O nás

 Arnika2

 

Naše poslání

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.

Naším posláním je chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.

 

Naše hodnoty

Při práci důsledně uplatňujeme následující principy a podporujeme iniciativy, které je samy prosazují.

Nezávislost, svoboda, odbornost

Veřejnosti předáváme přesné, jasné a úplné informace podložené výsledky odborného bádání. Neřídíme se přitom zájmy jiné instituce a neakceptujeme, aby naše činnost sloužila politickým cílům. Věříme, že svobodné prostředí nám umožní zlepšovat životní prostředí u nás i v zahraničí.

Odvaha a sounáležitost

Nebojíme se kontroverzních témat a neustupujeme ze snahy prosazovat účinná řešení. Hájíme práva těch nejslabších a podporujeme místní komunity usilující o změny k lepšímu. Navazujeme spolupráci s jednotlivci i organizacemi a ve společných projektech každý podle svých možností přispíváme k dosažení stanovených cílů. Spolupráce nám přináší nové úhly pohledu, díky nimž je svět bohatší.

Ochrana zdraví a životního prostředí, nerůst a udržitelnost

Chceme zachovat podmínky a chránit prostředí pro veškerý rozmanitý život na planetě. Snažíme se proto napravit škody na životním prostředí způsobené člověkem a předcházet jim. Jsme přesvědčeni, že planeta má své limity. Podporujeme a vytváříme podmínky pro udržitelnou a sociálně spravedlivou společnost, která se k přírodě chová s pokorou a respektem.

Environmentální spravedlnost

Všichni lidé kdekoliv na světě mají nejen právo na zdravé životní prostředí, ale i právo spolurozhodovat o jeho budoucnosti. Věříme, že zákony musí platit pro všechny stejně a chránit i zranitelné a méně privilegované.

Čestnost a opravdovost

Hlásíme se k etickému kodexu ekologických organizací, pravidlům transparentnosti a etickému kodexu Arniky. Každý úspěch při prosazování zdravého životního prostředí je podmíněn čestností a slušností za všech okolností a bez kompromisů. Dodržujeme naše závazky a plníme sliby. Usilujeme o to, aby tyto hodnoty nebyly jen na papíře, ale byly v souladu s naší osobní i profesní životní praxí.

Transparentnost

O naší práci otevřeně a pravdivě informujeme. Za našimi výsledky si pevně stojíme a našim dárcům a donorům se za ně zodpovídáme.

Při veřejných akcích jednáme vždy nenásilně. Pro přijímání finančních darů máme vlastní zásady shrnuté do Fundraisingového kodexu. Roční rozpočty Arniky včetně přehledů hospodaření jednotlivých subjektů organizace jsou dostupné ve výročních zprávách.

 

Členství v českých i mezinárodních asociacích

 

Zelený kruh je asociace českých ekologických nevládních organizací a věnuje se monitorování zákonů a politik. Koordinuje legislativní kampaně a poskytuje podporu při advokační činnosti zaměřené na ochranu životního prostředí a občanská práva. V rámci Zeleného kruhu koordinujeme naši práci v oblasti účasti veřejnosti na rozhodování nebo stavební a odpadové legislativy. Svého zástupce máme také v Radě Zeleného kruhu.

zk logo zaklad RGB

Klimatická koalice (KliK) je platformou pro české nestátní neziskové organizace, které se zabývají ochranou klimatu a životního prostředí. Spolupracujeme v rámci ní s dalšími organizacemi, které pracují na zmírňování klimatické krize a přizpůsobování se jejím dopadům, společenským aspektům klimatické krize, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

KliK

STEP (Síť ekologických poraden) je národní profesní asociace, která svými aktivitami prosazuje, rozvíjí a podporuje environmentální poradenství a vzdělávání. STEP také podporuje nově vznikající ekoporadny a zastupuje je. Arnika přispívá mimo jiné tím, že už přes patnáct let provozuje svoji vlastní bezplatnou ekoporadnu, v rámci které ročně vyřídí stovky vašich dotazů.

STEP

Pavučina je síť středisek ekologické výchovy. Jde o organizaci zastřešující ty, kdo se v České republice věnují výchově zaměřené na životní prostředí. V rámci sítě přispíváme našimi ekoporadenskými a vzdělávacími aktivitami a pomáháme tak podporovat rozvoj vzdělávání, které přispívá k ochraně přírody a k udržitelnému životu jednotlivců i celé společnosti.

PavuÄŤina

FoRS (České fórum pro rozvojovou spolupráci) je platformou českých neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Spolu s dalšími organizacemi ve FoRS sdílíme společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. V rámci naší práce pomáháme chránit životní prostředí nejen v České republice, ale také v zemích jako je Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Bosna, Arménie, Kazachstán nebo Thajsko.

FoRS

EEB (European Environmental Bureau) je největší sítí ekologických občanských organizací napříč Evropou. Na evropské úrovni se EEB věnuje tématům jako je změna klimatu, biologická rozmanitost, oběhové hospodářství, udržitelný rozvoj, znečištění ovzduší, vody a půdy nebo chemické znečištění. Ve spolupráci s dalšími členy EEB se snažíme o prosazení progresivních politik směřujících k ochraně a prosperování životního prostředí v Evropské unii i mimo ni.

EEB

IPEN (International Pollutants Elimination Network) je celosvětová síť, která svými aktivitami usiluje o zdravější svět, v němž lidé a životní prostředí již nebudou poškozováni výrobou, používáním ani likvidací toxických chemických látek. K tomuto cíli přispíváme hlavně našimi aktivitami v rámci programu Toxické látky a odpady, které zahrnují odběry vzorků po celém světě a realizaci analýz a výzkumů, které mapují toxické znečištění, a snahou o posilování národních i globálních politik v oblasti chemických látek a odpadů.

IPEN

GAIA (Global Alliance for Incineration Alternatives) je aliance podporující alternativy ke spalování odpadů, udržitelné nakládání s odpady a snižování produkce jejich vzniku až k ideálními stavu, kdy budou veškeré materiály využívány opětovně a odpady nebudou vznikat vůbec (zero waste). Jde o síť mnoha organizací a komunit po celém světě. Arnika se tématu spalování odpadů a nakládání s nimi věnuje v rámci kampaně Nespaluj, recykluj! i svých dalších aktivit.

GAIA

Health Care Without Harm je mezinárodní organizace, usilující o globální transformaci zdravotnictví tak, aby se snížila jeho ekologická stopa a aby svou podstatou přispívalo k ochraně životního prostředí. Podporuje zavádění ekologických a zdravých alternativ ve zdravotnictví, které neznečišťují životní prostředí a v důsledku toho nepřispívají k nemocem. To zahrnuje například zavádění udržitelných alternativ ke spalování nemocničního odpadu, o které se také zasazujeme.

HCWH

European ECO Forum je koalice nevládních organizací prosazujících zásady environmentální demokracie v regionu UNECE (Evropa a země bývalého Sovětského svazu). Arnika se spolu s Forem zúčastňuje zasedání států Aarhuské úmluvy, monitoruje dění v jednotlivých zemích, upozorňuje na porušování práva a podporuje tamní občanskou společnost. V roce 2022 se nám například podařilo společně prosadit vznik Mechanismu rychlé reakce k ochraně ekologických aktivistů před pronásledováním.

European ECO Forum

ERN (European Rivers Network) je nevládní organizace zabývající se ochranou a udržitelným hospodařením s vodou a řekami. Prostřednictvím svých aktivit jako jsou informační kampaně a vzdělávací programy se síť podílí na ochraně řek a jejich ekosystémů po celé Evropě. Arnika se ochranou řek a jejich ekosystémů věnuje dlouhodobě, aktuálně například v rámci kampaní Za živé Labe, Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe, Řeky bez jedů nebo v rámci naší zahraniční práce na ochraně bosenských a moldavských řek.

European Rivers Forum

International Rivers je mezinárodní sítí usilující o globální ochranu řek. Tím se snaží působit proti jejich fragmentaci a znečišťování a snaží se o podporu komunit, které jsou na volně plynoucích řekách závislé. Arnika podporuje ochranu řek v rámci českých kampaní (Za živé Labe, Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe a Řeky bez jedů), stejně jako vytrvalou a dlouhodobou zahraniční prací, například na ochraně řek v Bosně nebo Moldavsku.

International Rivers Network 

 


Koalice za snadné dárcovství je nezávislou platformou pro neziskové organizace, které spojuje zájem o rozvoj vztahového fundraisingu. Členské organizace zajímá takové dárcovství, které je založené na vzájemném poznávání dárce a obdarovaného. Podporuje spolupráci mezi členskými organizacemi, jejich vzdělávání a snažíme se překonávat překážky, které proces darování komplikují. 

logo-KZSD.png

DEMAS (Asociace pro podporu demokracie a lidských práv) je platforma předních českých nevládních organizací, které se soustředí na podporu základních lidských práv, demokracie, občanské společnosti, svobodných médií, dobrého vládnutí a vlády práva ve třetích zemích.

Logo DEMAS 500

Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) je největší platformou zastřešující nevládních organizace z regionu Východního partnerství a EU, které spolupracují na podpoře evropské integrace, usnadnění reforem a demokratické transformaci v šesti zemích Východního partnerství – v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině. Posláním EaP CSF je zajistit efektivní účast občanské společnosti Východního partnerství a EU v procesu plánování, monitorování a implementace politiky Východního partnerství v konstruktivním dialogu s EU a rozhodujícími činiteli Východního partnerství.

KliKNaši hlavní donoři

       LOGA SPONZOŘI AKTUÁLNÍ

       Loga navíc web2

          TA ČR logo                EEB             BMUV logo

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě