Domácí topeniště

I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, v žádném případě tomu tak není. A už vůbec ne v domácích topeništích. Pálením odpadu vytváříme množství velmi jedovatých látek, které následně ohrožují naše zdraví i zdraví naší rodiny nebo sousedů. Spalování odpadu v domácím topeništi je navíc nejen zdraví škodlivé, ale i nezákonné!

Co do kamen rozhodně nepatří

  • Plasty. Při jejich pálení vzniká nejvíc jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Plasty patří do kontejneru na tříděný odpad.

  • Nápojové kartony. Jejich pálení produkuje chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na tříděný odpad.

  • Celobarevné letáky a časopisy. Tiskařské barvy často obsahují velké množství těžkých kovů (např. olova nebo kadmia), které se při spalování uvolňují. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.

  • Rozbitý nábytek, palety, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna, dřevo z demolice. Při jejich spalování se uvolňují dioxiny (až v 500x větším množství než při použití palivového dříví) a formaldehyd. Tyto materiály patří do sběrného dvora.
  • Pneumatiky. Při jejich pálení vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.

  • Nebezpečné odpady jako zbytky léků, barev, baterie atd. Tyto odpady je nutné odevzdat do specializovaného sběru ve vaší obci. Prošlé léky můžete odevzdat k likvidaci v lekárně, staré tužkové baterie přebírají některé drogerie a další obchody.

  • Nekvalitní uhlí. Může při spalování produkovat množství oxidu siřičitého, dusíme-li palivo v kamnech či máme špatně průchodné spalinové cesty, může vznikat jedovatý oxid uhelnatý. Spalováním nevhodného materiálu vzniká také množství pevných prachových částic.

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe