en ru

Silničáři káceli v CHKO Třeboňsko Doporučujeme vaší pozornosti

Jihočeský kraj, 2015 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 9.12.2016
Leden 2015. Foto: Miroslav Čacký
Podél silnice I. třídy č. 24 mezi Lomnicí a Veselím nad Lužnicí se v prosinci 2014 začaly kácet vzrostlé stromy. Nikdo neposoudil dopad na krajinný ráz CHKO Třeboňsko.

Občané nás na vykácení aleje upozornili prostřednictvím naší ekoporadny, zároveň už ale sami  podali podnět na Českou inspekci životního prostředí. 

Arnika si vyžádala informace od příslušných orgánů přírody i od Správy silnic Jihočeského kraje.  Zároveň jsme podali podnět na ČIŽP OI České Budějovice a na Správu CHKO Třeboňsko. Na společném jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jsme se silničáři hledali způsob, jak alespoň částečně nahradit vzniklou ekologickou újmu.

Obecní úřady – příslušné orgány ochrany přírody 

při vydávání povolení ke kácení pochybily minimálně ve dvou věcech:

1. nestanovily žadateli povinnost provést náhradní výsadbu, i když prokazatelně kácením vznikla ekologická újma (1),

2. obec měla řízení přerušit a vyžádat si řešení tzv. předběžné otázky – v rámci vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin měl obecní úřad prověřit,  zda by případným kácením nemohlo dojít k ohrožení jiných zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody (ochrana památných stromů, ochrana významných krajinných prvků, volně žijících ptáků, krajinného rázu, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zvláště chráněných území, ptačích oblastí a evropsky významných lokalit). V tomto konkrétním případě zcela jistě došlo k zásahu do krajinného rázu (2).

Správa CHKO Třeboňsko – příslušný orgán ochrany přírody 

je tím orgánem ochrany přírody, který je příslušný vydat rozhodnutí nebo závazné stanovisko ve věci dotčení  tzv. jiných zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody. Mělo se tak stát na základě žádosti obce nebo žadatele. Obce ani Ředitelství silnic a dálnic (žadatel) však takovou žádost nepodali. Správa CHKO by na svém území měla působit více osvětově, zejména vůči malým obcím. Zdá se, že si to Správa CHKO Třeboňsko uvědomila -  podle našich informací  rozeslala v březnu 2015 obcím informační dopis, který zevrubně popisuje problematiku povolování kácení dřevin ve vztahu k jiným zájmů ochrany přírody.

Podle vyjádření, které Arnika obdržela 22.7. 2015, se v k.ú. Ponědrážka a k.ú. Frahelž pokácením dřevin snížila estetická a přírodní hodnota krajinného rázu. Dopad nezákonného kácení je nejzávažnější v k.ú. Ponědrážka, kde je nyní celý úsek komunikace I/24 prakticky bez stromů. Za nejdůležitější krok, vedoucí k nápravě, považuje Správa CHKO Třeboňsko uložení náhradní výsadby. Správa CHKO Třeboňsko zahájila přezkumné řízení a v srpnu 2015 na jehož základě vydala rozhodnutí o zrušení správního aktu, kterým ObÚ Frahelž povolil silničářům kácení, aniž  uložil náhradní výsadbu. Na podzim zahájil obecní úřad ve Frahelži nové správní řízení. Jeho výsledkem je zatím poslední rozhodnutí týkající se kácení  podél silnice č. 24: Ředitelství silnic a dálnic byla v lednu 2016 uložena náhradní výsadba podél komunikací ve Frahelži - celkem 80 nových stromků za 35 vykácených.

 Ředitelství silnic a dálnic,  správa České Budějovice – žadatel o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

požádalo příslušný obecní úřad o povolení ke kácení se všemi náležitostmi. Ale možnosti vyžádat si  posouzení dopadu na krajinný ráz přitom nevyužilo. Silničáři také mohli sami aktivně navrhnout místa pro náhradní výsadbu za vykácené úseky,  ve kterých obnovení aleje v původní linii nedovolují bezpečnostní normy. Silnice č. I/24 je velmi frekventovaná., jde o úsek s poměrně častými nehodami. Zdravotní stav pokácených stromů nebyl dobrý a některé z nich mohly přímo ohrožovat bezpečnost provozu. Kácení bylo součástí oprav povrchu vozovky,  což by ve většině případů  bez pokácení stromů nebylo  možné.  Správa silnic přiznává, že pochybila, a je ochotna jednat o možnostech náhradní výsadby. Problémem bude na většíně dotčených  míst  obnova silniční vegetace v původní linii -  odporuje to současným technickým normám a legislativě, přilehlé pozemky silničáři nevlastní.

Česká inspekce životního prostředí (oblastní inspektorát České Budějovice)

Na základě podnětů od občanů a Arniky inspekce zahájila šetření ve věci možného porušení zákona o ochraně přírody při kácení dřevin rostoucích mimo les. Podle našich informací  bylo v březnu 2015 šetření ukončeno a na základě jeho výsledků  ČIŽP zahájila  řízení "Pokácení 6 ks dřevin bez vydaného povolení ke kácení v k.ú. Ponědrážka a Ponědraž a narušení krajinného rázu pokácením 74 ks dřevin bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody podél silniční komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko v k.ú. Ponědrážka“ se subjektem Ředitelství silnic a dálnic ČR a se  společností EUROVIA CS, a.s. Správní řízení dosud nebylo ukončeno.

 

Frahelz foto Cacky leden 2015

 

Dokumenty:

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - informace o průběhu šetření z 26. 2. 2015

Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko - Sdělení k podnětu k posouzení zákonnosti rozhodnutí ve věci kácení dřevin z 17. 3. 2015

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - závěr kontrolního zjištění z 15. 4. 2015

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - informace o zahájeném správním řízení z 26. 6. 2015

Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko - Poskytnutí informací týkajících se kácení stromů podél komunikace I/24 z 22.7.2015

Obecní úřad Frahelž - rozhodnutí o uložení náhradní výsadby z 21.1.2016

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - Poskytnutí informací k věci kácení dřevin podél silniční komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko z 16.2.2016

Obecní úřad Frahelž - Informace o neprovedené náhradní výsadbě z 15.11.2016

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice - Poskytnutí informací k věci kácení dřevin podél silniční komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko z 21.11.2016

 

 

 Poznámky :

(1) Orgán ochrany přírody náhradní výsadbu ukládá vždy, dospěje-li ve správní úvaze k tomu, že kácením dřevin dojde k ekologické újmě. Zároveň přihlíží k návrhu na výsadbu dřevin, pokud ji žadatel sám navrhuje. Výrok rozhodnutí o uložení náhradní výsadby za pokácené dřeviny je neoddělitelnou součástí výroku rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin.

(2) Jestliže by kácení dřevin mohlo vést k ohrožení jiných zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a potřebné pravomocné rozhodnutí orgánu ochrany přírody příslušného ve věci dotčení jiného ochranného režimu nebylo předloženo samotným žadatelem o povolení kácení, je nejprve nezbytné řešit tyto otázky jako předběžnou otázku v souladu s § 57 správního řádu.

Zdroj: Metodický pokyn MŽP k aplikaci §8 a §9 zákona o ochraně přírody a krajiny (Věstník MŽP, 2014/5)

 

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí /www.dbu.de/

dbu

Více z této kategorie: « Péče o zeleň v Rožnově
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu