Tým Bořena kosil louky pod Lipskou horou počasí navzdory

Tým Bořena kosil louky pod Lipskou horou počasí navzdory

O minulém víkendu (16. -18. září) jsme pro milovníky a ochránce přírody uspořádali tradiční akci „týmu Bořena“. Nadšené dobrovolnice a dobrovolníci se sešli pod Lipskou horou,...

celý článek
Louku pod Lipskou horou přijeli pokosit dobrovolníci z celé republiky i ze zahraničí

Louku pod Lipskou horou přijeli pokosit dobrovolníci z celé republiky i ze zahraničí

MRSKLESY – Jednadvacet dobrovolníků vyzbrojených motorovými kosami a hráběmi se v sobotu vydala kosit hektar louky na úpatí Lipské hory v Českém středohoří. Cílem pravidelného sečení a vyřezávání náletových dřevin je udržet území s výskytem velmi vzácných rostlin, kam je přemístili ochranáři na konci osmdesátých let.

celý článek
Přijeďte na zářijové kosení luk pod Lipskou horou

Přijeďte na zářijové kosení luk pod Lipskou horou

Každoroční oblíbená víkendovka babího léta proběhne v termínu 10. - 12. září. Pojeďte s Týmem Bořena na kosení luk pod Lipskou horu do malebného Českého středohoří nejen sekat...

celý článek
Arnika nezahálí a (nejen v květnu) svou činností slaví dva významné dny pro biodiverzitu

Arnika nezahálí a (nejen v květnu) svou činností slaví dva významné dny pro biodiverzitu

Květen se jako již tradičně - díky Mezinárodnímu dni biodiverzity a Evropskému dni soustavy Natura 2000 - nese ve znamení ochrany druhové rozmanitosti, jíž se Arnika dlouhodobě...

celý článek
Vzácným rostlinám pod Lipskou horou se dostalo mimořádné péče

Vzácným rostlinám pod Lipskou horou se dostalo mimořádné péče

Čtyřicet dobrovolníků o víkendu obhospodařili hektar louky na úpatí Lipské hory, která se nachází v CHKO České Středohoří. Pravidelným sekáním a vyřezáváním náletových dřevin...

celý článek

Bořena

Tým Bořena chrání vzácné rostliny Českého středohoří

Již desítky let pečuje tým Bořena o vzácnou květenu vyskytující se na tzv. bílých stráních a mokřadních loukách Českého středohoří. Arnika převzala tuto štafetu po svém zavoležení, ale historie týmu Bořena sahá do konce sedmdesátých let minulého století. Potřebnou péči zajišťujeme prostřednictvím pozemkového spolku Týmu Bořena.

Počátky Týmu Bořena sahají na konec roku 1979, kdy jej založila skupina studentů z Bíliny v čele s pozdějším zakladatelem Arniky Jindrou Petrlíkem.  Od roku 1985 do roku 1994 přemístili členové týmu řadu ohrožených rostlinných druhů z předpolí rostoucí hory hlušiny. Pod tunami hlušiny z povrchového hnědouhelného dolu (dříve Maxim Gorkij, dnes Doly Bílina) zmizely v radovesickém údolí čtyři vesnice. Zmizely rozsáhlé pozemky s úrodnými černozeměmi, malebná krajina, byla zrušena tři chráněná území, plánu zasypat údolí byl přizpůsoben rozsah chráněné krajinné oblasti.  Ze tří různých typů lokalit se podařilo přestěhovat devět druhů rostlin. Osm z nich se ve svých nových domovech zabydlelo. Tento přesun je svou úspěšností považován za zcela jedinečný v evropském měřítku. Z bývalého chráněného naleziště Bělák byly na nové lokality přesazeny len žlutý (Linum flavum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), sasanka lesní (Anemone sylvestris), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), plamének přímý (Clematis recta) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Od Lukovského potoka k potoku Mukovskému se dostaly bledule jarní (Leucojum vernum) a ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia). Pozornost Týmu Bořena se nyní přesunula především na lokality, kde rostliny našly náhradní útočiště. Má nad nimi patronát a snaží se udržet na nich přirozené podmínky pro další existenci těchto rostlin v Českém středohoří.

Pojďte s námi do terénu

Vybrané louky v Českém středohoří spolu s dobrovolníky pravidelně kosíme a zbavujeme keřů. Hlavní akcí je tábor týmu Bořena, který se koná každý rok v první polovině září.

Hlavní část údržby vybraných lokalit spočívá v každoročním kosení a případném odstraňování náletových dřevin. Práce se konají vždy po odkvětu rostlin rostoucích na daných lokalitách. Bez každoroční péče by řada lokalit nemohla plnit plnohodnotnou úlohu přirozeného stanoviště daného rostlinného druhu a tím by ztratila svou přírodní hodnotu. S vaší pomocí nám kosení půjde lépe od ruky.

Článek z kosení luk v Českém středohoří v roce 2022 si můžete přečíst zde.

Ohrožené druhy rostlin, která dnes na loukách rostou, si můžete zblízka prohlédnout zde.

Darujte květinu

Nemůžete se k nám přidat na každoroční kosení a přesto chcete pomoci? Darujte svým blízkým květinu, která neuvadne. Prostřednictvím našich darovacích listin můžete adoptovat vzácné květiny a přispět tím na jejich péči. 

Lokality o které se staráme

Největší pozornost Týmu Bořena je zaměřena na ohroženou květenu vyskytující se na tzv. bílých stráních a mokřadních lukách.

Bílé stráně jsou poměrně nenápadným, ale důležitým fenoménem v celé jižní části Českého středohoří a na ni navazujících oblastech (v Poohří či Polomených horách). Jedna z jejich nejvýznamnějších lokalit na návrší Bělák zanikla díky zasypání radovesického údolí výsypkou Dolů Bílina (dříve Velkolomu Maxim Gorkij). Tým Bořena z této bílé stráně přestěhoval ty nejcennější rostlinné druhy na tři náhradní lokality. Bez důslednější ochrany však mohou i ony zaniknout.

Trupelník - bílá stráň

Na svazích vrchu ve vrcholových partiích z třetihorních sopečných hornin a z diatomitu (třetihorní jezerní usazeniny) a na svazích pak z křídových hornin se v odlučné oblasti nejspíše pleistocénního sesuvu vyvinula bílá stráň s nepočetnou autochtonní populací hlaváčku jarního.

Tým Bořena sem přestěhoval z Běláku len žlutý, hvězdnici chlumní, plamének přímý, bělozářku větevnatou, sasanku lesní a hadí mord španělský. Poslední ze jmenovaných rostlin se tu nejspíše neuchytila. Ostatní se postupně začaly rozmnožovat i mimo původně přestěhované trsy.

Ze všech bílých strání vybraných jako náhradní lokality pro ohrožené druhy rostlin přestěhovaných zpod Běláku je tato nejrozsáhlejší a nejnadějnější pro jejich přežití. Vrch Trupelník se stal roku 2001 maloplošným chráněným územím. Díky tomu je zajištěna důsledná péče o toto území.

Kaňkov - bílá stráň

Bílá stráň vznikla na příkrém svahu vybudovaném postupným zařezáváním řeky Bíliny za spolupůsobení antropogenních faktorů (pastva dobytka a zářez cesty) naproti hoře Bořeň. Na tuto lokalitu Tým Bořena přestěhoval především len žlutý a hvězdnici chlumní.

Bílá stráň pod Lipskou horou

Pod Lipskou horou pravděpodobně na svahu vzniklém na geologickém zlomu a zvýrazněném umístěním cesty se vyvinula bílá stráň. Na tuto stráň jsme přestěhovali z Běláku plamének přímý, len žlutý, hvězdnici chlumní, sasanku lesní a hadí mord španělský. V září 2010 jsme zde nalezli kvetoucí hořečku brvitou .

Lokalita kromě polohy v chráněné krajinné oblasti nepožívá žádné jiné zvláštní ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Lokalitu Bílá stráň pod Lipskou horou se nám podařilo získat do dlouhodobého nájmu a tím ji zajistit potřebnou péči prostřednictvím pozemkového spolku Týmu Bořena.

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe