Benice

Praha - Benice | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Okrajová městská část Benice je splněným snem developerů, a aspoň co se volných pozemků týče. Pozornost sem krom jiných zaměřil i silný developer Pawlowski. Za divokých dob primátora Pavla Béma schválilo zastupitelstvo Benic usnesení s číslem 18/01 a na jeho základě podalo k „velké Praze“ podnět na pořízení změny územního plánu. Změna byla zařazena do jedné z mnoha vln změn mezi desítky dalších. Její zadání prošlo zastupitelstvem v roce 2006 a změna dostala své číslo Z 1294/06, pod kterým se zapsala do historie pražského územního plánování. Postupně se k návrhu změny daří získat všechna potřebná stanoviska orgánů, které by měly zodpovídat za ochranu veřejných zájmů.

Změna územního plánu prošla – EIA nedokončená

V roce 2007 založil Sebastian Pawlowski - nebo lépe řečeno společnost s prostým názvem Pawlowski AG se sídlem ve vzdáleném Švýcarsku - novou společnost – Projekt Sever, s.r.o. Tato společnost postupně skupuje potřebné pozemky – některé i od hlavního města či Minsiterstva obrany.

Pořízení změny sice trvá několik let, ale nakonec je v rámci vlny 07 v březnu 2010 usnesením zastupitelstva č. 35/38 schválena. Developer neváhá a v roce 2011 dochází k podstatně snazšímu a rychlejšímu, přesto neméně závažnému, schválení úpravy územního plánu U 969. Bez účasti veřejnosti je pro pozemky navýšen koeficient zastavitelnosti. Nová stavba může být podstatně větší.      Investor mohl začít s realizací projektu – zástavba 290 000 m2 půdy.

Ještě před schválením změny prošel celý záměr procesem EIA. Podle předloženého oznámení měl Pawlowski v plánu postavit kupř. téměř 200 různých řadových domů, 51 viladomů  a řadu bytových domů. Celkem by v Benicích vzniklo asi 1128 bytů pro 4000 osob. Patřilo k nim i téměř 1800 parkovacích stání. Takový záměr nešlo neposuzovat v procesu EIA. Závěr zjišťovacího řízení proto potvrdil, že projekt musí projít dalšími fázemi posuzování. Podle systému EIA se tak dosud nestalo.

Přesto investor už před schválením změny započal s některými realizačními pracemi. To vše v situaci, kdy nemohl vědět, jak zastupitelé v roce 2010 o jeho změně budou hlasovat.

Soud říká stop

Není divu, že se změna takového rozsahu, jako byla Z 1294/07 dostala k soudu. Žalobu podala nová politická reprezentace městské části Benice. Kromě městské části byli žalobci i dva dotčení vlastníci nemovitostí. V červnu 2013 Městský soud v Praze změnu zrušil. Jedním z důvodů byla skutečnost, že v jejím odůvodnění je nedostatečně popsáno, proč je třeba nová bytová zástavba. Právní zástupce navrhovatelů k tomu řekl: „Soud vyhověl drtivé většině našich žalobních námitek. Obecně, tato změna byla pořizována značně nestandardním způsobem, bez náležitého posouzení a odůvodnění, za podivné změny stanoviska hygienické stanice a de facto skrytě před veřejností. Tento megalomanský projekt byl v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací v otázce vymezení nových zastavitelných ploch, dopravní koncepce a celoměstského systému zeleně a ohrožoval realizaci železničního koridoru vysokorychlostní tratě“, vyjmenovává Michal Bernard z AK Dohnal některé z nezákonností této změny.[1] Podle starostky městské části Věry Topičové mají Benice „v současné době jako městská část ve vnějším pásmu Prahy pět set padesát obyvatel. Příliv dalších 4000 nových lidí by pro nás, ale i pro již nyní hustou dopravu v širším okolí a pro přírodní park Botič – Milíčov, znamenal katastrofu. Benice s takto rozsáhlým projektem na svém území nikdy nesouhlasily, tehdejší pražští politici však naše stanovisko odmítli respektovat. Proto nám nezbylo, než se proti této změně územního plánu obrátit na soud.“ [2]

Pawlowski se samozřejmě s verdiktem nespokojil. Obrátil se na Nejvyšší správní soud, který se ale přiklonil na stranu Benic. Z ustálené judikatury tohoto soudu (i Ústavního soudu) navíc vyplývá, že zrušení změny nezakládá developerům žádný nárok na náhradu škody před českými soudy. Je jejich rizikem, zda věří ve schválení změny či nikoli. Na základě samotného územního plánu jim navíc nevznikají žádná reálná legitimní očekávání, jak developeři s chutí tvrdí.[3]

Zastupitelé už změnu nechtějí

O změně Z 1294/07 se znovu rokovalo na zastupitelstvu v dubnu 2015.  Tehdejší náměstek Matěj Stropnický řekl:„Jedná se o poměrně známé pozemky projektu Sever, který je vlastněn známým podnikatelem Sebastianem Pawlowskim, a jedná se o pozemky, které byly zakoupeny jako pole, a poté se soudně domáhá vlastník pozemků, aby byly tyto pozemky převedeny do využití na stavební parcely, což jsme vyhodnotili jako nepřijatelný nátlak, na pořizování změn ÚP není žádný právní nárok. A proto jsme se rozhodli, že ukončíme pořizování této změny, s kterou ostatně nesouhlasí MČ Praha – Benice. Byla přítomna na jednání Rady, kde se o tom jednalo. Navrhujeme tedy proto, aby bylo schváleno ukončení pořizování této změny, k čemuž bych ještě řekl, že ona byla zrušena soudem, ale my bychom teď vlastně mohli vyhovět připomínkám, které soud ve vztahu k té změně doporučil, a mohli bychom znovu zahájit na základě doporučení soudu pořizování té změny.“  Bod jednání se jmenoval ke zrušené změně Z-1294/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy (Praha Benice, Praha 22 - obytná výstavba). Rada měla posléze navrhnout ukončení pořizování změny, což by bylo v souladu se stavebním zákonem. Dosud se tak nestalo, ačkoli sám náměstek Stropnický ukončil svoji řeč větou: „Navrhuji, abychom ji vůbec nepořizovali, tedy navrhuji schválení ukončení pořizování této změny.“ Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Procedurálně však musí dojít k jinému typu hlasování.

Když ne v Česku, tak v zahraničí

Protože je Pawlowski AG, jak jsme napsali v úvodu, švýcarskou společností, vyhrožoval podnikatel České republice několik měsíců arbitráží.[4] Když jeho nárok jako neodůvodněný odmítlo v roce 2015 Ministerstvo financí, svoji hrozbu splnil[5]. Není jisté, na čí stranu se rozhdoci přikloní. Mezinárodní arbitráže bývají v tomto ohledu ošidné, a to i v případech, kdy nedošlo k porušení českého práva jako je tomu v případě megalomanské výstavby v Benicích.


[2] Podrobný rozhovor s Věrou Topičovou ke změně Z 1294 http://www.stan-praha22.cz/rozhovor-s-verou-topicovou-starostkou-mc-praha-benice/

[3] Viz studie Arniky

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu