Dobrá praxe - odpadové hospodářství města Kdyně

Plzeňský kraj, Kdyně | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 14.11.2016
Milan Havel
Město Kdyně, jako jediné město v ČR nad 5000 obyvatel, má produkci směsných komunálních odpadů pod 100 kg na 1 osobu a rok. Za to byl městu udělen Odpadový Oskar v roce 2015 (výsledky)

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s komunálními odpady ve Kdyni zajišťují místní technické služby, příspěvková organizace města. Ve Kdyni se třídí papír, plasty, nápojové kartony (společně s plasty), směsné sklo a textil. Odpad z údržby zeleně si město samo kompostuje. Další odpady, jako je papír, kovy, nebezpečné odpady, elektroodpady, lze odevzdat ve sběrném dvoře, který provozuje soukromá firma. Od roku 2015, v souladu s novou vyhláškou č. 321/2014 Sb., bylo vytvořeno sběrné místo i pro bioodpady z domácností. Na sběrném místě se shromažďují a následně jsou odváženy na zpracování do kompostárny.

Svoz směsného odpadu odváží technické služby na skládku Libkov. Ta slouží nejen městu, ale i dalším obcím ze Sdružené obcí Kdyňsko. Technické služby pro některé z nich zajišťují svoz odpadu. Za směsný odpad se platí poplatek stanovený obecně závaznou vyhláškou 2/2012. Poplatek (za popelnici) je paušální ve výši 1400 Kč, polovina se platí, pokud v nemovitosti žijí pouze lidé pobírající starobní či invalidní důchod či osamělé osoby.

V následující tabulce jsou vybrané údaje o produkci odpadů od Technických služeb města. Z tabulky je patrné, že Kdyně již delší čas splňuje podmínky pro udělení Odpadového Oskara.

  2012 2013 2014 2015   2012 2013 2014 2015
  (t) (t) (t) (t)   (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 64,5 63,2 68,2 73,3   12,4 12 13 13,9
sklo 61,2 62,1 75,5 81,9   11,7 11,8 14,4 15,5
plasty 44,1 46,8 53,2 53,9   8,5 8,9 10,2 10,2
textil 0 13 11,8 14,8   0 2,5 2,2 2,8
bioodpady       694,4         131,4
směsný odpad 602,9 519,7 513,5 423,3   115,6 99 98 80,1
objemný odpad       107,2         20,3
                   
úroveň recyklace (%)           22,0 26,2 28,9 63,4

Zdroje informací:

E-mailová komunikace s pí. Soňou Spěvákovou Z MÚ Kdyně

Webové stránky města: http://www.kdyne.cz

NPZP cmyk

jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner