Legislativa

Odpadová legislativa České republiky v oblasti komunálních odpadů prošla během posledních 20 let významnými změnami. Většina z nich byla pozitivních. Zesílil tlak na prevenci, roste množství vytříděných surovin, zlepšuje se infrastruktura pro nakládání s odpady, zpřísnily se požadavky na skládky a spalovny.

Přes vyjmenovaná zlepšení čekají ČR další výzvy. Oproti EU dosud v ČR skládkuje mnoho odpadů (zhruba dvojnásobek oproti průměru EU) a zaostáváme v recyklaci (vytřídíme asi o 10 % surovin méně než je průměr EU). Oproti mnoha zemím máme výrazně vyšší produkci směsného odpadu (více informací naleznete na stránce Odpady v číslech).

Změnit situaci má pomoci nová odpadová legislativa, která byla schválena v roce 2020 – zákon o odpadech 541/2020, zákon o výrobcích s ukončenou životností 542/2020, změnový zákon 543/2020 a zákon o obalech 545/2020.

Požadavky na třídění odpadů v obcích

Podle nového zákona o odpadech (§59) jsou obce povinny vytřídit z komunálního odpadu 60 % do roku 2025, 65 % do roku 2030 a 70 % do roku 2035. Započítat se budou moci obce i materiál sebraný na školách, ve výkupnách a nově též bioodpady, které dnes končí v komunitních kompostárnách (nově se musí evidovat). Výkupny a školy jsou obci povinny poskytnout obci informace o sebraném množství.

K navýšení úrovně třídění motivuje nová legislativa obce ekonomicky. Jednak obcím hrozí pokuta za nesplnění výše uvedených cílů, jednak výrazně vzrostou poplatky za uložení odpadu na skládky. Zatímco v roce 2020 musela kromě ceny za uložení odpadu na skládku zaplatit poplatek ve výši 500 Kč/t, nově se tento poplatek bude každoročně navyšovat až k částce 1850 Kč/t v roce 2029.

Růst poplatku byl zmírněn zavedením tzv. recyklační slevy pro obce. Vyšším poplatkem totiž bude zpoplatněna jen část odpadů. Ovšem množství, kterého se sleva bude každá rok týkat, bude postupně klesat z 200 kg/ob v roce 2021 až k 120 kg/ob v roce 2029. Přehledně výši nárůstu podle let a množství skládkovaného odpadu uvádíme v následující tabulce.

Tabulka narustu ceny skladky

Zvýšení skládkovacího poplatku není jediným důvodem růstu cen v odpadovém hospodářství. Zvýšil se též rekultivační poplatek (kryje náklady na uzavření skládky a její následný monitoring) a zákon omezil také možnost skládkování zbytků z třídění, pro které není odbyt (povoleno je skládkování nečistot do úrovně 15 %). Musí se využít, například na výrobu  alternativních paliv.

Poplatek za odpady a informování obyvatel

Výraznou změnou, která se obcí dotkne, je sjednocení konstrukce poplatku za odpady. Nově má obce možnost zpoplatnit domácnosti místním poplatkem a to buď na hlavu, nebo podle objemu či hmotnosti vyprodukovaného odpadu nebo podle objemu přistavených nádob. Maximální sazba poplatku na hlavu je 1200 Kč, maximální sazba při platbě podle objemu je 1 Kč/litr přistavené nádoby či vyprodukovaného odpadu nebo 6 Kč/kg vyprodukovaného odpadu.

U poplatku za odpady je třeba si uvědomit důležitou věc. Obce domácnostem poskytují službu, za kterou mají právo vybírat peníze. Je na každé obci, jak efektivně systém nastaví. Mnoho obcí odpadové hospodářství dotuje a bohužel o tom často ani neinformují domácnosti. Aby se takovým situacím zabránilo, ukládá zákon obcím informovat minimálně 1x ročně své obyvatele o stavu odpadového hospodářství, nákladech na odpady a o možnostech prevence. Informace musí být dálkově přístupné (příklad obce Mokré (web obce) a obce Haňovice (zpravodaj obce, 1. číslo).

Některá slabá místa legislativy odpadového hospodářství

V ČR byla správa v oblasti odpadů přenesena až na úroveň obcí. O nastavení systému se rozhoduje v každé obci. Takovýto systém je neefektivní, obce nemají dost času se problematice věnovat. Regionální řešení by bylo systémově lepší a levnější (nastavení systému, kapacity zařízení, znalosti, osvěta).

Zpoplatnění domácností je složité. Často není obcím dovoleno vybírat od domácností veškeré náklady, které obec v oblasti odpadů má (v řadě zemí je povinnost vybírat plné náklady dána zákonem). Domácnosti mají špatnou zpětnou vazbu o tom, kolik nakládání s odpady stojí.

Česko je národem chatařů a chalupářů. Není dořešeno nakládání s odpady v oblastech vyšší koncentrace těchto objektů (nastavení systému, zpoplatnění, znalosti, osvěta).

V zahraničí mají nižší produkci nejen obce, ale výrazně nižší je i produkce komunálního odpadu z firem. Živnostenské odpady nová legislativa přímo neřeší. V ČR je to důsledek i toho, že o odpadech rozhoduje každá obce sama, nikoli region.

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.