Arnika nalezla vysoké koncentrace dioxinů ve vejcích z okolí spaloven odpadu v Číně

22.6.2016 - Peking | Tiskové zprávy
Ve vejcích z okolí spaloven byly nalezeny dioxiny
Arnika
Ve vzorcích vajec od slepic chovaných ve volném výběhu, odebraných blízko spaloven odpadu a dalších “horkých míst” postižených průmyslovým znečištěním v Číně, byly nalezeny vysoké koncentrace dioxinů a podobných nebezpečných látek. Uvádí to nová, dnes zveřejněná, studie, kterou publikuje sdružení Arnika ve spolupráci s čínskou nevládní organizací Insight Explorer (1) a mezinárodní sítí nevládních organizací IPEN (2). Studie má za cíl přispět k chemické bezpečnosti v Číně a podpořit argumentaci, která povede směrem od velkokapacitního spalování odpadu k předcházení jeho vzniku a recyklaci – a to nejen v Číně.

Slepičí vejce jsou v Číně stejně jako u nás důležitou součástí stravy, proto autor studie, RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky, na včerejší tiskové konferenci v Pekingu varuje, že kontaminace zjištěná ve vzorcích vajec vážně ohrožuje zdraví lidí žijících v daných oblastech. „Dioxiny jsou nebezpečné již v extrémně nízkých koncentracích a způsobují neurobehaviorální poruchy, mají negativní vliv na tělesný systém produkující hormony (endokrinní systém) a některé z nich jsou pro lidi karcinogenní,“ vysvětluje Petrlík.

"Vystavení lidí toxickým chemikáliím v Číně lze zabránit tím, že se zabrání únikům dioxinů v místech, kde se nakládá s odpadem, a budou se více omezovat emise v metalurgických závodech – nikoli tím, že lidé přestanou jíst vejce od slepic chovaných ve volném výběhu,” řekl Mao Da z čínské nevládní organizace Insight Explorer.

Mezinárodní síť IPEN, sdružení Arnika z České republiky a organizace Insight Explorer z Pekingu v Číně zkoumaly vejce od slepic chovaných ve volném výběhu v blízkosti několika průmyslových areálů v Číně, které jsou možnými “horkými místy” znečištění perzistentními organickými polutanty (3). Ve vzorcích odebraných v blízkosti spaloven odpadu a jednoho metalurgického závodu byly zjištěny vysoké koncentrace velmi toxických dioxinů (4) a PCB (5), zatímco ve vzorku vajec ze supermarketu v Pekingu byly zjištěny nízké koncentrace.

Přítomnost velmi vysokého množství bromovaných dioxinů ve vejcích odebraných v blízkosti spalovny komunálního odpadu ve Wuhanu dokládá, že jsou vejce vážně kontaminována. Je to s nejvyšší pravděpodobností způsobeno nevhodným nakládáním s elektroodpadem (jeho spalováním). Tento odpad obsahuje vysoké koncentrace bromovaných zpomalovačů hoření.

Jak se uvádí ve zprávě, vysoké koncentrace dioxinů a dalších perzistentních znečišťujících látek ve vejcích od slepic chovaných ve volném výběhu v blízkosti několika spaloven odpadu dokládají, že je nutné 1) zvyšovat recyklaci netoxického odpadu místo rozsáhlé výstavby nových velkých spaloven odpadu a 2) zpřísnit kontrolu nakládání se zbytky po spalování odpadu a kontrolu dalších nechtěných úniků toxických látek ze spalování odpadu.

„V souladu se Stockholmskou úmluvou, kterou Čína ratifikovala, by se měla dávat přednost minimalizaci vytváření odpadu a recyklaci odpadu. Současně by se mělo zabránit dovozu elektroodpadu obsahujícího vysoká množství toxických chemikálií do Číny. Recyklace netoxického odpadu je při nakládání s odpadem příznivější pro životní prostředí než výstavba závodů na energetické využití odpadu a spaloven,“ říká Jindřich Petrlík, spolupředseda Pracovní skupiny IPEN pro dioxiny, PCB a odpady a předseda sdružení Arnika.

Téma spalování odpadu, které je vysoce aktuální pro Čínu, kde je spalován odpad s vysokým podílem kuchyňského odpadu a tedy i vlhkosti, není neznámé ani v České republice. Zde se plánuje výstavba několika spaloven, přestože není vyřešen problém toxického popílku ze spalování. Navíc i v České republice se dříve v sousedství spaloven odpadu našly vysoké koncentrace dioxinu ve vejcích z domácích chovu. Vejce představují významnou cestu, kterou mohou lidé být vystaveni působení znečišťujících látek.

Spolek Arnika, program Toxické látky a odpady, spolupracuje s čínskými nevládními organizacemi na projektu, jehož cílem je posílit schopnost obětí toxického znečištění a nevládních organizací angažovat se v jednotlivých kauzách, vstupovat do rozhodovacích procesů a pracovat na zvyšování chemické bezpečnosti. V rámci projektu vznikla síť čínských nevládních organizací a skupin občanů zasažených průmyslovým znečištěním, které si začaly předávat informace a navázaly spolupráci. Důležitou součástí projektu byla i měření stavu znečištění životního prostředí a zveřejňování jejich výsledků, do čehož zapadá právě vzorkování vajíček a publikace dnes prezentované studie. Dostupnost informací i znečištění je totiž významným předpokladem pro to, aby zasažené komunity mohly přijmout odpovídající opatření.

 

Poznámky:

(1) Insight Explorer je čínská nevládní organizace zabývající se životním prostředím se sídlem v Pekingu, založená v roce 2012. Jejím cílem je zvyšovat účast veřejnosti na ochraně životního prostředí v Číně. Mezi její hlavní aktivity patří environmentální výchova a vzdělávání, nezávislý monitoring životního prostředí, pomoc obětem znečištění, vytváření sítí environmentálních aktivistů a kooperace s mezinárodními partnery v různých otázkách týkajících se životního prostředí.

(2) IPEN je síť organizací působících ve více než 100 zemích, jejímž cílem je snižovat množství toxických chemikálií a omezovat poškozování zdraví lidí a životního prostředí těmito chemikáliemi. Více informací viz www.ipen.org 

(3) Perzistentní organické látky (POPs) mají na svědomí poškození imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu. V již velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy a ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, na které se vážou - jsou tedy bioakumulativní. http://arnika.org/pops

(4) Dioxiny nemají žádný užitek a nebyly nikdy cíleně vyráběny. Jako nechtěný produkt vznikají při spalování fosilních paliv a odpadu, do prostředí se také uvolňují během průmyslové výroby, která má co dočinění s chlórem. Dobře se váží na tukovou tkáň, k jejich bioakumulaci tak dochází především u živočichů. Dlouhodobé působení dioxinů vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Vzniku dioxinů se dá předcházet.

(5) Polychlorované bifenyly (PCB) jsou syntetické, organické sloučeniny vyráběné a masivně používané mezi 30. až 70. lety minulého století. Do prostředí se PCB dostávaly během výroby a používání, dnes je rizikové především nevhodné zacházení s nebezpečným odpadem a staré ekologické zátěže. PCB vyvolávají onemocnění jater, poruchy krevního oběhu, únavu, prodlužují těhotenství, způsobují reprodukční problémy a jsou rakovinotvorné.


Zpráva byla součástí projektu financovaného Evropskou komisí z jejího Fondu pomoci EU, spolufinancovaného Švédskou agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci prostřednictvím Švédské společnosti pro ochranu přírody (SSNC). Dnes zveřejněnou aktualizovanou verzi podpořila nadace Robert Bosch Stiftung prostřednictvím Stiftung Asienhaus. Celou zprávu v angličtině lze stáhnout na adrese http://english.arnika.org/e-shop/publications/pops-in-chicken-eggs-from-hotspots-in-china

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu