anthracen

 • CAS

  120-12-7
 • Vzorec

  C14 H10

 • Stručná charakteristika

  Anthracen je aromatická, organická sloučenina přirozeně se vyskytující v uhelném dehtu a používaná především k výrobě červeného barviva alizarinu a jako složka řady dalších produktů (plasty, pesticidy, pyrotechnika). Do prostředí uniká anthracen především při výrobě a manipulaci, dále pak při nedokonalém spalování fosilních paliv a nejrůznějšího odpadu. Anthracen nepodlého biodegradaci, je toxický pro vodní organizmy a je schopen bioakumulace v potravních řetězcích. Do organizmu se anthracen dostává spolu se znečištěným vzduchem, potravou, pitnou vodou, nebo kožním kontaktem. Anthracen vyvolává podráždění kůže, očí, dýchacích cest a je mutagenní. Anthracen je pod autorizací REACH.

 • Podrobná charakteristika

  Anthracen patří mezi polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Spolu s benzenem, toluenem, styrenem, kumenem a xyleny náleží ke skupině nazvané areny. Tvoří žluté až šedé krystalky. Má charakteristický zápach po dehtu. Anthracen se přirozeně vyskytuje jako součást uhelného dehtu (anthracenový olej), může být ale i syntetizován. Kromě výroby barviv nachází anthracen uplatnění i v produkci syntetických vláken, plastů a pyrotechniky. Slouží k výrobě fenanthrenu, karbazolu a antrachinon. Jde o rozpouštěcí činidlo v různých druzích pesticidů. Jako i ostatní PAU, i anthracen vzniká taktéž nedokonalým spalováním fosilních paliv. Jeho zdrojem jetaké osobní a nákladní doprava. Anthracen spadá pod autorizaci REACH.

  Jediným výrobcem anthracenu v ČR je DEZA a.s., Valašské Meziříčí. Získává ho z černouhelného dehtu, z anthracenového oleje.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Anthracen působí na kůži, srdcecevní systém, lymfatický a trávící systém. Expozice anthracenem se může projevit bolestmi hlavy, žaludečními potížemi a ztrátou chuti. Důkazy o tom, že má karcinogenní, mutagenní či teratogenní účinky nejsou. Anthracen však může významně zvýšit mutagenní aktivitu benzo(a)pyrenu. US EPA ho zařadila do skupiny D jako látku neklasifikovatelnou jako karcinogenní.

  Anthracen je na seznamu látek toxických pro vodní prostředí.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Anthracen v ovzduší je monitorován spolu s dalšími PAHs. V roce 2004 naměřil Státní zdravotní ústav (SZÚ) jeho nejvyšší koncentrace v Ostavě. Výsledky měření PAHs v Kopřivnici naleznete zde. Anthracen se celkových emisích podílel pouze několika procenty. Výsledky meření emisí z dopravy v Brně můžete nalézt zde.

  SZÚ minitoruje také znečištění půd ve městech. Zjišťuje kontaminaci půdy u školek. U anthracenu došlo v 60% lokalit k překročení limitu dle vyhlášky č. 135/2004 Sb., který činí 0,01 mg/kg suš.

  Monitoring povrchových vod provádí ČHMÚ. Limitu anthracenu pro povrchové vody vyhověly všechny sledované lokality.

 • Synonyma

  Antracen, anthracen, anthracene, anthracin, green oil, paranaftalen, paranaphtalene, antracen oil
 • Limity pro ovzduší

  Pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) celkem platí obecný emisní limit 0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek (dle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.).

 • Limity pro vodu

  Anthracen je na seznamu ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod zařazen mezi nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky. Přípustný imisní standard pro povrchové vody dle Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je 0,1 ug/l (látka č. 44). Limity pro podzemní vodu podle Metodického pokynu MŽP (Věstník MŽP 3/1996) v ug/l jsou A=0,005, B=5, C=10.

 • Limity pro půdu

  Limity pro obsah anthracen pro půdu podle Metodického pokynu MŽP (Věstník MŽP 3/1996) v mg/kg suš. jsou A=0,1, B=40, C(obyt)=60, C(rekr)=80, C(prům)=100. Vyhláška č.13/1994 Sb. stanovuje v Příloze č. 2 limit pro anthracen pro půdy náležejícího do ZPF ve výši 0,01 mg/kg suš. Vyhláška č. 135/2004 Sb. stanovuje hygienické limity přípustného znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách ve výši 0,01 mg/kg suš.

 • Limity pro odpady

  Není stanoven limit. Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb.obsahuje limity pro sumu PAU. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou definovány jako sumu antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)pyrelenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranhtenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-c,d)pyrenu, naftalenu a pyrenu.

 • Ostatní limity

  Integrovaný registr znečišťování (NV č. 368/2003 Sb.): ohlašovací prahy v kg/rok pro emise do vzduchu = 50, pro emise do vody = 1, pro emise do půdy = 1 a pro přenosy mimo provozovnu = 50.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva, POPs protokol k LRTAP konvenci

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   61  120-12-7  anthracen  50  1  1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Literatura

  1) Adamec V. a kol.: DÚ 04 – Analýza toxických a genotoxických účinků reálných směsí emitovaných z dopravy

  2) Holoubek I.: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) v prostředí, 1996

  3) SZÚ 2005: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnná zprava za roky 2002 a 2004.

 • Autor

  Ing. Milan Havel, Ing. Petr Válek
 • Email

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Více z této kategorie: « anilin arsen »
DarekProPrirodu-zeleny
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner