Aktuální informace o průběhu sanace staré ekologické zátěže Spolana, a.s.

13.5.2004 - PRAHA | Novinky
Zdrojem těchto informací je Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP). Dočtet se zde, jak postupují sanační práce týkající se dioxinových objektů a staré amalgámové elektrolýzy ve Spolaně, a.s. Neratovice.
Zdrojem těchto informací je Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP).

Stav k 7.5.2004 Objekty s dioxiny

Na podzim roku 2003 byl realizován pilotní pokus likvidace 1 tuny kontaminovaného materiálu metodou termické desorpce a BCD. Zhodnocení bylo provedeno v 12/2003 s kladným výsledkem a bylo konstatováno, že bod 1 Rozhodnutí ČIŽP OI Praha čj. 1/OV/08612/02/Rý ze 4.9.2002, byl splněn. Po zhodnocení byla provedena dekontaminace zařízení Pilotního projektu, demontáž a odvoz zařízení mimo areál SPOLANY a.s. Materiály a kontaminované vody jsou uloženy v objektu A 1420.

Současně probíhá dopracování projektu pro hlavní sanaci. Tento záměr ve Spolaně, a.s. v Neratovicích je podroben posouzení v procesu EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznamovatelem záměru je společnost SITA Bohemia, a.s., zplnomocněným zástupcem oznamovatele je společnost BCD CZ a.s.

V rámci přípravy projektu byl předložen návrh III. etapy doprůzkumu okolí kontaminovaných budov z důvodu aktualizace plošného znečištění zemin po povodních a zmapování výchozího stavu před zahájením sanace.

Amalgámová elektrolýza (SAE) – kontaminace rtutí

V rámci oponentury Vzorkovacích a průzkumných prací a expertního posouzení důsledků výskytu toxických organických kontaminantů typu polychlorovaných dibenzodioxidů a furanů a organochlorových pesticidů v přípovrchových vrstvách nesaturované zóny areálu proběhlo výběrové řízení na dodavatele ověření výskytu dioxinů na lokalitě a nyní probíhají průzkumné práce. Dodavatel současně předložil projekt doplňkového průzkumu znečištění nesaturované zóny a stavebních konstrukcí v oblasti pařírny roštů a budovy SAE.

Areál závodu a okolí Probíhají ověřovací práce výskytu dioxinů v prostoru SAE zjištěných v rámci Vzorkovacích a průzkumných prací a expertního posouzení důsledků výskytu toxických organických kontaminantů typu polychlorovaných dibenzodioxidů a furanů a organochlorových pesticidů v přípovrchových vrstvách nesaturované zóny areálu. Současně bude doprozkoumán polygon R1 bezprostředně přiléhající k budovám kontaminovaných dioxiny. Tyto práce realizuje firma Ochrana podzemních vod, s.r.o. V návaznosti na výsledky analýzy rizika proběhlo výběrové řízení na dodavatele studie proveditelnosti opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží s důrazem na oblast kontaminace chlorovanými uhlovodíky a v současnosti je posuzován prováděcí projekt. Tyto práce realizuje firma CZ BIJO, a.s.

Banner-stika

Sledujte nás: