Bisfenol A - nebezpečí skryté v obalech na potraviny

8.4.2009 - PRAHA | Tiskové zprávy
Bisfenol A se v České republice dlouhodobě sleduje především v konzervách, zatímco plastové obaly zůstávají stranou, anebo nejsou výsledky jejich analýz alespoň veřejně dostupné. „Nechali jsme proto ve zlínské laboratoři ITC analyzovat 21 obalů z PVC (1) na přítomnost bisfenolu A (2). Jeho uvolňování do potravin bylo prokázáno u tří z nich,“ řekl vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Přestože zjištěné hodnoty migrace bisfenolu A nepřekročily povolený limit, měření ukázalo na dosud málo známou skutečnost, že je tato látka přítomná i v obalech z PVC. Odhalilo tak další problém spojený s používáním obalů z této plastické hmoty, z které se kromě bisfenolu A do potravin mohou uvolňovat i další látky – například adipáty (3). „Shodou okolností všechny tři vzorky potravin balených do PVC obalů, z nichž dochází k uvolňování bisfenolu A do potravin pocházely ze sítě prodejen Albert. Myslíme si tedy, že je o důvod více, aby Ahold pospíšil s opuštěním používání PVC obalů ve svých prodejnách,“ konstatoval na dnešní tiskové konferenci Petrlík.

"Součástí zodpovědné strategie naší společnosti je i ochrana životního prostředí. Také proto vítáme spolupráci se sdružením Arnika v oblasti používaných obalových materiálů. Balení červených mas naší privátní značky jsme již nahradili non-PVC alternativami. V nedávné době jsme realizovali pilotní test u ručně používaných folií a na základě pozitivních výsledků nyní zahajujeme duální provoz, tzn. že budeme postupně zavádět non-PVC alternativy," uvedl v reakci na zveřejněné výsledky analýz Mgr. Petr Chadraba, manažer komunikace zodpovědných projektů značek Albert a Hypernova.

Člověk je nejčastěji vystaven negativnímu působení bisfenolu A (BPA) konzumací potravin balených či připravovaných v plastech, které tuto látku obsahují (polykarbonát, PVC). BPA je od 30. let 20. století znám jako látka narušující hormonální systém (anglicky Endocrine Disrupting Chemical – EDC) a v posledních deseti letech je jeho působení spojováno s překvapujícím počtem nemocí. Stále více vědeckých studií řadí bisfenol A mezi příčiny nemocí či poruch jako je neplodnost, obezita, rakovina prsu a prostaty, cukrovka, špatná funkce štítné žlázy a dokonce syndrom nedostatku pozornosti. Všechny tyto poruchy byly pozorovány dokonce i tehdy, když se jednalo o vystavení velmi nízkému množství bisfenolu A (nedosahující dávky užívané v tradiční toxikologii). Kromě potravin může být zdrojem jeho úniků do životního prostředí také například výroba epoxidových pryskyřic. V České republice se vyrábí v ústecké Spolchemii.

Arnika dnes vydala o bisfenolu A překlad studie Přátel Země „Slastná nevědomost o bisfenolu A“ s dovětkem o situaci v České republice (viz přílohu této tiskové zprávy).

Poznámky a přílohy:

(1) Obal z PVC se značí trojúhelníkovou recyklační značkou s číslicí „3“ nebo písmenem „v“. Pod trojúhelníkem je pak nápis „PVC“, „V“ nebo „vinyl“.Tato značka bývá vyražena na spodní  straně plastového výrobku anebo na papírové etiketě.

(2) Souhrnná tabulka výsledků rozborů obalů na uvolňování bisfenolu A do potravin

Potravina Výrobce Prodejce Plast Migrace BPA do potravin v mg/kg
Babické trubičky Šetra, s.r.o. Tesco PVC < 0,06
Brokolice Ahold Albert PVC < 0,06
Celer B.V. Ahold Albert PVC 0,09 - 0,17
Čabajská klobása Ahold Albert PVC 0,32
Kuře vykuchané bez drobů Kostelecké uzeniny, a.s. Penny Market PVC < 0,06
Kuře vykuchané bez drobů Kostelecké uzeniny, a.s. Tesco PVC < 0,06
Kuřecí horní stehno Drůbežářské závody, Klatovy Penny Market PVC < 0,06
Kuřecí prsní řízek Vzdora, s.r.o. Penny Market PVC < 0,06
Kuřecí prsní řízky Agropol Food, a.s. Albert PVC < 0,06
Kuřecí prsní řízky Kostelecké uzeniny, a.s. Tesco PVC < 0,06
Kuřecí spodní stehno Drůbežářské závody, Klatovy Albert PVC < 0,06
Kuřecí stehenní řízek Flamengo* Agropol Food, a.s. Albert PET < 0,06
Kuřecí stehenní řízky Vodňanské kuře Agropol Food, a.s. Plus PVC < 0,06
Kuřecí špíz se špekem Jihočeská drůbež Vodňany, a,s. Albert PVC < 0,06
Kynutý knedlík - borůvka POL, s.r.o. Plus PVC < 0,06
Meruňkové kynuté knedlíky Pekosa Chodov, s.r.o. Penny Market PVC < 0,06
Pažitková pomazánka Lahůdky u Cábů Trefa Market PVC < 0,06
Rolinky Olga Myslivečková Phoung Thai Thi, PVC < 0,06
Směs polévkové zeleniny Čerozfrucht, s.r.o. Penny Market PVC < 0,06
Sýr Zlatá Niva Ahold Albert PVC 0,18
Vídeňské párky se sýrem Ahold Albert PVC < 0,06
Zámecké lahůdkové brambory Družstvo Bramko CZ, Semice, Albert PVC < 0,06

tato potravina byla ve vaničce z PETu.

(3) Adipáty - např. DEHA – di (2-ethylhexyl)adipat – se používá jako změkčovadlo PVC, nejčastěji se přidává do potravinových obalů z PVC. Ohledně účinků DEHA na lidské zdraví existuje stále řada nejistot, protože veškeré studie byly prováděny pouze v laboratorních podmínkách a neexistuje výzkum provedený přímo na lidech. Jelikož bylo pozorováno unikání poměrně velkého množství látky z obalů do potravin, měl by být uplatňován přístup předběžné opatrnosti. DEHA může způsobit změny v jaterních buňkách, poškodit plod, způsobit vývojové změny.

 - např. DEHA – di (2-ethylhexyl)adipat – se používá jako změkčovadlo PVC, nejčastěji se přidává do potravinových obalů z PVC. Ohledně účinků DEHA na lidské zdraví existuje stále řada nejistot, protože veškeré studie byly prováděny pouze v laboratorních podmínkách a neexistuje výzkum provedený přímo na lidech. Jelikož bylo pozorováno unikání poměrně velkého množství látky z obalů do potravin, měl by být uplatňován přístup předběžné opatrnosti. DEHA může způsobit změny v jaterních buňkách, poškodit plod, způsobit vývojové změny.

Příloha: Bisfenol A v životním prostředí v ČR – kapitola z české verze studie „Slastná nevědomost o bisfenolu A“

Po přečtení této studie si nejspíš čtenáři z České republiky položí otázku, jak to vypadá s touto látkou v naší zemi. Můžeme se s ní setkat i v našem životním prostředí? Odpověď zní ANO.

V roce 2004 obnovila výrobu bisfenolu A ústecká chemička Spolchemie, která ho používá při výrobě epoxidových pryskyřic. Ale BPA používal náš chemický průmysl i před tímto rokem, jak je patrné z výkazů vedených Ministerstvem životního prostředí ČR v tabulce č. 4.

Arnika při vydávání integrovaného povolení pro tento provoz v roce 2006 poukázala mimo jiné na nebezpečí úniků bisfenolu A. Vysloužila si za to od Spolchemie trestní oznámení, které bylo Policií České republiky odloženo jako neopodstatněné. Nicméně bisfenol A nepatří k látkám, pro které by byl stanoven limit v emisích z tohoto provozu.

Tabulka č. 4: Množství bisfenolu A uvedeného na trh v České republice podle statistik vedených Ministerstvem životního prostředí ČR.[1]

 

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Množství BPA v tunách

552

1 508

905

66

-

-

620

Ve veřejně dostupných datech se lze jen těžko dopátrat nějakých údajů o sledování BPA v životním prostředí. Výjimkou je Zpráva o stavu ochrany vod v České republice v roce 2006, která uvádí, že koncentrace bisfenolu A byly výrazné ve Vltavě pod Českými  Budějovicemi,  v  nižších  koncentracích i pod  Prahou.[2]

Obaly na potraviny

U masných a rybích výrobků (v plechových obalech) je už několik let sledována přítomnost bisfenolu A a bisfenol-A-diglycidéteru. Bisfenol-A-diglycidéter (BADGE) a jeho deriváty  se uvolňují do potravin z laků používaných k potahování  vnitřních stěn povrchu konzerv. Analýzy zadává a pravidelně zveřejňuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Jí zjištěné výsledky až na jeden případ neprokázaly od roku 2002 překročení evropské normy 1 mg/kg, nicméně pokaždé byla zjištěna přítomnost BADGE nebo některého z jeho derivátů v konzervách. Jejich výsledky shrnuje tabulka č. 5. Uvedený limit překročil v roce 2002 vzorek pasty z uzeného lososa, který obsahoval 1178 μg/kg- BADGE.

Tabulka č. 5: Výsledky sledování bisfenol-A-diglycidéteru a jeho derivátů (uváděných v přehledu SZPI jako bisfenol A) v masných a rybích konzervách v období let  2002 až 2007. Zdroj: Zprávy o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách dostupné na internetových stránkách SZPI - http://www.szpi.gov.cz/lstDoc.aspx?nid=11386.

Rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Počet vzorků

28

28

28

14

14

7

Pozitivní na BACTE

22

23

22

12

10

7

Rozsah koncentrací - pozitivní vzorky (v µg/kg)

36,4 - 1178

7,3 - 462

7,7 - 391,6

5 - 270

23 - 96

11 - 581

Limit v µg/kg

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Přestože se bisfenol A objevuje také jako přísada do plastových obalů na potraviny, dle dostupných dat dosud státní instituce neprovádějí kontrolu jeho migrace do potravin. Arnika proto na konci roku 2008 zadala analýzy více jak dvou desítek obalů na potraviny vyrobených z PVC. Z 21 testovaných obalů ve 3 případech analýzy prokázaly migraci bisfenolu A do potravin v rozmezí 0,09 – 0,32 mg/kg potravinového simulantu.[3] V žádném ze sledovaných případů sice nebyl překročen simulační migrační limit stanovený vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 271/2008 Sb. na úrovni 0,6 mg/kg, ale provedené testy prokázaly, že i na českém trhu se setkáváme s obaly z PVC, ze kterých se může uvolňovat bisfenol A do potravin.

 


[1] Podle § 22 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, výrobce, který vyrobil a uvedl na trh, a dovozce, který dovezl nebezpečnou chemickou látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství vyšším než 10 tun, byli povinni každoročně k 15. únoru následujícího roku Ministerstvu životního prostředí oznámit údaje o druhu a množství nebezpečné chemické látky.

[2]  http://www.ochranavod.cz/03/zprava_2006_SOV.pdf

[3] Jednalo se o sýr, celer a čabajskou klobásu, shodou okolností všechny zakoupené v supermarketech Albert. Společnost Ahold má tedy o důvod více, proč by si měla pospíšit s nahrazením obalů z PVC, které neváže do něj přidávané látky včetně bisfenolu A.

 


 

Tato aktivita  je součástí projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy, který byl finačně podpořen z prostředků Evropské komise prostřednictvím Zastoupení EK v ČR.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu