en ru

EKG elektrody Typ 405 - pro krátkodobý monitoring