pro stoletou povodeň.

7

Q500

Protipovodňová opatření pro pětisetletou povodeň.

8

Dešťová voda

Voda, která padá nebo spadla ve formě deště. Je měkká a obsahuje relativně málo rozpustných minerálních látek.

9

Přívalová voda

Voda odtékající po povrchu v důsledku nahromadění většího množství vody na povrchu vlivem deště. Tato voda se nemůže vsáknout do země a odtéká do povrchových vodních toků a končí v kanalizaci.

Přívalová voda je voda, která se hromadí na zemi v důsledku dešťů, a může zahrnovat vodu odtékající z urbanizovaných ploch, jako jsou silnice a střechy budov.

 

 

Banner-stika

Sledujte nás: