Znovuobnovená koalice Pro 3R bojuje proti spalovnám

11.5.2020 - PRAHA | Články
Foto: archiv Arniky
Začátkem května se setkali zástupci spolků, zastupitelé i běžní občané, které trápí problém spalování odpadů a obrovský nárůst počtu projektů na stavbu spaloven napříč Českou republikou. Společně obnovili koalici Pro 3R, jejíž název je odvozen od "reduce, reuse, recycle", tedy "redukovat, znovupoužívat a recyklovat", což ve vztahu k odpadům představuje jejich hlavní cíle. Své obavy a požadavky popsali ve společném prohlášení:

Tímto společným prohlášením reagujeme na v současné době sílící zájem o stavbu, obnovování a rozšiřování spaloven odpadů, ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů) a jim technologicky podobných zařízení[i]  v České republice. Dochází k němu navzdory tomu, že spalování odpadů v jakékoliv podobě (tedy včetně ZEVO) má velmi negativní vliv jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví. Ze spaloven se do životního prostředí dostává řada toxických látek (chlorované i bromované dioxiny, polychlorované bifenyly, polyaromatické uhlovodíky, hexachlorbenzen, rtuť aj.), a to nejen v emisích do ovzduší[ii], ale také v odpadních vodách a především ve zbytcích po spalování, které jsou často používány jako stavební materiál[iii].

Nárůst počtu projektů na stavbu, obnovování a rozšiřování spaloven odpadů rovněž neodpovídá záměru ČR a EU orientovat se na principy oběhového hospodářství, protože blokuje rozvoj tolik potřebné recyklace a předcházení vzniku odpadů. Do roku 2030 je potřeba počítat se snížením produkce směsných komunálních odpadů na polovinu[iv]. V tomto kontextu představují spalovny odpadů s pevně danou kapacitou, kterou je potřeba dlouhodobě plnit, podstatnou překážku pro naplnění cílů našeho odpadového hospodářství. Evropská komise dokonce v březnu tohoto roku přidala ZEVO vedle uhelných a jaderných elektráren na seznam neudržitelných aktivit. Na to, že spalování odpadů blokuje recyklaci, upozorňují v ČR nejen ekologické organizace (např. Arnika nebo Hnutí Duha), ale také například Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

V neposlední řadě jsou tyto projekty často prosazovány navzdory masovému nesouhlasu místních obyvatel, spolků a často také zastupitelů dotčených měst a obcí. U menších spaloven s obavami sledujeme snahu vyhnout se posouzení jejich dopadů na životní prostředí a na ekonomiku nakládání s odpady v regionech.

 

Proto navrhujeme:

 1. uzákonění povinného poplatku za spalování odpadů, včetně jejich energetického využití (což ostatně kromě jiných navrhuje také Evropská komise a OECD);
 2. zavedení povinnosti měření chlorovaných i bromovaných dioxinů na výstupech ze zařízení, v emisích do ovzduší ideálně semikontinuálního[v];
 3. nastavení konkrétních kroků k prevenci vzniku odpadů a rozvoje recyklace namísto podpory jejich spalování a skládkování;
 4. zavedení systému zálohování a zpětného odběru PET a nápojových plechovek;
 5. zavedení systému ekomodulace, tedy ekonomického zvýhodnění výrobků, které jsou šetrnější k životnímu prostředí;
 6. zachování demokratických principů a ničím neomezované možnosti účasti veřejnosti a spolků při projednávání těchto projektů.

 

Podepsaní (v abecedním pořadí):

 • Veronika Basta, předsedkyně komise ochrany životního prostředí a veřejného pořádku a zastupitelka obce Rovinka, Slovenská republika
 • Nikola Carić, předseda spolku Nádech, Ostrava
 • Jiří Čečka, zástupce Spolku Vysoká
 • Vladimír Dvořák, místostarosta obce Srnojedy
 • Ladislav Hegyi, asistent poslance Evropského parlamentu
 • Darek Horník, zastupitel obce Rybitví
 • Jan Hrubeš, zastupitel města Most
 • Pavel Huspeka
 • Petr Kowanda
 • Ivo Kropáček, expert na odpady Hnutí DUHA
 • Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko
 • Tereza Machová, zástupkyně spolku Herout
 • Jiří Müller
 • Sarah Ožanová, koordinátorka projektů Programu Toxické látky a odpady spolku Arnika
 • Jindřich Petrlík, vedoucí Programu Toxické látky a odpady spolku Arnika
 • Michal Pokorný, předseda Spolku Vysoká
 • Jiří Pykal, zastupitel města Telč
 • Tomáš Richta, předseda základní organizace Strany zelených v Praze 2
 • Rostislav Řeha, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Edvard Sequens, předseda Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice
 • Miloslava Štěrbová, zástupce Spolku občanů Permanent, Nymburk
 • Michal Tancoš, zástupce serveru PROCHEBSKO.cz

 


 

Poznámky pod čarou

i Dále jen „spalovny odpadů“.

 ii To, že jsou škodliviny vypouštěné ze spaloven odpadů do ovzduší plně pod kontrolou, je jen zbožné přání. Ty nejtoxičtější látky (dioxiny) jsou měřeny jen dvakrát ročně po dobu 18 hodin. Po zbývající dobu se o jejich skutečných emisích můžeme jen dohadovat. Viz např. studii Hidden emissions: A story from the Netherlands Case Study

iii Spalovny odpadů, čímž máme na mysli hlavně ZEVO, již při jejich současné kapacitě v ČR produkují ročně až čtvrt milionu tun popele a popílku. Tyto odpady po spalování obsahují stejné množství dioxinů, jaké v emisích do ovzduší vypustí všechny zdroje v naší zemi dohromady. Velká část z nich mizí zcela nekontrolovaně ve stavebních materiálech.

iv Navrhuje to akční plán Evropské komise.

v Měření v intervalu dvou týdnů.

 


Nespaluj, recykluj! S odvahou.

logo ACF-partners

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu