Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Dýšina

Plzeňský kraj, Dýšina | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 26.5.2016
V Dýšině se třídí i kovy.
Milan Havel
Obec Dýšina (1797 obyvatel k 1.1.2013) má nejnižší produkci směsného odpadu v Plzeňském kraji (kolem 75 kg/ob/rok). Každý obyvatel obce v průměru vytřídí přes 50 kg papíru, plastů a skla.

V Dýšině se třídí papír, plasty, sklo, bioodpady, dřevo, textil, rostlinné oleje, kovy, elektroodpad, objemný odpad, nebezpečné a stavební odpady a od roku 2015 pokusně začali sbírat i kovy do kontejnerů na ulici. Sběrný dvůr je otevřen v létě 2 dny a v zimě 1 den v týdnu. Tříděný odpad, sběrný dvůr a dvakrát ročně přistavované kontejnery na objemný odpad jsou pro obyvatele zdarma, za směsný odpad domácnosti platí podle frekvence svozu nádob o objemu 110 litrů, přičemž minimální frekvence svozu je jednou za měsíc.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů. Množství vytříděného papíru, plastů, skla a kovů je přes 50 kg na 1 obyvatele a rok. Ještě větší množství je vytříděných bioodpadů (obyvatelé ho vozí na sběrný dvůr, kde stojí rampa s velkoobjemovým kontejnerem). Větve z prořezu stromů v bilanci zahrnuty nejsou, protože se štěpkují a štěpka je zpeněžena.

Druh odpadu 2013 2014 2013 2014
  (t) (t) (kg/obyv.) (kg/obyv.)
papír 34 35,2 18,9 19,5
plast 35,7 34,3 19,8 19
sklo 21,7 22,1 12,1 12,2
kovy 0,9 2,7 0,5 1,5
bioodpad 154,1 166,5 85,8 92,2
směsný odpad 134,8 147,8 75 81,8
objemný odpad 85,7 73,3 47,7 40,6
nebezpečný odpad 0,8 2,4 0,4 1,3
odpady celkem 467,7 484,3 260,2 268,1
úroveň recyklace (%)     52,7 53,9

Úroveň recyklace v Odpadové hospodářství obce Dýšina dosahuje vysokého procenta vytříděných surovin (přes 50 %). V obci je vysoká hustota sběrné sítě a přitom jsou kontejnery velmi dobře vytěžovány (15 kontejnerů na papír, 15 kontejnerů na plasty, 11 kontejnerů na sklo o objemu 1100 litrů s horním výklopem, 2 kontejnery na papír, 3 kontejenry na plasty a 1 kontejner na sklo o objemu 240 litrů s horním výklopem). Díky vysokým příjmům za zpětný oběr obalů od EKO-KOMu se zaplatí náklady na jeho provoz a obec nemusí tříděný sběr papíru, plastů a skla dotovat.

Ukazuje se, že obyvatelé obcí podobné velikosti jsou ochotni sami vozit bioodpad a větve na obcí určené místo. I to je pro lidi i obec ekonomicky výhodné. Obec má prostory, kde se může nahromadit dostatek dřevní hmoty a i to je patrně důvod, že se najdou zájemci, kteří jsou schopni ji využít a obec to nic nestojí. Odvoz bioodpadů na kompostárnu obec hradí. Zatím nenašla vhodnou lokalitu pro výstavbu komunitní kompostárny. Zájemce o její provoz by byl.

Náklady obce dosahují téměř 1000 Kč na 1 obyvatele a jsou přibližně o 20 % vyšší než je průměr. Obci se ale neosvědčil místní poplatek, lidé nebyli ochotni tak třídit. Odpadové hospodářství obce Arnika ocenila v roce 2015 v rámci soutěže Odpadový Oskar.

Další zdroje infromací:

Webové stránky obce: http://www.obecdysina.cz

NPZP cmyk

jbj
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner