O nás

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věříme, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opíráme o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

Poslání:
Arnika chrání přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.

Kopie souboru srdce

Naše příběhy s dobrým koncem dokládají, že práce lidí v Arnice přináší konkrétní výsledky. Pořád pracujeme na tom, aby tomu tak bylo i nadále. Seznam úspěchů Arniky by byl o mnoho kratší bez dobrovolníků a dárců. Všem, kteří nás jakkoli podporují, velmi děkujeme – vaše důvěra je pro nás zavazující.

Arnika pracuje ve třech programech:

Díky pobočkám v Českých Budějovicích, Děčíně, Havířově, Uherském Hradišti, Jihlavě, Ostravě a Praze se dokážeme dobře orientovat v ekologických problémech daných regionů. Využíváme toho především při řešení konkrétních lokálních kauz.

Zapojte sedarem dle svých možností.

 
Spolupráce

Velmi důležitá je pro nás spolupráce s řadou neziskových organizací z České republiky i zahraničí. Část našich aktivit je zaměřena na neziskové organizace ze zemí středovýchodní Evropy, které mají s ochranou přírody menší zkušenosti a nezřídka i ztížené podmínky pro svoji práci. Jsme členy Zeleného kruhu, sítě ekologických poraden STEP, sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a v roce 2014 jsme se stali pozorovatelem FORS, tedy Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. V roce 2020 jsme vstoupili do Klimatické koalice - platformy nestátních neziskových organizací, která se zabývá zejména ochranou klimatu a zmírňováním klimatické krize. Dále jsme členy mezinárodních organizací: Evropský úřad pro životní prostředí (European Environmental Bureau), Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických látek  (International POPs Elimination Network - IPEN), hostíme také dvě centra sítě IPEN: Pracovní skupinu IPEN pro dioxiny, PCBa odpady (Dioxin, PCBs and Waste Working Group) a Pracovní skupinu IPEN pro těžké kovy (Heavy Metals Working Group). Jsme Koordinačním centrem pro střední a východní Evropu (Coordination Centre for CEE), členy Asociace měst a regionů pro recyklaci a udržitelné řízení zdrojů (Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management- ACR+), Pracovní skupiny pro eliminaci úniků rtuti (Zero Mercury Working Group) a Světové aliance pro alternativy ke spalování odpadů GAIA (Global Alliance for Incineration Alternatives).

Pravidla fungování

Vrcholným orgánem Arniky je členská schůze, která se schází jednou za rok. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost Arniky výkonná rada, která má pět členů. Jsou jimi Jindřich Petrlík, Martin Skalský, Vlastimil Karlík, Lucie Kerbachová a Karolína Brabcová.

Fungování organizace upravují pdfstanovy.

Arnika od svého založení přísně dbá o udržení dobrého jména organizace a transparentnosti příjmů. Hlásíme se k Etickému kodexu ekologických organizací a k Pravidlům transparentnosti nevládních neziskových organizací. Při akcích, jako jsou happeningy, manifestace apod., jednáme vždy nenásilně. Pro přijímání finančních darů máme vlastní zásady shrnuté do Fundraisingového kodexu. Roční rozpočty Arniky včetně přehledů hospodaření jednotlivých subjektů organizace jsou dostupné ve výročních zprávách.

Motto Arniky

Pokud se vzdálí lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem.

Slova Luthera Stojícího Medvěda z kmene Lakotů.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu