Prověřujeme územní studii Bubny z hlediska adaptačních opatření

Prověřili jsme nejen z hlediska adaptačních opatření některé části územní studie Bubny-Zátory, která má umožnit zástavbu brownfiledu mezi Vltavskou a nádražím Holešovice, a také území bývalé elektrárny u Výstaviště. Vzhledem k tomu, že v průběhu veřejného projednání byla k navržené změně územního plánu i podkladové studii vznesena řada připomínek jak ze strany městské části, tak spolků a veřejnosti, nebyla změna územního plánu dosud vydána. Je tedy stále ještě čas některé věci změnit. Územní studii zadával i konzultoval Institut plánování a rozvoje. Využil při tom své vlastní manuály pro veřejná prostranství či stromy v ulicích a hospodaření se srážkovou vodou

Pojďme se podívat, jak bude vypadat typická ulice v plánované čtvrti, která má propojit Holešovice s Letnou. Je rozdíl, jestli domy budou mít sedm podlaží a jedno ustupující, nebo šest podlaží a dvě ustupující? Bude v ulici dost prostoru pro stromy a lidi, nebo zase jen pro auta? A jaký bude plánovaný park u nádraží Bubny?

7Zdroj: IPR Praha, územní studie Bubny-Zátory, Mueller a Reimann

Téma 1: Jak je navržena typická ulice v budoucí čtvrti? 

Návrh: V územní studii je typická ulice prezentována jako ulice se stromy a s chodníky, které umožňují umístění předzahrádek. Ulice je navržena jako obousměrná, s parkovacími stáními po obou stranách. Domy mají mít sedm podlaží a jedno ustupující, případně – doporučeně, ale nikoli závazně – šest podlaží a dvě ustupující. animiertes gif von online umwandeln deA – Typická ulice šířky 20 metrů dle čistopisu územní studie Bubny-Zátory s parkováním po obou stranách ulice. Vzdálenost osy kmene cca 5,5 metru od fasády a velikost prokořenitelného prostoru neumožňuje výsadbu jiných než malokorunných stromů. B – Totéž s maximální výškou domů šest běžných podlaží a dvě ustupující (namísto sedm běžných a jedno ustupující podlaží).

Výsledek: Vzdálenost osy kmene cca 5,5 metru od fasády a velikost zasakovacího prostoru neumožňuje výsadbu jiných než malokorunných stromů. Vzhledem k navrženému dopravnímu režimu a rozměrům, nebude typická ulice v nové čtvrti přívětivá pro lidi, ale většina prostoru v ní bude pro auta. Navržené chodníky jsou tak úzké (zhruba krajní metr je nevyužitelná část, kterou zabírají pouliční lampy, značky, koše apod.), že pokud by v ulici měla být umístěna předzahrádka kavárny nebo restaurace, zbyde tak úzký koridor, že se sotva minou dva protijdoucí chodci (a více chodců se ani nebude moci vyhnout). To je v rozporu s Manuálem tvorby veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že maximální výška domů šest podlaží a dvě ustupující není závazná, ale pouze doporučená, stavebník s největší pravděpodobností využije možnosti postavit sedm podlaží a jedno ustupující. Kromě jiného má být v této ulici – bez jakéhokoli předprostoru (!) – umístěna i 36 třídní (860 až 1080 dětí) základní škola (?!). 

Jaká jsou možná řešení: 

  • zezávaznit maximální výšku zástavby na šest běžných a dvě ustupující podlaží, nikoli sedm a jedno ustupující
  • vyloučit či omezit parkovací stání v ulici
  • změnit dopravní režim (např. jednosměrný režim pro auta + cykloobousměrka)
  • rozšířit ulici z šířky 20 metrů na cca 24 m
  • zvětšit prostor pro stromy a zasakování vody
  • zvětšit pozemek pro školu a vytvořit jí důstojný předprostor, zároveň zmenšit její kapacitu

manual cykloobousměrka orizleC – Ulice šířky 20 metrů s jednosměrným provozem pro auta, cykloobousměrkou a parkováním po jedné straně. Široké chodníky dovolují umístit předzahrádky nebo zasakovací pásy pro stromy (navýšení ploch pro chodníky o 10 % oproti územní studii). Vzdálenost osy kmene cca 7 metrů od fasády umožňuje výsadbu stromů se střední korunou. 

siroka ořízléD – Ulice šířky 24 metrů s jednosměrným provozem pro auta, parkováním po jedné straně a odděleným cyklokoridorem. Široké chodníky dovolují umístit předzahrádky i zasakovací pásy pro stromy (navýšení ploch pro chodníky o 23 % oproti územní studii). Vzdálenost osy kmene cca 8 metrů od fasády i velikost prokořenitelného prostoru umožňuje výsadbu stromů se střední korunou i některých druhů velkokoruných stromů. 

Závěr: Návrh uspořádání ulic v plánované čtvrti je třeba mnohem lépe promyslet, než jak jsou zatím navrženy v územní studii Bubny-Zátory. Šířka ulic, dopravní režim i detailní uspořádání uličního profilu budou mít zásadní dopad na dopravní obslužnost (i její budoucí flexibilitu), možnosti adaptačních opatření, teplotu v ulicích i jejich potenciální komerční i nekomerční využití. To vše je třeba bedlivě zvážit a až následně vydat změnu územního plánu, kde budou zezávazněny a tím zafixovány odpovídající šířky a skladba uličních profilů.

Téma 2: Transformace ulice Argentinská?

Návrh změny územního plánu počítá s “rozšířením Argentinské ulice”, neuvádí ale výslednou šířku ulice ani další požadavky. Územní studie, ve které je plánovaná Argentinská se stromořadími a cyklopruhy je nezávazná, závazný je pouze územní plán nebo jeho změna. Může se tak stát, že ulice nebude rozšířena dostatečně na to, aby se do ní vešlo stromořadí a oddělené cyklopruhy a zůstane – tak jako dnes  – prostorem především pro auta, kterému se chodec nebo cyklista raději vyhne. Připomínku týkající se  rozšíření Argentinské ulice vznesla i městská část, dle ní má být v územní plánu „transformace ulice Argentinská na pobytovou městskou třídu minimální šířky 36 m“.

Co se týká výšky přilehlé zástavby, je u Argentiské ulice obdobný problém jako u typické ulice v plánované čtvrti – výška šest podlaží a dvě ustupující je doporučená, zástavba tedy může mít sedm podlaží a jedno ustupující. Maximální výška uliční římsy může být dle studie 24 nebo 28 metrů. Je tedy pravděpodobné, že developer využije vyšší výšku, tj. 28 metrů.
animiertes gif von online umwandeln de 5

Téma 3: "Centrální park" u nádraží Bubny

Návrh: Dle územní studie má být východně od nádraží Bubny a kralupské trati tzv. “centrální park”. Jeho rozloha má být dle studie 4,1 ha. V platném územním plánu je ale počítáno s parkem o rozloze 6,8 ha, jeho plocha se tedy má (změnou územního plánu, ke které je studie podkladem) o 40 % snížit (!). Navíc část plochy “parku” seberou komunikace. Pokud si tedy představujete, že před (resp. za) nádražím Bubny bude park jako před Hlavním nádražím, musíme vás bohužel zklamat. U nádraží Bubny bude úzký pás, který rozměry odpovídá: betonové ploše s první řadou stromů před Hlavním nádražím (A), stanovištím autobusů před Smíchovským nádražím (B), anebo křižovatce na Andělu (C). 

Okrajem tohoto “parku” u nádraží Bubny navíc povede i tramvajová trať. Ta je navržena tak blízko protějším domům, že na úzkém chodníku nemůže ve směru do Holešovic vzniknout ani zastávka (ta je až plánována až “za rohem” v Dělnické ulici). Nemluvě o tom, že vzhledem k extrémně malé vzdálenosti fasád domů od tramvaje by s největší pravděpodobností nebylo možné splnit hlukové limity. animiertes gif von online umwandeln de 7
Prostor u nádraží Bubny – vyznačený lichoběžník má 3,1 ha, celková plocha “centrálního parku” je plánována 4,1 ha (včetně komunikací). A – porovnání s prostorem před Hlavním nádražím. B – porovnání se stanovištěm autobusů před Smíchovským nádražím. C – porovnání s křižovatkou na Andělu.

Závěr: Navržené parkové plochy v nové plánované čtvrti jsou naprosto nedostatečné. Je nutné park rozšířit dle platného územního plánu, anebo pro něj nalézt prostor v jiné části tohoto území. Ve stávajících rozměrech a umístění bude sloužit spíše jako izolační zeleň, v lepším případě jako rozšíření ulice se stromy.

Autoři: 
Text: Ing. arch. Anna Vinklárková 
Alternativní řešení ulic: Ing. arch. Šimon Kos a Ing. arch. Anna Vinklárková
Vizualizace ulic a porovnání veřejných prostranství: Ing. arch. Šimon Kos 

Zajímá vás dlouhodobý vývoj této kauzy? Zmapovali jsme jak se současný záměr plánoval a připomínkovali jej. Text najdete zde.

Zdroje: 
Čistopis územní studie Bubny-Zátory
Pražské stavební předpisy 2022 s aktualizovaným odůvodněním 
Manuál tvorby veřejných prostranství 
Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu 
Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy 
Stromy - Sázíme budoucnost 


 logo praha Projekt podpořilo hl. m. Praha. Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska dárce. 

ACF slogan 1

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě