Zrušení pankrácké věznice

Praha 4 - Nusle | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Změna č. 2740/00 s názvem "Jiné využití areálu věznice Praha-Pankrác" je součástí I. vlny tzv. celoměstsky významných změn územního plánu. Zahrnuje rozsáhlou plochu o velikosti 100 111 m2. Měla změnit funkční využití ploch dosud určených pro armádu a bezpečnost /VVA/ na území typu smíšeného městského jádra /SMJ/.

Projednávání změny bylo v říjnu 2009 zastaveno.

Připomínky Arniky

Návrh zadání změny ÚP počítá se zrušením současné věznice na Pankráci a vytvořením území smíšeného městského jádra (SMJ) na jejím místě. Navrhované využití pozemků je vzhledem k hodnotě řešeného území vhodné a logické. Kvůli rozrůstání města a vlivem vytváření alternativního městského centra v oblasti Pankrác – Budějovická v posledních patnácti letech se věznice dostala do území, kde už nemá její existence opodstatnění a je vhodné ji přemístit jinam.

Záměr konvenuje také vyjádření Vězeňské správy ohledně nedostatečné kapacity věznice a potřebě jejího rozšíření. Pro budoucí využití areálu věznice je vhodné stanovit regulační podmínky, aby nedošlo k podobně živelnému rozvoji území, jakého jsme svědky v celé oblasti Budějovická – Pankrác, zejména pak v oblasti pankráckého „pentagonu“. Území se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace UNESCO a je zde nepřípustná výstavba, která by mohla narušit vizuální integritu pražského panoramatu. To znamená, že v území nemůže vznikat výšková výstavba (která by byla nevhodná i vzhledem k charakteru okolní zástavby).

Při zvažování budoucího rozvoje je nutné stanovit míru intenzity využití řešeného území a podíl zeleně vůči zastavěným plochám. Vzhledem k tomu, že v území není dobře vyřešeno občanské vybavení, mělo by být situováno do této nové rozvojové plochy. Původně se počítalo s umístěním občanského vybavení v oblasti pankráckého „pentagonu“, nicméně později se projekty změnily a v tomto území vznikly pouze kancelářské objekty, hotely a nákupní centrum. Zařízení např. pro kulturu, sport a volný čas, výchovu a vzdělávání, zdravotnická a sociální zařízení v oblasti dále citelně chybí.

Velkým problémem širší oblasti Pankráce je její nadměrné zatížení automobilovou dopravou. V souvislosti se změnou je potřebné řešit také dopravní napojení nového městského jádra na existující sítě. Domníváme se, že dopravní obsluhu území je nutné řešit především pomocí veřejné, pěší a cyklistické dopravy, neboť další automobilovou zátěž širší území s největší pravděpodobností nedokáže pojmout.

Shrnutí připomínky: Požadujeme otevření veřejné diskuse při zpracování konceptu o funkčním i prostorovém využití území, variantní zpracování konceptu a posouzení vlivu konceptu na udržitelný rozvoj území, a nadstandardní projednání změny s veřejností (nad rámec zákona). Požadujeme, aby v území byl závazně vymezen dostatečný podíl zeleně (nejméně 20%), veřejných prostranství a ploch občanského vybavení (zejména obchody a služby, kultura, volný čas, sportoviště, zdravotnická a sociální zařízení, základní školy a školky) – a to nejméně na 30% plochy území. Požadujeme stanovení výškového limitu pro novou výstavbu tak, aby nové stavby nemohly ohrozit vizuální integritu historického jádra Prahy a aby respektovaly okolní urbanistické struktury. Požadujeme minimalizaci počtu nově budovaných parkovacích stání, řešení převážné části území jako pěší zóny, a vytvoření kvalitní infrastruktury pro veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu v oblasti.

Podrobnosti o I. vlně celoměstsky významných změn

Připomínky Arniky

 
Další informace:


Zvětšit mapu

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu