Q
Co je to biodiverzita a proč je třeba ji chránit?
A

Biologická diverzita, neboli biologická rozmanitost, je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí. Každý druh, ať již živočišný či rostlinný, má zde své místo. Dohromady tvoří provázaný celek.

Zachování biologické rozmanitosti je nezbytné, protože udržuje stabilitu ekosystémů. I organismy, jejichž vliv na fungování ekosystému byl doposud nepatrný, mohou odvrátit například přírodní krize.

K proměnám v zastoupení a složení druhů dochází přirozenou cestou, v současné době však nejvýznamnější změny způsobuje člověk svou činností.

Q
Co je to Natura 2000 a co je jejím cílem?
A

Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit necennější přírodní bohatství Evropy. Každý stát Evropské unie má povinnost vyhlásit lokality, v kterých budou chráněny nejen rostliny a živočichové, ale i jejich přirozená stanoviště. Natura 2000 je vyhlašována podle dvou směrnic (zákonných předpisů): o ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovištích. Podle směrnice o ptácích musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány tzv. „ptačí oblasti“ (PO, anglická zkratka SPA - Special Protection Areas). Podle směrnice o stanovištích musí být vyhlašovány zvláštní chráněná území, tzv. evropsky významné lokality (EVL, anglická zkratka SCI - Sites of Community Importace) pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a ostatní druhy živočichů. Ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří dohromady soustavu Natura 2000.

Cílem NATURY 2000 je zachovat biologickou rozmanitost a zároveň chránit nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť v Evropské unii.

Pro území Natury 2000 nejsou stanoveny žádná obecná omezení nebo zákazy, a v mnoha případech neznamená zařazení území do této soustavy žádné změny způsobu hospodaření a využívání území. Protože v rámci soustavy NATURA 2000 jsou chráněny také stanoviště a druhy, které v naší přírodě jsou přítomny jen díky lidské činnosti, není cílem v těchto chráněných územích zcela vyloučit vliv člověka. Naopak, vhodný management těchto lokalit je nutný pro jejich udržení. Zakázány jsou jen takové činnosti, které mají negativní vliv.

V některých územích může být nezbytné usměrnit hospodaření tak, aby vyhovovalo cíli - zachování cenných druhů nebo stanovišť. Pokud však je nutné některé činnosti omezit nebo dělat něco navíc, je možné získat finanční náhrady, které jsou spolufinancovány z fondů EU a státního rozpočtu.

Zařazení území do soustavy Natura 2000 nejen otevírá cestu k fondům EU, ale znamená především ocenění přírodních hodnot a vyjádření zájmu Evropské Unie o jejich ochranu. Jistě také zvýší jejich turistickou atraktivitu.

Q
Kde najdu další informace o Natuře 2000 v ČR?


Odbytou a předraženou dokumentaci k jezu vrátilo ministerstvo k přepracování

27.5.2011 - PRAHA / DĚČÍN | Novinky
Znovu a důkladněji bude muset Ředitelství vodních cest nechat zpracovat dokumentaci, ve které se hodnotí vliv stavby Plavebního stupně Děčín na životní prostředí. Rozhodlo o tom ve čtvrtek Ministerstvo životního prostředí. V průběhu připomínkování bylo totiž dokumentaci vytknuto velké množství zásadních nedostatků, zejména v části, která hodnotí vliv stavby jezu na území chráněná Naturou 2000.

Ředitelství vodních cest jako předkladatel záměru se v dokumentaci i při jejím zveřejnění vloni na podzim zaštiťovalo tím, že jde o projekt, jenž nebude mít na přírodu v údolí Labe žádný vliv, nebo že jí dokonce prospěje. Několik stran výhrad k dokumentaci toto tvrzení ale zcela vyvrací. „Vyzdvihování pozitivních dopadů opatření ke zmírnění vlivu stavby na životní prostředí a naopak zlehčování tzv. nulové varianty lze zařadit mezi nejzávažnější nedostatky dokumentace," říká vedoucí kampaně Člověk a voda Ing. Jana Vitnerová. Mezi další závažná pochybení, která odborníci dokumentaci vytýkají, patří zejména nepřehlednost a neobjektivnost uspořádání základních poznatků o evropsky významné lokalitě Labské údolí, a nekonkrétní popsání významu a velikosti přímých i nepřímých dopadů stavby na jedno z nejcennějších území v Evropě. Opominuty byly také případné vlivy stavby jezu na chráněná území v sousedním Sasku.

Za zpracování biologického hodnocení vlivu Plavebního stupně Děčín na lokality území Natura 2000 získal RNDr. Jiří Zahrádka, CSc. podle smlouvy od Ředitelství vodních cest odměnu ve výši 1,45 milionu korun. Jedná se přitom až o sedminásobně vyšší cenu, než bývá za podobné práce při stejné úrovni dostupných znalostí obvyklá. Odměna nebyla vyplacena týmu spolupracujících odborníků, ale jedinému člověku. Ve smlouvě se navíc uvádí, že „hodnocení bude zaměřeno na kladné projednání segmentu NATURA 2000, tj.na nalezení účinných kompenzací pro dotčené předměty ochrany EVL a PO" (EVL - Evropsky významné lokality, PO - Ptačí oblasti). „Takové jednání popírá samotný smysl procesu EIA, protože jeho cílem je objektivně záměr posoudit, a ne prosadit za každou cenu," míní Vitnerová.

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí má objektivně zhodnotit dopady zamýšlené stavby na životní prostředí, posoudit jednotlivé navržené varianty stavby a doporučit k dalšímu podrobnému rozpracování tu nejvíce vhodnou. Dokumentaci mohou zpracovávat pouze akreditovaní odborníci, kteří prošli písemnými testy a ústní zkouškou. Akreditace platí tři roky. Dokumentace musí být zpracována podle metodiky, kterou podle zákona (§ 45 i zákona 114/1992 Sb.) vypracovalo MŽP. Za hrubé porušení metodiky může být hodnotiteli akreditace odebrána.

Přílohy a další informace:


pdf Vyjádření Ministerstva životního prostředí z 26. května 2011 111.38 Kb

Stránka záměru v informačním systému EIA: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP102 

pdf Smlouva Ředitelství vodních cest a RNDr. Jiřím Zahrádkou, CSc. 796.55 Kb
(získaná od ŘVC na žádost nevládní organizace Děti Země)

  

O procesu EIA: www.arnika.org/eia 

logo_CaV_male

Proč nestavět jezy na Labi: www.arnika.org/proc-nestavet-jezy 

Stránky kampaně Člověk a voda: www.arnika.org/clovek-a-voda 

jbj
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

zachranme-irbise