Oběhové hospodářství

Vyrobit - použít - vyhodit. To je překonaný lineární model hospodaření, který vyšel z představy neomezené kapacity Země, která nám poskytuje neomezené množství zdrojů a energie a která bez problémů absorbuje naše odpady. Dnes víme, že tomu tak není. Produkujeme více emisí, než je planeta schopna vstřebat, většina surovin, které čerpají ekonomiky vyspělých zemí, pochází z neobnovitelných zdrojů. V reakci na tuto krizi EU začala rozvíjet strategii tzv. oběhového hospodářství. Hlavním cílem této strategie je hospodařit se všemi zdroji udržitelnějším způsobem - viz: Dokumenty EU k oběhovému hospodářství.

V roce 2015 byl přijat Akční plán oběhového hospodářství. Akční plán specifikuje klíčové oblasti. Zvýšen bude tlak na výrobce (ekodesign) a obchodníky (pravdivé a dostatečné informace). Asi nejvýznamnější změny nás budou čekat v oblasti nakládání s odpady, kdy byly stanoveny vysoké cíle pro recyklaci a využití druhotných surovin. Redukovány jsou možnosti skládkování. Mezi prioritní oblasti patří problematika plastů, otázka plýtvání potravinami, zajištění dostatku surovin (kritické suroviny), využití stavebních odpadů a biomasy. Zpráva o implementaci akčního plánu specifikuje 54 oblastí, které je nutno řešit.

V roce 2020 byl schválen druhý akční plán oběhového hospodářství. Tento plán v zásadě dále rozpracovává cíle z prvního plánu. Současně je opět posouvá. U odpadů se například počítá, že dále podpoří využití druhotných surovin (například povinný obsah recyklátů v obalech se zatím vztahuje pouze na PET láhve).

Cíle oběhového hospodářství v oblasti odpadů

V roce 2020 byla v ČR přijata nová odpadová legislativa, která zahrnuje cíle oběhového hospodářství v oblasti odpadů. K těmto cílům patří:

  • dosáhnout 55 % úrovně recyklace komunálních odpadů v roce 2025
  • dosáhnout 60 % úrovně recyklace komunálních odpadů v roce 2030
  • dosáhnout 65 % úrovně recyklace komunálního odpadu v roce 2035
  • od roku 2030 neskládkovat využitelné odpady (též směsný odpad)
  • redukovat skládkování komunálních odpadů na úroveň max. 10 % v roce 2035
  • povinné třídění nebezpečných komunálních odpadů od roku 2022
  • povinné třídění bioodpadů od roku 2024
  • povinné třídění textilu od roku 2025
  • dosáhnout 70 % úrovně recyklace obalů v roce 2030
  • přijaty byly i další cíle, jejichž smysl je omezit produkci výrobků na jedno použití, zvýšit recyklovatelnost obalů a opravitelnost výrobků a podpořit použití druhotných surovin

Pokud mají být cíle oběhového hospodářství v ČR splněni, je nutno aby došlo k poklesu produkce SKO jak v obcích, tak firmách. V roce 2025 bude možné skládkovat a spalovat cca 250 kg/ob/rok, v roce 2035 jen 200 kg/ob/rok. Zbytek máme materiálově využívat.

Graf cile OH CR

Nová legislativa stanovila cíle oběhového hospodářství pouze pro obce. Obce musí dosáhnout úrovně třídění o 5 % vyšší, než je cíl oběhového hospodářství. Předpokládá se, že 5 % sebraných odpadů nebude možné materiálově využít. Pro splnění cílů budou obce moci do své produkce započíst materiál vytříděný na školách, prodaný do výkupu a započíst bude možné i bioodpady z komunitních kompostáren. Navýšenou produkci komunálních odpadů z obcí lze odhadnout na cca 400 kg/ob/rok. Na následujícím grafu vidíte, jak velké množství surovin bude nutné v daných letech využít. V podstatě to znamená, že obce musí do roku 2025 navýšit množství sebraných surovin minimálně o 50 kg/ob/rok. O tuto hodnotu by měla klesnout produkce směsného a objemného odpadu.

Graf cile OH obci

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě