Příklady ze zahraničí

V zahraničí můžeme nalézt řadu velice inspirativních příkladů fungování odpadového hospodářství a to na úrovni měst i celých regionů. Aktuálně jsme pro Vás zpracovali podrobný popis nákladání s odpady v provincii Treviso. Tento půl miliónový region se prakticky celý hlásí k Zero Waste. Celý článek naleznete zde.

Další příklady:

Itálie - COVAR 14

COVAR14 Italie zdroj goodfreefotos

COVAR je příklad integrovaného systému nakládání s odpady ze severní Itálie. Jedná se o region s 250 tisíci obyvateli, skládá se z měst a obcí v okolí Turína. Během 2 let zde snížili produkci směsného komunálního odpadu o 40 %, současně zhruba o stejnou hodnotu zde zvýšili recyklaci, Výsledku dosáhli díky důrazu na osvětu, prevenci, motivaci a také díky nastavení celého systému sběru (sběr odpadu od dveří tzv. door to door). Díky vyšší recyklaci ušetřili náklady za skládkování (za roky 2004 až 2010 činí úspory přes 27 miliónů EUR). Příklad je zajímavý i tím, že zde publikují data o výsledcích třídění na internetu. Podrobnosti naleznete v tomto článku (pdf).  

Flandry (Belgie)

Flandry Belgie zdroj goodfreefotos

Flandry (část Belgie) patří mezi nejúspěšnější země v odpadovém hospodářství v Evropě. Recyklují zde přes 70 % odpadů. Produkci komunálního odpadu mají ve Flandrech podobnou ČR, výrazně méně však produkují směsného odpadu. Zatímco tam je to kolem 150 kg/ob/rok, v ČR je to asi 260 kilogramů.

Vývoj odpadové politiky ve Flandrech:

1986 - 1990 - zahájení tříděného sběru (papír, sklo, plasty..., bez bioodpadu), zavedení daní na spalovny a skládky

1991 - 1996 - zaveden sběr bioodpadu, první požadavky na prevenci vzniku odpadů, platba obyvatel podle množství vyprodukovaného odpadu (PAYT)

1997 – 2002 - zákaz skládkování vybraných druhů odpadů

2003 – 2007 - cíl pro prevenci (13 % k roku 2000), cíl pro recyklaci (70 %), limit pro max. produkci směsného a objemného odpadu (150 kg/obyvatel za celé Flandry, 200 kg/obyvatel pro regiony), absolutní zákaz skládkování odpadů z domácností

2008 - 2015 - cíl pro prevenci (2 % ročně), podpora odpovědné spotřeby, stabilizace celkové produkce odpadů z domácností, limit pro max. produkci směsného a objemného odpadu (150 kg/obyvatel za celé Flandry, 180 kg/obyvatel pro regiony)

2016 - 2022 - do komunálních odpadů je zahrnut i odpad ze živností podobný komunálnímu, cíl snížit celkovou produkci komunálních odpadů, specifický cíl pro maximální produkci zbytkových odpadů pro každé sídlo (pokud bude cíl plněn poklesne produkce zbytkových odpadů ze 155 kg/ob v roce 2014 na 138 kg/ob v roce 2022).

Vývoj ve Flandrech potvrzuje, že předcházení vzniku odpadů vyžaduje určitý systém a řád.

Podrobný popis fungování odpadového hospodářství Flander naleznete v tomto článku. Aktuální informace o vývoji produkce odpadů naleznet v článku z roku 2021 (pdf).

Freistadt (Rakousko)

Freistadt Rakousko zdroj cityguidefreistadt

Na území okresu Freistadt o rozloze 100 tis. ha se nachází 27 obcí, v nichž žije celkem 64 tis. obyvatel, přibližně ve 23 tis. domácnostech. Největší obcí je Freistadt se zhruba 8 tis. obyvateli, následuje obec Pregarten s asi 5 tis. obyvateli. Zbylé obce mají mezi 600 až 3,5 tis. obyvateli. Jedná se tedy spíše o venkovské území s menší hustotou obyvatelstva a množstvím ekologicky hospodařících zemědělců.

V roce 1992 zde začal fungovat systém decentralizovaného kompostování realizovaný místními sedláky. Tento systém je výhodný z mnoha důvodů - roste zde kvalita půdy (a tím i pěstovaných plodin), snížilo se množství použitých minerálních hnojiv a pesticidů, v regionu se zvýšila zaměstnanost (jedná se o oblast s menším počtem pracovních příležitostí) a protože se bioodpady přepravují na krátké vzdálenosti, nezvýšilo se ani dopravní zatížení regionu (přitom jsou nízké náklady na přepravu odpadů). Další výhodou jsou nízké investiční náklady. Do roku 2001 se podařilo zavést třídění bioodpadu ve 24 z 27 obcí okresu. Za rok se zde vytřídí kolem 100 kg bioodpadu na 1 obyvatele.

Celý článek s podrobnějšími informacemi (pdf).

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě