Indikátory OH obcí

Cílem této stránky je seznámit Vás s vybranými indikátory, které Vám mohou pomoci najít rezervy v odpadovém hospodářství Vaší obce. Indikátory vychází z dat zveřejňovaných EKO-KOMEM (ve sbornících z konference Obce a odpady, nově též zveřejněné v sekci analýzy na webu EKO-KOMU), z dat, které prezentuje MŽP a z našich a zahraničních zkušeností. Lze čerpat také ze studií Institutu pro udržitelný rozvoj města a obcí - IURMO (hodnocení nákladů na OH obcí), poslední údaje jsou za rok 2017.

Produkce směsného komunálního odpadu (SKO)

Celková produkce směsného komunálního odpadů z obcí a firem se v ČR pohybuje kolem 2,8 až 3 miliónů tun za rok (Zdroj: MŽP). V přepočtu na 1 obyvatele to dělá cca. 260 až 280 kg. Obce se na této produkci podílí přibližně 200 kg.

V následující tabulce jsou zveřejněny data EKO-KOMU za rok 2021 (my jsme vybrali data za sběr ve veřejné síti, nádob u domu a pytlů). Tabulku jsme doplnili údaji o produkci směsného a objemného odpadu v jednotlivých krajích, tak jak je EKO-KOM zveřejnil v rámci publikování data o ekonomice odpadového hospodářství za rok 2021. Data nezahrnují všechny obce, ale podle nás jsou dostatečně vypovídající.

2021 Indikátory podle EKOKOMU

Nejmenší produkce SKO v obcích ČR se pohybuje kolem 60 kg na 1 obyvatele a rok. Ve městech (nad 5000 obyvatel) to je 100 kg (Zdroj: Arnika, Odpadový Oskar).

Produkce SKO je v ČR vyšší přibližně o 100 kg než v Rakousku či Německu. Zde obce a firmy ročně produkují jen cca 160 až 170 kg SKO v přepočtu na 1 obyvatele (Zdroj: Rakousko, Německo).

Úroveň recyklace komunálních odpadů z obcí

Podle údajů MŽP byla v roce 2020 průměrná úroveň třídění v obcích asi 40 % (započteny i školy a výkup). Viz následující tabulka:

Produkce odpadu z obci 2015 2020

Úroveň třídění se však v jednotlivých obcích výrazně liší, od několika procent až po ty, které vytřídí více než 60 % svých odpadů. U obcí, které netřídí bioodpady, lze považovat za dobrou úroveň třídění, pokud dosahuje 20 %. Tuto podmínky mohou plnit i obce, kde je mnoho rekreačních objektů a turistů (úroveň třídění se vztahuje k počtu obyvatel, které jsou v obci trvale hlášeni). Závislost úrovně třídění a nastavení systému vyjadřuje tento graf:

Uroven recyklace nastaveni systemu 600x800

V roce 2018 byly v EU schváleny cíle pro tzv. oběhové hospodářství. ČR převzala tyto cíle do své legislativy. Vzhledem k tomu, že v ČR správa v oblasti odpadů byla přenesena na obce, byly nové cíle převedeny na ně. Pro obce to znamená, že v roce 2025 mají vytřídit 60 %, v roce 2030 65 % a v roce 2035 70 % komunálních odpadů.

Od roku 2030 nebude možné skládkovat směsné komunální odpady, v roce 2035 bude možné celkem skládkovat jen 10 % komunálních odpadů.

Výše příjmu od EKO-KOMU v přepočtu na 1 obyvatele

Výše příjmu od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů v přepočtu na 1 obyvatele je jednoduchý, ale rychlý ukazatel nastavení systému třídění v obci. Pokud je tento příjem nižší než 80 Kč/ob/rok, obec má určitě špatně nastaven systém separace. Naopak ty nejúspěšnější obce dosahují příjem od EKO-KOMU nadprůměrný. V menších obcích to může být i 300 Kč/ob, ve městech méně (cca do 200 Kč/ob).

V následující tabulce vidíte náklady obcí a jejich příjem od EKO-KOMU na tříděný sběr v roce 2020 v závislosti na jejich velikosti a dále údaj o množství vytříděných surovin. Z tabulky vyplývá, že pro většinu obcí (mimo Prahu) by mělo být třídění ekonomicky výhodné (zdroj: EKO-KOM).

Naklady TS 2020

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Petice za obnovu české přírody Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Petice za obnovu české přírody

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě