Odpady, plasty

waste plasticsPlastový odpad často putuje do rozvojových zemí. Ty ale nemají pro jejich zpracování odpovídající technologii. Zpracovávají se tam za daleko horších podmínek než u nás a představují nebezpečí pro zdraví lidí i životní prostředí. Velkou míru pozornosti proto v Arnice věnujeme odpadům a plastům, které se vyvážejí do zemí Afriky či Jihovýchdoní Asie a jejichž množství a zdravotní rizika jejich likvidace trápí také naše partnerské země, například Thajsko. Naše společné aktivity proto zaměřujeme zejména na podporu komunit zasažených tzv. “recyklačním průmyslem”, během kterého dochází k nesprávnému zacházení a likvidaci plastového či elektronického odpadu. Dlouhodobě je tak ohrožováno zdraví jak zaměstnanců těchto továren, tak také lidí žijících v jejich okolí. Škodlivé látky, které se tímto způsobem dostávají do životního prostředí, znečišťují vodu, půdu, ovzduší, kontaminují potraviny a ničí zdejší přírodu.

Abychom této nebezpečné likvidaci odpadů předcházeli, pomáháme partnerským organizacím v prosazování zákazu importu plastů a elektrošrotu ze zahraničí, rozšiřujeme povědomí o této problematice, navštěvujeme a vzděláváme místní komunity a prostřednictvím odborných analýz a vzorkování usilujeme o změny na legislativní úrovni, včetně zapojování občanské společnosti do rozhodování.

Věnujeme se také dlouhodobým kauzám v boji proti konkrétním znečišťujícím továrnám a provozům a shromažďujeme vědecké důkazy s cílem pomoci při vymáhání práva na čisté a bezpečné životním prostředí i přístup k informacím o jeho stavu. Prosazujeme a požadujeme vyhodnocování vlivů na životní prostředí (EIA, z anglického Environmental impact assessment) a fungování registru úniku a přenosu znečišťujících látek (PRTR, anglicky Pollutant release and transfer register).

Vývoz plastů sice byl od 1. ledna částečně omezen Basilejskou úmluvou (reguluje přepravu odpadů mezi státy), neziskové organizace, které se touto problematikou zabývají, to stále považují za nedostatečné. Problém s plasty není jen problémem nakládání s odpady. Plasty jsou příliš levné ve srovnání s přírodními materiály, jejich produkce proto exponenciálně roste. Je třeba ho řešit snížením produkce, a to zejména snižováním produkce jednorázových plastových výrobků a obalů. I proto se Arnika účastní vyjednávání o Plastové úmluvě na půdě OSN. 

Plastový odpad často putuje do rozvojových zemí. Ty ale nemají pro jejich zpracování odpovídající technologii. Zpracovávají se tam za daleko horších podmínek než u nás a představují nebezpečí pro zdraví lidí i životní prostředí. Vývoz plastů sice byl od 1. ledna částečně omezen Basilejskou úmluvou (reguluje přepravu odpadů mezi státy), neziskové organizace, které se touto problematikou zabývají, to stále považují za nedostatečné.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě