kadmium

 • CAS

  7440-43-9
 • Vzorec

  Cd

 • Stručná charakteristika

  Kadmium (Cd) je v zemské kůře vzácně se vyskytující kov poprvé objevený v roce 1817 jako nečistota v minerálu Smithsonitu. Cd je měkký, tažný kov, odolný proti korozi velmi podobný zinku. Hlavními zdroji Cd v prostředí je těžba, metalurgie, spalování fosilních paliv a odpadů, použití fosfátových hnojiv a další. Cd je vysoce bioakumulativní v potravních řetězcích. Díky podobnosti se zinkem a dalšími esenciálními kovy snadno proniká a poškozuje zasažený organizmus. Člověk je Cd vystaven vdechnutím, nebo pozřením. Cd je lidský karcinogen s teratogenními účinky (poškození plodu). Cd narušuje metabolismus ostatních kovů, poškozuje ledviny, kostní tkáň, imunitní i kardiovaskulární systém. Cd podléhá REACH autorizaci.

  Cd si v historii prošlo řadou aplikací. Sloužilo jako lék, protikorozní ochrana železných konstrukcí, červený a žlutý pigment barev a nátěrů, stabilizátor plastických hmot (PVC) i jako hlavní součást Ni-Cd baterií. Uplatnění nalézá v pájecích kovech, polovodičích, speciálních kovových slitinách (letectví, jaderná energetika) i v laboratorních přístrojích. Přirozeně se Cd uvolňuje především sopečnou činností, antropogenní zdroje jsou však mnohokrát vyšší. Cd je nerozložitelné, jen tvoří různé sloučeniny. Z atmosféry se po určitě době dostává do půdy i vody. V půdě je relativně málo mobilní. Chování Cd v prostředí závisí na mnoha proměnných (půdní reakce, profil apod.).

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle vašich možností. Děkujeme!

  nebo
  ,- Kč
  darujme
 • Podrobná charakteristika

  Kadmium je prvek patřící do skupiny těžkých kovů. Je to bílý, měkký a tažný kov svými vlastnostmi podobný zinku. V přírodě se vyskytuje vzácně. Poměrné množství kadmia v zemské kůře je asi 0,15 - 0,2 mg/kg. Mezi chemickými prvky zemské kůry je na 67. místě. Cd doprovází zinečnaté rudy, ze kterých se také vyrábí frakční destilací anebo elektrolýzou. Cd bylo objeveno v roce 1817 jako nečistota nerostu Smithsonitu (ZnCO3). Nejběžnějším oxidačním stavem je +2, může se ale vyskytovat i v oxidačním stavu +1. Cd reaguje se sírou, halogeny i dalšími nekovy. Na vzduchu shoří na oxid kademnatý. Sloučeniny kadmia jsou mimořádně jedovaté. Jeho nebezpečnost tkví mimo jiné v tom, že podobně jako rtuť a olovo vytváří organické sloučeniny.

  Cd si v historii prošlo řadou aplikací. V 19. století byl např. jodid kademnatý používán jako lék na nemocné klouby, nebo omrzliny. Počátkem 20. století byla většina získaného Cd použita na protikorozní ochranu železných konstrukcí, později našlo Cd uplatnění v červených a žlutých pigmentech nejrůznějších barev a nátěrů, v 70. letech pak jako stabilizátor řady plastických materiálů (PVC). V současnosti, je i přes regulaci použití Cd hlavní složkou Ni-Cd baterii/akumulátorů, uplatnění nalézá v elektropokovování, v polovodičích, v pájecích a jiných speciálních slitinách (letectví, jaderná energetika) i v laboratorních přístrojích. Díky svým toxickým účinkům na životní prostředí i člověka, podléhá Cd autorizaci REACH. S 34% podílem na globální produkci Cd je Čína i v roce 2013 největším producentem Cd na světě (7400 tun).

  Podle souhrnné zprávy Integrovaného registru znečištění za rok 2013 bylo Cd v nadlimitním množství ohlášeno pouze v únicích do ovzduší a do vody, největší množství bylo ohlášeno v přenosech látek v odpadech. V přenosech v odpadních vodách a v únicích do půdy bylo ohlášené pouze v podlimitním množství. Poměrně vysoká četnost ohlašování byla zaznamenaná v přenosech v odpadech (97) v množství o téměř 9 tun větším než v předchozím roce. V únicích do ovzduší bylo Cd v nadlimitním množství ohlášeno 13 provozovnami a v únicích do vody 5 provozovnami. Nejčetněji byl ohlašován provozovnami ze Středočeského (20) Moravskoslezského kraje (19). Mezi největší znečišťovatele patřila v roce 2013 společnost Envirpol s.r.o. provozovna Plzeň s 11 658 kg uniklého Cd do prostředí.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Kadmium se do našeho těla může dostat několika cestami. S malými částicemi prachu dýchacími cestami. Zažívacím traktem při polykání hlenů. V plicích se vstřebává 10 - 40 % kadmia v závislosti na jeho chemické formě, páry se absorbují až z 50 %, v trávicím traktu se váže až 29 % kadmia, které přijmeme (Holoubek, I. 2004). Denní příjem kadmia se u lidí pohybuje na úrovni 50 µg (Jesenák, K. 2005).

  Eliminace kadmia v organismu živočichů je velmi pomalá. V lidském těle se hromadí hlavně v ledvinách a játrech, přičemž příjem i velmi malých dávek tohoto kovu může vést k selhání ledvin. Největší podíl z celkového obsahu v organismu je v játrech, kde je při syntéze methalothioneinu vázáno 80 - 90 % kadmia, které již nemůže negativně působit v organismu. V krvi koluje jen málo kadmia, ale je nebezpečné pro vyvíjející se plod, protože je možný jeho průchod placentou. Kadmium také dokáže vytěsnit zinek z různých enzymů, a tím porušit průběh metabolických reakcí.

  Poločas rozpadu kadmia v různých orgánech savců je 7 - 40 let (ledviny vylučují denně 0,3 - 0,7 mg Cd, čili asi 0,006 %). Se zvýšením jeho koncentrací kadmia v ovzduší byly zjištěny častější disfunkce ledvin, podle IARC (Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny) narůstá riziko rakoviny prostaty a dýchacího aparátu. S věkem zatížení organismu kadmiem roste, u kuřáků až dvojnásobně (Holoubek, I. 2004).

  Akutní otravy kadmiem jsou velmi vážné. Způsobují zvýšení krevního tlaku, selhání ledvin a rozklad červených krvinek.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  1 - karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí


  Do životního prostředí se kadmium dostává několika cestami. Do ovzduší se dostává v důsledku spalování uhlí, odpadů, z dolů a rafinérií. Do vody se uvolňuje z odpadních vod, jak z domácností, tak z průmyslu. Hnojiva obvykle obsahují určité množství kadmia a stávají se tak zdrojem znečištění půd tímto těžkým kovem. Stejně tak jsou zdroji znečištění vod a půd kadmiem jeho úniky z provozů k nakládání s nebezpečnými odpady. V životním prostředí člověka je podstatným zdrojem kadmia cigaretový kouř.

  Kadmium vázané v prašném aerosolu může cestovat na velké vzdálenosti předtím než dopadne na zpět na zemský povrch v prachu, dešti anebo sněhu. Kadmium se nerozkládá, ale vstupuje do různých sloučenin. Většinou po dlouhou dobu setrvává na místě, kde vstoupilo do životního prostředí. Část kadmia se z vody uloží v půdách či sedimentech, ale podstatná část ho zůstává ve vodě. Z půd se může tento těžký kov vymývat do vod anebo se kumuluje v rostlinách. Ryby, rostliny a zvířata do svých organismů získávají kadmium z různých částí životní prostředí.

 • Synonyma


  Cádmio, Cadmium, C.I. 77180
 • Limity pro ovzduší

   

  Obecný emisní limit není stanoven.

  Imisní limit (aritmetický průměr za kalendářní rok) 5 ng/m3, musí být splněn do 1.1.2005, počáteční mez tolerance 60 % (3 ng/m3) klesá každoročně o 1 ng/m3, čili pro rok 2003 to byly 2 ng/m3, pro rok 2004 pak 1 ng/m3 (dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.). Imisní limit pro kadmium byl převeden do kategorie cílových imisních limitů s datem plnění 31.12.2012 (novela 429/2005 Sb.).

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  5 µg/l nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro kadmium (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balené kojenecké a pramenité vody:

  nejvyšší mezní hodnota (NMH) 0,002 mg/l (podle příl. č. 2 k vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Balené přírodní minerální vody:

  nejvyšší mezní hodnota (NMH) 0,003 mg/l (podle příl. č. 1 k vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  1 µg/l (nařízení č. 61/2003 Sb., příloha č. 3, kategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky)

  Podzemní voda:

  Limity podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP 3/1996) pro kadmium v µg/l: A = 1,5, B = 5, C = 20.

  Vysvětlivky k limitům Metodického pokynu MŽP z roku 1996:

  Překročení limitů kategorie A v zeminách (a podzemních vodách) se podle Metodického pokynu MŽP ze dne 3. 7. 1996 posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek. Překročení limitů B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí a které vyžaduje další opatření. Překročení limitů C představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.Překročení limitu C zároveň vyžaduje dekontaminaci území pro daný účel.

  Odpadní vody:

  Pro kadmium v odpadních vodách (emisní limity):
  - pro spalování odpadů 0,05 mg/l, (Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.).
  - přípustné hodnoty „p“ znečištění pro odpadní vody vypouštěné ze strojírenské a elektrotechnické výroby (nejedná se o roční průměry a míru překročení stanovuje blíže NV č. 61/2003 Sb.) jsou pro povrchovou úprava kovů a plastů 0,1 mg/l, pro smaltování, lakování, obrábění a elektrotechnickou výrobu 0,2 mg/l

  Emisní limity dle nařízení č. 61/2003 Sb. přílohy 1, jsou popsány podle průmyslového odvětví a druhu výroby. Přípustné hodnotya) jsou vždy v pořadí A) měsíční průměr a B) denní průměr v mg/la), b) a v závorce je uvedena hodnota v g/t vyrobené látky:

  2.1 Těžba zinku, rafinace olova a zinku a metalurgie kadmia a neželezných kovů: A) 0,2, B) 0,4

  2.2 Výroba sloučenin kadmia1): A) 0,2 (500), B) 0,4 (1 000)

  2.3 Výroba pigmentů1): A) 0,2 (300), B) 0,4 (600)

  2.4 Výroba stabilizátorů1): A) 0,2 (500), B) 0,4 (1 000)

  2.5 Výroba galvanických článků a baterií1): A) 0,2 (1 500), B) 0,4 (3 000)

  2.6 Galvanické pokovování1): A) 0,2 (300), B) 0,4 (600)

  2.7 Výroba kyseliny fosforečné a/nebo fosforečných hnojiv z fosfátových hornin: A) 0,2, B) 0,4

  2.8 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, neuvedené v tab. 2a a 2b, s vypouštěním nad 10 kg/rok2): A) 0,2, B) 0,4

  Vysvětlivky:

  a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují typem vzorku C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

  b) Jako referenční analytická metoda pro stanovení kadmia v odpadních vodách je předepsána atomová absorpční spektrofotometrie Mez stanovitelnosti musí být taková, aby správnost a přesnost analytické metody byla ±30 % při koncentraci rovné desetině limitní koncentrace stanovené povolením. Pokud provozovatel zařízení použije jinou než referenční metodu; musí prokázat dodržení požadované meze stanovitelnosti, přesnosti a správnosti metody. Průtok se měří se správností ±20 %.

  c) V Povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy:

  1) Přípustné hodnoty poměrného množství kadmia jsou uvedeny v g/t zpracovaného kadmia.

  2) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k dostupným výrobním a čistírenským technologiím.

 • Limity pro půdu


  Limity pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP 3/1996) pro kadmium v mg/kg sušiny: A = 0,5, B = 10, C (obyt.) = 20 a C (prům.) = 30.

 • Ostatní limity


  Vyhl. č. 221/2004 Sb. v příloze č. 2 stanovuje „Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno“ a pod bodem 24. uvádí omezení použití kadmia a jeho sloučenin následujícím způsobem:

  1. Tyto látky se nesmějí používat k barvení výrobků a jejich částí vyrobených z následujících materiálů definovaných položkami celního sazebníku:
  - polyvinylchlorid [3904 10] [3904 21] [3904 22],
  - polyuretan [3909 50],
  - polyethylen s nízkou hustotou [3901 10] s výjimkou tohoto polyethylenu používaného pro výrobu zásobních barevných směsí,
  - acetylcelulosa [3912 11] [3912 12],
  - acetylbutyrcelulosa [3912 11] [3912 12],
  - epoxidové pryskyřice [3907 30],
  - melaminformaldehydové pryskyřice [3909 20],
  - močovinoformaldehydové pryskyřice [3909 10],
  - nenasycené polyestery [3907 91],
  - polyethylentereftalát [3907 60],
  - polybutylentereftalát,
  - transparentní polystyren [3903 11] [3903 19],
  - kopolymer akrylonitril-methylmethakrylát,
  - síťovaný polyethylen,
  - rázuvzdorný polystyren,
  - polypropylen [3902 10,
  - nátěrové hmoty [3208] [3209]
  Obsah kadmia ve výrobcích z těchto materiálů smí být nejvýše 0,01 % hmot. s výjimkou nátěrových hmot s vysokým obsahem zinku, ve kterých obsah kadmia může být nejvýše 0,1 % hmot.

  2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na výrobky, které se barví z bezpečnostních důvodů.

  3. Tyto látky se nesmí používat ke stabilizaci následujících konečných výrobků definovaných položkami celního sazebníku vyrobených z polymerů a kopolymerů vinylchloridu:
  - obalové materiály [3923 29 10] [3920 41] [3920 42],
  - kancelářské a školní potřeby [3926 10],
  - nábytkové kování, kování pro karoserie [3926 30],
  - oděvní výrobky a doplňky (včetně rukavic) [3926 20],
  - podlahové krytiny a obkladové materiály [3918 10],
  - impregnované, povrchově upravené, potažené nebo laminované textilní tkaniny [5903 10],
  - imitace kůže [4202],
  - gramofonové desky [8524 10],
  - trubky, potrubí a spojovací kusy [3917 23],
  - kývavé dveře,
  - vozidla pro silniční dopravu (interiér, exteriér, podvozek),
  - povrchová úprava ocelových plechů pro stavebnictví a průmysl,
  - isolace elektrických vodičů.
  Obsah kadmia ve výrobcích z těchto materiálů smí být nejvýše 0,01 % hmot.

  4. Ustanovení bodu 3 se nevztahuje na konečné výrobky, které používají stabilizátory s obsahem kadmia z bezpečnostních důvodů.

  5. Tyto látky se nesmějí používat k povrchové úpravě kovových strojů a zařízení a jejich součástí, pokud jsou tyto stroje nebo zařízení používány v následujících odvětvích nebo aplikacích definovaných položkami celního sazebníku:
  - zemědělství [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],
  - chladírenství a mrazírenství [8418],
  - tisk a vazba knih [8440] [8442] [8443],
  - výroba potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],
  - výroba domácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],
  - výroba nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
  - výroba sanitárního zboží [7324],
  - výroba ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415],
  - výroba papíru a lepenky [8419 32] [8439] [8441],
  - výroba textilu a oděvů [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452],
  - výroba průmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],
  - výroba silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87],
  - výroba železničních vozidel [kapitola 86],
  - výroba plavidel [kapitola 89].

  6. Tyto látky se nesmějí používat k povrchové úpravě kovových strojů a zařízení a jejich součástí, pokud jsou tyto stroje nebo zařízení vyráběny v následujících odvětvích definovaných položkami celního sazebníku:
  - výroba domácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],
  - výroba nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
  - výroba sanitárního zboží [7324],
  - výroba ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415],
  - výroba průmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],
  - výroba silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87],
  - výroba železničních vozidel [kapitola 86],
  - výroba plavidel [kapitola 89].

  7. Ustanovení bodů 5 a 6 se nevztahují na:
  - výrobky a jejich součásti používané v letectví, kosmickém výzkumu, hornictví a v jaderném průmyslu, pokud jejich používání má vysoké nároky na bezpečnost,
  - součásti bezpečnostních systémů používaných u silničních a zemědělských vozidel, železničních vozidel a plavidel,
  - elektrické kontakty ve všech oblastech použití, pokud to vyžadují požadavky na bezpečnost zařízení, ve kterých jsou používány.

  Integrovaný registr znečišťování (NV č. 368/2003 Sb.): ohlašovací prahy v kg/rok pro emise do ozduší = 10, pro emise do vody = 5, pro emise do půdy = 5 a pro přenosy mimo provozovnu = 5.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Protokol o těžkých kovech k LRTAP konvenci, který vstoupil v platnost 29. prosince 2003. ČR jej ratifikovala v srpnu 2002.

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpDrazdivelatky

 • R věty

  R 20/22 - Zdraví škodlivý při vdechování a při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   18  7440-43-9  kadmium a sloučeniny (jako Cd)  10  5  5  5 zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://www.irz.cz/sites/default/files/Souhrnna_zprava_2013_IRZ_C_web.pdf

  http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2014/mcs2014.pdf

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Více z této kategorie: « isoproturon kelevan »
DarekProPrirodu-zeleny
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner