kadmium

 • CAS

  7440-43-9
 • Vzorec

  Cd

 • Stručná charakteristika

  Kadmium (Cd) je v zemské kůře vzácně se vyskytující kov poprvé objevený v roce 1817 jako nečistota v minerálu Smithsonitu. Cd je měkký, tažný kov, odolný proti korozi velmi podobný zinku. Hlavními zdroji Cd v prostředí je těžba, metalurgie, spalování fosilních paliv a odpadů, použití fosfátových hnojiv a další. Cd je vysoce bioakumulativní v potravních řetězcích. Díky podobnosti se zinkem a dalšími esenciálními kovy snadno proniká a poškozuje zasažený organizmus. Člověk je Cd vystaven vdechnutím, nebo pozřením. Cd je lidský karcinogen s teratogenními účinky (poškození plodu). Cd narušuje metabolismus ostatních kovů, poškozuje ledviny, kostní tkáň, imunitní i kardiovaskulární systém. Cd podléhá REACH autorizaci.

  Cd si v historii prošlo řadou aplikací. Sloužilo jako lék, protikorozní ochrana železných konstrukcí, červený a žlutý pigment barev a nátěrů, stabilizátor plastických hmot (PVC) i jako hlavní součást Ni-Cd baterií. Uplatnění nalézá v pájecích kovech, polovodičích, speciálních kovových slitinách (letectví, jaderná energetika) i v laboratorních přístrojích. Přirozeně se Cd uvolňuje především sopečnou činností, antropogenní zdroje jsou však mnohokrát vyšší. Cd je nerozložitelné, jen tvoří různé sloučeniny. Z atmosféry se po určitě době dostává do půdy i vody. V půdě je relativně málo mobilní. Chování Cd v prostředí závisí na mnoha proměnných (půdní reakce, profil apod.).

  Pomozte chránit zdraví lidí v Česku před škodlivými účinky toxických látek darem podle vašich možností. Děkujeme!

  nebo
  ,- Kč
  darujme
 • Podrobná charakteristika

  Kadmium je prvek patřící do skupiny těžkých kovů. Je to bílý, měkký a tažný kov svými vlastnostmi podobný zinku. V přírodě se vyskytuje vzácně. Poměrné množství kadmia v zemské kůře je asi 0,15 - 0,2 mg/kg. Mezi chemickými prvky zemské kůry je na 67. místě. Cd doprovází zinečnaté rudy, ze kterých se také vyrábí frakční destilací anebo elektrolýzou. Cd bylo objeveno v roce 1817 jako nečistota nerostu Smithsonitu (ZnCO3). Nejběžnějším oxidačním stavem je +2, může se ale vyskytovat i v oxidačním stavu +1. Cd reaguje se sírou, halogeny i dalšími nekovy. Na vzduchu shoří na oxid kademnatý. Sloučeniny kadmia jsou mimořádně jedovaté. Jeho nebezpečnost tkví mimo jiné v tom, že podobně jako rtuť a olovo vytváří organické sloučeniny.

  Cd si v historii prošlo řadou aplikací. V 19. století byl např. jodid kademnatý používán jako lék na nemocné klouby, nebo omrzliny. Počátkem 20. století byla většina získaného Cd použita na protikorozní ochranu železných konstrukcí, později našlo Cd uplatnění v červených a žlutých pigmentech nejrůznějších barev a nátěrů, v 70. letech pak jako stabilizátor řady plastických materiálů (PVC). V současnosti, je i přes regulaci použití Cd hlavní složkou Ni-Cd baterii/akumulátorů, uplatnění nalézá v elektropokovování, v polovodičích, v pájecích a jiných speciálních slitinách (letectví, jaderná energetika) i v laboratorních přístrojích. Díky svým toxickým účinkům na životní prostředí i člověka, podléhá Cd autorizaci REACH. S 34% podílem na globální produkci Cd je Čína i v roce 2013 největším producentem Cd na světě (7400 tun).

  Podle souhrnné zprávy Integrovaného registru znečištění za rok 2013 bylo Cd v nadlimitním množství ohlášeno pouze v únicích do ovzduší a do vody, největší množství bylo ohlášeno v přenosech látek v odpadech. V přenosech v odpadních vodách a v únicích do půdy bylo ohlášené pouze v podlimitním množství. Poměrně vysoká četnost ohlašování byla zaznamenaná v přenosech v odpadech (97) v množství o téměř 9 tun větším než v předchozím roce. V únicích do ovzduší bylo Cd v nadlimitním množství ohlášeno 13 provozovnami a v únicích do vody 5 provozovnami. Nejčetněji byl ohlašován provozovnami ze Středočeského (20) Moravskoslezského kraje (19). Mezi největší znečišťovatele patřila v roce 2013 společnost Envirpol s.r.o. provozovna Plzeň s 11 658 kg uniklého Cd do prostředí.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Kadmium se do našeho těla může dostat několika cestami. S malými částicemi prachu dýchacími cestami. Zažívacím traktem při polykání hlenů. V plicích se vstřebává 10 - 40 % kadmia v závislosti na jeho chemické formě, páry se absorbují až z 50 %, v trávicím traktu se váže až 29 % kadmia, které přijmeme (Holoubek, I. 2004). Denní příjem kadmia se u lidí pohybuje na úrovni 50 µg (Jesenák, K. 2005).

  Eliminace kadmia v organismu živočichů je velmi pomalá. V lidském těle se hromadí hlavně v ledvinách a játrech, přičemž příjem i velmi malých dávek tohoto kovu může vést k selhání ledvin. Největší podíl z celkového obsahu v organismu je v játrech, kde je při syntéze methalothioneinu vázáno 80 - 90 % kadmia, které již nemůže negativně působit v organismu. V krvi koluje jen málo kadmia, ale je nebezpečné pro vyvíjející se plod, protože je možný jeho průchod placentou. Kadmium také dokáže vytěsnit zinek z různých enzymů, a tím porušit průběh metabolických reakcí.

  Poločas rozpadu kadmia v různých orgánech savců je 7 - 40 let (ledviny vylučují denně 0,3 - 0,7 mg Cd, čili asi 0,006 %). Se zvýšením jeho koncentrací kadmia v ovzduší byly zjištěny častější disfunkce ledvin, podle IARC (Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny) narůstá riziko rakoviny prostaty a dýchacího aparátu. S věkem zatížení organismu kadmiem roste, u kuřáků až dvojnásobně (Holoubek, I. 2004).

  Akutní otravy kadmiem jsou velmi vážné. Způsobují zvýšení krevního tlaku, selhání ledvin a rozklad červených krvinek.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  1 - karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí


  Do životního prostředí se kadmium dostává několika cestami. Do ovzduší se dostává v důsledku spalování uhlí, odpadů, z dolů a rafinérií. Do vody se uvolňuje z odpadních vod, jak z domácností, tak z průmyslu. Hnojiva obvykle obsahují určité množství kadmia a stávají se tak zdrojem znečištění půd tímto těžkým kovem. Stejně tak jsou zdroji znečištění vod a půd kadmiem jeho úniky z provozů k nakládání s nebezpečnými odpady. V životním prostředí člověka je podstatným zdrojem kadmia cigaretový kouř.

  Kadmium vázané v prašném aerosolu může cestovat na velké vzdálenosti předtím než dopadne na zpět na zemský povrch v prachu, dešti anebo sněhu. Kadmium se nerozkládá, ale vstupuje do různých sloučenin. Většinou po dlouhou dobu setrvává na místě, kde vstoupilo do životního prostředí. Část kadmia se z vody uloží v půdách či sedimentech, ale podstatná část ho zůstává ve vodě. Z půd se může tento těžký kov vymývat do vod anebo se kumuluje v rostlinách. Ryby, rostliny a zvířata do svých organismů získávají kadmium z různých částí životní prostředí.

 • Synonyma


  Cádmio, Cadmium, C.I. 77180
 • Limity pro ovzduší

   

  Obecný emisní limit není stanoven.

  Imisní limit (aritmetický průměr za kalendářní rok) 5 ng/m3, musí být splněn do 1.1.2005, počáteční mez tolerance 60 % (3 ng/m3) klesá každoročně o 1 ng/m3, čili pro rok 2003 to byly 2 ng/m3, pro rok 2004 pak 1 ng/m3 (dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.). Imisní limit pro kadmium byl převeden do kategorie cílových imisních limitů s datem plnění 31.12.2012 (novela 429/2005 Sb.).

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  5 µg/l nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro kadmium (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Balené kojenecké a pramenité vody:

  nejvyšší mezní hodnota (NMH) 0,002 mg/l (podle příl. č. 2 k vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Balené přírodní minerální vody:

  nejvyšší mezní hodnota (NMH) 0,003 mg/l (podle příl. č. 1 k vyhl. č. 275/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  1 µg/l (nařízení č. 61/2003 Sb., příloha č. 3, kategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky)

  Podzemní voda:

  6,9 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.


  Odpadní vody:

  Pro kadmium v odpadních vodách (emisní limity):
  - pro spalování odpadů 0,05 mg/l, (Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.).
  - přípustné hodnoty „p“ znečištění pro odpadní vody vypouštěné ze strojírenské a elektrotechnické výroby (nejedná se o roční průměry a míru překročení stanovuje blíže NV č. 61/2003 Sb.) jsou pro povrchovou úprava kovů a plastů 0,1 mg/l, pro smaltování, lakování, obrábění a elektrotechnickou výrobu 0,2 mg/l

  Emisní limity dle nařízení č. 61/2003 Sb. přílohy 1, jsou popsány podle průmyslového odvětví a druhu výroby. Přípustné hodnotya) jsou vždy v pořadí A) měsíční průměr a B) denní průměr v mg/la), b) a v závorce je uvedena hodnota v g/t vyrobené látky:

  2.1 Těžba zinku, rafinace olova a zinku a metalurgie kadmia a neželezných kovů: A) 0,2, B) 0,4

  2.2 Výroba sloučenin kadmia1): A) 0,2 (500), B) 0,4 (1 000)

  2.3 Výroba pigmentů1): A) 0,2 (300), B) 0,4 (600)

  2.4 Výroba stabilizátorů1): A) 0,2 (500), B) 0,4 (1 000)

  2.5 Výroba galvanických článků a baterií1): A) 0,2 (1 500), B) 0,4 (3 000)

  2.6 Galvanické pokovování1): A) 0,2 (300), B) 0,4 (600)

  2.7 Výroba kyseliny fosforečné a/nebo fosforečných hnojiv z fosfátových hornin: A) 0,2, B) 0,4

  2.8 Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, neuvedené v tab. 2a a 2b, s vypouštěním nad 10 kg/rok2): A) 0,2, B) 0,4

  Vysvětlivky:

  a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují typem vzorku C podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy č. 4. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

  b) Jako referenční analytická metoda pro stanovení kadmia v odpadních vodách je předepsána atomová absorpční spektrofotometrie Mez stanovitelnosti musí být taková, aby správnost a přesnost analytické metody byla ±30 % při koncentraci rovné desetině limitní koncentrace stanovené povolením. Pokud provozovatel zařízení použije jinou než referenční metodu; musí prokázat dodržení požadované meze stanovitelnosti, přesnosti a správnosti metody. Průtok se měří se správností ±20 %.

  c) V Povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy:

  1) Přípustné hodnoty poměrného množství kadmia jsou uvedeny v g/t zpracovaného kadmia.

  2) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k dostupným výrobním a čistírenským technologiím.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 800 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 70 mg/kg sušiny.

 • Ostatní limity


  Vyhl. č. 221/2004 Sb. v příloze č. 2 stanovuje „Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno“ a pod bodem 24. uvádí omezení použití kadmia a jeho sloučenin následujícím způsobem:

  1. Tyto látky se nesmějí používat k barvení výrobků a jejich částí vyrobených z následujících materiálů definovaných položkami celního sazebníku:
  - polyvinylchlorid [3904 10] [3904 21] [3904 22],
  - polyuretan [3909 50],
  - polyethylen s nízkou hustotou [3901 10] s výjimkou tohoto polyethylenu používaného pro výrobu zásobních barevných směsí,
  - acetylcelulosa [3912 11] [3912 12],
  - acetylbutyrcelulosa [3912 11] [3912 12],
  - epoxidové pryskyřice [3907 30],
  - melaminformaldehydové pryskyřice [3909 20],
  - močovinoformaldehydové pryskyřice [3909 10],
  - nenasycené polyestery [3907 91],
  - polyethylentereftalát [3907 60],
  - polybutylentereftalát,
  - transparentní polystyren [3903 11] [3903 19],
  - kopolymer akrylonitril-methylmethakrylát,
  - síťovaný polyethylen,
  - rázuvzdorný polystyren,
  - polypropylen [3902 10,
  - nátěrové hmoty [3208] [3209]
  Obsah kadmia ve výrobcích z těchto materiálů smí být nejvýše 0,01 % hmot. s výjimkou nátěrových hmot s vysokým obsahem zinku, ve kterých obsah kadmia může být nejvýše 0,1 % hmot.

  2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na výrobky, které se barví z bezpečnostních důvodů.

  3. Tyto látky se nesmí používat ke stabilizaci následujících konečných výrobků definovaných položkami celního sazebníku vyrobených z polymerů a kopolymerů vinylchloridu:
  - obalové materiály [3923 29 10] [3920 41] [3920 42],
  - kancelářské a školní potřeby [3926 10],
  - nábytkové kování, kování pro karoserie [3926 30],
  - oděvní výrobky a doplňky (včetně rukavic) [3926 20],
  - podlahové krytiny a obkladové materiály [3918 10],
  - impregnované, povrchově upravené, potažené nebo laminované textilní tkaniny [5903 10],
  - imitace kůže [4202],
  - gramofonové desky [8524 10],
  - trubky, potrubí a spojovací kusy [3917 23],
  - kývavé dveře,
  - vozidla pro silniční dopravu (interiér, exteriér, podvozek),
  - povrchová úprava ocelových plechů pro stavebnictví a průmysl,
  - isolace elektrických vodičů.
  Obsah kadmia ve výrobcích z těchto materiálů smí být nejvýše 0,01 % hmot.

  4. Ustanovení bodu 3 se nevztahuje na konečné výrobky, které používají stabilizátory s obsahem kadmia z bezpečnostních důvodů.

  5. Tyto látky se nesmějí používat k povrchové úpravě kovových strojů a zařízení a jejich součástí, pokud jsou tyto stroje nebo zařízení používány v následujících odvětvích nebo aplikacích definovaných položkami celního sazebníku:
  - zemědělství [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],
  - chladírenství a mrazírenství [8418],
  - tisk a vazba knih [8440] [8442] [8443],
  - výroba potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],
  - výroba domácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],
  - výroba nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
  - výroba sanitárního zboží [7324],
  - výroba ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415],
  - výroba papíru a lepenky [8419 32] [8439] [8441],
  - výroba textilu a oděvů [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452],
  - výroba průmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],
  - výroba silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87],
  - výroba železničních vozidel [kapitola 86],
  - výroba plavidel [kapitola 89].

  6. Tyto látky se nesmějí používat k povrchové úpravě kovových strojů a zařízení a jejich součástí, pokud jsou tyto stroje nebo zařízení vyráběny v následujících odvětvích definovaných položkami celního sazebníku:
  - výroba domácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],
  - výroba nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
  - výroba sanitárního zboží [7324],
  - výroba ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415],
  - výroba průmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],
  - výroba silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87],
  - výroba železničních vozidel [kapitola 86],
  - výroba plavidel [kapitola 89].

  7. Ustanovení bodů 5 a 6 se nevztahují na:
  - výrobky a jejich součásti používané v letectví, kosmickém výzkumu, hornictví a v jaderném průmyslu, pokud jejich používání má vysoké nároky na bezpečnost,
  - součásti bezpečnostních systémů používaných u silničních a zemědělských vozidel, železničních vozidel a plavidel,
  - elektrické kontakty ve všech oblastech použití, pokud to vyžadují požadavky na bezpečnost zařízení, ve kterých jsou používány.

  Integrovaný registr znečišťování (NV č. 368/2003 Sb.): ohlašovací prahy v kg/rok pro emise do ozduší = 10, pro emise do vody = 5, pro emise do půdy = 5 a pro přenosy mimo provozovnu = 5.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Protokol o těžkých kovech k LRTAP konvenci, který vstoupil v platnost 29. prosince 2003. ČR jej ratifikovala v srpnu 2002.

 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpDrazdivelatky

 • R věty

  R 20/22 - Zdraví škodlivý při vdechování a při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   18  7440-43-9  kadmium a sloučeniny (jako Cd)  10  5  5  5 zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  http://www.irz.cz/sites/default/files/Souhrnna_zprava_2013_IRZ_C_web.pdf

  http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2014/mcs2014.pdf

 • Vysvětlivky

  Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Více z této kategorie: « isoproturon kelevan »
jbj
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner