Ochrana osobních údajů

 

Informační memorandum – podmínky ochrany osobních údajů spolku Arnika

 

Část 1 – Obecné informace a poučení o vašich právech

Informace o organizaci (správce osobních údajů):

Arnika, z. s.
Seifertova 327/85
170 00
Praha 7

IČ: 26543281
DIČ: CZ26543281

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(dále jen “správce” nebo “organizace” nebo “Arnika”).

Naše organizace dodržuje zákonné povinnosti ochrany osobních údajů, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Máme nastavena vhodná technická a organizační opatření, abychom osobní data dostatečně chránili. Naším cílem je v maximální míře zachovat vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda je určité zpracování údajů nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do vašich práv a svobod. Vše potřebné, týkající se nejen předávání třetím osobám, ale také dalších náležitostí ochrany osobních údajů ve spolku Arnika shrnuje tento dokument.

Předávání osobních údajů

K osobním údajům, které zpracováváme, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je dalším subjektům, aniž bychom vás o tom informovali. Obecné informace o předávání jsou popsány níže, konkrétní informace u jednotlivých kategorií subjektů, jimž osobní údaje můžeme předávat, najdete v další kapitole. Před předáním vašich osobních údajů vždy pečlivě vyhodnocujeme veškeré okolnosti tak, aby jejich ochrana dosahovala náležité úrovně. 

Sdílení uvnitř organizace

Osobní údaje můžeme pro naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány, také sdílet s našimi pobočnými spolky, případně ony s námi. 

Petice

Údaje, které jste uvedli v naší petici, mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice podle zákona. Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování a fundraisingových aktivit. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání (kapitoly Aktualizace údajů, právo na opravu, Právo na výmaz).

Marketing

Zpracováváme osobní údaje pro účel přímého marketingu, tedy pro oslovování s nabídkou služeb e-mailem, poštou nebo telefonicky. Proti tomuto můžete kdykoli vznést námitku a vaše údaje již nebudou dále zpracovávány. V každém našem e-mailu je možnost odhlásit se z přijímání e-mailových zpráv, případně se na nás můžete obrátit přímo prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podrobnější informace o tom, jaké údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, najdete dále v příslušných kapitolách.

Právo na informace

Vaším právem je požádat naši organizaci o informaci, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracováváme a zda existují další příjemci nebo kategorie příjemců těchto osobních údajů. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději do 90 dnů, o čemž bychom vás však informovali.

Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží. V žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby, z níž bude jasné, kdo o poskytnutí informací žádá.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo jsou obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení, adresy), budeme rádi, když nám oznámíte, že u vás nastala nějaká změna. S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které evidujeme. Pokud zjistíte, že údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Může se také stát, že vás o aktualizace sami požádáme. 

Námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Máte také právo se s námitkou obrátit na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
http://www.uoou.cz/ 

Právo na výmaz

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, vymažeme. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů naší organizace. I v takovém případě ale budeme nadále zpracovávat osobní údaje v nejmenším nutném rozsahu. 

Další práva

Dle příslušné legislativy máte i další práva, platná samozřejmě i přesto, že v tomto dokumentu nejsou uvedena. Soustředili jsme se v něm na ta práva, která v souvislosti s naší činností považujeme za nejrelevantnější. Pro podrobnější prostudování vašich práv doporučujeme příručku s názvem Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou, kterou připravila Evropská komise.  

 

Část 2 – Jednotlivé kategorie subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme

Naše organizace zpracovává osobní údaje několika kategorií subjektů. Následující odstavce popisují příslušný rozsah, účel, právní základ pro zpracování, přehled příjemců těchto údajů a také lhůty, po které osobní údaje zpracováváme.

Členové organizace

Osobní údaje členů a členek organizace včetně členů přispěvatelů zpracováváme v rozsahu základních osobních a kontaktních údajů uvedených v členské přihlášce. Účelem tohoto zpracování je informování členů i členů přispěvatelů organizace o její činnosti, evidence členské základny a organizace naší činnosti pro naplňování našeho poslání. Právním základem pro takové zpracování je oprávněný zájem organizace na naplňování své činnosti ve spolupráci se svými členy i členy přispěvateli. Informace jsou předávány v nezbytném rozsahu zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům informačních systémů organizace pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje. Některé údaje mohou být poskytnuty administrátorům grantových a obdobných systémů pro naplnění jejich podmínek.

Členové-přispěvatelé organizace 

Členem-přispěvatelem  je  každá  fyzická  osoba  starší  patnácti  let,  která  zaplatí jakoukoliv částku za daný kalendářní rok. Spolek člena přispěvatele o vzniku jeho členství informuje. Pokud přispěvatel do 30 dnů od obdržení takové informace dá prokazatelně najevo, že s členstvím nesouhlasí, jeho členství nikdy nevzniklo.  Člen přispěvatel má právo být informován o činnosti Spolku a získávat k tomu potřebné publikace a informační materiály vydané Spolkem. Po 30 dnech, kdy člen přispěvatel odmítl členství, stává se automaticky dárcem a platí pro něj pravidla zpracování údajů pro Dárce (viz odstavec níže).

Některé kontaktní údaje členů a členů přispěvatelů mohou být po dohodě zveřejněny na internetových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech organizace, jejích pobočných spolků nebo jí organizovaných projektů, pokud to vyplývá z konkrétní činnosti nebo funkce člena v rámci organizace. Člen či člen přispěvatel má možnost odmítnout zasílání e-mailových či jiných zpráv a také zveřejnění osobních údajů na webových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech. Osobní údaje budou vymazány poté, co osoba přestane být členem organizace.

Dárci

Osobní údaje dárců zpracováváme v rozsahu základních osobních a kontaktních údajů, zejména dle příslušné darovací smlouvy. Pokud k tomu dá dárce souhlas, zpracováváme také záznamy telefonních hovorů. Účelem zpracovávání osobních údajů dárců je zejména plnění dle darovací smlouvy, včetně plnění zasílání odměn z veřejné sbírky, komunikace s dárci o využití jejich darů a činnosti organizace a další rozvoj vztahu s dárcem. Účelem může být také přímý marketing. Právním základem zpracovávání osobních údajů dárců je plnění dle darovací smlouvy, případně souhlas se zpracováním osobních údajů uvedený na dárcovském formuláři, dopisu, e-mailu či jiném komunikačním nástroji včetně e-shopu nebo přečtený před započetím nahrávání telefonického hovoru. Osobní údaje dárců jsou zpřístupněny pouze zpracovatelům –  subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům informačních systémů organizace pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje a provozovatelům darovací a platební brány (Darujme.cz , ComGate), kteří jsou povinni osobní údaje využívat výhradně za účelem poskytované služby.. Osobní údaje o dárcích budou vymazány po deseti letech (na konci kalendářního roku) od poslední finanční transakce dárce, pokud dárce do té doby neprojeví zájem o zasílání informačních sdělení, pak bude přeřazen do příslušné kategorie, resp. po odvolání případného souhlasu. Záznamy telefonických hovorů jsou mazány do 3 měsíců po uskutečnění hovoru. 

Dobrovolníci spolku Arnika a účastníci akcí

Osobní údaje dobrovolníků a účastníků akcí zpracováváme v takovém rozsahu, v jakém nám je tyto osoby poskytly při registraci prostřednictvím dobrovolnického formuláře, registračních a jiných obdobných formulářů či komunikačních prostředků Jméno, příjmení a emailovou adresu z důvodu komunikace požadujeme jako povinnou součást registrace uchazeče.  Účelem zpracování je organizace práce dobrovolníků, jejich evidence a informování o možnosti dobrovolnické činnosti pro spolek Arnika, organizace akcí pořádaných spolkem Arnika, informování o dalších aktivitách spolku Arnika a fundraisingová komunikace za účelem získání dárců. Účelem může být také přímý marketing. 

Oprávněnými zájmy spolku Arnika je poskytovat dobrovolníkům a účastníkům akcí informace o činnosti a nabídce jeho služeb a možnosti finančně podpořit organizaci, organizovat činnost dobrovolníků a organizovat akce spojené s činností spolku Arnika, včetně zajištění bezpečnosti účastníků aktivit. Při požádání o vyřazení ze zasílání e-mailů je osoba vyřazena z rozesílání informací prostřednictvím mailing listu.

Osobní údaje jsou předávány příjemcům (úřadům) na základě zákonných povinností správce, příjemcům – administrátorům grantových a obdobných programů, kde to pravidla takových programů vyžadují, a také fyzickým a právnickým osobám – organizátorům událostí a aktivit, na které se prostřednictvím správce dobrovolníci nebo účastníci přihlásí nebo se jich budou účastnit. Osobní údaje jsou zpřístupněny také zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům informačních systémů organizace pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje. 

Osobní údaje o dobrovolnících mohou být vymazány požadavkem dobrovolníka, poté daná osoba přestane být dobrovolníkem v organizaci.

Odběratelé informačních sdělení a e-mailových newsletterů a časopisu Arnikum

Osobní údaje osob, které od nás dostávají e-mailové informační sdělení a newslettery zpracováváme v rozsahu jméno, e-mail, adresa a případně telefon, pokud jste nám jej poskytli. Pokud k tomu dá odběratel souhlas, zpracováváme také záznamy telefonních hovorů, přičemž souhlas je vždy přečten před započetím nahrávání telefonického hovoru. Informace zpracováváme za účelem zasílání informačních a reklamních sdělení o činnosti organizace, včetně pozvánek na akce a fundraisingové komunikace za účelem získání dárců, za účelem zasílání informačních sdělení o obecném dění v oborech, které mají souvislost s aktivitami organizace a příjemci sdělení v minulosti projevili zájem o tyto informace. Účelem může být také přímý marketing, včetně zobrazování reklamních sdělení na základě automatizovaného zpracování osobních údajů reklamními systémy. 

Právním základem zpracování je především souhlas se zpracováním a plnění ze smlouvy. V určitých případech je zpracování nezbytné také pro naplnění oprávněných zájmů organizace. Oprávněným zájmem je poskytovat osobám, které v minulosti projevily zájem o informace o činnosti a nabídce jejích služeb, takové informace a nabídky, které jsou relevantní pro příslušné osoby, v podobě zasílání informačních e-mailů, SMS, poštovních zásilek, zobrazování reklamních sdělení nebo provádění telefonních hovorů. Při požádání o vyřazení ze zasílání e-mailů je osoba vyřazena z rozesílání informací prostřednictvím mailing listu a zpracování osobních údajů je ukončeno. Pro vyloučení ze zobrazování reklamních sdělení v reklamních systémech na základě vaší e-mailové adresy můžete napsat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a z takového zobrazování budete vyloučeni. 

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům informačních systémů organizace pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje a provozovatelům reklamních systémů za účelem zobrazování cílené reklamy a informačních sdělení.  

Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu, případně do konce kalendářního roku po ukončení konkrétního účelu zasílání, například kampaně či projektu, pokud nebude spolek Arnika pokračovat v projektu jiném, který je svým zaměřením obdobný původnímu účelu.

Uživatelé služeb

Pro uživatele služeb z. s. Arnika, jakou je např. Ekoporadna aj., platí stejné podmínky, jaké jsou uvedeny v kategorii Odběratelé informačních sdělení a e-mailových newsletterů a časopisu Arnikum.

Zaměstnanci organizace a uchazeči o zaměstnání

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme v rozsahu vyžadovaném zákonnými povinnostmi. Účelem zpracování je plnění dle pracovní smlouvy, plnění zákonných povinností souvisejících se zaměstnaneckou a mzdovou agendou, propagace organizace a plnění povinností vyplývajících z podmínek grantových a obdobných programů. Právním základem pro toto zpracování je plnění ze smlouvy a zákonná povinnost; zákonné povinnosti pak definují i okruhy zpřístupňovaných osob, kterým jsou osobní údaje předávány, tedy příslušné úřady a instituce. Některé kontaktní údaje zaměstnanců mohou být po dohodě zveřejněny na internetových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech organizace, jejích pobočných spolků nebo jí organizovaných projektů, pokud to vyplývá z konkrétního pracovního zařazení zaměstnance v rámci organizace. Osobní údaje zaměstnanců jsou vymazány, resp. archivovány podle příslušných lhůt a v příslušném rozsahu dle požadavků plynoucích z naší legislativy.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu běžného CV zpracováváme za účelem přípravy a organizace výběrových řízení na zaměstnance organizace. Právním základem pro jejich zpracování je souhlas, který nám uchazeč o zaměstnání udělí. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání nejsou nikomu zpřístupněny a uchováváme je za účelem případného informování uchazeče, pokud organizace vypíše výběrové řízení na pozici obdobnou té, o kterou uchazeč projevil zájem. Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání je možné kdykoli odvolat zasláním e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; pokud k odvolání souhlasu dojde před ukončením výběrového řízení, bude uchazeč z daného výběrového řízení vyřazen. 

 

Část 3 – Informace týkající se soukromí na internetu

Webové stránky

Pokud vstoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme protokolové soubory (logy) a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • vaše IP adresa
  • otevíraná stránka našeho webu
  • kód odpovědi http
  • identifikace vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme automatizovaným způsobem v rámci provozu internetového serveru za účelem bezproblémového chodu serveru.

Webovými stránkami spolku Arnika je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní spolek Arnika.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, využíváme na nich technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, bez nichž nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost stránek. 

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě