Kampaň Nespaluj, recykluj!

Kampaň Arniky s názvem „Nespaluj, recykluj!“ byla zahájena koncem roku 2011 a od té doby reaguje na opakované snahy o masivní budování spaloven odpadů v České republice. Arnika prostřednictvím kampaně apeluje na veřejnost a politiky, aby se tomuto trendu aktivně postavili a svou pozornost a podporu zaměřili na prevenci vzniku odpadů, recyklaci, kompostování a systémy zpětného odběru a zálohování.

nespaluj logo lq

Od roku 2020 se Arnika věnuje také aktivní podpoře iniciativ, zastupitelů a jednotlivců kritických k výstavbě dalších spaloven v České republice. Mapuje jednotlivé kauzy a koordinuje koalici spolků, zastupitelů a občanů Pro 3R, jejíž prohlášení si můžete přečíst zde.

Máte otázky? Zajímá vás, jaká jsou největší rizika překotné stavby spaloven odpadů v České republice a jejich provozu? Jaký mají spalovny vztah k recyklaci? Pak se podívejte na náš web věnovaný spalování odpadů:

https://arnika.org/Nespaluj_recykluj/

 

O kampani

V odpadové politice České Republiky je vidět kus dobré práce a zdá se, že má vůli být šetrnější k přírodě a zároveň plnit vytyčené národní i evropské cíle. Masivní podpora spalování, stejně jako další podpora skládkování, k tomu však není vhodným nástrojem, naopak by mohla tento pozitivní trend zvrátit. Existuje mnoho příkladů evropských regionů, které se velmi úspěšně vydaly jinou cestou. Nepodporují spalování a skládkování a neblokují si tak prostor pro další zvyšování míry recyklace. Příklady máme i z našeho prostředí. Ukazují, že možnosti existují. A není jich málo!

Spalovny i skládky likvidují cenné suroviny a jsou plýtváním energie vložené do výroby věcí, které se ocitly v popelnici a staly se tak odpadem. A co víc, likvidace surovin tímto způsobem má celou řadu dalších negativ, která se týkají zvláště velkého množství toxických zbytků, které nám po spalování odpadů zbývají. Často se bohužel děje, že tyto zbytky končí jako stavební materiály, což je za určitých podmínek legální, ne však zcela bezpečné pro zdraví lidí a životní prostředí.

Podívejte se na naše videa o tom, kde takové zbytky ze spaloven končí:

 

Cíle kampaně

DemostraceSEK-9848

- Zabránit financování spaloven z veřejných zdrojů, a to i v případě výroby tepelné či elektrické energie. Odpady jsou v první řadě cenné druhotné suroviny a spalovny jimi plýtvají. Pokud se spálí, musí se někde znovu vytěžit. Prostředky z našich daní by se měly používat na skutečné řešení problémů: na předcházení vzniku odpadů, jejich snadnější třídění, lepší recyklaci a podobné programy.

- Obrátit pozornost k:

1) Prevenci vzniku komunálního odpadu, která by měla být prvním a zásadním krokem při řešení odpadové otázky. Jak známo, nejlepší odpad je ten, který nevznikne.

mohelnice happening
2) Vyšší míře recyklace
. Zkušenost řady zemí potvrzuje, že kombinací důsledné recyklace a kompostování bioodpadu, který tvoří i víc než třetinu hmotnosti domovního odpadu, lze reálně dosáhnout více než 70% míry recyklace. Česká republika reálně recykluje o dost méně. Podle evropské, ale i české legislativy přitom budeme muset do roku 2035 postupně dosáhnout 65% míry recyklace. Skládkovat se v tomto roce bude moct pouze 10 % odpadů... a na spalovny tak zbyde 25 %. Už dnes přitom Ministerstvo životního prostředí povolilo stavbu spaloven, jejichž kapacita toto číslo přesahuje o celých 11 %.

Více o tématu zde


3) Kompostování bioodpadu
, tedy domácí kompostování, komunitní kompostování, průmyslové kompostárny a následné použití kompostu coby zdroje důležitých živin v zemědělství a při rekultivacích.


4) Zabránění omezování práva občanů a obcí účastnit se rozhodovacích řízení,
včetně těch o spalovnách anebo o nakládání s produkty ze spalování odpadů (například nesouhlasíme se zkracováním procesu EIA).

Struska u Frydlantu
5) Zabránění neomezenému používání odpadů ze spaloven jako stavebního materiálu.
Zbytek po spálení odpadů tvoří struska, popel a popílek z čištění spalin, které obsahují množství toxických látek, jako jsou dioxiny nebo těžké kovy. Ty mohou při dalším použití unikat do vody a půdy a dostávají se tak do potravních řetězců. Vláda by měla dodržovat Stockholmckou úmluvu, kterou podepsala a jež má chránit zdraví každého z nás, a zbytky po spálení odpadů jako stavební materiál nepoužívat.

Více o tématu zde


6) Odpadu ze služeb a živností
, který tvoří více než 30 % komunálního odpadu. Šetrné nakládání se "živnoodpadem" není doposud dostatečně ošetřeno legislativou, což je však pro další posun zásadní.

 

O projektu / About project

V rámci kampaně "Nespaluj, recykluj!" probíhá od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2023 projekt "Za lepší a transparentnější odpadové hospodářství v Česku“. Navazuje na projektu "Odpady transparentně a bez korupce", který probíhal od dubna 2020.

Pro3R logo malé průhledné pozadí

Od roku 2030 má v Česku začít platit takzvaný zákaz skládkování odpadů. Implementace odpovídajících politik je však pomalá a málo efektivní a veřejné instituce se ocitají pod silným tlakem průmyslové lobby, která jako řešení prosazuje výstavbu dalších spaloven odpadů (respektive takzvaných "zařízení na energetické využívání odpadů") a zařízení na takzvanou "chemickou recyklaci". Ta je však v rozporu s politikou oběhového hospodářství a environmentální udržitelnosti ekonomických aktivit Evropské unie. V rámci projektu se snažíme podporovat lokální občanské iniciativy požadující transparentnost rozhodování o jednotlivých projektech na stavbu spaloven a větší podporu předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace. Ty jsou sdruženy v koalici Pro 3R, neformální celorepublikové síti spolků, zastupitelů i běžných občanů, kteří jsou vůči sílícímu zájmu o stavbu spaloven odpadů v České republice kritičtí.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

logo ACF-partners


 

The project "For better and more transparent waste management in the Czech Republic" is running from 1st April 2022 to 30th September 2023 as part of the campaign "Nespaluj, recykluj!" ("Do not incinerate, recycle!"). It builds on the project "Transparent and corruption-free waste management", which was running from April 2020.

A ban on landfilling of waste will come into force in 2030. However, the implementation of appropriate policies is slow and inefficient and the public institutions are under strong pressure from the industrial lobby, which is promoting the construction of more waste incinerators (including waste-to-energy plants) and so called "chemical recycling" facilities in Czechia. This is in conflict with the European Union’s policies on circular economy and environmental sustainability. In the project, we are supporting local citizens‘ initiatives requiring transparency in decision-making on individual incinerator construction projects and greater support for waste prevention and recycling.We are involved in the cases from Mělník, České Budějovice, Opatovice nad Labem, Vsetín, PardubicePlaná, Prachovice and others.

Pro3R logo malé průhledné pozadí

In May 2020 the nation-wide coalition of associations, representatives and citizens critical of construction of more waste incinerators "Pro 3R" ("For 3R") was renewed. The coalition creates a counterbalance to politicians’ and lobbyists’ efforts to support incineration and landfilling of waste, and, with that, of valuable secondary raw materials and compostable components.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

logo ACF-partners

 

Contact person: Sarah Ožanová, project coordinator, Arnika - Toxics and Waste Programme

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě