Domácí topeniště

I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, v žádném případě tomu tak není. A už vůbec ne v domácích topeništích. Pálením odpadu vytváříme množství velmi jedovatých látek, které následně ohrožují naše zdraví i zdraví naší rodiny nebo sousedů. Spalování odpadu v domácím topeništi je navíc nejen zdraví škodlivé, ale i nezákonné!

Co do kamen rozhodně nepatří

  • Plasty. Při jejich pálení vzniká nejvíc jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Plasty patří do kontejneru na tříděný odpad.

  • Nápojové kartony. Jejich pálení produkuje chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na tříděný odpad.

  • Celobarevné letáky a časopisy. Tiskařské barvy často obsahují velké množství těžkých kovů (např. olova nebo kadmia), které se při spalování uvolňují. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.

  • Rozbitý nábytek, palety, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna, dřevo z demolice. Při jejich spalování se uvolňují dioxiny (až v 500x větším množství než při použití palivového dříví) a formaldehyd. Tyto materiály patří do sběrného dvora.
  • Pneumatiky. Při jejich pálení vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.

  • Nebezpečné odpady jako zbytky léků, barev, baterie atd. Tyto odpady je nutné odevzdat do specializovaného sběru ve vaší obci. Prošlé léky můžete odevzdat k likvidaci v lekárně, staré tužkové baterie přebírají některé drogerie a další obchody.

  • Nekvalitní uhlí. Může při spalování produkovat množství oxidu siřičitého, dusíme-li palivo v kamnech či máme špatně průchodné spalinové cesty, může vznikat jedovatý oxid uhelnatý. Spalováním nevhodného materiálu vzniká také množství pevných prachových částic.

Pro více informací viz stránky Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste.

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Bydlení Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena