arsen

 • CAS

  7440-38-2
 • Vzorec

  As

 • Stručná charakteristika

  Arsen je polokovový prvek, tzv.metaloid. Zdrojem jeho úniků jsou především spalování fosilních paliv, hutní a rudný průmysl (arsen se vyskytuje jako příměs v mnoha rudách). Arsen v životním prostředí nedegraduje; značná část je obsažena ve vodních sedimentech, snadno bioakumuluje v potravních řetězcích. Toxické účinky arsenu jsou známy již od Středověku. Jde o mutagenní a karcinogenní látku (1. kategorie IARC).

  Díky svým velmi dobrým vlastnostem jako polovodič je arsen hojně využíván v nejrůznější elektronice. Je nedílnou součástí tranzistorů i procesorů. Arsen byl hojně používán v přípravcích na ochranu dřeva před jeho stárnutím. Nejvyšší koncentrace arsenu se zpravidla vyskytují v rýži, listové zelenině a mořských plodech. Sloučeniny As3+ jsou asi pětkrát až dvacetkrát toxičtější než As5+. Většina v potravě přijímaného arsenu je v méně toxické organické formě.

 • Podrobná charakteristika

  Arsen je prvek mající vlastnosti kovů i nekovů, tzv. metaloid. Elementární Arsen je kovově šedivá tuhá látka, častěji se ale vyskytuje v sloučeninách s kyslíkem, železem a sírou. Vyjma anorganických sloučenin, můžeme arsen najít i v organických sloučeninách s uhlíkem a vodíkem. Jak anorganické, tak i organické sloučeniny jsou většinou bez chuti i zápachu. Elementární arsen není toxický. Velmi jedovaté jsou především některé jeho sloučeniny. Z toxikologického hlediska k nejvýznamnějším patří oxid arsenitý (CAS: 1327-53-3) a arsenovodík (CAS: 7784-42-1). Nejdůležitější rudou je sulfid železa a arsen, arsenopyrit. Výroba elementárního arsenu spočívá v oxidačním pražení arsenopyritu a následném zachytávání těkavého oxidu arsenitého.

  Přirozeným zdrojem arsenu v životním prostředí je vulkanická činnost, půdní eroze a podobné přírodní procesy. Většina arsenu je ale do prostředí uvolňována především díky lidské činnosti. Antropogenním zdrojem arsenu je spalování fosilních paliv, hutní a rudný průmysl, výroba barviv, koželužny, aplikace některých insekticidů a herbicidů, textilní a sklářský průmysl. Značné množství arsenu je obsaženo ve výluzích z elektrárenských popílků (drenážní vody z odkališť mohou obsahovat až jednotky mg/l) a v některých důlních vodách. Protože arsen doprovází fosfor, je obsažen i v odpadních vodách. Díky svým velmi dobrým vlastnostem jako polovodič je arsen hojně využíván v nejrůznější elektronice. Je nedílnou součástí tranzistorů i procesorů. Arsen byl hojně používán v přípravcích na ochranu dřeva před jeho stárnutím.

  V životním prostředí nedochází k degradaci arsenu, arsen pouze mění formu, ve které se vyskytuje. Arsen je velmi mobilní, velká část je obsažena v půdě a vodních sedimentech. Délka přítomnosti arsenu v atmosféře, nebo i ve vodním sloupci, závisí na velikosti částic, na které je navázán. Arsen má schopnost bioakumulace v potravních řetězcích. Obsahují ho rostliny (listová zelenina, rýže aj.), ale i mořské plody. V některých rybách se arsen vyskytuje v organické, méně toxické formě.

  V roce 2003 činila spotřeba arsenu v ČR 32 tun.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  V běžném okolním životním prostředí se všichni setkáváme s určitou nízkou hladinou expozicí arsenem. Vyšší dávky mohou organismus poškodit. Arsen je značně jedovatý a dlouhodobé používání vod s malými koncentracemi As způsobuje chronické onemocnění. Ve třicátých a čtyřicátých létech minulého století byly popsány otravy arsenem způsobené používáním nevhodné pitné vody, s koncentracemi až v jednotkách mg/l. Toxicita arsenu závisí na oxidačním stupni. Sloučeniny AsIII jsou asi 5x až 20x toxičtější než AsV.

  Arsen může způsobit dermatologické změny na pokožce, ekzémy a alergii, zvyšuje výskyt srdcecévních chorob, zvyšuje výskyt potratů, je rakovinotvorný a mutagenní. Patří mezi nervové kumulativní jedy (značně se kumuluje např. ve vlasech).

  Pokud se týká expozice obyvatelstva potravou, pak v roce 2002 jsme nejvíce arsenu přijali z rýže, piva, mouky a pečiva, mořských ryb. Nejvyšší hodnoty koncentrace arsenu byly zjištěny v potravinách z mořských ryb, v rýži a koření.

  Arsen je klasifikován US EPA i IARC jako prokázaný lidský karcinogen, tedy látka z tohoto hlediska s bezprahovým účinkem.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  1 - karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí


  SZÚ provádí monitoring arsenu v ovzduší. Nejvyšší průměrná hodnota byla v roce 2003 naměřena v Ostravě (6,5 ng/m3).

  SZÚ provádí také monitoring půdy v městských aglomeracích. Z výsledků odběrů povrchové vrstvy půdy v mateřských školách, získaných v letech 2001–2002 vyplývá, že nejvýznamnějšími anorganickými kontaminanty povrchové půdy na hracích plochách v městském prostředí je kadmium, arzen a olovo. Hodnoty pro arsen překračovaly limity Vyhlášky č. 135/2004 Sb., která stanovuje požadavky na kvalitu písku na pískovištích venkovních hracích ploch.

  Monitoring půd provádělo více organizací. Starší výzkum prokázal vliv spalování hnědého uhlí na kontaminaci půdy arsenem. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny na Chomutovsku a Mostecku. České hnědé uhlí obsahuje vyšší koncentrace této látky.

  Vliv na kontaminaci půd arsenem má těžby rud. Svědčí o tom vyšší koncentrace arsenu v půdách v okolí Příbrami a Kutné Hory.

  Monitoring povrchových a podzemních vod, plavenin a bioty provádí ČHMÚ. Mezi silně znečištěné řeky arsenem patří např. Ohře a Bílina.

  Státní veterinární správa hodnotí stav v obsahu reziduí a kontaminantů (tzv. cizorodých látek) v krmivech, u živých zvířat na farmách, v surovinách a potravinách živočišného původu. Arsen patří mezi hodnocené látky. Více viz http://www.svscr.cz

 • Synonyma


  arsen, arzen, arzén, arsenic, arsenik, arsan (arsenovodík), arsin (arsenovodík)
 • Limity pro ovzduší


  Arsen je podle Přílohy č. 1 vyhl. č. 356/2002 Sb. zařazen do skupiny 2 mezi azbest a těžké kovy a jejich anorganické sloučeniny vyjádřené jako kov (bod 2.3). Pro arsen se uplatňuje obecný limit pro skupinu kovů zahrnující arsen, kobalt, nikl, selen, telur a šestimocný chrom. Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 10 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 2 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

  Imisní limit pro arsen podle Přílohy č. 1 vyhl. č. 350/2002 Sb. je 6 ng/m3. Jedná se o průměrnou roční koncentraci. Tento limit musí být splněn v roce 2010. Imisní limit pro arsen byl převeden do kategorie cílových imisních limitů s datem plnění 31.12.2012 (novela 429/2005 Sb.).

  Expoziční limity pro arsen v ovzduší pracovišť dle nařízení vlády č. 178/2001 Sb. jsou: PEL=0,1 mg/m3, NPK-P=0,4 mg/m3. Shodný limit je i pro sloučeny arsenu mimo arsenovodík. Pro ten je limit PEL=0,1 mg/m3, NPK-P=0,2 mg/m3.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,01 mg/l nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro arsen (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balené kojenecké a pramenité vody:

  nejvyšší mezná hodnota (NMH) 0,005 mg/l (podle přílohy č. 2 k vyhlášce 275/2004 Sb.)

  Balené přírodní minerální vody:

  nejvyšší mezní hodnota (NMH) 0,01 mg/l (podle příl. č. 1 k vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  Přípustný imisní standard podle Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je 20 ug/l (látka č. 45). V případě, že se jedná o zdroj nebo předpokládaný zdroj pitné vody je limit 0,01 mg/l u kategorií A1,A2 a limit 0,02 mg/l u kategorie A3.

  Podzemní vody:

  Limity podle Metodického pokynu MŽP (Věstník MŽP 3/1996) v ug/l jsou A=5, B=50, C=100

  Odpadní vody:

  Přípustný emisní limit pro průmyslové odpadní vody podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je pro těžbu rud (kromě uranu) 0,5 mg/l, pro výrobu skla 1 mg/l, pro spalování odpadu 0,15 mg/l, pro strojírenský a elektrotechnický průmysl 0,5 mg/l.

 • Limity pro půdu

  Limity pro obsah arsenu pro půdu podle Metodického pokynu MŽP (Věstník MŽP 3/1996) v mg/kg suš. jsou A=30, B=65, C(obyt)=70, C(rekr)=100, C(prům)=140. Vyhláška č.13/1994 Sb. stanovuje v Příloze č. 1 limit pro arsen pro půdy náležejícího do ZPF ve výluhu ve výši 4,5 mg/kg suš. a pro celkový obsah v půdě ve výši 30 mg/kg suš.

 • Limity pro odpady

  Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb.stanuje v Příloze č.2 limit pro arsen pro jednotlivé výluhové třídy v mg/l: I=0,05, IIa=2,5, IIb=0,2, III=2,5. Dále v Příloze č.10 stanovuje přípustný obsah arsenu v sušině v odpadech využívaných na povrchu terénu ve výši 10 mg/kg suš. Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb. upravuje použití čistírenských kalů na zemědělské půdě. Pro arsen je mezní hodnota 30 mg/kg suš. (Příloha č. 3).

 • Ostatní limity

  Příloha č. 2 k Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 53/2002 Sb. uvádí přehled přípustných koncentrací arsenu v potravinách.

  Arsen je na seznamu látek zakázaných používat do kosmetických přípravků – viz Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 174 /1998 Sb. Příloha č. 4 téhož nařízení dále specifikuje požadavky na čistotu použitých surovin a barviv.


  Integrovaný registr znečišťování (NV č. 368/2003 Sb.): ohlašovací prahy v kg/rok pro emise do vzduchu = 20, pro emise do vody = 5, pro emise do půdy = 5 a pro přenosy mimo provozovnu = 5. Zákon o chemických látkách (Vyhláška č. 221/2004 Sb.) omezuje použití sloučenin arsenu nebo přípravků, které tyto látky obsahují.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Protokol o těžkých kovech k LRTAP konvenci, který vstoupil v platnost 29. prosince 2003. ČR jej ratifikovala v srpnu 2002.

  Směrnice Komise 2003/2/ES ze 6. ledna 2003, o omezení uvádění na trh a používání arsenu (desáté přizpůsobení směrnice Rady 76/769/EHS technickému pokroku).

 • Výstražné symboly

  Toxickelatky

 • R věty

  R 23/24 - Toxický při vdechování a při styku s kůží
 • S věty

  S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 20/21 - Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  17  7440-38-2  arsen a sloučeniny (jako As)  20 5  5  50 zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://www.eco-usa.net/toxics/index.shtml

  2) http://stary.biom.cz/sborniky/sb95vana/ustjak.html

  3) http://www.kank.wz.cz/

  4) http://www.ukzuz.cz/publikace/pudy/bull_3_02.pdf

  5) http://www.svscr.cz

 • Literatura


  1) Pitter P.: Hydrochemie, VŠCHT - Praha 1999

  2) SZÚ 2003: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnná zpráva za rok 2003.

 • Autor

  Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Více z této kategorie: « anthracen atrazin »
jbj
Sledujte nás na:

Přehled zpráv emailem

zachranme-irbise