en ru

Stockholmská úmluva

V roce 2001 spatřila ve Stockholmu na půdě UNEPu (Programu OSN pro životní prostředí)světlo světa mezinárodní dohoda, jejíž ratifikací se signatářské státy zavazují k eliminaci nejvýznamnějších persistentních organických látek (POPs). Doposud úmluvy ratifikovalo 174 zemí světa včetně České republiky a Evropské unie. 

Mezi první dvanáctkou nejnebezpečnějších POPs pokrytých Stockholmskou úmluvou bylo osm látek používaných jako pesticidy, dvě průmyslové sloučeniny a polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, vznikajících mimovolně v chemické výrobě a při spalování chlorovaných látek. Pesticidy a průmyslové látky tato úmluva zakázala dále vyrábět a používat a zdroje úniků polychlorovaných dioxinů a furanů, polychlorovaných bifenylů a hexachlorbenzenu navrhuje eliminovat.

Mezi pesticidy, které úmluva zakázala anebo omezila jejich použití jsou: aldrin, DDT (dichlordifenyltrichloretan), dieldrin, endrin, hexachlorbenzen (HCB), heptachlor, chlordan, mirex a toxafen. Na seznamu zakázaných či regulovaných průmyslových látek jsou zatím polychlorované bifenyly a hexachlorbenzen.

V roce 2009 přibylo na černý seznam Stockholsmé úmluvy dalších devět látek: hexabromobifenyl (HBB), penta- a oktabromovaný difenyléter (pentaBDE, oktaBDE), pentachlorbenzen, lindan, α- and β-hexachlorcyklohexan, chlordekon a PFOS. V roce 2011 doplnil seznam endosulfan.

Za Českou republiku ve Stockholmu 23. května 2001 tuto úmluvu podepsal ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Parlament ČR ji ratifikoval 5. února 2002 a 6. srpna téhož roku byly oficiálně doručeny české ratifikační listiny sekretariátu úmluvy. Úmluva vstoupila v platnost dne 17. května 2004. 

Osmdesátoupátou stranou úmluvy se stala Evropská unie, která k její implementaci přijala před vlastní ratifikací nařízení o perzistentních organických látkách. Země, která tuto mezinárodní dohodu ratifikovala (včetně České republiky), musí vytvořit plán eliminace toxických látek na jejím seznamu a připravit potřebné legislativní úpravy.

 

Arnika pomáhá naplňovat Stockholmskou úmluvu v mezinárodním měřítku

V pražské kanceláři Arniky sídlí sekretariát Pracovní skupiny IPEN pro dioxiny, PCB a odpady, která se zaměřuje především na prevenci vzniku perzistentních organických látek při nakládání s odpady a likvidací průmyslového znečištění těmito látkami.

Arnika také koordinuje projekty nevládní organizací v regionu střední a východní Evropy (včetně balkánských států) směřující k naplnění Stockholmské úmluvy v této části Evropy. Byla vybrána jako koordinační centrum pro tento region v rámci celosvětového projektu „International POPs Elimination Project“ financovaného Global Environment Facility prostřednictvím organizací OSN (UNIDO, UNDP) a z dalších zdrojů (například vládami Švýcarska a Nizozemského království).

* * *

Další informace o Stockholmské úmluvě: 

Stránky Stockholmské úmluvy (v angličtině)

Stránky Mezinárodní sítě pro eliminaci perzistentních organických látek (IPEN)

Perzistentní organické látky (POPs)

* * *

toxické látky
DarekProPrirodu-zeleny
kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
95 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte