Arnika získala obsah spisu Metropolitního plánu

Arnika získala obsah spisu Metropolitního plánu

Pražský magistrát se dodržováním zákonů příliš netrápí… Magistrát Arnice odmítal poskytnout informaci, i když ze zákona měl, Arnika se proto odvolala k Ministerstvu pro místní...

celý článek

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život
Magistrát nerespektuje rozhodnutí soudu a dál připravuje nový územní plán Prahy v utajení

Magistrát nerespektuje rozhodnutí soudu a dál připravuje nový územní plán Prahy v utajení

Spor Arniky s pražským magistrátem o přístup veřejnosti k př i pravovanému novému územnímu plánu , tzv. Metropolitnímu plánu Prahy , se táhne již řadu let. Před třemi lety A...

celý článek
Zastupitelé schválili podnět na změnu územního plánu kolejiště Hlavního nádraží pro Pentu

Zastupitelé schválili podnět na změnu územního plánu kolejiště Hlavního nádraží pro Pentu

Pražští z astupitelé včera v noci schválili podnět , tj. z ahájení pořizování změny územního plánu na kolejiště Hlavního nádraží. Jde o z a hájení procesu , který povede k tomu,...

celý článek
Čtvrtý ročník festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou zkoumá město zdola

Čtvrtý ročník festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou zkoumá město zdola

Arnika, Paměť města, Jezevky, Roleta 39 a další iniciativy, zabývající se městskými tématy, pořádají již čtvrtý ročník festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou. Proběhne od...

celý článek

Praha – město pro život

Usilujeme o to, aby naše metropole byla městem pro život. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně a veřejného prostoru, informujeme obyvatele, pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů a bránit příznivé životní prostředí. V poslední době se zaměřujeme také na projevy klimatické změny v prostorách měst, bytovou krizi, smlouvy samosprávy s investory, anebo se soustředíme i na zapojování aktivních skupin seniorů do plánování a ochrany životního prostředí.

 O projektu Praha - město pro život

Chceme změnit způsob rozhodování o rozvoji a plánování Prahy, přispět k implementaci udržitelných řešení v oblasti výstavby, zlepšit participaci občanů a jejich orientaci v komplikovaném tématu, a tím motivovat k oboustranně efektivní spolupráci se samosprávou. Občanské iniciativy budou v tématu rozvoje Prahy lépe spolupracovat a účastnit se povolovacích procesů a přípravy klíčových územně-plánovacích dokumentací, do kterých se jejich představy budou propisovat na základě otevřené diskuse se samosprávou, která bude k aktivním občanům přistupovat jako k relevantním partnerům.

Věnujeme se územnímu rozvoji Prahy, zvýšení jeho transparentnosti, a posílení občanských kapacit v rozhodování. V rámci tématu kombinuje odborné aktivity ve formě potřebných datových analýz, právní a odborné poradenství pro aktivní obyvatele města včetně zastupování v kauzách a procesech územního plánování, a také praktické osvětové aktivity v terénu. Součástí projektu je komplexní mediální kampaň, a také síťování pražských občanských iniciativ. Projekt přispěje k udržitelnosti rozvoje metropole v kontextu environmentální a bytové krize, a zvýší spolupráci samosprávy s obyvateli.

Cíle projektu Praha - město pro život

1) Dojde k posílení principů udržitelného urbanismu v územním plánování (např. ochrana zeleně, veřejné vybavenosti, veřejných prostranství, v odůvodněných případech snížení kapacit zástavby apod.). Naše odborná práce s využitím právních možností povede k pozitivním změnám stavebních projektů.

2) Zvýší se orientace Pražanů v komplikovaném tématu územního rozvoje a rozšíření diskuse a rozhodování s jejich zapojením, veřejná správa bude jednat se všemi zapojenými aktéry (investoři, odborníci, veřejnost).

3) Principy udržitelného urbanismu v kontextu klimatické krize a krize bydlení, a také měst krátkých vzdáleností budou jedním z předvolebních témat - budou součástí volební kalkulačky.

4) Občanská společnost bude na stěžejních tématech územního rozvoje spolupracovat a navzájem se podporovat.

 

ACF slogan 5

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Úkolem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2022–2024. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


 About project  Prague - the city for living

Prague belongs to the typical examples of a post-socialist city. Radical changes in governance in the 1990s left their significant traces in the urban form, ownership structures, or the decision-making processes and democratical participation in urban issues. In the near time, the city will decide about the future of the essential brownfields in the broader center, which may be the key to both environmental and social sustainability. Furthermore, the preparation of the new zoning plan is going to the final stage and will decide about the binding regulation of new development for further years. Yet, the conflict between private and public interests is growing, and the role of the local municipality in their moderation is failing. That leads to the weakening of the civic sector and protection from the negative impacts of new development areas.
The project focuses on increasing the transparency of urban development in Prague and strengthening the civic capacities in the related decision-making processes. It combines expert outputs and necessary data analyses, legal and expert consultancy, including representation of the citizens in spatial planning and construction permitting, and practical field activities. A complex information campaign is part of the project, including networking and joint actions of Prague civic initiatives. The project will contribute to the sustainability of the metropolis in the context of the environmental and housing crisis and increase the cooperation between the authorities and inhabitants.
The project targets two main groups: the broader public and the local authorities. It also addresses the field experts who work on the crucial regulatory documents and plans of the city.

Project objectives

The principles of sustainable urbanism in spatial planning will be strengthened (eg protection of greenery, public amenities, public spaces, in justified cases reduction of development capacities, etc.). Our professional work with the use of legal possibilities will lead to positive changes in construction projects.

The orientation of Praguers in the complicated topic of territorial development and the expansion of discussion and decision-making with their involvement will increase, and the public administration will negotiate with all involved actors (investors, experts, the public).

The principles of sustainable urbanism in the context of the climate crisis and the housing crisis, as well as short-distance cities, will be one of the pre-election topics - they will be part of the election calculator.

Civil society will work together and support each other on key territorial development issues.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2022–2024. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

logo ACF-partners

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě