Indikátory OH obcí

Cílem této stránky je seznámit Vás s vybranými indikátory, které Vám mohou pomoci najít rezervy v odpadovém hospodářství Vaší obce. Indikátory vychází z dat zveřejňovaných EKO-KOMEM (ve sbornících z konference Obce a odpady, nově též zveřejněné v sekci analýzy na webu EKO-KOMU), z dat, které prezentuje MŽP a z našich a zahraničních zkušeností. Lze čerpat také ze studií Institutu pro udržitelný rozvoj města a obcí - IURMO (hodnocení nákladů na OH obcí), poslední údaje jsou za rok 2017.

Produkce směsného komunálního odpadu (SKO)

Celková produkce směsného komunálního odpadů z obcí a firem se v ČR pohybuje kolem 2,8 až 3 miliónů tun za rok (Zdroj: MŽP). V přepočtu na 1 obyvatele to dělá cca. 260 až 280 kg. Obce se na této produkci podílí přibližně 200 kg.

V následující tabulce jsou zveřejněny data EKO-KOMU za rok 2021 (my jsme vybrali data za sběr ve veřejné síti, nádob u domu a pytlů). Tabulku jsme doplnili údaji o produkci směsného a objemného odpadu v jednotlivých krajích, tak jak je EKO-KOM zveřejnil v rámci publikování data o ekonomice odpadového hospodářství za rok 2021. Data nezahrnují všechny obce, ale podle nás jsou dostatečně vypovídající.

2021 Indikátory podle EKOKOMU

Nejmenší produkce SKO v obcích ČR se pohybuje kolem 60 kg na 1 obyvatele a rok. Ve městech (nad 5000 obyvatel) to je 100 kg (Zdroj: Arnika, Odpadový Oskar).

Produkce SKO je v ČR vyšší přibližně o 100 kg než v Rakousku či Německu. Zde obce a firmy ročně produkují jen cca 160 až 170 kg SKO v přepočtu na 1 obyvatele (Zdroj: Rakousko, Německo).

Úroveň recyklace komunálních odpadů z obcí

Podle údajů MŽP byla v roce 2020 průměrná úroveň třídění v obcích asi 40 % (započteny i školy a výkup). Viz následující tabulka:

Produkce odpadu z obci 2015 2020

Úroveň třídění se však v jednotlivých obcích výrazně liší, od několika procent až po ty, které vytřídí více než 60 % svých odpadů. U obcí, které netřídí bioodpady, lze považovat za dobrou úroveň třídění, pokud dosahuje 20 %. Tuto podmínky mohou plnit i obce, kde je mnoho rekreačních objektů a turistů (úroveň třídění se vztahuje k počtu obyvatel, které jsou v obci trvale hlášeni). Závislost úrovně třídění a nastavení systému vyjadřuje tento graf:

Uroven recyklace nastaveni systemu 600x800

V roce 2018 byly v EU schváleny cíle pro tzv. oběhové hospodářství. ČR převzala tyto cíle do své legislativy. Vzhledem k tomu, že v ČR správa v oblasti odpadů byla přenesena na obce, byly nové cíle převedeny na ně. Pro obce to znamená, že v roce 2025 mají vytřídit 60 %, v roce 2030 65 % a v roce 2035 70 % komunálních odpadů.

Od roku 2030 nebude možné skládkovat směsné komunální odpady, v roce 2035 bude možné celkem skládkovat jen 10 % komunálních odpadů.

Výše příjmu od EKO-KOMU v přepočtu na 1 obyvatele

Výše příjmu od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů v přepočtu na 1 obyvatele je jednoduchý, ale rychlý ukazatel nastavení systému třídění v obci. Pokud je tento příjem nižší než 80 Kč/ob/rok, obec má určitě špatně nastaven systém separace. Naopak ty nejúspěšnější obce dosahují příjem od EKO-KOMU nadprůměrný. V menších obcích to může být i 300 Kč/ob, ve městech méně (cca do 200 Kč/ob).

V následující tabulce vidíte náklady obcí a jejich příjem od EKO-KOMU na tříděný sběr v roce 2020 v závislosti na jejich velikosti a dále údaj o množství vytříděných surovin. Z tabulky vyplývá, že pro většinu obcí (mimo Prahu) by mělo být třídění ekonomicky výhodné (zdroj: EKO-KOM).

Naklady TS 2020

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě